Het KIND DER ZONDE Lijdt niet Vleeschverbruik Abdijsiroop VIERDE JAAR 52 15 centiemen liet nunnner ZOM)AG 28 DECEMBER 19^4 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. T LezersDoe bii r0°' Rond de W ereld ief Gebr. OUPOHT Wat gedaan als de Controleur van de overdrachttaks komt? De Duitsche Landverhuizing. G.DupoQt&Zoon ONZE MIDDELBARE SCHOOL. Afslag op den Spoorweg Horlogeri'i In de Kamers cL.D kzk 15 k-I'Al wi IS langer aan: In de Spaarkas. Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapier in doozeu. ALLERHANLlf Drukwerken te verkrijgen bi; V perst raat, 2 {bij de fosb Pope ring he. Abonnementen i Jaar ld jj>acf, thuis besteld f 6 50 li biïïtea met dS j>Q|4 8.5*1 irf Buitenland' V V 13.Ou tr. Men abonneert op alle l oUohe ^oatkaruorsm Plakbrieven lis in ons blad De iKW«!te in* - ij ons 'Étdrukt wordet Inmaralgja renomen. Oïul woracn jetoctger- a r r m M li t E jfcsAAi Gebroeders DUPON1 Vperetraat 2 PÖ j®FUNGHE. flfoSSC H E t*tï l s r 320de w erlcag, f ft veranfwofcw- üjk vi*>r zijfce Üitdragen jh %e i i-'fi Z'j v--1 sfu- 4fKUXGHI 44459 - M i U^t I Rj dit Blad beboort 622 Br vasgsel. voor de handelsreizigers. Virnni 1li Bestel uwe naamkaartjes ter iuLl 11 JAAR drukkerij dezer. Spoedige en in verzorgde uitvoering Daar komt een zekeren dag een beer binnen en hij zegt plechtig o Ik ben de controleur van de over drachttaks en ik sou willen de boeken zien. >i Wat moet degene doen die te huis is I Zijt ge zelf tehuis dan antwoord ge dien heer Het kan teel zijn dat gij controleur sijt maar ik zou toch eerst willen uw bewijzen zien iedereen kan zeggen dat hij controleur is Zoo ge werkelijk met den kontroleur te doen hebt, zal hij l zijn kaart laten zien geteekend en gestempeld door het Midden beheer van het Ministerie van financiën. Zijt gij afwezig en kennen uw vrouw of uw kinderen het fijne niet van de boe ken, dan is het beter dat zij hem maar di- rekt weigeren van de boeken te loonen. Zij moeten inaarzeggen aan den toeziener 'i Is mijn man die de zakendoet, ik wi] «uoft-ziju bezigheid niet moeien, ik t>. r. er ten andere niet op de hoogte van. Hij houdt er van zijn zaken zelf te doen, kom dus weer als hij thuis is, of verwittig hem op Voorhand Dit is haar recht, 'tis aan het hoofd van elke nijverheid vrij, zijn onderge schikten te verbieden de boeken aan iemand ook tetoonen. Een boekhouder kan dus zeggen Ik kregen van mijn patroon zijn mStKt le toonen Ik zal dus 'acht j totdal hij ir i; 1 f geeft In vele handelaarshuizen bestaat hel gebruik dat een zoon of een dochter de boeken houdt. Zoo de baas nu ging zeg gen aan den toeziener «Ons Marie is niet te huis, kom een ander keer weer dan zou hij zijn recht te buiten gaan. Wat de dochter gedaan heeft is onder verantwoor delijkbeid van den vader, hij moet dus de handelwijze van zijn dochter kunnen RECHTVAARDIGEN. Vergeet ook niet dat de toeziener het recht h e-.1t l een 1 u Mijnheer, De kontroleur - Ntam en adres - •Vu» nog zoudt afwezig zijn,loop f een strenge boete op te loopen En als ik nu eens weg ben voor ach tof veertien dagen Wat dan ge daan Dan moet uw vrouw onmiddelijk schrij ven naar den toeziener om dit te roeiden u te verontschuldigen, te zeggen van- Deer gij omtrent zult terug znn en te vra gen of hij bew jzen verlat c van uw af wezigheid en welke. Zoo blijft elks recht ongeschon denDe Roese iars- v? Bode Korte inhoud van bet ministerieel besluit Eerste artikel: Een afslag van 25 op de jaarabonnementen van 2e eu 3e klas. Door handelsreiziger verstaat men de agenten van buizen die in T groot ver- koopen of van fabrieken koopende of verkoopende voor de rekening der bui zen waaraan zij gehecht en waarvan zij betaald zijn,en waarvau de reizen slechts den handel beoogen. Tweede artikelDezelfde afslag wordt verleend voor de reisgoederen derzelfde agenten. Derde artikelRij de abonnementsaan- vraag moet men een portret en de vol gende stukken voegen 1) Getuigschrift van den patroon ver meldend de noodzakelijkheid of de niet noodzakelijkheid reisgoederen mede te nemen. 