VIERDE JAAR V 31 I 5 centiemen het nununer i; Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. In onze Middelbare Schoo Turn-clüb 11 DE ONVERi»10EIBAREN PoPeringhe UITSTAP NAAR VPER crsselbehg flfifllraaisfiiK van lel Hersiei Rond de \Y ereld. ZONDAG 3 OOGST 19*24. |Hor!ogerij ABDIJSIROOP Praclitpapier Gebr. DUPONT Kunsttentoonstelling Samenwerkende Vennootschap voor Oorlogsschade G.DupouUZoon Bure'elgerief Oorlogsschade. m Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. ALLÜttHAXOE Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (6ij de Post) Pope ring he. Goudsmederij Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post 8.50 fr. Buitenland13.00 Ir. Men abonneert op aüe Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naanüooze ingezonden artikels worden geweigerd. i* ükkl. 1. Oefeningen Groote Turners 2. Pyramieden 3. Praelitoefeningen 9 Turners 4. Acrobatie 5. Oefeningen Meisjesafdeeling II* Deel. 1. Pyramieden 2. Oefeningen II* Sectie 3. Oefeningen kleine Sectie 4. Ballet des Cyelistes 5. Acrobatie Algemeene Vergadering in Ons Hits om 2 uur. Vertrek Poperinghe-Statie om 2 u. 34 m. Terug in Poperinghe om 9 u. 07 m. Het Bestuur. In onze middelbare school wordt niet eene gelegenheid gemist of geen enkele moeite gespaard, tot de ontwikkeling der leerlingen, waaraan de leeraars zich met al hunne krachten toewijden. De leerlingen der middelbare afdeeling brachten onder de leiding hunner leeraars een bezoek aan de welgeslaagde tentoon stelling der Stadsteekenschool in het Stadhuis. Ze maakten kennis met schil - dertafereelen en vakteekeningen en hun geest wierd verbreed met de gedachte dat men in het vakonderwijs ook der gelijk kan opgeleid worden in onze stad Én van de lippen van meer dan één leer ling ontrolde de wensch ik zou ook willen 's avonds naar d'Akademie gaan. Deze week geschiedden de uilgaogs- examens in het 3® jaar der Middelbare afdeeling. De leerlingen die dit examen aflegden zouden dus binnen kort de school verlaten, om in de wijde wereld een betrekking te zoeken. Overtuigd, dat deze leerlingen voor goed het leven intrekken, werd er nog een laatste gelegenheid te haat genomen tot verruiming dier jonge geesten. Zoo bezochten ze onder de leiding van hun Bestuurder, den heer Suber, en hun leeraar in de Wis- en Natuurkunde, den heer De Cordier, bijzondere Nijverheids inrichtingen der stad. Kan een betere gedachte bestaan, dan de eigen stad aan onze jeugd te leeren kennen Want het is een feit, wij allen weten niet welke be langrijke nijverheidsinrichtingen onze stad bezit. Kan er een schoonere toepassing uitge dacht worden op de Theoretische lessen van Natuur- en Scheikunde t Kan er een beter middel gevonden worden, om onze jeugd den arbeid te leeren kennente leeren liefhebben en leeren eerbiedigen Is er een geschikter middel om de jeugd voor te bereiden tot het leven Het antwoord op al deze vragen is onnoodig. Zoo bezochten ze de ressortfabriek van den Heer tolaert. Het was een openba ring voor onze jongens. Zoo een uitge breide inrichting droomden ze niet in hunne stad. Ze zagen er een treffend voorbeeld van verdeeling van den arbeid, van elec- irische drijfkracht, van gaz- en electro- motoren. Bij een bezoek aan de Pot- en Pannen iabriek Dupont leerden ze de techniek d *r nijverheid kennen en kregen een klaar gedachte van deze onbekende noch tans eenvoudige Nijverheid. Eindelijk in de Houtzagerij van den heer Beheyt mochten ze kennis maken met eene gansche Mekanieke Houtbewer king. Vanaf de verschillende manieren van zagen, tot de gansche inrichting eene? Mekanieke schrijnwerkerij. Van di a les hadden ze niet eens een gedacht e» ze keerden terug tevreden over huo bezoek. Een woordje van dank, moet toege staurd worden aan de eigenaars dier mrichtiigea| die welwillend inlichtingen verschaften, die met opzet machienen in het werk stelden om er de werking van te toonen. En last not least een smakelijk glaasje, diende aan onze jongens als verlustiging van hun bezoek waar ze altijd een aandenken zullen van bewaren. Meer dan één leerling verklaarde bij t verlaten dier werkhuizen« k Zou ook in zoo n fabriek willen werken Ziedaar hoe men liefde kweekt voor den arbeid, mannen voor het leven. fi K M K Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POISERINGHE. PoSTCHECKfcaKENUiG Nr 44459 t> U 0.40 fr. de regel. 