Ministerieele Ërisis. VIERDE JAAR N' 9 1 3 eentiemen liet nummer ZONDAG '1 MAART 1924. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Inenom Rijn-en Roergebied Se liorlogerijj G.Dupont&Zoon Bank Var» Kort rijk Rond de Wereld. Buree'gerief Gebr. OUPCNf Vrije Tribuun. Het Roerbilan 1923 voor Belgie. Oorlogsschade. Financieële Inlichtingen. ms mm Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Praehtpapiei in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de Post) Pope ring he. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.30 fr buiten stai, met de post 8.30 fr. t> Buitenland13 00 ir. tten abonneert op alle Belgisch® Postkt r*:or©n Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De na im'ooze ingezonden artikels worden .geweigerd. 0 Herziening van het Versaille-Traktaat Stresemann en Mac Donald. Dr Sir. soman, Reichsminister van jjtuilen'andscbe Zaken, had M. Hamsay 1 Mac Donald voorgesteld samen te onder handelen over de aanvaarding van I Duitschland als l d van den Volkenbond en over de kwestie der Duilscbe goud- bank. De Engelsche minister heelt dit voorstel van de hand gewezen. De Pruisische Landdag. De Kngelsehe minister van Binnenland- sehe Zaken,M. Henderson,heeft het woord gevoerd te Burnley, waar hij zijn kandi datuur voor volksvertegenwoordiger stelt. Hij beknibbelde het Traktaat van Versail les eu verklaarde het strijdig met de In strijd inet de uitgebrachte stemming princiepen van het akkoord, krachtensvao tJcn staatsraad, treeft de Pruisische welk Duitschland de wapens neergelegd Landdag Vrijdag definitief, metdegroad- lieeft (de 14 punten van president itson). wettelijke meerderheid der twee derden, M. Henderson heeft er bijgevoegd, dat het ontwerp der grondbelastingen aange- de geallieerde Staatslieden na den wapen-M stilstand, geen rekening gehouden hebben met de eenvoudigste ekonomische feilen. Hoe spoediger de Britsche regeering er kan toe komen het Traktaat van Versail les te doen herzien, hoe beter het zat zijn voor at de belanghebbende partijen. nomen. Berekeningen. Hoewel de deskundigen de stipste ge heimhouding in acht nemen, gaat men in sommige vreemde dagbladen voort met cijfers af te kondigen en berekeningen te maken. Aldus schrijft een Amerikaansch blad, dat de deskundigen het eens zijn. dat hetreieh de som van 162 milliard goud mark kan betalen, vastgesteld door den sla at van betalingen van Mei 1921, op voorw aarde dat de bondgenooten Duitschland vrij spet laten om zijn arbeidsvermogen lot hel ma- xiiftum te brengen. Men schat dat de inkomsten der Duit- scbe begrooling, binnen vijf jaar, de uit gaven met 3 miljard goudmark per jaar zullen overtreffen. Die som is voldoende om een interest van 6 t.h. op 70 miljard goudmark te betalen. Het kapitaal der ontworpen goudbank zou vastgesteld worden op 1.200 goud mark, 't zij 400 miljoen der goudreserve van het Reich 330 miljoen vertegenwoor digd door de vreemde waarden in Duitsch bezit, en 400 miljoen eener leening in den vreemde. De deskundigen zonden voorstetien aan Duitschland eene leening toe te staan van 230 miljoen pond sterling, gewaarborgd door de spoorwegen. De helf dezer som zou onmidelijk naar Frankrijk en Belgie gaan,* en de andere helft zou moeien die nen om de mark een vaste waarde te ver zekeren. Overeenkomst aangaande Schadevergoeding. De houtnijverheid en houthandel in het bezette gebied heeft met de Rijnland kommissie, aangaande de schadevergoe dingsleveringen. een overeenkomst geslo ten, geldig tot 1 Januari 1025. De levf ringen zullen niet door de geal lieerden betaald, doch op de sehadever- goedingsrekening afgeboekt worden. De bond die de leveringen aan de betrokken firmas regelt wordt gemachtigd vergunningen voor in- en uitvoer van hout uil te reiken. Aan de Duitsche firmas die bij de overeenkomst betrokken zijn, is beloofd dat op hun voorraden geen beslag meer zal gelegd worden. Ook zijn hun lol voor—dezen duren rechten toegezegd. De arme Duitschers. Het vastleggen der