ZONDAG 12 JULI 1923. Dé Belgische Finariciéele Toestand Groote HANDB O O GSCHIETIN G De Groote DRAFKOERSEH Groote Velokoersen VIJFDE JAAR 3V 28 1 3 centiemen liet nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. TENTOONSTELLING Gebr. DUPONT Onze schuld aan Rmerika G.DupooUZoon Zondag 26 Juli -- Deelneming in BRUSSEL van Dinsdag 7 Juli Groot WELDHDIGHEIDSFEEST PRIJSKAMPEN voor PAARDEN mm Bureetgerief Prachtpapier Horlogeriji Redevoering van Minister Janssen wmma Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozea. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Poperinghe. Goudsmederij :f Juweelhaudel Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 6.50 fr. buiten stad, met de post8.50 fr. Buitenland13.00 fr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels xoorden qetceigerd. a c I Litgevers-Eigk-xaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2. POPERINGHE. PoSTCHECKIUUK* i: iG N a a a a a a a Dinsdag laalst in den Senaat, heeft M. Janssen, minister van Financies, eene belangrijke toelichting over Belgie's fi- nancieelen toestand gegeven. Zooals het onderzoek dat ik heb ge daan zich voordoet laat het mij toe een juist overzicht van onzen financieelen toestand te geven. Het land heeft recht op deze uiteenzetting. Mijn voorganger, M. Theunis, bevestig de in October 1924 dat zijne begrooting in evenwicht was. In waarheid werd dit evenwicht bekomen met den steun van de nieuwe belastingen, waarvan men eene opbrengst van 120 millioen verhoopte en die niet binnengekomen zijn. Daarbij zijn lasten,die toen niet beston den, de uitgaven komen verhoogen. De loonregeling overschrijdt met ongeveer 100 miïlioeu de ramiug in October inge diend. De Amerikaansche leeningen van December 1924 en Juni 1925 veroorzaken 155 millioen nieuwe lasten voor dit jaar. Daarenboven zal de herziening der pen sioenen verhoogde lasten meebrengen, die de heer Theunis op 35 millioen raamde. Anderdeels hebben de amendementen de gewone uitgaven dermate verhoogd dat de uitgaven, in October 1.1. voor hel loopen jaar voorzien, 410 millioen meer bedragen. Zoodanig dat de gewone uit ga veu 4.500 miilioon zullon beloopt». Thans stel ik de Amerikaansche schuld terzijde. Desaangaande ben ik tol groote omzichtigheid gebonden. Wanneer ik van dezen toestand inzage heb genomen, heb ik mij afgevraagd of het noodig was u te vragen onmiddelijk nieuwe belastingen goed te keuren. Om alle misrekeningen te voorkomen, heb ik doen nagaan of er geene meerwaarde kon verhoopt worden, en mijn bestuur is van oordeel dat men zich aan een nettobedrag van aanvullende inkomsten ten beloope van 160 millioen mag verwachten. Daar bij komen nog een vijftigtal millioen we gens achterstallige belastingen. Bovendien door het plaatsen van de Amerikaansche lecning, zal een zestigtal millioen in onze schatkist vloeien ten ge volge van het terugnemen van obligaties der Association des Industriels Daartegen moet men verwachten dat op gebied van registratie, douanen en accijnsen een 70 millioen minder ontvan gen zal worden. Alles bij elkaar zal er een teveel van 200 millioen zijn, hetgeen het tekort van 410 millioen met de helft vermindert. Doch uit het onderzoek, dat ik heb in gesteld, is mij gebleken dat de bestaande belastingen op verre na niet normaal op brengen. De Belg is tegen de belastingen. Nooit heeft hij het betalen van belastin gen als een burgerplicht beschouwd. Doch indien men jacht zal maken op weigerende belastingschuldigen, even ijverig zal jacht worden gemaakt op nut- telooze uitgaven. Op grond van die opvat ting hebben wij voor een zekeren tijd een stelsel van fiscale amnestie ingevoerd, gedurende welken zij, die hun toestand willen rechtmaken, dit zullen mogen doen zonder straf op te loopen. Zeer strenge voorschriften werden reeds in dien zin aan mijn bestuur toegezonden. Een, in denaelfden zin opgemaakten om zendbrief werd aan de bestuurders van registratie, domeinen, douanen en accijn zen