0.35 fr. HEDEM ZOMDAG 3 OOGST 1924 PROGRAMMA DER OEFENINGEN. Uitreiking van Diploma's. Verleden Dinsdag om 11 uur, werd in de Trouwzaal van het Stadhuis, de uil- reiking gedaan van Diploma s aan de eerlingen van het 3* studiejaar der Mid delbare School die geslaagd zijn in hun itgangsexamen. Hadden deze plechtigheid met hunne egenwoordigheid vereerd De heer Burgmeester de heeren Sche penen de heer Brutsaert de heeren eden van den Bestuurraad der School de heer Suber, bestuurder der Middelbare School; deEerw. heer De Jaegher. leeraar in den Godsdienstde heer Van Elslande Muziekleeraar de heeren Regenten de lieeren Onderwijzers der school en eenige jewoners der stad. In eene korte maar duidelijke aanspraak gaf de heer Bestuurder Suber den toe stand zijner school te kennen. Hij deed iet groote nut ui-schijnen van een 4® Studiejaar toegevoegd aan een Middel bare School Vele Middelbare Scholen bezitten dit Studiejaar. Nieuwpoort en Yper zullen het toekomend jaar inrichten. De heer Bestuurder verklaarde dat met het huidige personeel het in stand bren gen van dit studiejaar mogelijk is. Doch er moet gewacht worden tot de nieuwe lokalen voor de school gereed zijn. De heer Vandooren Schepene van On derwijs, sprak met lof over het prachtig werk verwezenlijkt door den Bestuurder en Inrichter der School, den heer Suber Hij roemde het werk der Leeraars en wenschte de Leerlingen geluk met hun schoonen uitslag. De heer Burgmeester in een korte rede beantwoordde den beer Bestuurder in zijn wenscheo, gaf hem de verzekering over de aandacht die men steeds vestigt op den bouw der nieuwe lokalen, en over het belang welke hij ook hecht, aan een 4* Studiejaar. Komen zal het. Alsdan ging de heer Yandooren over tot de uitreiking der Diploma's. Met de gelukwenschen der aanwezige heeren bekwamen DECADT Albert. Pop. SO loo met de grootste vraebt. Van Den Bro-*ck Clwrles, Pop. 63 loo met groote srocht Saber Zébe, Pop. 65 loo met groote vracht Hebbel;r.ck Tcmny. Pop. 50 loo met vracht Hut* Waker, Pop. 50 I oo met vracht Vanhoet Leöoce, Pop. 50 I oo met vracht Mochten deze leerlingen later eene prach tige plaats bekleeden in de samenleving en als proef dienen van de dergelijkheid van het Onderwijs in de Middelbare School. De Gazet van Poperinghe biedt aan de Bekroonden hare welgemeende geluk wenschen. Cassel door alle tijden heen. De bijval van de tentoonstelling van oude en hedendaagsche kunst, Cassel door alle tijdstippen heen verbeeldende en die men van 3 tot 25 Oogst in de ruime zalen van het stadhuis zal houden, belooft grootsch te zijn. De Kunstenaars-schilders Dehaene, De quenne, Desebodt, Desrumeaux, Mar key, Ladureau, Poupart, Patein, Yitse, Stein- raetz doorloopen het palet in de hand de oude straten en stegen die rondom den berg kronkelen, en plaatsen op het doek de oude huizcn.de bouwvallige boeken van het bekende schoon stadje Cassel, waar nog slechts in het Noorden geheel Oud Vlaanderen van de Middeneeuwen nog in leven blijft en getuigt van zijne grootsch- heid in de geschiedenis Deze tentoonstelling van oude en he dendaagsche kunst zal een ware gids zijn voor de toeristen en de navorsehers van het verleden. Ze zal ze inderdaad geleiden in alle straten en stegen, de huizen vertoonenaan den voet der heuvelen en de platte daken die tegen den eindeloozen gezichteinder af teekenen. Ze zullen er zien, het Landhuis of het groot huis van het edel hof van Cassel met zijn prachtige renaissance gevel eu zijn dak waarvan de vensters getuigen van de macht der kastelnij, gezien elk venster een Vierschaerc voorstelde. De