DEliDE JAAR Aan ome Abonnenien. Inenom Rijn-en Roergebied I 5 centiemen liet nummer ZONDAG DECEMBER I923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Rond de Wereld. Gebr. DUPONT Aan onze Abonnenten in het BUITENLAND. Almanakken en Scheurkalenders Prachtpapiei Oorlogsschade. Geachte inwoners van Poperinqhe ONZE NAKLANK. dit is gedaan om Financieële Inlichtingen. Irivalidenbond. Bureelgerief Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen bij Yperslraat, 2 V ->■) Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr buiten stal, met de post 8.50 fr. Buitenland13.00 ir. abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De win 11 dome ivo/e zouden artikelsword-en gen- r-rt M m m a a t itgevers-Eigexaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. - PoSTeHtCKUKKK-VISO X' 48459 Ieder medewerker blijft verantwoor t. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den did -aaat ter kking van al t go. d meent et algemeen belansr. m Persmmlijk beden nemen we niei Aankondigingen 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. geene liet Postbcstuur verzoekt ons pjstkwiitanden te doen aanbieden rond feet tijdstip van Kerstdagen Nieuwjaar. Ten einde aan dit verlangen te voldoen berichten wij onze abonnenten waarvan de inschrijving op Nieuwjaar eindigt, dat wij hun NU eene postkwitlancie doen aan bieden van 8 fr. 50, zijnde het bed ra- voor het weekblad gedurende liet jaar llli 4 Men merke wel op dat de briefdrager- sleehls EENMAAL komen en zorge dus dal ile postkwiltancie bij het eerste vertoon betaald worde, wil men geene vertiaging hel ben in het ontvangen van ons blad. Wij bidden onze abounenten in bet buitenland, die wenschen hun abonnement op ons blad te vernieuwen zoohaast mo gelijk eene som op te sturen van 13 fr.. Wij hopen dat onze buitenlandsche vrien den er verder zullen aanhouden ons blad te ontvangen. De kolenprijzen De mijntigci aais uit de Hoer hebben (e Essen eene vergadering gehouden. 7aj bestolen de kol-nprijzeu le vei lagen, ten einde de Duitsehe metaalnijveibeid toe te laten zich terug op te werken en de kon kurreucie uit le houden tegen de lh ilsche nijverheid. De prijs der gaskolen zal bijgev DE HERSTELLINGEN Oe onderhandelingen geopend Een Duitsch memorandum Be Duitsehe zaakgelastigde te Parijs. M.von Hoeseh, heeft Zaterdag laatst, in hel Franseh ministerie van Buitenlandsche Zaken, het memorandum doen geworden, welk M. Poincaré hem 'smorgends,tijdens hun onderhoud, gevraagd had. Over den inhoud van dit dokument, geven wij de volgende inlichtingen M. von Hoeseh heeft de kwestie der ontruiming van de Hoer niet opgew'orpen. De Duitsehe regeering heeft niet gemeend die zaak opnieuw le moeien aanraken, wetend dat zij erin geen gelijk zou krijgen Rekening houdend met den toestand in feite, verkoos zij een vergelijk te vragen met de Fransch-Belgisehe bezettingsover heden. Volgens het oordeel der Duitsehe regee- ringskringen kunnen talrijke kwesties hel voorwerp uitmaken van nuttige bespre kingen. Bij voorbeeld, de tolbarreel tus schen bezet en onbezet Duitschland opge richt, is een ernstig beletsel voor de handelsruilingen. Het ware weusebelijk verbetering te brengen in dien staat van zaken of hem heelemaat te doen ophou den. De terugkeer van een zeker aantal Duit sehe techniekers of van uitgedreven amb tenaren, zou een gunstigen invloed uit belenen in zake de uitbating der Rijnsehe spoorwegen