waarde van de mark en het invoeren der rentenmark hebben voor uitslag gehad de Duitschers terug te doen verschijnen in de landen, waar men ze sedert den oorlog niet meer te zien kreeg. In massa trokken de Duitschers naar Zwitserland, waar zij schandalig veel geld verkwistten, terwijl men in den vreemde, hemel en aarde beroerde om bet medelijden op te wekken jegens de Duit sche bevolkiög. in de grootste ellende ge dompeld. Toen de Fraosche frank aan t zakken ging. kochten de Duitschers in Frankrijk groote hoeveelheden w ijn en zijde, talrijke stuks vee en paarden. Hun opkoopers gingen ook te werk in Belgie. waar men het vooral gewaar wordt aan de prijzen van brood, boter en eieren. Volgens zekere berichten is Italië nu ook aan de beurt gekomen en honderden 11 arme Duitschers ondernemen een speelreisje in heiland van Mussolini. Wij ontvangen volgenden brief Heer Uitgever der Gazet van Poperinghe. Mag ik u verzoeken het volgende in uw blad over te nemen Ik ben kleine slieldoener en werkman bemoei mij met geene politiek en ben zeer tevreden, als ik met dezen durentijd ile twee eindjes van het jaar kan aaneen- kuoopen. Door mijnen stiel ben ik ge noodzaakt nog al vele herbergen te be zoeken want die rnij profijt doel, doe ik Tuofijt weer. Alzoo leven wij mei malkander. Onlangs was ik in eene herberg waar men over de achturen wet sprak Ver scheidene der aanwezigen keurden vol- stnkt deze wel af. Andere hadden gaarne de wijzigingen door minister Moversoen vooi gesteld zien aanveerden. Een enkele keurde de handelwijze der socialisten en christene demokreten goed. Maar hoe komt he toch, riep eensklaps een van het gezelschap uit, dal men werkbazen aantrefdie zich opentlijk verklaren voor he achlurenvverk, misschien voor noli- lieke redenen, en het in hunne werkhui- het w-ïrkl0eP1fen' en aI,e middels in hot werk stellen om meer uren te laten werken en de lusschenkomst der arbeids- toezieners niet te moeten vreezen Dat was den nagel op den kop slaan Pn iedereen moest toegeven dat eults dê volkomene waarheid is «eer6"™ 'eid ik "o* "et De werkman mag volgens de lenen woord,g bestaande wet maar acht per dag werken of acht en veertje n™ P'rswk tlsw door .„dere om slandigheden sooals kermis- of feestdaêen een of meer dagen in.eei.e week verlSS mogen de dagen de volgende meer ingewonnen worden. E tans vele werklieden, die zeer week niet Er zijn noch- verloien lijd zouden inhaled den te gemakkelijker om zooveel r het bestaan te verzekeren van vrouw en kinderenen Gij allen, die mij leest zuli mot moeten bekennen L de' werkma i2 hjd geen met de werkman uren te verliezen WM voor »wrzeaer is aeh* stig werk voldoende voor een mensrh beeft om genoeg te kunnen wannen a,an woeker is acht uren naar- na het werk verlaten A haxerd'en^D- Ik besluit dus met te zeggen da uren naars g „e, k voldoende is HtSSü'Jrf zo"den moeten „,o- lastig het moeder heelt oin dTkmde£ n verschaffei us met te ^ggen dal acht maar een g .ed loon. Dat ZOu rond «fe m',S uren maken per jaar Is dat overdreven voor- 2300 mede^deeld^'heb 'ÏT A™™» der werkers, verzoek ik „dezChSuj «we vrije tribuun Ie willen inb. Met mijnen dank groet ik u met achling D. T Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DU PO NT Yperstraat, 2, POPERINGHE. m Ontcaugsten eu L i/gareu. N 48459 - Aankondigingen Op 1'en 2'bladzijde 0.40 fr.de regel. Op 3' en 4* 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweelhaniiel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Penduieu Wekkers KETTINGEN ia fioud, Zilver, Nickel BARREREN n Goud. RiamaiP. bij Yperstraat, 2* bij de fosti Poperinghe. In den laatslen tijd is de politiek der R oerbe/.et ti ng d ueht i g gehek el d ge worden zoo in Belgische als in vreemde politieke middens. Men beweert zelfs dat Belgie en Frankrijk hunnen financieelen en ekono- inischen warboel te wijlen hebben aan de Roerbczelling. liet was noodigdat cr daar over duidelijke uillegging werd verschaft Dok heefteen volksvertegenwoordiger aan