toegezonden. Ik koester de stellige hoop dat dit beroep op het geweten der burgers weerklank zal vinden. Mijn be stuur meent dat ik daar de 200 millioen za. vinden, die noodig zijn om het even wicht ia de begroetingen te brengen en te versterken. Ik heb ook overwogen of er geen mo gelijkheid was de uitgaven te verminde ren. Het is mij niet mogelijk geweest op de gewone begroeiingen voor dit dienst jaar te bezuinigen en ik ben teruggekeerd tot de buitengewone beg root ing van 1925 waarin 621 millioen uitgaven en 713 mil lioen voor Staatsbedrijven worden voor zien. Indien ik de 300 millioen uitgaven voor werken in de kolonie daarbij voeg. kom ik tot een uitga venbedrag van 1 ,GQ0 miljoen. Dit programma is te ruim en overschrijdt de linancieele draagkracht van een land, dat onder den oorlog hard te lijden heeft gehad Op voet van den goud frank, bedragen de uitgaven het DUBBEL van vóór den oorlog. DIT IS TE VEEL. Ook heb ik, vanaf 22 Juni, mijne kollega's verzocht hunne aanvragen tot het streng noodza kelijke te bepalen. Mijne kollega's hebben mijnen oproep beantwoord, en nu reeds kau ik eene inkrimping van 150 millioen boeken. Van nu tot November zullen wij tijd hebben om den toestand te onder zoeken onder opzicht der nog te verwe zenlijken bezuinigingen. Moest onze hoop teleurgesteld worden dan behoudt de regeering zich voor, de wetsontwerpen betreffende de belastingen welke in 1924 bij het Parlement aanhan gig werden gemaakt, audermaal in te dienen. Steeds was ik van oordeel dal het evenwicht der begrooting een bestand deel is, dat verschillend is van het even wicht der schatkist. De maatregelen, in Frankrijk getroffen om de moeilijkheden van laatstgenoemde op te lossen, hebben voor ons land vrees doen ontstaan. Deze vrees is ongegrond. Wij bezitten dekking voor al de deviezen, welke voor onze Lotollugv'l IIVVvJI| fjlju, Cll Üv "tv; fl/I ai teil iatresten van de leeningen in den vreemde tot op het einde van het jaar. Behalve de schulden van Staat tot Staal, bedraagt onze vlottende schuld in het buitenland slechts nog kredieten in Zwitserland en in Frankrijkdeze zullen terugbetaald worden, vooraleer er twee maanden ver- loopen zijn, en hunne provizie in devie zen is reeds gevestigd. Men kan dus zeggen dat onze buiten- landsche vlottende schuld aangezuiverd is Op het stuk van buitenlandsehe vlottende schuld heeft de Schatkist de groote moei lijkheden overwonnen, dank aan de maat regelen van M. Theunis. Mijn beheer raamt op een half miljard de achterstallige belastingen die binnen kort kunnen geïnd worden. Voor hel tweede halfjaar 1925 moeten 288 millioen gewone inkomsten Belgische franken be steed worden aan den aankoop van de viezen, doch vermits de regeering de de viezen reeds bezit, kan ik die millioenen besteden aan de nuttige buitengewone uitgaven en den last van de schatkist met die som verlichten. Builen de aan vijf en zes gedisconteer de bons, die op normale wijze worden hernieuwd, hebben wij als eenigen toe- komstigen binnenlandschen vervaldag, dezen van de laatste schijf interprovinciale bons op 10 September t.k. Na dien datum zijn wij gerust tot einde 1926 dus moet men de terugbetaling onderzoeken der bons 5 t. h. afgeleverd in vervanging van de muntbons. De krisis van den wisselkoers, welke het land sedert twee maand doormaakt, is hoofdzakelijk te wijten aan een gemis aan vertrouwen in het binnenland. Dat gemis aan vertrouwem spruit voort uit den langen duur van de ministerieele krisis, uit de moeilijkheid, waarmede Frankrijk te kampen heeft, en ook uit den eisch der Yereenigde Staten die diepe on troering heeft teweeg gebracht bij alle Belgen, die zich afvragen hoe men aan dezen eisch het hoofd zal bieden. De regeering heeft de stellige hoop dat onze Amerikaansche vrienden de boven- menschelijkeinspanning van de Belgische bevolking om in zoo korte jaren de puinen van den oorlog te herstellen niet zullen stremmen. De openbare meening moet den vloed van