en de inning der belastingen, 'o een woord zou bijdragen om de her neming van het ekonomisch leven te ver zekeren. Aldus, zonder zich te kanten tegen de akkoorden door Frankrijk en Belgie ge sloten met de Reichsspoorwegen en de Duitsehe nijveraars, denkt de Heiehsre- geering dat die akkoorden niet vol Maan öm den toestand te herstellen, zooals hij ^vas voor de bezetting. Zij vraagt bijge volg besprekingen tusschen Frankrijk. Belgie en Duitschland, ten einde in Roer Rijnland terug een geregelde b- - uurs iöriehting ('t is te zeggen. Duilsehe in te Voeren. Tegelijk drukt zij den wensch uit riiet de geallieerde regeeringen te onder handelen over het geheel van het herslel- Vraagsiuk, terwijl zij tevens verzekert de Werkzaamheden te zullen vergemak ke- 'ijken der twee komiteiten van deskun digen. door de Herstelkommis-ie in hei leven geroepen. In dit bod van Duitschland om mee te werken lot de ekonomisehe heropheuring der bezette gebieden, ligt een lofbaar in licht. 't Behoort aan Frankrijk en Belgie den goeden wil van het Reich niet te dwarsboomen door een weigering. Inder daad. de voorwaarde gesteld voor de herneming der recht streek sehe bespre- Magen lusschen de drie landen, is vervuld Meet de lijdelijke weerstand gesehors wr*d. gebracht worden van 28 goudmark op goudmark. 't is eene vermindering van 3 goud mark per ton, of nagenoeg de prijs van de Engelse he kolen, De verschillende ekonomisehe diensten der geallieerden in de Roer hebben in den taaisten tijd flinke ontvangsten opgestre ken. De regie der spoorwegen leverde, van 11 tot 26 November laatst, eene onl vatlgst op van 13' miljoen bank, t zij ongeveer t miljoen per dag. De taldiensten zijn geklommen van 13.000 markgoud, in de tien eerste dagen van Februari, op 310,000 mark goud voor de tien eerste dagen van September, en op 1.337.000 markgoud voor de tien eerste dagen van Oktober. De kantoren der uitvoervergunningen voor oubezel Duitschland, ontvingen 11 duizend markgoud in Oktober en 360.000 markgoud in November. Hel kantoor dei uitvoertaksen te Bad-Ems (Fransche inrichting) ontving 7.330.000 frank in Oktober en 15.400.000 fr. in November. In Augustus werden 2.800 vergunnin gen afgeleverd, in November 8.100. Ai de sommen worden te Koblenz bij een gebracht ter beschikking van het komiteit der algemeene boekhouding, afhangend van de Rijnlandkonimissie. Gezegd komiteit staat in voor de uitba- tingskosten der verschillende diensten. De koolmijnen Konig Ludwig-Viktor en Ickern worden reehtstreeksuilgebaal door de Franseh-Belgische zending. Zij hadden op 31 Oktober, 65.000 ton kolen en 0.000 ton eoke geleverd. Het werkvolk wordt betaald uit de kas van het komiteit der algemeene boekhouding. Kortelings wordt een opbrengst voorzien van 200.000 ton brandstof per maand De uitbatingskosten zouden dan op 10 miljoen per maand tomen te slaan. De nieuwe Belgische bevelhebber Luitenant-generaal Ruquoy, die de ouderdomsgrens bereikt heeft,vastgesteld door de wet van 1919. verlaat het bevel- ïebbersehap van het Belgisch bezettings leger io Duitschland, maar blijft nog drie jaar ter beschikking van den minister van nationaal verweer, daar hij tegenover den vijand de 5* legerafdeeling aangevoerd heeft. De ministerraad heeft al zijn plaatsver vanger aangeduid luitenant-generaal Bur- guet, geboren in 1866. die het bevel gevoerd heeft over de 11° voetvolkafdee- iing te Doornijk, over de 