Bjreelgerief VIERDE JAAR V 49 la centiemen het nummer ZO.XDAG 7 DECEMBER 1924. Oe Uitstervende Haard i> 4 SUPERPRODUCTION I in ós Koninklijke Püiarmonie T li A N S I N T E R Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. ifc v ABDIJSIROOP Gebr. DUPONT KOSTELOOS INRUILING EN UITBETALING Horlogerij G.DuponUZoon PALACE=THEATER, POPERINGHE. Mary CARR in C^DÜZEVE-PAl wEES De Nieuwe Fransehe toltarieven Een Belgische duif in Bngola. POSTZEGELS Prachtpapier De gevaren van den electrischen stroom. r Qorlogschade. Wielrijders,past op ALMANAKKEN SCHEURKALENDERSjj I AGENDAS-MEMENTOS VOOP 1925 CECILIA FEESTEN Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ringhe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post8.50 fr. Buitenland43.00 tr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden geioeigerd. 0i 0 0 m m Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2. POPERINGHE. Nog niet lang geleden dacht men dat de ongelukken veroorzaakt door de ont branding van electrisehe stroomingen slecht gevaar boden in verhouding met de kracht van den stroom. Boven 220 volt was het gevaar steeds doodelijk en moest men noodzakelijk brandwonden oploopen onder 410 volt, welke gewoon lijk in huishoudelijke instellingen gebruikt worden,-zou men er enkel met pijnlijke schokken vanaf komen. De werkelijke feiten hebben zoo dik wijls dezen zoogezegden regel tegenge sproken, dat het onvoorzichtig, zelfs gevaarlijk zouzijn er nog aan te geloown. Het gevaar van de eleclrische stroomin gen hangt niet af van hun kracht, maar wel van hun intensiteit, of juister van de intensiteit van deD stroom welke het menschelijk lichaam kan doorstroomen, plotseling in kortsluiting gebracht tus schen de lijn en de aarde. Deze hangt niet alleen af van het aantal volts, inaar insgelijks van den weerstand van het lichaam en van dien, waarmede hel in aanraking wordt gebracht. Een werkman op een afgezonderd bankje geplaatst, zal zonder gevaar een nijverheidslijn van 10000 volt kunnen aanraken (dit is evenwel niet aan te raden) Een bezweet persoon zal onaangenaam verrast worden door een stroom van 410 volts. In bijzondere omstandigheden, wanneei de aansluitingen met de lijn en de aarde opmerkenswaardig goed zullen zijn. zou de dood kunnen volgen, zelfs in geval de stroom slechts 100 of 90 volt bereikt. Dit is hetgeen nog herinnerd wordt door ®en gansche reeks mededeelingen der Académie en Médecine. Professor Balthazard heeft het vol gende feil aangehaald Een werkman van 23 jaar, hulp-ketel- monteerder, werkte onder de leiding van een monteerder. Den 29 December laatst leden legde hij hem op, rond 9.45 's mor gens van in een ketel te gaan om er drogers te plaatsen op de buizen langs waar de stroom binnenkomt. De ketel is 4 meter boven den grond geplaatst. De helper klom er in bij midde van een ladder. Op den buik drong hi den ketel in welke 4 meter lang is en 96 centimeters diameter heeft, en verlichtte zich bij middel eener draaglamp, welke hij in de handhield. Twee minuten later boog een werkman welke boven den ketel werkzaam was en eene inlichting noodig had. zich naar de opening en bemerkte dat de helper op de zijde rustte en geen teeken van leven meer gaf. Een ander werkman had hem een kreet hooren l&ken. De monteerder, verwittigd, richtte de reddingswerken in en er moest een stel ling geplaatst worden om het lichaam ui den ketel te kunnen halen. De draagbare lamp was aangestoken en werd door de rechterhand van het slachtoffer vastge houden. Op het oogenblik dat men het lichaam aanraakte om het uit den ketel te halen voelde een der redders een hevigen schok Onmiddelijk werden de noodige zorgen gegeven aan het slachtoffer, maar alles bleef tevergeafs. De draaglamp was door een dertien meters langen draad aan een houten huls verbonden, die men in een stroomname gevestigd had. De stroom die de lamp bevoorraadde had 435 volts. Professor Remom herinnerde