ZONDAG IN MEI 19-2A. Womagacwd ia oas Arrcadisseaeat Rond de Wereld. VIERDE JAAR Dit Nijverheidsblad voor Popering\he :en omstreken verschijnt wekelijks. Wielrijders Bureelgerief N -20 15 centiemen liet nummer De fllgemeene Verkiezingen. Turn-Ciub "DE ONVERMÖEIBAREN"Poperinghe. Pracht papier In en om Rijn-en Roergebied 0ver oerwijs. Landsverdediging. GROOT TURNFEEST Moeilijk geval. Financieële Inlichtingen. In de Spaarkas. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken le verkrijgen bij Gebr. OUPCNf Y perst raat 2 Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 50 tuiten staj, met de p jst8.50 fr. Buiten tnd13.00 ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. POSTCUECKRKI (ejer werker üjk tegen <iatr no den oeders DUPONT HINGHE. x 48453 - 11 B B Aankondigingen Op I' en 2' bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichtcn 0.40 fr. 2e regel, met minimum 4 fr Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik «'ijls tc herhalen rek lamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te halen. Horlogerij Goudsmederij Juvveelhaudel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Penduien Wekkers KETTINGEN a fioud.Zilwr, Nickel PARRlREN in Goud, Üiauianf bij G.Dupont&Zoon 1 janstraat, 2 Pope ringhe. 02 moeten nog heropgernw ■O' De Monarchisten te Halle. Te llalle heeft een groote belongingi In antwoord op eene vraag gesteld door Zondag laalsl hebben in Frankrijk do w 2' "T Mi,,Wf Vi"! Wc' t. „r 5,11 '"uiuu .iisu h mi w«u» ten schappen eu h misten geantwoord Algemeene verkiezingen voor de Kamer tieêrlijkingr \*ai lad. Kr waren 584 zetels te be lachte. Uc sla plaals geh geven. Dus 42 minder dan in de voor gaande Kamer, die er (126 telde. Vpor heel Frankrijk bedroeg hel aantal iugediende lijsten 4 9 met 2765 kandida ten. lie strijd had vooral plaals tusscben de Union nationale, die de politiek van Poincaré steunde en de oppositie partijen waaronder de radikaal-soeialislen en de socialisten. Alles is in de beste orde en in de groot ste kalmte afgeloope». Nog nooit hebben meer kiezers aan de stemming deelgeno men. Volgens eene officiêele mededeeling hebben de conservatieven 20 zetels be komen, de Union nationale 244, de op positie of linkscbe partijen 280 en de kommunisten 25. De oppositie heeft 100 zetels gewonnen en zal in de Nieuwe Kamer beschikken over een derligtal stemmen meerderheid. M. Poincaré. wordt dus in minderheid gesteld,hij zal met de opening der Kamer, dus met In Juni aanstaande, hel ontslag van het ministerie indienen. De vermoedelijke opvolger van Poin care als eerste minister, kabinetsvormer zal Aristide Uriand wezen, die reeds ver scheidene malen aan hel hoofd der regee ring geslaan heeft, ofwel M. Ilerriot die te Lyon, de groole overwinnaar is van Zondag. M. Briand, inde Loire-Infciieure herkozen, zou liet ministerie van buiten iandschc zaken waarnemen, liet onder voorzitterschap van den raad zou toe ver trouvvd worden aan M. Pain levé. Al de dagbladen schrijven de nederlaag vpn Poincaré toe aan deJevensduurte en de nieuwe belastingen. Zij gelooven dat de uitslag der kiezingen weinig invloed zal uitoefenen op de buitenlandsche poli tiek maar voor wat hel inwendige aan gaat, dat de richting naar links zou kunnen verscherpt worden. De Engelsche bladen verheugen zich algemeenlijk over de nederlaag van Poincaré. Zij zijn de meening toegedaan dat er nu gemakkelijker eene overeen komst zei kunnen getroffen worden tos schen Frankrijk en Engeland. M. Blavier, katholieke volksvertegen woordiger is van hetzelfde gedacht, hij zegt immers in een persgesprek met het Laatste Nieuws De val van Poincarc. het ontstaan van een ministerie Briand- Herriot,alleszins een regeering van links, kan de toenadering van het Kransche en het Engelsche slandpnnt maar vergemak kelijken. De eensgezindheid tussehenonze groole geallieerden kan voor oos in