5* legerafdeeling te Bergen en thans Ie Aken aan het hoofd staat van het 3* legerskorps. Vervoer van kolen en cokes Voor de week van 17 op 23 December is volgend program voor het vervoer van kolen en cokes, ten hersteltifel af te leve ren. vastgesteld Voor Frankrijk 9.600 ton kolen en 13.400 ton cokes Voor Belgie 10.500 en 1.300 ton Voor Italië: 6 000ton kolen. Het totaal, 41 000 ton, overtreft de hoeveelheid die door het herstel program gevergd wordt. In den loop der vorige week w erd op een enkelen dag 10 500 ton. ter Rijn- Hernevaart. opgeladen. BERICHT. De ontvanger der belastingen brengt ter kennis dat vanaf 1 Januari a. s. den dienst der accijnzen en douanen bepaal delijk van zijn kantoor zal afgescheiden worden. Uit dien hoofde zal het bureel nog slechts toegankelijk zijn van 9 tot 13 uren. Dat op 2e Dinsdag van elke maand het kantoor gesloten is wegens de zitting die in de gemeente Reninghelst gehouden wordt. De ontvanger. LAMBR1X. In de laatste silting der Schei ilsrech terlij ke Kommissies van het Ai-rond is sen tent Ypcr werd de schade weerde 1914 als volgt vastgesteld voor tta- vermelde personen WVTSCHAKTB. Isidore 79 244 Gotidezeune Romierandeille Macs Ida MEESSEN. Vunderbergbe Ed mond Hellen Cainille WTLVERGHEM. Capoen Léon 4 PER. De wachter Règioa We Hoiidry We Hlondeel Achille Vefborgh Adelina 8 01 14.331 11.87 2.039 12.705 10.422 17 295 Groole keus van jachtstoven, luxe-calorifères voor salons en her bergen, keukenstoven (cuisinièren), bij Camiel DEZEURE-PAUWELS, Priesterstraat, 5, POPERINGHE. Wij ontvangen volgenden brief met bede dezen in ons eerstkomende nvm- uier jr ipilleu ijilassehen. .JÉMMÉliM Geene toelage aan den Ziekentroost. Ik ben slieldoener en bemoei mij met geene politiek. Ik ben geen lid van den Katholieken Kring noch van Ons Huis k lees wekelijks «De Poperinghenaar en De Gazet ran Poperinghe Ik heb lijgevolg gelezen dat De Ziekentroost ingericht in het Volkshuis eene toelage vraagt voor hare leden. Met verscheidene andere slieldoeners der stad hebben wij over deze aanvraag gesproken. Wij kwamen tot het besluit dat de meerderheid van den gemeenteraad en M. Km. Roffiaen volkomen gelijk heb ben en dat deze weigering de goedkeuring zal wegdragen van allen slieldoener, die zonder vooringenomenheid en zonder par ijbelang de zaak willen oordeelen. Het Volkshuis is eene politieke samen werkende maatschappij waar men w inkel en herberg boudt. Men heeft er kaartspel «ljart en boltra om het volk aan te trék- ren. Deze die de herberg van "t volkshuis bezoeken kunnen hun drinkgeld in geen ander herberg meer verteeren. Daarbij zijn er bijna elke week feesten, dus ten nadeele van andere drankslijterijen. De winkel is voorzien van alle soorten van kruidenierswaren en doei ongetwij- éld goede zaken aangezien er dagelijks wee dienstmeisjes zijn om de kalanten bestellen, s Vrijdags ziet men daar menseben bij tientallen, die zich daar gaan voorzien van hetgeen zij in den loop der week voor hun huishouden denken aoodig te hebben. Dit is niet te verwon deren wanneer men weet welke propa ganda er voor den winkel van het volks- luis gemaakt wordt, en dit ten nadeele van alle andere verkoopers van kruide nierswaren. Ais men alles wel nagaat rrsoet er in bet volkshuis jaarlijks eene groote som geld gewonnen worden.De slietdoeners hebben eenen zwaren pacht te betalen en eene amilie te onderhouden. In het volkshuis best aal dat