In en om Rijn-en Roergebied B-jreeigerief DEKDE JAAR V n ZONDAG 30 DECEMBER 1923. Dit Nijverheidsblad voor Poperinglie en omstreken verschijnt wekelijks. Hond de Wereld. Gebr. DUPONT Horlogen' G.Dupoil; aZool! Almanakken en Scheurkalenders Gilde van St. Sebastiaan. Oorlogsschade. Geene Weerwraak. Financieële Inlichtingen. Schoolgerief Speelkaarten 15 eentiemen hel nummer Specialiteit van Prachtpapier in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Poperinghc Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld t a buiten stai, met de p ost ft 50 fr 8.50 fr. Buitenland13.00 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bii ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De nnarnloyze ingezonden artikels yard n ge •- /eed. m m Ik a m t itgcvijss - E i a en aars t Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. !N>Ï K qeujk, béjdr» Bijd tend» n :K«s;kc S' 4S45S Ht*t blad «Uit i'-r beschikking van al wit- het goed ire -at Biet het a!g> nteeo nut en b lang. zaov teg t t NIEUWJAAR t pe Gazet vaq poperinghe De Duitsche gezant te Parijs. .Men yenvat h' de aanslaande benoeming van M. van lloesob tot Duitsche gezant te Parijs. De regeering van Berlijn schijnt hare keus op hein vastgesteld te hebben langs Fruuschen Kant zou meu er vrede mede hebben. Wat gaat er om in Beieren In Beieren moeteu er weer ophef ma kende gebeurtenissen op lil zijn, want het policieloezicht, waaraan generaal Eu i/ ifc Weerom een jaar is voorhij, een jaar dat voor ons blad echt voorspoedig mag genoemd worden. Tul nieuwe abonnenten wierven wij aan, een duidelijk bewijs dat onis had in de smaak der bevolking van onze geliefde stad valt. Een nieuw jaar begint en rooskleurig voor ons de toekomst, te meer daar \vi al het mogelijke doen zullen om de gunst van eenieder te winnen. Maar schijnt de toekomst voor ons veel belovend, onze innigste wenseh is dat het intredend jaar voor C allen even voorpoedig zijn moge. Mocht Gij allen, achtbare Lezers en Lezeressen, van allen rampspoed gespaard blijven, mocht het nieuwe jaar U niets dan geluk aanbren gen Uw handel bloeie meer dan ooit, en al uwe ondernemingen wezen steeds met goeden uitslag bekroond. Ziekten wezen U onbekend, en dat de zeisen der dood uwe rangen niet dunne. Mocht het jaar 1924 voor 1 allen even gelukkig wezen. De uitgevers Gebroeders DUPONT NIEUW DUITSCH MEMORANDUM Af. Marx vil tijd vinnen. Wen verwacht er zich aan, dat het Reich zeer binnen kort nieuwe stappen te Bras- sel en te Parijs zal doen. Inderdaad, vol gens officieuse berichten uit Berlijn, is de regeering bezig met nog een memorandum voor te bereiden. In dit dokumenl zal de kanselier een uitzetting geven van de kwesties, op te werpen binst de onder handelingen tusschen de Üuitsehers en de bondgenooten. In zekeren zin kan mende houding der Duitsche regeering zonder ling vinden onlangs drong zij aan op oatniddelijke besprekingen, thans zoekt zij tijd te winnen. Wat steekt daarachter Kanselier Marx schijnt te rekenen op de Eogelsche krisis, die in de eerste dagen van Januari hare ontknooping zal krijgen en waarbij het bewind waarschijnlijk zal overgaan aan de labourpartij, die het Duitsch standpunt genegen is. 