ieder opzicht gelukkig zijn. En Löuis Franck, liberaal, zegde Er zijn lieden in Belgie, die geloofden en voorspelden dat de aotidemokratisehe richting in Westelijk Europa ging zege pralen. ik kan hen slechts aanbevelen ernstig over de Fransche zoow el als over de Engelsche verkiezingen na fe denken.» M. Llovd George heeft Maandag avond te Londen het woord gevoerd in den raad van het nationaal liberaal Verbond, voor ongeveer 7 tot 800 toehoorders, waar onder talrijke parlementsleden De gev e zen eerste minister van Engeland zeg le onder meer Het is een goed voorteeken. dat eene vergadering der liberale afgevaardigden van de grootste stad der wereld plaals vindt waaneer Europa zich verheugt bij de tijding der groote Fran«he libers e zegepraal, t Is eene gebeurtenis wo groote beteekenis en van een uiters» beiang. ik hoop vast en ik geloof, dat hij zal lijden tot de zoo noödige bevrediging der wereld. Zij bevat een zekere les voor de Engelsche liberalen, deze der vriend- »<-hap en der werking an de nationalistische het i In tie Yiaamscnë sircek van 1 Hal k /.ab'M.ag flajïj»» 10 atheneums met 211 klassen Zondag op een echt militair kamp. .Meer dun 50,000 manschai pede strijdgroepen Staalbelin en llaakkruis waren opgekomen, alsook nagenoeg de helft tan cu der generaals van hel gewezen keizerlijk leger, met den bcruchtdn Liulendorff aan het hoofd. Onder ineer bemerkte men er de gene raals vou Hoeringen, von Francois, von Stein, von Schoelz-Maerkeerprins trikar van Pruisen die Willem 11 vertegenwoor digde, en de oudste zoon van den gewe zen kroonprins die zijn vader verving. Maarschalk Hindenburg en generaal Mack en zen waren belet naar llalle tc komen. De minister der Heichwehr had een kompanie der Heichwehr, vroeger gehee- ten von Molkte balaljon toegelaten de betooging bij te wonen. Generaal Ludendorff die Zaterdag avond eene rede voor de troepen hield, stelde zijn eigen voor als het zinnebeeld van het gewezen leger en van de ultra- nationalistische gedachte. Hij besloot met Jen kreet Leve Zijne Majesteit keizer Willem Zondag morgend werd overgegaan tot de onthulling van tiet gedenkteeken von Molkte. De nationalisten hielden te dier gelegenheid een parademarsch. Meer dan 3.500 zwart rood-w iüe banieren eti ande re vlaggen der reaklionnairs togen voor bij Ludendorff en de andere generaals. De bijzonderste redenaar, een gewezen officier en oveiste van de groep Staal helm. van llalle verklaarde onder ander Wij vragen dal al de Duitschers, die Midden-Europa bewonen, vereenigd we zen in een groot Duitsch rijk. Als w ij zelf lit doel niet kunnen bereiken, dat onze ónderen dan gelukkiger wezen. De bevolking van llalle heeft gemeene zaak gemaakt met de beloogers, die op gejuich en bloemen onthaald werden. De Duitsche groolnijveraars zijn ver deeld over de houding die dient genomen te w orden ten opzichte van het plan der experten. Dit meeniogsverschilheeft eene scheuring verwekt in den schoot van den nijverheidsbond van het Reich. Eene onafhankelijke overeenkomst van nijve raars is lot stand gekomen en heeft het volgende besluit gestemd De meening uitgedrukt door het besturend komiteit van den Duitschen Nijverheidsbond, over de verschillende vraagpunten die door het Traktaat van Versailles gesteld vvor den, komt volstrekt niet overeen met het sedaeht van gansch de Duitsche nijver heid. De leden van de nieuwe vereeniging zijn overtuigd dat de Duitsche nijver heidsekonomie tot een onvermijdelijken ondergang verwezen is. indien de voor stellen van de experten, door bet bestu rend komiteit van den bond als grondslag der bespreking aangenomen, beschouwd worden als den grondslag van wat Duitschland als herstellingen betalen kan. Er werd daarbij besloten van. te Berlijn, vóór de bijeenkomst van den nieuwen Reichstag, eene groote vergade ring van Duitsche nijveraars te beleggen om een definitief besluit