2) Een bewijs door den ontvanger der lelastingen afgeleverd waarbij deze ver- Maart dat de agent zijne taksen betaald heeft en het bedrijf van handelsreiziger uiloefent. Vierde artikelDe reiziger «lie tot het rekomen van den afslag bedrog zal ge rruikt hebben zal buiten de rechterlijke vervolging de volgende straffen onder gaan 1Het afnemen en vcrnietiizen der kaart 2) Tteroo v I tiff -fir mi jStif rnmite abonnement. Vijfde artikelHet tegenwoordig be sluit komt ia voege met 1 Januari 1925. Belangrijk Bericht Nieuwjaar geschenk Met Nieuw jaar zal er in het huis Delhaize Noord straat 18, hoek der Hondstraal, gratis een pak goede chocolade gegeven worden aan eiken kooper van 15 frank, op alle artikels. Uitgenomen op suiker, zwarte zeep, smaut en zout, le beginnen van 29 tot 31 December inbegrepen dus Maandag 29, Dinsdag 30 en Woensdag 31. Turn-Club "De Onvermoeibaren,, o O POPERINGHE o o Heden Zondag 28 December om li ure Algemeene verplichtende Vergadering ija 4 Qps lljiis Maandag 2 en Dinsdag 3 Februari 1925 telkens om 0 ure "s avonds in 44 Ons Huis Muzikaal- Zang- en Tooneelkundig o o AVONDFEEST o o Volledige programma's zullen uitgegeven worden. Het Bestuur. keur uwe bestellingen bij de leve- ranciers welkt re*laar; makeo in De Gazet va> Poperiwhe. In de algemeene statistiek der landver huizing over de wereld, hebben deDuit- sehers altijd de hoogste cijfers bereikt In de XIXe eeuw verlieten 6 tol 7 milj. Duitschers hun land. Van 1870 tot 1880 bedroeg het jaarlijksch gemiddeld cijfer op een bevolking van 42 miljoen, 100,000 personen. In 1881 verlieten 200,000 per sonen bet land doch v«kir den oorlog was de ekonomische voorspoed In DuiUchland zoo groot dat de uitwijking op 20,000 personen was gedaald, terwijl de bevolking jaarlijks met 900,000 in woners aangroeide. Ongeveer 33 miljoen Duitschers leven buiten het Rijk, doch slechts 700,000 van hen hebben de Duitsche nationaliteit bewaard. Van 1820 tot 1870 zijn meer dan 2,300,000 Duit sehers naar de Vereenigde Staten uitge weken. Indien de Duitsche uitwijking naar Kanada nooit sterk is geweest, telt men daarentegen talrijke Duitsche volks plantingen in Duilsch Brazilië, waar vóór den oorlog 330,000 Duitschspreken- den woonden. In Afrika zijn de Duitschers in kleine verhouding vertegenwoordigd, en Azië was nooit geschikt voor de in wijking ongeveer 400 Duitschers zijn in China en 700 in Japan verspreid. Sedert hel einde van den oorlog is de Duitsche uitwijking sterk toegenomen. In 1923, jaar van het lijdelijk verzet in de Ruhr, stelde men het rekordcijfer vast van 113,410 uitwijkelingen, 187 per ÏOOJUÜU iuwuuers. Maar sedert het einde van uen Hnju vanTteVRrihrboKTeri". neWit de Duitsche uitwijking af. Tot welken kring behooren de uitwijkelingen 59 t. h. mannen en 54 t. h. vrouwen zijn van 17 tol 30 jaar oud. Volgens hun beroepen behooren 39.91. h. van de uitwijkelingen tot de nijverheid 14.9 t. h. tot den landbouw 11.5 t. h. tot den handel; 10.2 t. h. tot de dienstbodenklasse 3.91. h. tot de vrije beroepen. De meeste uit wijkelingen worden geleverd door Wur- temberg daarop volgen Hanover, Baden en Berlijn. Nu het getal inwijkelingen in de Vereenigde Staten is beperkt, wordt helgroote toevluchtsoord van de Duitsche uitwijkelingen Rusland, Argentina, Bra zilië, in het Verre Oosten vindt men slechts ingenieurs eu door de groote handelsin richtingen afgezonden kooplieden Nu DuiUchland zijne koloniën heeft verloren, zal hel trachten in de vreemde landen