't Is waar om M. Marx de besprekingen met Brussel en Parijs in 't lange trachtte trekken. Opmerkenswaardig is ook, dat Berlijn uiet meer gewaagt van de zelfstandigheid van Rijnland. De bevolking der Rijnpro vincies wordt veeleer door alle middelen gezet om 's Reichs eenheid te verde digen. Waarop de Duitsche regeering uit '7 gemakkelijk te raden zij wil hare helling tegenover Belgie en Frankrijk verstevigen, tegen dat men de regeling der herstelkwestie zal aanvatten. De in houd van het aangekondigd Duitsch me morandum zal daar nadere inlichtingen over verschaffen Een leger van 300,000 man Keu vertrouwelijk verslag, opgesteld jtoor een Amerikaansch krijgstoeziehter I '0 Berlijn,slipt aan dat de Duitsche Reichs- l^ehr thans ruim 160 duizend man telt. o'sehoon het Vredesverdrag de getal sterkte op 100.000 man bepaalt. Boven in kan de Reichswehr. bij een eersten ^Pfoep, aangroeien tot een leger van 300 j'Oizend man, flink geoefende en gedrilde Dge lieden. Wapens in beslag Re Berlijner policie heeft beslag gelegd een stock wapens, welke gestuurd uit Stettin naar de Berlijnsehe kom- ten. De wapens waren verzonden kisten, met het merk van het Rood jfks. Als bestemmeling was eene iiefda- bij middel van de gesprekken,die tusschen Aheidsmaatsebappij vermeld. Ber !in en Parijs voortgezet worden. dendorff onderworpen is. wordt, si.i enkele dagen verscherpt. De ekonomische toestand. In het Roerg 'bied betert de ekonomisclu toestand van dag tot dag. De levensmidde len komen overvloedig toe. De prijzen zijn zoo zeer afgeslagen, dat de gewone loonen volstaan lot het levensonderhoud en dat de duui tetoeslag van 23 op 10 p c. is ver minderd. liet getal wagons, welke tot 21 December in de Roer gelaten werden, is 11.039, waarvan 4.000 voor het vervoer van handelswaren. Verleden Zaterdag alleen leverden de mijnen: 12 087 ton kolenft 120 ton li- gniet9.725 coke en 2.480 brikellen. De leveringen in de afgeloopen week staan bijna gelijk met de elschen der Herstel- kommissie. Het bedrag der geïnde koleD- belaslingen beliep verleden Zaterdag 22 miljoen frank in geld en 99 miljoen in wis sels Inde Kombachermijn zijn 000 werklie den aan de herstelling der mijn bezig. Rond half Januari aanstaande zal de werk- herneming inde Roer-algemeen-zijn'. De Regie. In het begin der week heeft de Fradsche regie 8,000 wagons opgevorderd. Onmid- delijk werden honderd treinen naar het Roergebied gezonden. De uitbating der bosschen. De verkoopen van hout, voortkomende van de domaoiale wouden in de Roer, op 17 en 24 November en 1 en 4 December 1923, in den Belgischen sektor, en op 10. 20, 23, 27 en 30 November 1923, in het Fransch bezetlingsgebied, hebben de vol gende uitslagen opgeleverd In den Belgischen sektor 124.023 ku- )ieke meters, voor een bedrag van 18 091.000 frank. De verkoopen van ge hakt hout hadden den 17 en 18 September reeds de som van 2.003.800 fr. opge bracht wat dus een totaal maakt van 20.091.800 fr., niet bijgerekend de som men voortkomende van kleinere loten rechtstreeks aan de inwoners verkocht, n het Fransch bezetlingsgebiedde ver- toepen van Novemb. brachten 92.010.000 rank op. In de Palts blijven nog acht loten, in 't geheel 928.000 kubieke meters e verkoopen, geschat op ongeveer 0 mil joen frank. Deze sommen, herleid in Belgische fraoken geven, als gezamenlijke op brengst voor de uitbating der wouden gedurende de maanden September. No vember en December, een totaal van 133.486.8o0 fr. Dit is een onverwachte uitslag, te meer dhar dient opgemerkt te worden dat hij met onbeduidende onkos ten bekomen is. De Fransche sektor omvat ongeveer 265 duizend hektaren domaniale wouden het Belgisch bezetlingsgebied daartegen 