wantrouwen, dat ik ais on gegrond aanzie, trachten in te dammen. IK DOE EEN BEROEP OP DE KOEL BLOEDIGHEID VAN HET PUBLIEK. Men kan het noodlottig gevolg van de waarde vermindering van onze valuta niet zonder onrust te gemoet zien zij zou leiden to een echte belasting op het kapitaal, die *st meest recht hebben op onze bescherming Voor de komende dienstjaren wijst de ministerieele verklaring op de sociale ver zekeringen die zware lasten zullen ver oorzaken. Dit is niet in tegenspraak met de politiek van besliste ekonomie die door de regeering gehuldigd wordt. Bij het intreden in dit ministerie heb ik tegenover mijne kollega s de verbintenis genomen onze begrooting derwijze te sturen dat ieders wensch zoo spoedig mo gelijk zou kunnen verwezenlijkt worden De werkelijke verwezenlijking van een programa van maatschappelijke verzeke ringen kan slechts in vervulling gaan in dien gebouwd wordt op den vasten bodem vau vaste munt, die harerzijds steunt op begrotingsevenwicht, door de gezond making van de Schatkist en de vlottende schuld en het evenwicht van de interna tionale betalingsbalans. Er ligt dus geen enkel tegenspraak tussohen het sociaal en het financieel programma van de re geering. Ik ben overtuigd dat het wenschelijk is dat sociale programma ten uitvoer te mengen zoodra de regeering daartoe de macht zal hebben, want daaruit zal een vredesstichlenden invloed uitgaan, wat zeker ten bate zal komen van een goed inancieel beleid. Ziedaar de richtsnoeren, waarop het inancieele programma der regeering be rust, die in November een volledig plan zal indienen dat, naar wij hopen, voor goed het financieel herstel van het land zal voltooien. Schrikwekkende cijfers In den laatsten tijd is er dikwijls spraak geweest van de Belgische schuld jegens Amerika. Men heeft zelfs vernomen dat de Vereenigde-Slaten aangedrongen hebben dat wij met onze terugbetalingen niet meer ten achteren zouden blijven. Eene Belgische zending zou naar Amerika afrei zen om te Washington onze schulden- kwestie te regelen. Deze feiten hebben M. de Wouters d'Oplinter de gelegenheid ge boden om in zijn verslag over het budjet der financies de schuldenkwestie uit te eggen. Die schuld wordt in vier goed onder scheidene deelen verdeeld 1. De vroegere Staatsschuld omvat drie eeningen op dit oogenblik onderscheiden- ijk bedragende Doll. 42.000.000 tegen 1 t. h. Doll. 24.375.000 tegen 8t. h. Doll. 29.798.000 tegen 6 t. h. Te zamen: Dol. 96.173.000overeenkomende meteen jaarlijksehen last van 241.350.000 frank (interest en aflossing) op den grondslag van den dollar tegen 20 fr. 30. 2. Twee nieuwe Staatsschulden van 50 miljoen dollars ieder, aangegaan sedert bet indienen van de oorspronkelijke be grooting voor 1923 de eerste uitgegeven ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 15 December 1924, tegen den interest van 61. h. en met,voor het loopend dienst jaar een nieuwen last van 92 920.000 fr.; 1e tweede, van 50.000.000 dollars tegen den interest van 7 t. h. op 30 jaar, uitge geven ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 19 Juni 1925 en met voor het loopend dienstjaar een nieuwen last van 40 375.000 fr. 3 De schuld na 11 November 1918. Dit gedeelte van de Amerikaansche schuld omvatA. Voorschotten van de Vereenig- de Staten aan BelgieDol. 173.430.808.68 B. Aankoopprijs van de Amerikaansche stoks.hetzij Dol. 27.534.609 98. C. Schat kistbiljetten afgestaan ter betaling van den prijs voor bevrozen vleesch, hetzijDoll. 2.284.131.40. 