M.Theunis de volgende vraag gesteld Men blijft steeds voort twisten over de doeltreffendheid der Roerbezetting. Een belangwekkend bestandcel ware voozeker de nauw keurige kennis van het financieele uitzicht ervan.Ik verzoek dusden eersten minister ons te zeggen wat de Roerbezel- ting sedert één jaar gekost en opgebracht heeft: 1, Aan de geallieerden; 2. Aan Frankrijk en Belgie3. Aan Belgie. Het antwoord van den minister luidl Zuivere uitslagen der verrichtingen van de waarborgdiensten in het bezet ge bied sedert 11 Januari tot 31 December 1923: I. Ontvangsten A. Toldiensten, vergunningen, wouden, laksen op het verkeer en op de steenkolen Belgische fr. <314,000,000. B. Opruiming door de geallieerden, van de stocks steenkolen en cokes, in beslag genomen bij de Duilsche inijneu, en rechts! reeksche in bed rijf neming door de geallieerden van een zeker getal steen kolenmijnen eu cokefabrieken Belgische fr. 420,000,000. C. Verrichtingen van de diensten tol teruggave, Belgische fr. 270,000,000. D. Ontvangsten van de bezettingslegers (in beslagneming of vrijwillige overma king der marken door de gemeentebestu ren, boeten, onderscheidene taksen,enz Voor hel Belgisch leger bedragen de ontvangsten. Belgis, fr. 11,310,000. II. Uitgaven: A. Zooals men weel, hebben de kosten van de bezettingslegers op den linker oever het voorwerp uitgemaakt van eene bijzondere schikking getroffeh op den 11 Maart 1922. De brtzellingskosten van het Belgisch leger in de Roer bedragen ongeveer Belgische fr. 33,000,000. Definitieve cijfers kunnen slechts dan worden verstrekt, wanneer de rekeningen over de laalste twee termijnen van 1923 gesloten zijn. Het hooger aangehaalde cijfer zou dus insgelijks wijzigingen kun nen ondergaan wegens wisselingen in den koers tijdens de laatste maanden van het jaar. B. Kosten van het Fransch bezettings leger in de Roer. Naar de verklaringen afgelegd door M. de Lasteyrie in. de Fransche Kamer, op 1 4 dezer, kan men deze kosten ramen op een bedrag van ongeveer, Fransche fr. 204.000,000. C. Tekort van hel bedrijf der spoorwe genregie, Belgische fr. 96,000.000. D. Dienst van de algemeene komplabi- liteit der panden te Koblenz Belgische fr. 9,000.000. Hel spreekt van zelf dat. zoo de Duit sche regeering niet vanaf den aanvang der Roerbezetling het lijdelijk verzet had ingericht.de gegeven cijfersveel gunstiger zouden geweest zijn. Te dien aanzien is het voldoende het percent aan te halen van de ontvangsten van eenige der hooger vermelde diensten voor het laatste tri mester van 1923, met betrekking tot de totale jaarontvangsten Douanen Vergunningenuitvoertaksen administraliereehten afwijkingstaksen Bosschen Yerkeerstaksen Handelstoezicht Belasting op de kolen tk meen te moeten herhalen, dat de R' terbezetting altijd door de Belgisch» regeering werd beschouwd als een mid del om drukking uit Ie oefenen en niet als een doel evenwel, zooals hooger ver meide cijfers bet bewijzen, heeft de be zetting niet alleen niels gekost, maar beeft zelfs opgebracht. 72.81 43.26* 32 37 92.69% 56.24% 97.86% 62.42% 83.02% I Woensdag namiddag moest er in dc Kamer over gegaan worden tot de stem ming van de Handelsovereenkomst tus- schen het Belgisch Luxemburgse h\erbond en Frankrijk. Het wetsontwerp werd ver worpen wel 95 stemmen legen 79 en 7 onthoudingen. Hebben legen gestemd, al de Sociali sten, de vier Frontislen, een Oud-Srijder en vier en twintig Christen Demokraten. Hebben voor gestemd, al de Liberalen, uitgenomen M Slraus, die zich onthou den heeft, en de Katholieken. M Colaeil, die nog ziekelijk is, had gepaircerd met den Christen Demokraal, M. Heyman. Ilij zou dus met de groote meerderheid zijiu r vrienden voorgestemd hebben had hij kunnen tegenwoordig zijn. Na de stemming heeft M. Theunis hel ontslag van liet ministerie aangekondigd aangezien de vertrouwenskwestie gesteld werd. Om 5 ure li ?eft M. Theunis den ontslag brief van het kabinet overhandigd aan den Koning, die volgens gewoonte de aftredende