niet. En die mannen, die over zulke groote sommen geld beschikken om winkel en herbig te doen draaien, zouden dan oog moeift ondersteund worden met het geld der lasteobetalers. De meerderheid van den gemeenteraad en M. Emile Roffiaen hebben dus volkomen gelijk gehad van eene toelage te weigeren. Het volkshuis s rijk genoeg om zijne instellingen te on dersteunen. Ik schrijf niet als politiek man. maar als slieldoener.die moet werken en slaven om eer aan mijne zaken te kunnen doen. en ik geloof wel dat alle Slieldoeners mij zuilen gelijk geven. Een slieldoener. Op t* en 2* bladzijde Op 3' en 4* met minimum van I IV. Rotiwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik wijls te herbalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Horiögerii E Goudsmederij JuweeUiandel Mouters Lip ftoskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Penduleo Wekkers KETTINGEN itM.tfnr.mtkül PARRIREN in Goud, Diamant G.üupaiiuZooo Vlierstraat, 2 Poperinghe - J .welbekende «eiens die eenieder moet en Omstreken. I Of de hedeiidaagsche meerderheid van den gemeenteraad meer beschaamde ka ken zal moeten lijden over het verslag der zitting van 2 December 1023, dan het voorgaande bestuur geleden heeft over de verslagen van 6 April 1908 en 9 April 1910 daarover zal de bevolking van Poperinghe zelf kunnen oordeelen. Maar w at een w are vlek op het eerlijk verleden onzer geboortestad hadde ge weest, 't ware zoo zeker diploma, In 1912 te Gent afgeleverd, iu de handvesten van Poperinghe, hadde moeten blijven berus ten, in plaats dat bel nu Hgt verborgen in een bestoven karton, op den een of anderen zolder van een groot gebouw te Gent. Al wie de l« vaticden eeuigzins genegen is zendt zijnen penning naar t Ylaggefoods tot betaling van de vlag der Invalieden. De Inschrijvingen worden aaaveerd iu bet Bureel van beide Poperiogsebe Week bladen. INSUHR1J4INGS LIJST va i PupMfjiigtK* II' i'ii 41' 4 a«» cl<-200. - U* t '*tnili<* UIdji' 1**0 - !>.- (»a/rl %ai. i'uiH'ringiit- 25.- Wltly GomLrtrt 90. Ik* l*<ij«"rintrfiei:aar fli. - Jiifvronu VaodHltiilrltf 25. - iKtcloor 4'aiiwaUf/lifUj 25.' Ilenri 41.1**» 20.- IK* 44 «*rk»*»dr Bit* 10.— Karül IWr*».*!»* 'Uutilii* ö:*z«**ir Kr;ui- Yan<kf»!aH li. ililair** blebvre 2 - B. H. Deny** 20. Mark**y-\"aHra' 10. HtMnuieitH-OwliTrii 10.— It. tkwii-k#re-Lk*ia**rl 5.—- IliLiirc Jtnyjch*» 20. KugCiK* IW'ihmU f. 44 (3a la til «*n '1. men 10. /.'•fr B. II. Deken 50. NntaHf* (Lanaifr*» SO. Alb Gossey-Vaii 4!'»i 5. Alois Ikvos 5 li' Yanhoutle, politie konnnissaris 5. \u<lre 4laerlen 5. Ik leerting 'li iler Slaalsniiddelbare S' bool. Vlamingstraat. Hulde aan onze t'operingliache Invalieden 43.2.' imstM, TREKKING. Verwoeste Gewesten 5 0)0 1923. 20 november 1923. Reeksen 334605 n. 3 en 115830 n. 3 winnen 100.(MM frank. Reeksen 309494 n. 3 42454 n. 5 128322 n. 2 winnen 50.900 frank Reeksen 100914 n. 3 268342 o. 3 1507 4 n. 4 - 399071 n 2 69350 n 5 289539 n. 1 - 35501 n I 105269 n 3 81539 n. I 199996 nI 25480 n.5 320538 n. o 116318 n. 4 113702 n 3 394728 n. 3 winnen 10.000 frank 20 december 1923 Reeks 216141 Nr 5 w int 210847 4 o 21893 Nr 5- 35067 Nr I 258171 Nr 4 winnen De andere nummers der uitgelote num mers zijn terugbetaalbaar door 550 fr. Inschrijvingen. 