7 De schuld vóór 11 November 1918. Hetzij de eigenlijke oorlogsschuld 171.780.000 dollars. Dat maakt samen ongeveer 11 miljai 703-829 230 frack- De Regeenng van de Verenigde Staten eisebt thans de konso'ideering van de ge zamenlijke som der twee onder 3» en 4* vermelde schulden, vermeerderd met de zes maandelijks gekapitaliseerde intere ree! verklaard de grondslagen van deze koosüiideeiing te bespreken. Tengevolge van eene overeenkomst tusseben beide Re geeringen zal binnen kort eene Belgische afvaaiiliging met dit doel zich naar Was hingtoa begeven. De gezamenlijke schulden vermeld on der 3° an die gemaakt werden na den wa penstilstand geven geen aanleiding tot eenige opmerking. Dit is echter niet het geval voor de schuld vermeld onder 4° dewelke gemaakt werd tijdens de vijandelijkheden, en die zooals men gezien heeft 171.780.000 dol lars bedraagt, plus de interesten. Het Is natuurlijk dat dit gedeelte onzer schuld een bijzonder karakter draagt, waartegenover de openbare meening en het Parlement van ons land niet onver schillig kunnen staan, en dat voortvloeit uit de wijze waarop België,onzijdige Staat in den oorlog is getreden voor de verdedi ging van zijn onafhankelijkheid en zijn grondgebied, die werden aangevallen on danks de Verdragen van 1839. Artikel 232 van het Verdrag van Ver sailles heeft aan Duitschland ten laste gelegd de oorlogsschulde» door Belgie gemaakt vóór den wapenstilstand tegen over Frankrijk, de Vereenigde Stalen en Engeland. Daar de Vereenigde Staten liet Verdrag van Versailles niet hebben onderteekeud kunnen zij van Belgie de betaling van die voorschotten vorderen maar men kan niet ontduiken welke ontroering de eischen 'lien zin door de Vereenigde Slaten ge- wT -- - De handleekening van President WilsoD onder het Verdrag van Versailles, is een van de voornaamste redenen geweest die hebben aangespoord er zich bij aan te sluiten. Zonder dit, is helzeer le betvvij- ëlen of de Belgische gevolmachtigden dit verdrag zouden hebben aangenomen, of en minste den tekst van artikel 232, of dat het Belgisch Parlement het zou hebben bekrachtigd. Wij zouden ten minste onder een anderen vorm, eene billijke regeling van onze verplichtingen geëischt hebben. Deze aanwijzingen moeten in aanmer king genomen worden bij de onderhan delingen die te Washington zullen ge voerd worden. Wij zijn overtuigd dat de Amerikaan sche natie, die gedurende den oorlog zoo veel zielegroolheid getoond heeft, er de gegrondheid zal van erkennen. Monters Lip Joskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN Iifited, Zilver, KfcUlj PARRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, Poperinghe MUM - 44 ♦llSSipPP* Aankondigingen Op I* en 2'bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en 4' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.40 fr. de regel, met minimum 4 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. TURN-OLUB DE ONVE5RMOEIBAREIV aan de 60ste Verjaring van den Belgischen Turnbond. STAD POPERINGHE. :x:- ZONDAG 12 JULI 1925. De tentoonstelling der werken der leerlingen van dc Stedelijke Acade mie, alsook der Schilderijen van Po- peringsche Kunstenaars werd Vrijdag om ii ure plechtig geopend op het Stadhuis, door de Stedelijke Over heid. De tentoonstelling is prachtig en is een bezoek waard, ook waren d toeschouwers reeds talrijk bij de opening der tentoonstelling. De tentoonstelling blijft open van q ure tot t2% ure en van 14 tot 18 uui den Vrijdag 10, Zaterdag, 11, Zondag 12 en Maandag 13 Juli 1925. Aanstaande week geven wij- verslag van de tentoonstelling. het Schuttersgilde «St. Sebastiaan» (Statie) 1595 fr. prijzen. Inleg 13 fr. Terug 10 fr. Begin om 10.30 u.m. Dinsdag laatst hebben in den nieuwen Hippodroom onzer stad groote Drafkoer- sen plaats gehad. Het plein zag er waarlijk lief uit en iedereen bewonderd die puike inrichting Weken naeen had men er met een ploeg werklieden aan geaibeid onkosten noch Prijs Ivo Is proef 5 vertrekkers. 