ministers verzocht hecfl s landsbestuur Ie behouden tot eene oplossing gevonden is. Vooruitzichten Voor hel oogenblik kan nog niemand de gevolgen voorzien der nederlaag vin de regeering. Zulten de socialisten met de demokra ten en fronlisten, die tegen de handels overeenkomst gestemd hebben, een nieuw kabinet vormen l Zullen de katholieken mol de liberalen weder optreden Zal er een drieledige regecring samen gesleld worden uit katholieken, liberalen en socialisten Zal M Theunis wederom als regeerings- leider aangesteld worden f Al deze vragen worden door de Brus- selsche dagbladen gesteld, maar geene voorzien eene spoedige oplossing. Af. Herbette bij AI. Jaspar. M. Jaspar hecfl Woensdagnamiddag in het ministerie van buitenlandsche zaken den gezant van Frankrijk, M. Herbette, ontvangen en hem op de hoogte van den toestand gebracht. Toen de gezant hel ministerie verliet, zag hij er bekommerd uit. M. Jaspar, vergenoegde zich met naderhand aan dagbladschrijvers Ie zeg gen Ik heb geen verklaring te doen. Het verwerpen der overeenkomst is een spij tige zaak. Ik vrees dat elk later akkoord met Frankrijk erdoor zeer zal bemoeilijkt worden. Geruchten. Zooals bij alle ministerieele krisissen, worden er allerlei namen vooruitgezet van - r.iegere ministers of van Parlements leden, die zouden kunnen gelast worden met de samenstelling van het nieuw kabinet. Natuurlijk zijn het slechts ver onderstellingen, daar op dit oogenblik niemand weet wie door den Koning zal geroepen worden om de zware en moei lijke taak op zich te nemen. Volgens hel gebruik zullen de Staats ministers, op hunne beurt, door den Koning ontboden worden. Tusschen degenen die vervolgens door den Koning zullen geraadpleegd wordeD. noemt men MM. Van de Vyvere, Houlart, Poullei en Renkin. Moest men de e geruchten» gel oven, 23, Groote Markt, POPERIWGHE. heeft de eer mede te deek*n dal eene tweede re.-ks Brandkasten geplaals geweest ij in hare galerij. Deze brandkasten, zooals deze der eerste reeks, zijn vervaardigd volgens do laalste verbeteringen en geven alle vvenscb -iijkc waarborgei tegen Brand en Diefstal. Ziehier de grootte en prijs der in huurgegeven brandkasten De huurders der brandkasten beschikken over af tonde r Djke ka- bienen;tcelke hun de meeste beschei denheid verzekerenroor het af knippen der koepons. nazien van hunne titets. enz. Alle bank- en beursbewerkingen kunnen in de Bank van Kortrijk uitgevoer worden FinanlieCle inlichtingen, dagelijksch cn met de grootste zorg vermeerderd, zijn te lezen iti dc lokalen der Dank van Kortrijk. In de laatste zitting der Schcidsrech- j terlijke Kommissies van het Arrnndisse Medegedeeld door de Bank TRANSINTE8. ment Yper tcerd de schade weerde j if) 14 als volgt vastgesteld voor naoermelde personen YPER. Duprez Theophile Crevils Pieler Goelhals Albert Ycys Marie en Louise Van Sint Jan De JaegberJoseph HOESINGHE. Van Eeckc Adelus LANGEMARCK. We Bourdeau Mahieu en We Denorme en kons. Hoet-Yaneeckc Einile Sennesael Cyrille Bordau Van lenbroucke kinders We Yandenbroueke-Devacht kinders 14.275 18.580 8.795 1.300 5.617 13.520 28.180 8.050 17.894 7.200 9.070 20.405 I)e Oorlogsschade. De minister van ekonomische zaken heeft besloten een bezuiniging te doen van 725 miljoen op de uitbetaling van de oor logst- hade Vele geleislerden hebben zich hierover ongerust gemaakt. Ziehier hoe de vork in den steel zit. Al de betalingen,welke niet beslemd zijn voor wedcrlK'leggiDg, worden voorloopig geschorst. Tol nu loc werden alle oorlogs schadevergoedingen, welke minder dar» 15,000 fr. beliepen, in baar geld uitbetaald zelfsalsde verplichlingtot wederbelegging niet besfond. Deze verplichting tot weder belegging binnen een vastgestelde termijn valt thans ook weg, vermits den geleister- den in de plaats van klinkende munt een titel zal worden overhandigd, welke in trest opbrengt en uilbetaalbaar is na vijf jaar. De getroffen maatregel welke zooals gezegd werd. een bezuiniging van 725 miljoen frank toelaat, zal