aan het geval eener dame van 43 jaren, die in baar bad geëlectrocuteerd werd, met aan t teuingje der electrisehe bel te trekken kamermeisje te schellen. Professors Langlais en Zimmern vestig den de aandacht op een ander ongeval van den zelfden aard. Een jong meisje lag in haar bad, dat geleidend was geworden ten gevolge der gearomatiseerde zouten die zij genomen had. Zij wou den voet grijpen van een parabobliaken electrischen radiator op korten afstand geplaatst, raak- e met den voorarm den slecht afgezon derden weerkaatsenden gordel eo ontving de ontbranding. Men vond haar dood, verdronken, met den radiator in het bad gevallen. Professor Langlais herinnerde bij die gelegenhoid aan nog andere gevallen, allen doodelijke aan den werkman van den metro der Odeon statie, die de voelen in het water en met natte handen een amp op 470 volts plaatste van de meid die met een potaseh oplossing in de keu- tenaan het kuise hen was en een lamp van 20 volls aanraakte aan de dame in het )ad die een slecht afgezonderde manattej^jj |Dët jngang van op 95 volts vastgreep, en aan een anderen persoon eveneens in liet bad gelegen en die aan de metalen koord eener electri sehe bel trok. Uit al die feiten kan men besluiten dat de gewone electrisehe slroomen niet die ?evaarloosheid bieden welke men denkt. Wanneer men aangekleed is, de handen droog heeft en de voeten door een lederen zool van den grond gescheiden zijn is die weerstand van het lichaam groot, tot 50.000 ohms, en de aanraking met licht- eiddraden is zonder gevaar al is zij niet aangenaam. Maar wanneer handen en voeten nat zijn, wanneer de grond zelf geleidend is, vermindert weerstand van het lichaam mèt eenige honderden ohms, en kunnen doodelijke gevolgen zich bij hetzelfde contact voordoen. Des te meer waar zal dit wezen wan neer uien in een bad ligt aan den grond verbonden door een metallieke canalisa- ie. Zooals in de Academie de Médécine ge- Vergoedingen wegens Oorlogsschade I)e minister van Geldwezen brengt ter kennis, dat het inruilen van de titels oy naam, en het regelen van achterstallige interesten daarop, zullen geschieden door bemiddeling van de agentschappen der Schatkist, gevestigd in de volgende plaat sen Brussel (le kantoor) Leuven, Nijve! Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Gent, Oudeuaerde, St-Niklaas, Dendennonde, Brugge, Kortrijk, Veurue, Oostende, leper, Bergen, Charleroi, La Louvière, Doornik, Luik, Iloei, Verviers, Hass^ll Tongeren, Aarlen, Marehe, Neufehateau Namen, Dinant en Philippeville. De inleveringen zullen ontvangen wor- N B Aankondigingen Op 1' en 2* bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3' en 4* 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 lr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijij voqraf te betalen. Goudsmederij Juweeliiaudel Mooters Lip Roskopff - Patent, Statie-Mooters. Regulateurs Peoduleu Wekkers KETTINGEN ksfiMltlttfir, Kick tl I PARRl'REN io Goud, Diamant Yperstraat, 2 (bij de Post) Pope ringhe. 1 Heden Zaterdag om 8 ure en Zondag om 1 1)2, 4 1)2 en 8 ure. I* 10 December 2 Januari 16 Januari 1 Februari 16 Februari 1 Manrt 10 Maart 1 April 10 April 1 Mei |40 Mei 4 Juni 16 Juni 1 Juli titels i tol 33001 tol 36001 lot 70001 lot 76000 95000 Evenwel mag de houder van verschil lende titels deze allemaal afgeven van den datum af, die voor hel indienen van den titel met het laagste nummer voor-j zien is. Voor elke aangifte wordt een ont vangstbewijs uitgereikt. Den deponent zal gemeld worden van welken datum af hij zich op het agent j schap der Schatkist moet aanmelden om de obligaties aan toonder af te halen tegen teruggave van het ontvangsbewijs Het bericht daarvan zal hem toekomen 'X g; v'4 3 V1 MÉM zegd werd, $ijn voorzorgen te treffen om I in de halfmaand ingaande den 4 of den 461 de vermenigvuldiging te voorkomen van zulke ongevallen mogelijk iDgevolge der uitbreiding der electrisehe