te nemen over het verslag der experten. Deze vergade ring zal den 19 Mei aanstaande plaats hebben Er wordt gemeld dat generaal Canes benoemd is tot bevelhebber van hei Britsch Rijnleger. in vervanging van géneraal Godley. de V laamsclie sircek I ZIJ" 341)1 leerlingen. In de Ylaamsehe sircek zijn Voor jongens: 30 middelbare scholen met 12 i klassen en 2858 leerlingen Voor meisjes15 middelbare scholen met 52 klassen en 894 leerlingen. In de Waalsche streek Voor jongens 52m l 5 klassen en 4104 leerlingen. Voor meisjes 22 met 102 klassen en 2300 leerlingen. In de provincie Limburg zijn negen ge meenten zonder lager school. Zeslig ge- meenten werden ontheven van de verplich- ing eene gemeenteschool op te richten of de eenigeof de laatste gemeenteschool te tandhaven. DE GAZET van POPERIfiGHE In de bespreking ileV begroeiing van andsverdedlging heeft de lieer Brifaut, ialholieke volksvertegenwoordiger, eene belangrijke redevoering uitgesproken waaruit w ij het volgende knippen en ter overweging geven aan onze lezers Wat bij ons h>t vraagstuk van hel vliegweren en het leger beheerscht is het feil dat Duitschland beslaat, Hebben zij die in Belgie den Duitschen aftocht bij woonden door de officieren en soldaten met een graven Duitschen lach door hen hooren zeggen zij gerust, wij komen terug» Sommige zegden wij komen terug met de Bussen Er dient geweten of de oorlog at of niet opnieuw zal uitbreken. Klonken lienaangaande in Duitschland niet ge noeg kreten van w eerw raak i Ludendorff zegde dat de oorlog het laatste mogelijke middel zou zijn bij de politiek van zijn land en een Amerikaansche dagblad schrijver, die onlangs een onderzoek deed in Duitschland, verklaart dat dit land een nieuwe oorlog voorbereidt. Het komt er dus op aan te welen of een leger onmisbaar is, dan of een gen farmerie kon voldoende zijn. Wie had ooit geloofd, dat zes jaar na het verdrag van Versailles, de kroonprins naar Duitschland terug zou keeren. als overwinnaar toegejuicht door hel léger eu zelfs door het volk Dat is een teek en des lijds. Maar om den oorlog voor te bereiden is er geld noodig. En de Duitschers heb ben geld genoeg, te oordeelen naar de merigte speel reizigers, die Zwitserland en Italië overstroomen en er. zonder tel len renten-marken verteren. Het volk is niet overwonnen. Het be reidt zich voor tot den oorlog. Zoo er nog menschen zijn ik l>e- hoorde tol dezulken die dachten dat een tijd van duurzamen vrede ging aan breken, vraag ik hun of het redelijk is er heden nog aan te gelooven. Ik vraag dat Belgie op de voorpos'eD zij van den vooruitgang en de beschaving maar ik vraag ook dat men rekenin» boude met de dreigende gevaren in 1914 w erden we als door een mirakel gered. Latea we ons niet meer aan zulk gevaar blootstellen. Om gered te worden moeten we op ons zelf rekenen. buu a d "en 7 worden. Er zijn h ons arrondissement, vi<f gemeenten die aan de verwoesting out snapt hebbenGrombeke, 1'roven, Rous- brugge, Wafou en West-Meieren. Van de 4509 huizen die in Yper ver woest werden zijn er reeds f870 herop gebouwd en blijven er bijgevolg nog 2024 herop le richten. Te Woeslen werden 108 huizen ver woest 100 weiden reeds herbouwd zoodat er maar 2 meer er op te richten zijn Wij mogen dus zeggen dat men in deze gemeente hel rapsl het ft gewerkt om alles iu den vorigen staat te sleden. In geheel het arrondissement beslaan er Diaiis nog 4519 barakken. Op ZONDAG 1 JUNI 1924 Inhuldiging van ccae Gedenkplaat in het Middenpostbureel van Brugge. Op Zondag LS Mei e. k., om 3 u. 