groote Markt zoo schoon van gelijk welken kant me ze bezag,en waarrond ge heel het feodaal leven afgespeeld werd. De O. L. V. Kerk met zijne oude kas- tanjeboomeu en zijn omgeving zoo prach tig, dat ze door vele kunstenaars weder gegeven werd. M. Olivier, parijsche kunstenaar zal zijne schilderijen ten tóón stellen die hij gemaakt heeft dit jaar over ons dag- en nachtfeest van den Maandag van Paschen Het Inrichlingssyndikaat mag er zich op roemen de medewerking verkregen te hebben van M. Paul Roussel van Duin- kerke, wiens schilderijen vele kunstenaars prijzen. M. Roussel heeft de moeilijke taak op zich genomen de verschillige werken te rangschikken, en de tentoon stelling zooveel waarde mogelijk bij te zetten. Om iedereen toe te laten ervan te ge nieten is de ingangsprijs vastgesteld op 1 frank, met de hoop dat het groot aantal bezoekers de bekroning zal w ezen van de groole moeite die het inrichtingskomiteit zich getroost heeft. Voor alle inlichtingen zich wenden tot Le Président des Amis du Moot Cassel, M. Daniel Tack, rue du Marécbal Foch, 10, a Cassel (Nord) Gemeente PROVES. Het Gemeentebestuur van Proven laat weten dat eene plaats van onderwijzer open is ter Gemeenteschoolwedde volgens wet van 14 Oogst 1920. De be langhebbenden moeten hunne aanvraag zenden aan bovengemeld Gemeentebe stuur vóór I September 1924. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondisse ment Yper werd de schade weerde 19 i 4 als volgt vastgesteld voor na vermelde personen MEESSEN. Dobricourt Acbiïie 5312 Philip Pierre 2221 Yergeldezoone Julie echtgenoote Yandenabeele 1392 We Franek-Declerck 4944 Philips Arthur 14433 NIEUW-KERKE. Pruvoost Emile 702 Claeys Leonard I32( Casiriques broeders 14608 De vos Henri 5724 De Leening aan Duitschland. Lr wordt sedert langen tijd gesprokeu van eene groote internationale leening aan Duitschland en thans is die kwestie te Londen weeral te berde gekomen, bij de bespreking van het Dawesplan. Zullen de geallieerden die leening aan Duitsch land toestaan Daarop is nog geene be slissing gevallen. Elders zal men lezen dat de Duitsche regeering en de Korois- sie der Herstellingen met de bankiers zouden onderhandelen om te onderzoeken in welke voorwaarden die leening zou kunnen gegund worden. In de geallieerde middens zijn de inee- ningen op dat punt zeer verdeeld. Enge land is legen de leening, althans volgt het voorstel van kolonel Logan, lid vau de eerste kommissie. He openbare mee ning in Engeland heeft met die leening ook geen vrede, en in dit opzicht lijkt ons van het grootste belang wal de Weekly Dispatchvan Louden, daarover heeft geschreven. Het is tijd, schrijft dat blad, dat de onzin over eene groote leening aan Duitschland eens voor goed uit den weg wordt geruimd. Dergelijke menschlieven- de handelwijze zonder voorgaande in de geschiedenis van wege de overwin naars in 't is om 't even welken oorlog ware eene ramp voor de nijverheid en den handel vau Engeland. Op dit oogenblik is de Duitsche mede- dinging verlamd door de Roerbezetling en döor de vernietiging van 's lands kre diet, zulks tengevolge van de bedrieglijke bankroetpoliliek van het Reich. Zoo lang deze toestand blijft duren, samen met de reusachtige nijverheidsuit- ireiding, welke Duitschland sedert den oorlog heeft ontwikkeld, kan niemand lier tegen he» Reich in ernstige mede dinging treden. Wordt het Dawesplan aangenomen, dat de ontruiming van de Roer en de lee ning van 40 miljoen pond sterling bevat, dan zou dat alles veranderen. De Roer, met hare ontzaglijke nijverheidsbronnen, vooral op mineraal en metaalgebied, zal eens te meer hare aangewezen plaats in deekonomische bedrijvigheid van Duitsch- and hernemen. De Duitsche financies zullen weer in orde en evenwicht gebracht worden. De Duitsche handel zal hersteld worden op den goudbasis. De internatio nale schuld van Duitschland zal opgelost worden, en de belastingen en de taksen zullen onbeduidend zijn in vergelijking