instellingen In de badzalen moet geen enkele gelei der geplaatst worden in de nabijheid van de baden. Dit is evenmin in de keu kens het geval Het publiek moet ingelicht wezen van de gevaren eener slecht gedane of eene in slechten staat zijnde instelling. Het moet ook de gevaren kennen verbonden aan de aanraking \an electrisehe toestellen, wanneer een bad genomen wordt Herinneren wij er verder aan. dat bij soortelijke gevallen de eenigste middelen er in bestaan, de stroom zoo spoedig mo gelijk af te zonderen en de kunstmatige ademhaling toe te passen, dit zoolang, tot de bewusteloosheid eindigt en de adem haling weer natuurlijk wordt. Groote keus van Jachtstoven Luxsche Calorifèrgs voor Sales tr Herbsrger Meer dan 100 stoven in Magazijn in de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Komm issies tan het Arrondisse ment Yper werd de schade weerde 1914 als volgt vastgesteld voor- navermelde personen LANGEMARCK. Woestyn Cyriel 6.82- Milleville-Syoen de erfgenamen 4 75 Sedeyn-Messelus 4 4 800 Derck-Yerbeke Henri 4 848 Pieters Theophilus 4 50 ST. JAN. Capoen Petrus 345 Phlypo-Demuynck Henri 20.860 BOESINGHE. Pluyn-Breyne Hilaire 4 .615, Gaêys-Yerbeke Henri 23 120 volgende op den dag der aangifte tenzij het afhalen onderworpen zij aan het overleggen van aanvullende bewijsstuk ken. Aan de houders van postassignaties. uitgegeven ter regeling van intresten en betaalbaar mils vertoon op 't postkantoor van den titel op naam. wordt aangeraden om alle vertraging in de betaling te voorkomen, den titel eerst dan af te geven wanneer zij die assignaties opge trokken hebben. Om de verrichtingen van het inruilen te vergemakkelijken, zullen de assigna ties voor de interesten van het 2 halfjaar 1924 zonder vertoon van den titel betaal baar zijn. De regeling van de interesten, die in obligaties aan toonder te vernemen zijn zal, wat deler inruiling aangeboden titels betreft, lerzelfden tijd geschieden als die van de hoofdsom. Anderzijds zullen de interesten, nog gebeurlijk verschuldigd op titels w aarvan de hoofdsom al betaald is. van ambts wege en in de volgorde van de nummers der titels geregeld worden. De belang hebbenden zullen ten gepasten tijde uitgenoodigd worden zich bij den agent der Schatkist aan te melden voor het af halen van de obligaties aan toonder uit gereikt ingevolge die verrichting. De agenten der Schatkist zullen aan de deponenten gebeurlijk opgeven welke bewijsstukken zij moeten overleggen voor de verrichtingen waarover bet gaat in het bericht. Indien ge soms per rijwiel naar Frank rijk wilt gaan en ge zonder moeite de trenzen wilt doortrekken moet ge eene bijzondere kaart hebben. Deze kaarten zijn te bekomen tegen inschrijving io het lokaal van den Velo-Club-Poperinghe op Zondag 7 December, tussehen li en 42 ure s morgens. Degene welke zulke kaart begeeren wenden zich daarheen, voorzien van bun rijwiel alsook een portret. Het Besuur i| ten bureele van dit blad. De Vertooningen Maandag en Dinsdag gaf de Tooneel- groep ons twee prachtige vertoonir.gen, de groote Feestzaal van - Ons Hits was telkenmale proppensvol. Men voerde op Een SPIEGEL Geprimeerd drama in drie bedrijven door Nestor De Tière. In het algemeen hebben alle spelers zich opperbest van hunne taak gekweten, het stuk werd meesterlijk uitgevoerd niettemin verdient de heer H. PeGruyter, die waarlijk uitmuntte als een vader die le lichtzinnig aan vrouw en kind toegaf en stilaan verkwijnde onder den last der schulden, een bijzonder woord van lof. Na Een Spiegel volgde het blijspel O die BROEK, door Lod. Sonck. Waarlijk een schoeme klucht, niets kwam er vervelend in, ook genooten alle spelers eenen ongeboorden bijval. Maar met kiuchtenaars als A. DeGruyter, R. Logie en J- Vandermeulen is dat niet te ver wonderen Onnoodig hier den lof te maken der spelers, ze zijn immers genoeg gekend en bun naam op een Programma geeft de verzekering van eenen grooten