vaste groepen van zijn landlieden neer le zetten. Voortaan, zegt de Aus- wanderer zal men de uitwijking ten dienste moeten stellen van de ekonomische n n^iogaJeJluilsche belangen Men moet den uitwijkeling zooveel mogelijk Stufes naar de plaatsen waar bij niet alleen in zijn behoeften kan voorzien, maar waar zijn taal en beschaving gevrijwaard blij ven tegen vreemden invloed. De toekom stige geslachten moeten in voeling blijven met de handels- en politische wereld van hun vaderland. Het is vooral mogelijk daar waar de verschillende rassen daar >e een hinderpaal vormen en ook in landen waarvan de plaats in de wereld bet politiseh stelsel, en de beschaving, de uitwijkelingen, wegens hun uitbeemschen aard. niet aantrekken. Aankondigingen Op 1* en 2'bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Juweeliiaudei Mouters Lip Roskopff - Patent, Statie-Mouters. Regulateurs Peoduleu Wekkers KETTINGEN io6«tf,£Uv«r,mckel PARREREN iuGoud.Diamaut bij Yperstraat, 2 (bij de Pozti Poperinghe. Van waar komt het vleesch dat wij bier verbruiken f Het is of te wel versch vleesch komende van beesten die in het land ge kweekt en geslacht worden, of te wel van beesten die levend binnengevoerd uit den vreemde, of ook nog vervrozen vleesch. Binst het jaar 1923, werden er, voor het verbruik, een totaal gewicht opgege ven volgens soort beesten 22,430 kgr. ossenvleeseh 8407 kgr. stierenvleeseh 35,545 kgr. koeien vleesch 17,520 kgr. kalfvleesch 100,900,000 kgr. varken- vleesch 173,000 kgr. melkvarkenvlcesch 2,042,000 kgr. schapenvleesch 390,000 kgr. lammervleesch 589,000 kgr. gei- lenvleesch; 5,924,000 kg. paarden vleesch Indien men het getal geslachte beesten moest vastellen zou men reeds tot een be langrijk cijfer komen. En inmiddels zijn al deze geslachte dieren, verre van vol doende om zijn apj>etiet als vleesch-eter, van den Belg te stellen. Hier zijn nog bij le voegen versch vleesch en vervrozen vleesch, die uit den vreemde komen. Het verbruik van vervrozen vleesch heeft eene belangrijkheid die zeer groot js Viior J. jaar 1923 beiiep het verbruik Van dit mjzonoër vlèésch tot een gewichl van 01,484,405 kgr. In 1922 was dit slechts 18,877,499 kgr. in 1921. 23,000,000 kgr. in 1920, 33,258,479 kgr.en in 1919, 1.490,243 kgr. Indien erin sommige nijverheidssleden een zeker getal paarden geslacht worden belasting van 15 t h zou toegepast wor den. De inlagen mogen zonder voorafgaande opzegging afgehaald worden tot beloop van 500 frank per maand. In gewone tijden kunnen terugbetalingen van boo- gere bedragen doorgangs binnnen de acht dagen verkregen worden. De Staat waarborgt de terugbetalingen der inlagen Tot dezer gelegenheid wordt er aan herinnerd dat de Algemeene Spaar- en Eijfrentkas, welke steeds breeden steun aan de sociale werken gaf, reeds 332 miljoen frank (het derde deel van een miljard aan het werk der werkmansbui zen en goedkoope woningen verschoten heeft. Vraag van den heer Missiaen. Te Poperinghe in de Onze-Eieve-Vrouw-I llaghebaertstraal, ook Westoulerslraatl genaamd, ligt eene brug over de Vieter- beek. Het veelvuldig berijder Kngelsche trof pen gedurende tien oorlog heeft oen deel I ring is nu ten einde Aan U dezer brug do. n i rlen De Engelsehen hebben haar voorioopig vermaakt met houten liggers die nu echter gansch roll zijn. Die toestand levert bestendig gevaar De Poperinghenaar» weet een artikel aan te balen, uit de "Bouwkroniek» we gens onze Middelbare School. De«Bouw- m .niek kennen wij niet wellicht kent zij ook Poperinghe niet, zoodat wij kun nen dulden dat zij slecht is ingelicht 1 De «Poperinghenaar» in tegendeel, weet het veel beter, en weet dus ook dat boven genoemd artikeltje loenscbe onwaarheden bevat. Doch om 't even, en onze con frater liegt, liegt, maar liegt uit haat Jezuïet Neen, «Poperinghenaar», de School kost aan Stad geen 500.000 fr. 