1. Petit Poucet, eig. R.Germonprez 2. Herbie, eig. Baron Kervvn 3. Quin Clan, eig. Ch. Degroote 0 vertrekkers. moeite werden gespaard want het be- 1. Liseron, eig. Th. Depoorter I,.. A 1, 'i i i\:ii> dlTL I\ stuur had beslist met den Dinsdag der Kermisweek gereed te zijn, en op gestel den datum was het plein klaar. Iedereen verklaarden dat het een der beste aangelegde renbanen is, zooniet de beste, van de beide Vlaanderen. Hulde dus aan lo inrichters en bijzonderlijk hulde aan ien Heer Burgmeester die de ziel is ge weest van die grootsehe onderneming. De eerste koers was een echt sukses, zelden zag men zooveel volk te been, en hadde het weder van in den morgen wat >eter geweest, de toeloop van het volk zou nog veel grooter zijn geweest. Kortom die eerste koers heeft waardig ti^t werk der inrichters bekroond. De versehillige wedstrijden gaven de volgende uitslagen 2. Charmante, eig. Th. Depreiter 3. Queeny, eig. H. Boelens 1. Petit Poucet, eig. R. Germonprez 2. Herbie, eig. Baron Kervvn 3. Quin Clan, eig. Ch. Degroote 12 vertrekkers. 1. Friscolema, eig. Ch. Marlens 2. Quintette, eig. G. Velghe 3. Karei De Groote, eig. J. Verstraele 4. Surprise II, eig. G. Beernaert 7 vertrekkers. 1. Tot ou Tard, eig. H. Vanlandeghem 2. Rayon, eig. A. Cardoen 3. Cadix,eig. A. Van Ooteghem 4. Romulus, eig. Gebr. Lahaye STAD POPERINGHE. Ten bate der kanker bestrijding. Woensdag 15 Juli om 8 ure 's avonds in het Carrousel-Salon van den Heer Overmeire-Lagae groote markt) Kaarten aan 2 30 fr. zullen ten huize aangeboden en aan den ingang verkocht worden Ze geven recht aan 4 ritten en aan de deelneming aan eene prachtige tombola die rond 10 ure zaluitgeïot worden. We verhopen dat geheel de bevolking zal willen deel nemen aan een feest dat voor doel heeft een werk van mensehlie- vendbeid le ondersteunen. Stad Poperinghe Uitslag van het Jaarlijksche Marktfeest met Op Kermis-Dinsdag, 7 Juli 1925. I. Buinpaarden van 3 jaar en daar boven 3 prijzen en 3 eeremetalen. Prijs Dambre Jeroom, Wat on We Dequeker-Benoit, Popering Opsomer Jules, Reninghelst Deryeke Hilaire, Poperinghe (We Leicher René, Poperinghe (Lepinnois Henri, Poperinghe II. Buinpaarden gezegd 30 maanders 5 prijzen en 3 eeremetalen. 1Prijs Lemahieu Honoré. Poperinghe Quaghebeur Henri, Poperinghe Quaghebeur Henri. Poperinghe n Yanbecelaere Hilaire, Pop. (Notebaert Emiel, Poperinghe (Kesteman JulieD. Poperinghe !H. Ruin paardeD.gezegd 18 maanders: prijzen en 3 eeremetalen. Prijs Verstraete Henri. Brielen We Huyghe Henri, Poperinghe t> We Leicher René, Poperinghe o Delanotte Prosper, Proven We Huyghe Henri, Poperinghe IV. Merriepaarden van 3 jaar en boven 5 prijzen en 3 eeremetalen. daar- Prijs Joye René, Veurne Vandeputte Theophiel, Stavele Opsomer Jules, Reninghelst Bournaille Florent, Stavele Sohier Achiel, Poperinghe V. Merriepaarden,gezegd 30maanders: 5 prijzen en 3 eeremetalen. Prijs Pil Jeroom, Stavele Del va Kinders, Renioghe Hennebel Achiel, Reninghelst Doehy Jeroom, Elverdinghe Hoflack Henri, Oostvleteren VI. Merriepaarden, gezegd 18 maar ders 5 prijzen en 3 eeremetalen. 5 1. 2. 3. 4 5. 1. 2. 3. O» Prijs Vandermarliere A. Dickebuseh Deraedt Arthur, Dickebuseh Pil Jeroom, Stavele Pil Jeroom, Stavele (J&cob Achiel, Reninghelst (Lemahieu Remi, Vlamertinghe VII. Hengsteveulens 4 prijzen en 1 eeremetaal 1Prijs Deryeke Alidor, Poperinghe Pil jeroom, Stavele Maerten Marcel, Poperinghe (Deryeke Alidor, Poperinghe (Lobèau Jeroom, Poperinghe (Pil Jeroom, Stavele (Slays Alois, Poperinghe VIII. Merrieveulens 4 prijzen en i eeremetaal. Prijs Bournaille Florent, Stavele POPEMNGHE-OMMKGANG PAMELTJE-MAANDAG 13 JULI 1923 des te onrechtvaardiger is daar zij Jois TrT diegenen zou ten gronde helpen die het ten. be Belgische Regeenng heeft zich be- DE bftZ, bi Leest en Verspreid van POPERIHGHE Lang: de Bruggestraat en Eiverdinghesteenweg 70 kilometers voor alle Beginnelingen met of zonder Licence. 330 frank Prijzen. Vertrek om 3 1)2 ure. HÊÊji ALLERBA-NÜE bij de fast) VAN POPERINGHE K m m t s medewerker Ieder blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. 48459 Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijk heden nemen we niet op. i— in uwin a a a 11 703.829.250 fr. bij de Post HET BESTUUR. dn Ml ■III I' IJiWM-—III» HITH—HIII «III III—III—MBOTiJ Hippodroomprijs Prijs Ivo, 2e proef Prijs der Hop Prijs der Stad Poperinghe 4.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1925 | | pagina 1