's na middags, zal hel Beheer van Posterijen eene Gedenkplaat inhuldigen, opgericht Ier eere dei 02 Westvlaamsche Poslbe- dienden, gestorven voor hel Vaderland in den loop van 't oorlogslijdperk 1914 1918. Een gelègeuhcidscomileit, uit ambtena ren en bedienden van allen graad beslaan de, is samengi sleld geworden onder het voorzilterschap van II. Baslails, Dienstbc- sluurder, bijgestaan door 11. De Leger, als sekretaris. De Inhuldigingsplechtigheid zal aan vang nemén mei hel vormen van een stoet, om 14 li., op de Stalieplaats, welke dc Noord-, Zanii Geldmuut-, Kuipers- en Vlamingenstraa! doortrekkende, zich naai hel Gouvernemenlspaleis begeven zal. waar, in tegenwoordigheid der famiticn der helden, der Burgelijkc en Militaire Overheden, der Leden van de Drukpers. Ier Afgevaardigden van de Bonden der Oudslrijders, (WlogsinvaÜcden, Wegge voerden, enz der Syndikalen en Beroeps vereenigingen, eu der ambtenaren en beambten der verschillige Openbare Be sturen. de H. Dienstbestuurder Basfails. in naam van het Hooger Poslbeheer, eene gelegenheidsrede uitspreken zal. Er zal dan overgegaan worden lol de naamafroeping der bedienden voor hel Vaderland gesneuveld, en,nadat door t éne minuut ingetogenheid, de omstaanders hunne hulde zullen beloond hebben aan diegenen, welke met hun leven hunne toe wijding aan 's Lands instellingen bekostigd hebben, zal eene algemeene begroeiing van het eigenlijke memoriaal, in het voor portaal van de Hoofdpost opgericht.plaats grijpen De plechtigheid zal opgeluisterd wor den door de tegenwoordigheid van hel Muziekkorps der Brugsche Poslfanfaren, alsmede van afvaardigingen, met vaan- iels, der verscheidene vaderlandsche maatschappijen derSladender Provincie. De bewoners der huizen, op den door tocht van den stoet gelegen, worden vrien delijk verzocht, ter gelegenheid der plechtigheid in kwestie, te willen bevlag gen. Tengevolge vaneen dood van M. Robert Coleman een financier van San 1 rane-sco en een der twee Amerikanen die den 6 April door Albaneesebe bandieten ver moord werden, zijn de advckalen in ver legenheid vóór wat zijne nalatenschap b treil, daarop hetzelfde uur zijn broeder M William Goleman in z^jne wonirg In California overleden is M William Coleman is gestorven ten i ure 'smor^ends. Ga'ifi rro>-. heDjJ.ferwij! M BobertGolemanten 10 ure.Albaneesche lijd, overleed. De negen uren verschil in aanmerking nemend zijn beide bro Iers op hetzelfde uur gestorven De nalatenschap begaat in een eigen dom eener waarde van ODgeveer 500,000 dollars en de kwestie is nu d n juislen minuut te kennen der dood van de twee PROQ AMMAs Oi» 3.30 ure Vergadeiiug iu is Huis o en Optocht door de straten der Stad. Oiu 4.30 ure Prachtoefeningou op de Groote Markt. 1. Oclfning' ii (groole lumrrs) 3. Oelrningrn (kleine seklie) TOT SLOT PRACHTIGE KUNSTPYRAMIEDE. i»m 8 30 ure Groot KUHSTKONCERT op de Groote Markt door de Koninklijke Maalschappij DE PHILIIARMONJE Aanslaande week zullen wij het Programma mededeelen. HET BESTUUR Reeks 155905 Ni I terugbet. d. 230.000 39307 9, 17994 9 100,900 De andere nummers der hierbovenge- inelde reeksen zijn terugbetaalbaar door 390 frank van af I Juni. Bocks 124314 Nr 13 wint lO.OOO frank. 88509 Nr 13 2,301) 21998 Nr 7 1.000 Vteliers Lebrun 37,50 llornu el Wasmes 850,-— l'.arrières Porphyrrs 127.50 Soie Viscose priv. 150. cap. f 50, orti140.50 Pelrofina 57,00 Beige llypolh-eaire Améric. cap. 231.— 405, Laura cl Vereeniging 210. Yieiiie Monlagr.c acompte 51,— Federated 15, Fioridienne 25, Gh de fer lo-parmenfaix F. F. 18,10 Thtssahe (coup 74 d 75) drachm. 12.50 175.- 25.50 9,36 39.95 425,— 13,- 15.— 0.20 2.50 2.33 72.25 72.23 34.70 29.75 20.