't Stads bestuur heeft het gebouw gekocht, dat dus haar eigendom blijft eu de Staat gelast zich met het overige Dat de zaak der School niet rap van stapel loopt, dat weten wij ook. Wie kan er, ten andere, van onze zeven fanatieke provinciale déput«'is, voorgelicht door Mr Br., maar een wenk van rechtzinnigheid verwachten Gij hebt tot nu toe de School kunnen tegenkanten te Brugge, bij de provinciale overheid die sabotee- Poperingb' en aan naar-, de eerste «manche ons de tweede De School is er, en blijft er, niettegen staande uw schijnheilig artikeltje in- gelascht om de Poperingsch# bevolking wordt dit vleesch meer in bloemen omge-lop voor de voorbijgangers en bijzonder-1 te doen gelooven, dat de dagen der Mid j L *-*■» rjj0 '1 is alles Oorlogschade. Inde laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies van het Arrondisse ment Yper werd de schade ireerde I9i4 als volgt vastgesteld voor- navertnelde personen sirs* Groote keus van Jachtstoveo Laxsche teiorifè'M wcr Sale-? 5- Herfcerge* Priesterstraat. 5-6 POPEFivsHE Meer dan 100 stoten in Magazjn mm T'iT ir. iiui.1 - I nu, MEESSEN. Benoist Sophie we Govemacker Gardyn Dénré Lefever Jules Boudry Eroile Fumery Henri Liefooghe Edouard Clarys Georges l leyn Ghaerles Leclereq S. Luyssaert Arthur Six Sylvie we Lepia Corsêlis Henri Hellem Henri 1.580 3.746 2.523 11.435 3.277 2.030 1.690 8.174 werkt dan wel als versch gebruikt Wat voornamelijk in Belgie wordt versch verbruikt is rundvleesch, en var- keovleesch. Als algemeene strekking, be stadigt men sedert den wapenstilstand, een grooter verbruik aan rundvleesch en hoe het ook zij, op den oogenblik, over trof het 't per honderd van voor den oorlog dat 46,45% beliep. Integendeel bleven w ij beneden het ver bruik aan varkenvleesch voor 192.3, die 47.10% bedroeg. Te dien tijde, had hel varkenvleesch het grootste verbruik onder de bevolking. Eindelijk was het verbruik aan paarden vleesch, voor den oorlog 4,07 t zij dus omtrent het dubbel van—tegenwoordig Hier dient bijgevoegd te w ordetTuat. voor dtn oorlog de consummatie van bet scha penvleesch tot 2,83 beliep, en dat heden minder en mindar te vinden is Kr lom. het vbvschverbruik komt meer I Qy rdoillS pCllSiOCHCIl en meer als h veelheid, nabij den t«>e- p lijk voor de paarden die met hunne poolen dwars door het rotte hout schieten. Zou de heer minister mij niet willen zeggen wie die brug moet herstellen in haar voormaligen staat, en zoo dit door het ministerie van landbouw moet gedaan worden, of men reeds aan de studie ervan begonnen is, en. desgevallend, hoever die studie gevorderd is 1 Antwoord lit een eerste oppervlak kig onderzoek blijkt dat het herbouwen van die brug ten laste van mijn ministerie schijnt te vallen. Indien het werkelijk zoo is, zal ik de onraiddelijke instudeering van het ontw erp betreffende dit werk bevelen en ik zal voorstellen vragen ten einde het gevaar dat-de huidige brug oplevert, voorioopig af te weren. delbare School geteld boter aan de galg Nota. - De kernachige proza van den Korrespondent aan De Bouwkroniek liet toe hem genoegzaam te kennen, en iedereen weet onder welk leiendakje hij schuilt. Asthma Influenza Hoest en stand van voor den oorlog, en niets bereikt zullen zijn. Nochtans,dient hieropgemerkt dat het verbruik van het vleesch altijd inj verband is geweest met den nijverheids toestand. I treuren is, is het slachten van kalveren n i .