7uyauteries- Trèfilevies el Constructions. Yan den 22 dezer tot 7 Januari inschrij ving van 10.000 nieuwe actiën voorbe houden aan de oude aandeelhouders aan 525 fr. per actie betaalbaar 275 fr. bij de inschrijving 250 aan een datum le stellen door den BeheerraadHel voorkeur recht is gesteld als volgt 5 nieuwe titels voor 6 oude Iu zijo nummer vau Zondag laatst .koud s - De Popcritighenaar terug op de laat »!e zitting \'au onzen gemeenteraad bijzonderlijk om liet verwerpen te beknib beien der loelaag<saan\raag van den Ziekentroost uil het 4'olkshuis Dm zijne zienswijze in deze zaak o rnin of meer voldoende wijze le kunnen doen doordrijven bij zijne lezeis, klim hij op tot den Zondvl<>ed, j»ardon, lol he jaar IS 10, en hij zoekt zijne argumenten tn de hand vesten der sted Gent 'l ls een beetje erre en daarbij de plaats is voor hem zeer onvoorzichtig gekozen W ij zuilen hem in die stad niet volgen alhoewel 44ij aldaar, met een antler deur gat binnen te treden namentlTjk ia <i< Greffie van het Beroepshof wij eene beraadslaging zouden vinden, die onze zienswijze in die zaak ten volle zoud slaven. De schrijver van het artikel in l)« PoperingheBaar moet nog al eene grootf dosis van pretenlie bezitten om eene be slissing door den gemeenteraad van Gent, om soortgelijke zaak in fHlo genomen, tol argument te durven gebruiken liet feit viel voor over Cl jaren in eene groole stad zooals Gent en te veel omstandigheden, waarvan hij hel minste begrip niel heeft, "t zij op financieel, t zij op staatskundig gebied, kunnen op die beslissing i/idruk gemaakt hebben. Nu om het even. Dm ons gedacht over deze kwestie te verdedigen behoeven wij daarom niet elders te gaan zoeken. In het register der beraadslagingen van den gemeenteraad van Poperinghe, in date 6 April 1908 en 9 April 1910, kan men het verslag violen der zittingen, vvaarbij het toenmalig gemeentebestuur eene toelage weigerde aan de Pensioen gilde Zorgen voor Morgen in hel lo kaal der Philharmonic ingericht. Laat ons zien of De Popcringbenaar naai het tegenwoordig gemeentebestuur met steenen mag werpen, wanneer hij den balk niet wil zien, die in zijn eigen oog steekt. Oordeelt lezers tn 1908 en 1910, weigerden de Kalho- lieken eene loelage aan de leden der oOO.OOO 100 000 50.000 4 3 2 I - - 4 3 2 Grands Lacs. 4 an den 18 dezer tot 19 Januari in schrijving van 30.000 nieuwe actiën van 250 fr. van de Soesétc auviiiaire indws- trielie et finance re de ia compagnie des chemins de fer du Gorgo sup rieur au ran-Is Lae- Africaios. De inschrijving prijs is gesfeid op 265 frank. 10 o» ie kat faa of genotsaandeelea Gran*fe Locs geven recht tot l nieuwe. Af te knippen Koepons credit Fooeier Snd-Anr. ric. priv. I mooie die zich een Pensioen wilden aanschaffen legen hunnen ouden dag. nietlegenslaande zij aan eene andere maatschappij van zelfden aard. De Voor zienigheid maar die meer hun vertrou wen bezat, eene toelage schonken. Te dien tijde won een werkman 0.25 cr nl ie men per uur en na acht uren wer ken. bracht hij 2 franken daags naar huis Kis hij nu in "t vo ruilzieht van zijnen ouden dag. daarop maandelijks eenige franke kon besparen, verdiende bijvoor zeker lof cn aanmoediging, al was hij itboli* k. Liberaal of Socialist. Met aan Zorgen voor Morgen zelfde loefaag te weigeren die bet aan De Voorzienigheid gaf. handelde het stads bestuur uit f***litieke drijfveer. Nu in 1923 wint .ren werkman 2 50 per uur ea zoo hij acht uren aan het werk blijft, dan brengt lij 20 franken per dag naar huis. bet verschil is greret. zetfs als wan neer men rekening houdt van het duur leven