- 14.32 Assuranc s Générales (Vie) Auto Transports Liége Seraing pr. ord. Produits Fiénti Mines Kéunies Auxiliaire des Mines Gaz et Electricité de Roubaix cap. div. fond. Gaz de St Josse cap. fsoldc) jouis. Filatures Brunics Escaut priv. div. Brasseries de Haecht Omnibus Bordeaux F F. Eenige liefhebbers hebben besloten een Velo-Club in te richten in onze stad. Allen, wie dit aantreft, moeten deel maken van deze maatschappij, om hunne belangen tc verdedigen. Wielrijders komt allen Maandag 19 Mei om 7 ure 's avonds, naar de slicli- lingsvergadering die zal gehouden wor den bij J. Lenoir, In 't Zwaantje Gasselslraat, Poperinghe. Vraagt overal 't Patersvatje. het lekker Bier van Wij hebben over eenige dagen eenige inlichtingen gegeven over den woning nood in Poperinghe, nu willen wij inlich tingen geven over geheel on^ arrondisse ment. In hel arrondissement 1 per werden1 broeders om te w e en w ie van beide dt binst de noorlog 22322 huizen verwoesteerste bezweken is en aan w ie dus de 15188 dezer huizen zijn reeds hert.pge- eigendom iaaril beh yrd lu efl. In de, rsle vier maanden van dit jaar is hel bïNtrag der inlagen in de Spaarkas verhoogd mei 56 millioen 900 duizend frank, lervviji in het overeenkomslige lijtlperk van 1923 de verhooging maar 500 duizend frank bedroeg. In 1924 werd dus 56 millioen 400.000 frank meer gestort. Op 30 April M. bedroegen de storlin- gen. sedert 1 Januari verricht, 258.2 mil De terugbetalingen waren 201.3 mil Dus m er gestort dan terugbel.56,9 mil. De cholera richt groote verwoestin gen aan in de provincie Bohar, in En- gelsch Indie, waar in den loop van dit jaar meer dan 10,000 zieken bezweken. Verleden week stierven meer dan 1000 personen in het distrikt Champaran alléén. De Overheden treffen alle maatregelen om den geesel te bekampen. M. Mare Jaitlet, 48 j.,wonende in de rue Auber le Parijs, had bemerkt dat een bezoeker een voorwerp in zijn bureel achtergelaten had. In de veronderstelling dat de mmYïiet den ophaalbak neergelaten was, boog hij zich over de opening om hem terug te roepen. Maar op hetzelfde oogenblik werd de ophaalbak van het vijfde verdiep neergelaten en M. Jailiet werd er het hoofd door verbrijzeld. De ongelukkige bleef op den slag dood. De drie ter dood veroordeelden voor den moord op de postbedienden van den Andaloezisehen sneltrein, werden Vrijdag morgend ten 6 ure te Madrid, hoofstad van Spanje, terecht gesteld. Het vonnis was toen juist sedert 48 uren geveld. Drie jonge lieden. M. Charles Benoit 23 jaar, en de jufvrouwen Jeanne Gaugois 19 jaar. en Andrea Blanehard, 17 jaar, alle drie van Nogent-sur-Marne, waren aldaar in een bootje gestapt om eene spe levaart op de Marne af te leggen. In I midden van den stroom wilde Benoit van plaals veranderen. Daardoor deed hij het bootje zoo geweldig wiegelen, dat het omsloeg. De drie jonge lieden werden in t water geworpen. Ooggetuigen van het ongeluk riehllen dadelijk de reddingswer ken in Alleen jufvrouw Gaugois kon ge red worden. Dc twee anderen werden door de s!rooming meegevoerd en zijn in de diepte verdwenen. Hunne lijken wer den uiel weergevonden. (bij de post> De n>b\mlo >~e iageso/ulen artikels warden qsweiqerd. m m m w m u Uitgevers-Eigenaars Ge3 Yperstraat, 2, blijft verant woor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo- Het blad ^taat ter beschikking van al wie het goed meent nr« t het alg'-meen nui en belang. Persoonlijkheden nemrri we nier on. (bij de Post) Atheneums en Middelbare-Scholen van den Staat. M. Lloyd George tec reder. Het verzet tegen het plan der Experten. Het Britsch Rijnleger. De niemce bevelhebber Toestand van het Lager Onderwijs in de provincie Limburg. Leest en Verspreid ■it- - Eüfc STA D POP ER fNG H E. Wie was de eigenaar EERSTE DEEG. TWEEDE DEEG 2. Pyramicdcn 4. Pmchtoefeningen (9 turner») 5. Acrobatie 6. Oefeningen (meiajesafdeeling) 7. Pyramiedrn L!. Vannieuwenhuyzr- I. Oefeningen (2e aektie) R. Dewitkete P. Vandommelr 2. Rek en dubbele baar O. Benoot 3. Oefeningen (kleine «ektie) J. Couttenier R. Dewickerr 4. Ballet dea Cycliatea (jongen» mei»jes) G. Rabau Groep Sufbs 5. Acrobatie Groep Suffi» D. Van Eeckr 6. Oefeningen (meiajeaafdeeling) D. Van Eecke P. Vandommele j 7. Step Dance E Sokier Medegedeeld door de Bank TRANSINTER. Trekking. Vermicstc Geiresten o)o 2'3. Hrussel iÜOO t .~>.j-24. Af te knippen koepons.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1924 | | pagina 1