30.000 hektaren. In de werkhuizen Krupp. De herneming der ekonomische bedrij vigheid neemt steeds toe in de Roer. Elf hoogovens zijn opnieuw aangestoken. Bij het einde van den lijdelijken weerstand, waren er nog slechts twee in werking In de inrichtingen Krupp overtreft de huidige staalvoorlbrenging met 40 t h. de gewone voortbrenging van 1922! Het Reich en de Roernijverheid De kanselier Marx heeft het Komiteit der Vijftien verwittigd dat Duitschland geen betaling, als herstel, meer kan doen. en dat hijgevolg het evenmin de nijvere ars van de Roer kan vergoeden voor de leve ringen van kolen en andere waren, aan Frankrijk gedaan krachtens de overeen komst van Dusseldorf Klaarbiijkend hoopt Dr Marx dat, met de overeenkomsten van Dusseldorf af te wijzen, hij den weg opmen zal om tot eene gansch nieuwe regeling te gereken. i In de laatste zitting der Schejdsr>'h erli/ke Kommissies run hei Arrorulis- sernent Yper werd de schade tceerde 1014 als volgt vastgesteld voor tui vermelde personen YPER. Becquart Henri 5.83 Bouckaert Julien 4 47. Vandevi vere Jules 11.27 Debmyoe Florent 3.30 Des; ainault Arthur 15.48 LANG KM UIGIC. De Hruvne Kamille 1.09,1 .Moiitoil Arthur 500 We In son De leve A mét ie 1 432 Descamps-Yerhoest Leonard 4.20,1 Vanouplines Kélix 2.648 SINT-JAN. Lesage-Durnez Henri 978 Bonte Emile 3.200 BOESINGIIE. We Vanrobaevs-Vandecandelaere 19.14< n4 'f' u M a u J Groote keus van jachtstoven luxe-calorifères voor salons en hei bergen, keukenstoven (cuisinièren), bij Camiel DEZEURE-PAUWELS, Priesterstraat, 3, POPERINGHE. De meerderheid van den gemeenteraa« "BfTJn "haar^progrlïmYna'"getrouw' natrvcri Geen eigenlijke politieke daden kunnen haar ten laste gelegd worden. De geineenlebelangers zijn geen politie kers, daarom w illen ze niet melen met de maat waarmede zij gemeten werden. Het is niet van kulje mij, kulje weerMaar daarom kunnen aan al de aanvragen der tegenstrevers geen voldoening gegeven worden. Onze gemeentebelangers willen oopar tijdig besturen.Onze Burgmeester is Burg meester voor iedereen. Hij ontvangt met welwillendheid niet alleen, zijne politieke vrienden en kennissen, maar ook zijne tegenstrevers, die hem opentlijk bestreden hebben en nog bestrijden. Aan iedereen tracht hij voldoening te geven in de maat van liet mogelijke. De gemeenteraad is met dezelfde gevoelens bezield en zal op dezelfde manier voort besturen tol een ieders voldoening. Dus geene weerwraak, niet gemeten met de maat waarmede men vroeger ge meten heeft. Wij w illen wel de meerder heid, maar wij vragen de uitsluiting niet van onze tegenstrevers Wij zijn en wij blijven partijgangers der evenredige ver tegenwoordiging. Vroeger was er volstrekt niets le be komen wanneer men niet slavelijk wilde gehoorzamen. Wie eenigszins blijken van onafhankelijkheid gaf moest buigen of bersten. Hier worden nog mannen aange troffen, die met dezelfde princiepen be zield zijn nien vindt hier inderdaad mannen die hunne werkkrachten ver bieden vau zulke of zulke maatschappij deel te maken. Wij hebben geen dwang noodig om onze maatschappijen te zien groeien en bloeien. ij beminnen te zeer ie vrijheid voor ons zei ven om die van een ander te willen ontnemen. Bij onze tegenstrevers bestaat het tegen over-gestelde. Wanneer men niet slaafs aan de bevelen der kopstukken voldoet en eene enkele onafhankelijke daad durft begaan, wordt men aanstonds met min achting beschouw d en stelt men zich aan allerhande beknihbeliogen bloot. Tn de laatste vergadering van den ge meenteraad had M. Emile Roffiaen de stoutheid le stemmen met de meerderheid, omdat hij overtuigd was. dat hel gelijk aan de zijde d s Burgmeesters was. En eenige dagen nadien was hij. in een vreemd weekblad, uitgegeven voor .