tevens de regie ring toelaten den volgende termijn van vijf jaar door le maken zonder dal nieuwe lee ningen moeten worden ingeschreven. De dan zou M. Van de Vyvere de mééste kans jbezuinigging is dus feitelijk eene verda- Glaces de St. Marie. Het winstaandeel is gesteld op 187 frank nelto tegeh 102 verleden jaar. Est de Liège. Er zal waarschijnlijk 170 frank nelto befaald zijn legen 72 frank verleden jaar. Tramways de Madrid et d'Es/xigne Do obligalien van deze maatschappij zijn tcruglietaalbaar vanaf 1 Maart. De terug betaling geschiedt aan 504,30. Bonne Fin. De winsten van het ver loopenboekjaar bedragen 4 500.000 ong. Zooals verleden jaar de beheerraad zal voorstellen het totaal bedrag der w insten le bezigen óm de financieele toestand te versterken. Klectricité de l'Kscaut. De winstaan- deelen zijn van 13.60 nelto voor de kapilaalaciien en 23,37 voor de dividend- act ien# Loth. De rekeningen van 1923 laten eene winst^van^2.385.656 frank en 58 cent., heigeen zal toelaten 74.40 nelUrle betalen aan de kapitaalactien en 53.15 aan het genolsaandeel. Ilevea. Een vermeerdering van kapitaal zal waarschijnlijk plaats hebben. Dit zou van 10,000,060,vermeerderd worden door het uilgeven van 100.000 actiën van 100 frank. Etablissements Divine Seis. De ver gadering van den 13 Maart zal te beslis sen hebben overhel voorstel van kapitaals vermeerdering Dit zou van 6 op 12 miljoen" gebracht zijn over het uitgeven vao 13000 nieuwe actiën. Union Allumelticre. De maatschappij zal in betaling brengen een voorschot op het winstaandeel 1923. Het bedrag ervan is 75 nelto. Wilscte. Men voorziet een winstaandeel van 115 frank voor de bevoorrechte actie 90 frank aan de gewone en 65 aan het geootsaandeel. (Xrhydrique Internationale. Het ver- lubbeleo \an het kapitaal is in studie. De uitgave zou plaats hebben aan 130 fr. hebben om den opvolger van M. Theunis te worden. Er w ordt ook gezegd dat het zeer mo gelijk is dat het nieuw goeveroement slechts acht in plaats van elf ministers zou tellen, en zulks ter w ille yan de nood zakelijke besparingen. In dit geval zou het Ministerie van Spoorwegen.Posterijen Telegrafen en Zeewezen gevoegd worden bij het Ministerie van Openbare Werken. en het Ministerie van Economische Zaken [gelijk verdaagd gedeeltelijk bij het Ministerie van Bin-j Doch de rechten van de geteiesterden nenlandsche aken en gedeeltelijk bij het blijven behouden. Ministerie van Finantien. Wat de duur van de krisis betreft, dat blijft voor het oogerblik een groot vraag- teeken giog van sommige schadevergoedingen, welke niet vatbaar zijn voor wederbeleg ging zooals wijnen bij voorbeeld. Enkele herslelwerken door den. staat w orden eveneens verdaagd, namelijk die m erken, welke niet van dringenden aard zijn. zooals het aanleggen van gaanpadeo, bet bouwen van zwemdokken enz. De vergoeding van opgeeischte wol, koper enz word eveneens zoo veej, mo- Leest en Verspreidt l)e G.AZKT \nn POPEKIXWIE In een wolstapelhuis van de firma Fourré, in de rue de Guines, te Toerkonje beeft een hevige brand gew oed. Het vuur nam spoedig eene groote uitbreiding en er was veel gevaar voor de naburige gebou wen. Deze konden echter, dank aan het moedig optreden van de pompiers, gevrij waard worden. Na ruim eene uur w erken was alle gevaar geweken. De aangerichte schade zal wel! miljoen frank beloopen Zondag morgend. rond 7 ure, wilde deE.H. Brelonneau. 71 jaar oud. pastoor der Jeanne-d Are parochie, de H. Mis aanvangen. toeD hij plotseling stierf. ALLERHANDE 0 0 0 0 0 0 0 PoSTCHE* KREK E VING Ieder medewerker blijft verantwoor- jg d»iijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag na-n, Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen i ut "n belang. Persoonlijkheden nemen we niet on. N' Hoogte Breedte Diepte Pnj« per jaar 1 1 1 cin. 32 cm. 60 cm. Fr.. 20 2 14 32 60 25 3 29 32 60 35 4 52 - 27 60 - 50 5 52 32 60 55 6 27 66 60 60 7 52 37 60 - 75

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1924 | | pagina 1