De ziekentroost vindt dH O irenWik ge pist om aan bet stadsbestuur eene toelage ie vragen voor eeo onbetwistbaar nuttig werk. niemand trekt zulks in twijfel. De tegenwoordige meerderheid èes gemeenleraads beeft die aanvraag van de I band gewezen om redens gen -egzaam door [den heer Burgmeester aangebaald. Zij volger s verklar, ng ter zzttiig hecfl beslist ok nog alie zuïkda- Alhus liaine St-Pierre Wincqz Masila cap. join's. Agricole Sombreffe (irands Magasins Bourse Grandes Boulangeries Am-éric. cap. 175. uur Micbeviiïe F. F. fond.300.— 17 72 gedaan, in I ver oige aanvragen te verwerpen. *t zij zij komen uit <*04S Hi«K.OhQttest Krivo» of welks oriige maatschappij of .6*0 gilde. Dat is ten minste bandelen buiten 48. alle politiek. 54. S Wij IresluitenIn 1908^ |9|o wint 127.50 een werkman 25 een Hemen per uur. de 8.-30 stad geeft toelage aan de per»sioeogildle ->l.De Aoorziaoiglveid maar weigert ze 49.58 aan Zorgen voor M* n srn politieke 30.—'.reden. 59.50 j lo 1923 win! een werkman 2.50 fr. per bee ft besloten aan geen n de Wacht niet langer meer van uwe V1S1ETKAARTEN té bestellen vraagt ze van nu reeds ter drukkerij der Gazet yan Pope ringhe bij Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2. Verzorgd werk. BELANGRIJK BERICHT. Van VRIJ D A G 28n tot 31» inbegrepen 0 zal men in den. —0 BAZAR - Hti 1 m DELHAIZE Xoor dstrnat, ÏS. (boek der Hondstr.) een pak goede Chocolade o Den l,eeu4v GRATIS ONTVANGEN -: :o op ieder koop ran iO fr 0: - WIJNEN - LIKEUREN - BISCUITS Door toedoen van eenige goede zielen werd ons eene som overhandigd voor een verslfeest. Dit zal gegeven worden op Dinsdag 25 December 1923, om 3 ure in ons gewoon lokaal. Ten voordeele der kinderen onzer Inva- ieden zal een KERSTBOOMPJE met ekkernijeo en speelgoed beladen, geplukt worden. De aangifte der kinderen tusschen 2 en 12 jaar, moet Zondag 23 December gedaan worden van 10 tot 12 uren. Wij rekenen op eene talrijke opkomst van de leden, evenals de moeders met lunne kleinen. Alle giften, l zij in natuur of in geld, zijn met dankl>aarheid aanvaard tot Dins- tag middag inbegrepen. Het Bestuur. 65" 55 "fl SS5 De grootste keus is aangekomen bij Gebroeders DUPONT Yf/crstraat. 2, (nevens het Postbureel) Doet er in tijd* uwe keus. S5_9u3Q-Q353 enkele maatsribapp: eene loelage te schen ken. lis ge* jk lot welke denkwijze de Terwijl de echtelingen Perrot. land ouw ere. in de Fransche gemeente Ridini. op het veld waren, w erd bon hoeve door een gewieWige brand in aseh gelegd Een dé* vier kinderen van het echtpaar is in de vlammen omgekomen. Het slachtoffer was vijf jaar oud. De reserve-kolonel Gazeaax.wonen- e te Bordeaux, voerde een auto, op de, vaar. van Castets naar Dax Hef rijtuig Honk om en M Gazeaux werd in een tracht, belijden de baan. geslingerd en den slag gedee>d. De omkantelende aiiio trof een wielrijder, die juist voorbij watt. en deze ook werd op den slag ge dood. Een E gelscbe steamer heeft io zee vier matrozen opgepikt, schipbreukelin gen van den NooiScbeo boot e Bom a die verleden Zaterdag vergaan is. Men denkt dat zij de eenige overlevenden zijn van eene K-mannir g van 27 koppen. Men heeft ook eene sloep met Blijken opgepikt. {bij de post pope ring he. POPERINGHE r a a delijk voor zijne bijdragen. De Roerontvangsten StéphVe Delporie 59.077 hit dij de Post Totaal'lw Madegodeald door de Bank TRANSINTER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1