$/#/>- pedrager Van wien1 De Christene werklie ienvan t Volks huis .die vooral bedoeld w eekblad lezen, waren zeker niet weinig verwonderd hun nen goede® makker M. Emile Roffiaen als slippedrager betiteld te zien. Die brave christen. Kerkmeester van St-Jan. wordt oom edoogend bij zijne vrienden vernederd BERICHT. Gezien de opstijgende duurte der gra nen, hoppe ep rechten, als ndt de aodeic ju werarli kelen heeft de brouwers hond van Poperinghe en Omstreken besloten in zijne laatste vergadering, de prijs van het bier te verhoogen van 0.10 tr. per liter cn dit met l Januari 1924. Eene verhooging is reeds toegepast in alle andere gemeenten. Aankondigingen Op fen 2" bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3C en 4' 0.33 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf Goudsmederij Juweelhaikiei Mooters Lip io-kopn' - E'aU-at. Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN iaGttrf.llw.Kjckei PARRIREN nGoud, Diamant. Y perst raat, 2 ibij 4e posh rsa rsarsest nt era glo waïïz in de philharmonie Deze woorifn mogen toegepast worden oji het gerucht dat De Popcritigfieuaar rond de to. tagc van den Ziekentroost Zondag 59 dezer viert de Philharmonic baren bestuurder M Van Eislaude ter gelegeniK'id zijner benoeming tot ridder van het orde van Leopold 11. De eereledea worden vriendelijk verzocht deze pleeh- n Let het ft nog daarbij eencn tigheid rne! hunne tegenwoordigheid te ■ft o o o o o" o a - Dc grootsta keus is aangekomen bij Gebroeders DUPONT Yfterstraat, 'J. (nevens het Pastbnreel) Doet er in tijds uwe keus. Qo Q CL O. O QQCL OQ Bij den gewezen Kroonprins. Het Kerstfeest. Voor het eei st sedert den oorlog.hebben de Hohenzollcrns hun Kerstfeest gevierc in den familiekring, met den kroonprins, die uit de ballingschap is teruggekeerd, in hun midden. H )t feest had plaats in de zalen van hel kasteel te Oehls. Alle broe dors van den kroonprins waren voor de gelegenheid naar Oehls gekomen. Dinsdag ,vvi'4A*a iwsisJ»»!1— ■<tcil4lM®iHrt|t' Ir rltrtr —r' gehouden in de kapel van het kaste» welke geheel versierd was onder leiding van den kroonprins zelf. De kroonprinses ïeeft als een goede huisvrouw met eigen tanden de feestcake gebakken, een overlevering welke iedere Hohenzollern- jrinses in aclil neemt. Deze groote cake is gemaakt Vol gens de eeuwenoude Hohenzollem-recep- en. en ieder, die tijdens het Kerst feest vertoeft in 't lm'sder Hobenzollerns.moet ervan mei'proeven. De kroonprinses moet evenzoo persoonlijk de schotels inct appe- en, noten en chocolade bereiden voor iederen persoon in het huis. De kroonprins had een groot aantal fferstinkoopen gedaan bij de winkeliers van Oehls, niet alleen voor zijn familie doch ook voor de bedienden en de nood ijdende families met groole gezinnen in )ehts. Hij had den burgemeester van hel stadje verzocht hem een volledige lijst van deze families te overhandigen I De kroonprins had een prachtigen Kerstboom uitgekozen, die slechts mei taarsen versierd werd. daar de over evering der Hohenzoüen s hun verbiedt den boom te tooien met zilveren co gouden versiersels. Alle kinderen van den kroonprins, die sedert de vorige week