bijval. Wij vinden het ook overbod g veei uit te w ijden over de tooneelkunstenaressen Mej Cuypers en Mevr. Vander Hoeven, reeds meermalen hebben wij ben kunnen bewonderen. Een woord van innigsten dank verdie nen alle tooneel medewerkers in het alge meen. want nog eens hebben zi] aan de Leden der Philharmome tw ee genoeg ke avonden verschafL Hopen wij dat alien ni s eens van de partij zulten rijn met Halfvasten. Nog een laatste woord van dank aan de heeren Muzikanten, die gedurende de tus sehenpoozen ons met prachtige cmrriek- Basque pour favorisor les transactions Internationales Bank tot bevordering van internationale handelszaken Naaml Venn. Kap. 5.000.000 Maatsch. Zetel GENT. Alle Bankverrichtingen aan de beste voorwaarden Geldbelegging op zicht, kort en lang termijn Vreemde munten aan de Voordeeligste koersen Algemeene Bestuurder voor West-Y laanderenFORREST L. AGENTSCHAPPEN d HULPKANTOREN. POPERINGHE Groote Markt, 28. Telefonen 89 90. •aeskroan R. d« T<wrr«injr, 199.Tel. 179 it.trrif IkwlMrut, 04 O'irruitficer H Iltr.LKBRcrr. Stadsekr. C;uck«!a«rt IJ t Aiots Hösrci. Makker Wftscbseta Heer J. FSOuna. Burtren». BtrffVn hi*er J. Tihov, Gem.sekrrtari* k>3rdsc)353t« H. M. biiuio. Gem.sekr. Waestas lieer A. Vo rrrs. 6em.«ekr. RcBiBjMstII. F.C\*r«i.tw*.Gem.sekr. RcKSbrit^ge H. AOuTUWdCO. Gem ont. too Heer V. CniiliirKK, Gem.ontvan. Cromboko Heer C. Dicae, Gem.ontTang WostoutriHeer A. Decleücu. BeTleatraat liwwktrkiHeer L. Lunaire. IWIestraat k suwpcjrt Heer H. Mor*!.. Marktstraat Cejjh»^ Heer G- I)Erj:axsE Prowfl H. E. Duitt. alle Zond.voorm. Wotco Gem.huis. alle Woensd. voorm. LcyscllH. E. Detrfeer. alle Dinsd.nam. Starre Juff. Loosev. alle Dond. voorm. Frankrijk heeft zijne toBar teven voor Belgie schromelijk verhoogd en dit weer wraak voorstel is Vrijdag in de Fransehe Kamer neergelegd. Uit de beste bron wordt vernomen dat de tarieven BUITENGEWOON HOOG zijn gesteld en dat zij in Belgie eene groote opschudding zullen verwekken. Nadere bijzonderheden ontbreken nog, doch van nu af wordt er reeds gezegd dat vele Bel gische nijverheden door Frankrijk den pas letterlijk worden afgesneden en dal ver scheidene fabrieken wel zouden kunnen verplicht zijn bun bedrijf slop te zetten stukken vergastten Een koloniste uit Portugeeseh Angola m Afrika. M. Seraphin Caroeoto, heeft le Sonza P mbo eene duif gevangen, wel ke aan bet pootje een ring droeg met het inschriftV 6233083 Belg 23 en on d-a vleugel bet merk O 23. t". D. 2 Die duif zou dus door Belgie. Frankrijk, over de Middelandsche Zee en over drie kwart van Afrika gevlogen zijn Voor waar een w ereldrekord voor verzamelaars, ten bureele dezer. AKKER's ATeApeAeEe* Per t 2)De- h 7.S0 E*'F* R &tïsL ftwTwi i|W»i (bij de Post) POSTCHICmU£E*JiI*'0 N' Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te rzenden zooveel mo egelijk tegen den "»ar Dona-rd^jf nq>.;q. Alwie een abonnement neemt voor het jag jaar 1925 op ons blad, ontvangt het van nu tot nieuwjaar. Aarzel dua niet. BERICHT aan (le houders van titels op naam 48459 - Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen out en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. bij 1984, 4925. 1923, 4920. 4925, 1925, 1923. 1923. 1923, 1923, 1925. 1923, 1923. nr-v 33000 50<MM> 93001 tol 111000 tl 4001 tot 139000 130001 tol I 40(44) 140001 lot 140000 i 16004 tol 153000 153001 tot 100000 I ('4)001 tot 106000 100(46 t.>t 172O00 172001 tot 178000 1925, titel - niet tiooger nummer U.- CW r... Pciesterstraat, 5-6. POPERINGHE. W»nne<r Uw teven dag en nacht vergald wordt door benauwdheid op de borat en bij de ademhaling, maak dan de taaie slijm los met de beproefde Akker's Abdij' roop. Gij zult dan spoedig bevrijd zyn van die angst;?e benauwdheid Ook beroemd bij bronchiet, kink hoest. jmhoest griep. inSuenia t SSO fr t X» f fr 20.- riirr'-' -«Mieete- rj L 1 AKKER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1924 | | pagina 1