met deze van de Engelsche nijverheid. Wat de Konferencie er ook moge over beslissen, staat het vast dat de Engelschen op hunne hoede moeten gesteld worden voor dergelijke politieke zelfmoord. Wa ren de Bondgenooten krachtdadig genoeg dan zou Duitschland in den vreemde ont zaglijke kapitalen gaan terughalen, welke erin veiligheid gebracht zijn, en zou hét Reich lieïastingen eischen van zijne nieuwe rijken, die sedert den oorlog ont zaglijke fortuinen hebben vergaard en wier schandelijke verkwistingen en praal zucht spreekwoordelijk zijn geworden in alle landen van Europa. De Duitscbers hebben ons geld niet noodig Het inrichlingskomileit der maatschap pij van de Duitsche spoorwegen heeft Donderdag, te Londen, gedaan gemaakt met het voorbereiden der wetsontwerpen en staluut voor de inrichting der nieuwe maatschappij. De ontwerpen en bet ver slag zijn aan de Herstelfeommissie gezon- den. Bp^ÉMÉp^pÉMiBBÉMppM Het komiieit heeft ernstige technische en finaocieele studies moeten doen in verband met de oprichting van die maat schappij, de grootste ter wereld bestaan de, daar zij ongeveer 700.000 bedienden zal tellen. Het komiieit beslaat uit vier leden sir William Acworfh en M. U-verve, aange duid door bet experfskomiieit, en twee leden aangeduid door de Duitsche regee ring MM Bergmann ea Volgt. Er is spraak geweest en Tij Me 1:1 te noemen, maar gezien de werkzaamheden in volle akkoord konden voortgezet wor den. oordeelden de vier leden bet onnoo dig hun kollege uit te breiden. Aankondigingen Op 4' en 2* bladzijde Op 3' en 4' met minimum van i fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. te POPERINGHE. Juweelhaude Monters Lip Roskopff - Patent. Statie-Monters. Regulateurs Rem luien Wekkers KETTINGEN? La PARRUREX in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 (bij de Post) ope ringhe. Zondag 2<iJuli hield de Sam. Venn, voor Oorlogsschade vau Poperinghe, hare alge meene gewone vergadering in de boven zaal van het Stadhuis. De Heer Georges Goevoet ondervoorzitter zat de vergade ring vóór bij afwezigheid van den 11. Lebbe Etienne voorzitter. Het voorloopig mandaat van den H. Thomas Theophile als Beheerder in ver vanging van den H. Valcke Emile, over leden, werd algemeen bekrachtigd. Na verslag vau den beheerraad, verslag der tl. II. Commissarissen, goedkeuring der baiuns 1923, herkiezing van den H. Lebbe Etienne, bekrachtiging van bet mandaat van den 11. Thomas Theophile, herkiezing van M. Lebbe Hector als commissaris gaf de bestuuider lezing der voornaumste be werkingen der Cooperative, als volgt Op de algemeene gewone vergadering van 1923 den 13 Mei w erd U verslag gege ven van de bewerkingen gedaan door lus- schenkomst onzer Vennootschap. Voor 1920 van 15 Maart, datum waarop onze Sam. Venn, gesticht wierd, werden er voor 2,038,300 fr. kredieten geopend, waarop 1,155,300 fr. uitbetaald. In 1921 5,114,685 fr. nieuwe kredieten waarop 5,421,549,50 fr. uitbetaald. In 1922 5,830.412,95 fr. nieuwe krè- dieten waarop 5,482,005,60 fr.uitbetaald, 1023 gaat U bijzonder aan omdat het bilan ervan aan uwe goedkeuring vandaag zat onderworpen worden. Ook vinden we nuttig er U de bewerkingen maand per maand voor te stellen. Krediet Debet Januari 315,535,489,542.50 Februari 527,441,— 374,712,50 Maart 519.784.31 019,602,31 April 330,084,20 301,909,43 Mei 473.850,— 578.292.70 Juni 758,198,— 838.800,- Juli 179,395,— 228,723,— Oogst 378,380,— 433,697,— September 344,700,341,085, October 454,900,80 414,315.80 November 300,800,78 303,341,78 December 528,015,502,029,50 5,312.010.09 5,548,713,54 Voor de eerste zes maanden van 1924 werden kredieten toegestaan voor 1 mil joen 007,911,75 waarop werd uitbetaald voor 873.590,90. Te samen werden dus door bemidde lingder Sam. Venn, van Pop. binst 1920- 21-22-23 en de eerste zes maanden van 1924. Kredieten geopend voor een bedrag van 19,369,319,79 fr. Waarop uitbetaald w ierd voor 18 mil joen 481.163.54 fr. Het kan nuttig zijn M. H. te