te Oehls vertoeven. Jielpen m°è om het Kerstfeest, dat zij or hel eerst sedert den oorlog met hun vader konden vieren, zoo aangenaam mo gelijk te maken. Als Frederik-Wilhelm een geweten ïeeft. dan zal hij met de Kerstdagen bet Vredefeest bij uitmuntendheid wel w roeging gevoeld hebben over de tallooze mensehenlever.s die hem kunnen aange rekend worden. BELANGRIJK BERICHT. Yan VRIJDAG 28»j tot 3D inbegrepen o - zal m n in #en o BAZAR - Huis DELHAIZE Xomdsfraai. IS. (hoek der Ifondstr.) eer, pak goede C hocolade Oen Leeuw GRATIS ONTVANGEN -: op ieder kerp ran 10 Jr. A LLERH A NDE KRUIDENIERS'W A BEN inaakt I Zelfde blad is van eene kale reis weder gekeerd fain.'u/.eu tap afgeloopen. Zulks is't klaar ste van gansch de zaak Dp het artikel vau Zondag laatst witten wij event wel eenige opmerkingen maken. (.Metgeene muziekmaatschappij aan le nemen heeft de stad jaarlijks ceue groole besparing gedaan, ten minste van 8000 franken. Daarvan reptDe Pofjeriu ghenaar geen woord. Nochtans met der gelijke som kan deslad, nu en dan, in bijzondere gelegenheden, buitengewone feesten geven die veel vt Ik aantrekken,en zulks is voorzeker niet le misprijzen. 2 De l'operingticnaar moet zelf be kennen dat de inwoners zich meer bezig houden inet hetgeen er in het bestuur der gemeente gebeurt dan ten tijde dal de Katholieken alleen op het Stadhuis zetel den. In de twee weekbladen lezen zij de verslagen der zittingen. De cijfers van Budgetten en Rekeningen, t zij van Stad, Disch ot Hospieen, worden hun telken jare medegedeeld, en zooals hel volk dik- w ijls zegt. nu kan inen ten minste nagaan waartoe hel geld gebruikt word Deze bekcnteiis van De l'oporinghe- naar is niet zonder weerde, cn w ij bedan ken er hem voor. 3. WaLde onBosien van hét feesFder Overhandiging van het Fransch Oorlogs- kruis betreft, moet olie I'operinghenaar een weinig geduld hebben totdat de reke ningen van het dienstjaar 1923 goedge keurd zullen zijn. LiUissehcn zullen de Herbergiers en NeringdoenerspOk den tijd gehad hebben oin hun gew in van dien dag uit te cijferen, indien zij zulks nog niet gedaan hebben. In afwachting zullen wij aan den Heer Burgmeester beleefd voor stellen dat, iedermaal er nog in het ver volg eene groote feestelijkheid plaat- grijpt. hij, met de klak in de hand. bij De(nj Poj»eringhenaar zoude gaan hoo- ren w elke toelage, hij ten dien einde aan len gemeenteraad mag afvragen. Al het overige van het artikel is volgens vele zijner parlijgeoooten maar ft au ven rimram, ook vinden hel niet noodig iaarop le antwoorden vereeren om hulde te brengen aan den onvertnocibaren ieveren hel kunstgevoel waarmede onze achtbare muziekmeester sedert meer dan vier en veertig jaren onze l'hilharmonie bestiert. De alge in ene vergadering beeft plaats om I 3/4 ure namiddag in uOns Huis». NYij rekenen op een talrijke opkomst. IIkt Besti ik. mm De ontvanger ^der belastingen brengt ♦l.it vanaf 1 Januari a. s. den dienst der accijnzen en douanen bepaal delijk van zijn kantoor zal afgescheiden worden. Uil dien hoofde zal het bureel nog slechts toegankelijk zijn van 9 tot 13 uren. Dat op 2« Dinsdag van elke maand liet kantoor gesloten is wegens de zitting die in de gemeente Reninghelst gehouden wordtDe ontvanger, LAMBRIX Zaterdag laatst hield de gilde van St. Sebasiiaan eene buitengewone algemeene vergadering in haar lokaal bij Alidor De- cadl. Groote Markt. Zeer vele leden w aren tegenwoordig om hunce gt hechtheid