-2o w r n er2s4.000 -tr, ss -'och' en dit is wezenlijk een overdreven getal, 1a! slechts kan werken op <ien ekonomi-1 scbeo toestand van bet land. Indien de Belg een groot rooker is. is] hij ook ecu groot vleesch-eter. Nochtans was bet vleeschverbruik be langrijker v«5ór den oorlog dan op dezen oogenblik. In 1913 geeft de siatiestiek een vleescb^verbruik op van 40 kilos 600 grammen. M"o weet aan welke ontberingen wij bloed stonden binst den oorlog wanneer bet eerder bij uitzondering was als wij een schamel stukje vleesch te eten kregen. Naden wapenstilstand, in 1919, klom dit verbruik tot 17 kgr. 300 gr. dan opvol geollijk. 17 kgr. 700 gr. in 192031 kgr. 700 gr. in 1921 32 kgr. 900 gr. in 1922; 4.764 1 285Lq 36 kgr 500 gr. in 1923. 9.0831 Nog een klein beetje naar omhoog in Verhooging van den intrest. De Spaarkas heeft besloten den intrest op 4t. h. te brengen te beginnen met 1 Januari 1925, het cijfer verlaagd zijnde op 3 t h. voor het gedeelte der inlagen boven 12 000 fraDk. De intrest was lot hiertoe 3.60 t.h. verminderd op 2. 40t.h op het gedeelte der inlagen boven 10.000 frank. Op de aan de Spaarkas toevertrouwde inlagen wordt maar 2 t. h. belasting op roerende zaken geheven (in plaats van 15 t. b.)indien <ïe jaarlijksche interest onder 50 frank blijft, wordt er geene belasting afgehouden. Ia werkelijkheid dm 17 273 het jaar dat ten esnde loopt, en wij bevin-1 staat de interest 4 t.h. dus gelijk, vol 2.633 den ons. in 1924. op het zelfde punt van jgens het geval, met bmtto-interesten var 12.681 vóór den oorlog. '4 61 t.h. of van 4.701. h. waarop <je jtmi - «t-»:-; it Ouderlingen, opgepast Volgens eene bepaling der wet op de ouderdomspensioenen, moeten de nieuwe aanvragen tol het bekomen van het pen sioen gedaan w orden in den loop van den iaatsten trimester van het jaar waarin men 65 jaar oud is geworden t- t. z lusschen 1 October en 31 December. Die bepaling geldt natuurlijk ook voor le ouderlingen die tot hiertoe maar een gedeelte van het pensioen genieten, om redenen die kunnen opgehouden hebben te bestaan, en hun dus recht geven op liet volledige genot ervan. Dezen eindelijkaan wien hel geweigerd werd en die meenen in de voorwaarde® te verkeeren, of door zekere omstandig heden iu de voorwaarden gekomen zijn •m er te mogen aanspraak op maken, mogen ook hunne aanvraag vernieuwen in den loop van dezen trimester. Al deze aanvragen moeten door de belanghebbenden persoonlijk gericht wor den tot den Ontvanger der belastingen hunner omschrijving. Dus opgeletVan nu tot einde Decem ber is 't nog tijd I voor de pensioen aanvragen 2 voor de vragen tot ver hooging van het pensioen 3. voor de vernieuwing der vroeger verw orpene aan vragen. DE GAZET iA a POP ER IIGM E Bronchiet genee* U met Akker'» bereid M brie» n Tol»'--kt omebade- l-,k bet iifl zonder weerga. De «bja ep de borst, hoest en benauwdheid »er- dw ten spoofioos. Uw nschtrnst, gexond- h»d en Li MM st ruiien dan temgkeeren. AE> AnarSekert Per Flesck -+• 230 «r h. 7.50 5>. tras» fr. IZ10OO fr»s< fr. 20 Eadx r.Ttze Vjijitcebavsf. L- l. AKKER- Te Fortworth (Texas) hebben, Vrij dag in den morgend, bandieten gansch eene stadswijk in brand gestoken, na er de twee banken geplunderd te hebben. De stoutmoedige schurken laadden een voudig de kofferforts, ieder zes of zeven duizend kilos zwaar, op vracht au tos. en verdwenen ermede. Een groep huizet waartusscheu de bijzonderdste winkels der stad, is de prooi der vlammen ge worden. GAZET IBINGHE i s ir, Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. s a a a Donderdag aanstaands kom ik te ween huize om u*c boeken bescheiden te onder zoeken, ten eitidetast stellen of Gij de reet op de orerdrachttahs hebt nageleefd. Gelief dus dien dag te hvis te *'tn en mijn beleefde groeten te aanr* .r's Persoonlijkheden nemen we niet op. lp Woensdag 2i Januari I92S3' Opvoering van mmm nu het middel dat U genezen kan verkrijgbaar is. Tienduizenden maken zijn lof. Doe al» zjj en

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1924 | | pagina 1