weten voor hoeveel de eindteslissingen door overeen komsten. Coöperatieven in deze sommen tusschenkomen. Het stelsel der overeenkomsten kwam in voege in Augustus 1921, en in de laatste maanden van dat jaar hadden 136 geteis- terden door onze bemiddeling overeen komst gesloten voor een bedrag van 329 duizend 410 fr. In 4922 237 geteisterden voor een be drag van 1.004,830. In 1923 181 geteisterden voor een be drag van 1,177.650. In 6 maanden 1924 op 1 Juli dus 87 ge teisterden voor een bedrag van 437,770. "t Zij in alles 641 overeenkomsten voor 3,569.660 fr. Na eenige woorden van bedanking, en aanwakkering tot volherding van den Heer Voorzitter w erd de vergadering geheven. Daar zijn er nog die aan hoofdpijn Migraine. Rhmaliek, en aan Grippe willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. Te koof l ij H. Notcedame. Groote Markt, Poperinghe, in doozen van 1.75 fr. en van 3.00 frank. Asthma AKKER'. Alle Apothrkaa. P«» FlescK t 2)Op ff 7.50. t 550 fr. O 12.— t 1000 Bf. I, 20,- Lixht on je ktndletkenini L. I.AKKER. HoofddepAt BetfiS: R. de Beul, Antwerpen. f ik *i Set toezicht op den alkoholverkoop Door het hof van Verbreking werden volgende belangrijke besluiten genomen in zake het toezicht op den verkoop van alkoholische dranken 1° Wanneer de agenten van den fiskus overgaan tot huiszoekingen in de partiku- liere woning van een drankhuis met verbruikzaal, moeten zij, in geval van betwisting of van miskenning van hun hoedadigheid, de toelating vertoonen, die hun door den vredereehter werd verstrekt Indien zulks niet gebeurt kan den drank- verkooper niet worden ten laste gelegd, dat hij zich tegen de huiszoeking heeft verzet 2° De agenten van den fiskus mogen,in geval van weigering door den belangheb bende, niet doordringen tot de plaatsen waar de verbruikers geen toegang hebben dan na bijzondere machtiging van den vrederechter 3® Wanneer de agenten van bet beheer zich zonder daartoe gerechtigd te zijn, toegang verschaffen tot de partikuliere woning van een drankverkooper en lot een of andere vastelling onbestaande en mist het desbetreffende procesverbaal al le bewijskracht 4° De agent van den fiskus, die zich voor verbruiker deed doorgaan en aldus w ist door te dringen tot de partikuliere woning van de drankverkooper, om zich aldaar alkoholischen drank telalen schen ken, kan niet w orden aangezien als heb bende de stille toestemming verkregen voor het onderzoek, die de geschreven toelating van den vrederechter vervangt. De rechtbank te Brighton, England, heeft een schadevergoeding van 98 pond 5 shilling toegekend aan zekere mrs Ruth Wollaston, die een haarkapper in ge noemde stad in rechten had aangesproken wegens lichamelijk letsel, dat zij bekomen had door aanwending van door hem ge leverde haarverf. De familie Prosper, wonende rue du Clos-Ste-Marie, in de Fransche streek van Limoges, is gezegend geworden met een vierling drie jongens en een meisje Een der zoontjes is overleden. De drie andere kinderen en de moeder zijn wel varend. M. Prosper is bediende in de Gazmaatscbappij en vrouw Prosper doet het huishouden. Het gezin had reeds een dochtertje. Donderdag heeft men bij het fort van Yincennes hei lijk gevonden van Geer ges Banton, 41 j., Beig, wonende ie Pari.s De man zou zelfmoord gepleegd hebben met zich een kogel iD het hoofd te jagen. Een onderzoek is geopend. PRACHTIGE 8LOTPVRAM1EÜE. a Het blad staat ter beschikking van al t wie het goed meent met het algemeen nut en belang. Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Persoon)ijk heden nemen we niet op. a a Statuut der Duitsche Spoorwegen Wanneer Uw leven dag en nacht vergald wordt door benauwdheid op de borst en bg de ademhaling, maak dan de taaie slgm tos met de beproefde Akker's Abdijsiroop. Gg zult dan spoedig bevrgd zijn van die angstige benauwdheid. Ook beroemd bij bronchiet, kink hoest, slijmhoest, griep, influenza.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1924 | | pagina 1