le bewijzen aan de aloude schuttel sgilde. Mijnheer DiKSrt Cawlle werd met algemeen h, ndgeklap tot HOOFDMAN der gilde uitgeroepen. Het bestuur is thans samengesteld als volgt M. Dupont Camiile. hoofdman en koning M. Yandooren Julien. directeur, M Lahaye Nestor, kapitein. M. Baes Henri, bdjuw. M. De zottere Aug. en YanholSebeke Alf. A Her is. MM. Folcque Jules en Dupont Daniel griffiers. MYandevoorde Maurice, trésorier. M. Timerman Aug, Del fosse Adrien. Tirlier Aimc, Dezuttere Yalère, Pa uwe Is Gaston en Yersebeore Georges, raadsleden. Wacht niet langer meer ran uwe VISIETKAARTEN Weciegetf eeid daop de Bank TB A SINTER Af te Vnipoen Koepons. Est- ra nee l^ori ^d? z I¥autserie el eonp. Beige cap. Brasser es de Kex kelberg Sambre Eseaut Agglomrrés reunis te bestellenvraagt ze van nu reedsimeats ï.i- geois ter drukkerij der Gazet van Pcpe- Tu>autcries et iTéfiteries cap ringhebij Gebroeders DUPONT. fond. Yperstraat. 2. Verzorgd werk. Qeetricïh et Gaz dn Nord eap. wn m> son hs wa MB s HEK s m nm P®r' i 110 - 56.2.3 31.25 106.23 170 - 85- 49.75 31 148.73 18 123.05 Kog goed nieuws voor Popericghe. Wij vernemen dat Pierrk VALCKE, ter gelegenheid van Nieuwjaar, om aan al zijne kalanten toe te laten zijne fijne kof fie le proeven, van den Zondag 30 De cember tot de Zaterdag 5 Januari aanstaande, met elke kdo beste koffie, eene tlesch lekkere witte wijn zal toe voegen. De ledige flesschen zijn gerekend aan 0.50 fr. en aan dien prijs terug ge nomen. B H RICHT. Bij dit bbd behoort een bijvoegsel. Te Cooperersmills (Maine) Yereenig- le Staten, heeft Zondag morgend een vreeselijk drama plaats gevonden. Een man van Poolsche afkomst. Snoll genaamd werd opeens zinneloos en doodde met geweerschoten zijn meester, dezes vrouw en hun zoon. Dan reed Yiij met den auto van zijn meester naar huis en vermoordde er zijne vrouw, zijn schoonmoeder en schoonzuster. Daarna pleegde hij zelf moord. In de statie van Marly. Ncord-Franfc- rijk, heeft een doodelijk ongeval plaats gehad. De werkman Constant Dehon. 48 aar. was bezig w agons aanneen te haken loen bij tusschen twee buffers gevat en de borst ingedrukt werd Toe» men den ongelukkige opnam, had hij opgehouden fe leven Hij Iaat eene weduwe en zes kinderen na. -- Volgens berichten uit Guayaquil, in Ecuador (Znid-Amerikazijn aldaar in streek van Tulcan nog gedurig aard- trillingen aan te slippen. Op een enkelen lag werden 12 schokken waargenomen. Men teR 150 dooden en honderden ge kwetsten. Se dert het begin der ramp. die dc grensstreek geteisterd- beeft, zouden 3000 p ersonen den dood gevonden hebben Meer dan 2000 buizen werden vernield. In de streek van Leysin (Zwitser- and) hebben dichte sneeuwvallen de hotels bedolven en vernield. Heele gebou wen werden door de lawinen overgehaald en meegesleurd. Liefdezusters, behooread ot Sint-Agnesgesticht hebben kwetsuren jekotnen. Te Gtogau, in Duitschland beeft de völigheidspolieie een bar. 1i' aangebou- d*m. Karl Schneibner genaamd, afkomstig van Berlijn. Hij werd sinds lang opge zocht voor eene lange reeks misdaden en misdrijven, niet minder dan 30 tot 40 Al diefstallen, bij middel van moord ge- in Brandeburg en in v Dat is nu wel de rekordman van de misdaad ALLERHANDE tbjj de Post) M kar aaq fjare lezers eq J. rzeresseq Persoonlijkheden netten we niet op. i sübbrr-*.- mm/amuagg Samenstelling van 't Bestuur. j» div.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1923 | | pagina 1