SREUSEl' PALACE-THEATER, Yperstr. 38 Hoe ik mijn Kind gedood heb Een makker van het regiment Is het geld meester PeüOTW» Bericht aan de Landbouw ers BERTHOLOMÉ, Uoulers Jul. Van de Walle-Toussein ELECT RiCITEITSDtENST Bericht. Alle begeerde inlichtingen omtrent dezen dienst, zullen gewillig verstrekt worden in de bureelen geves tigd Doornstraat (gasgesticht) open van 8 tot 42 en 2 tot 5 uren. -0* SPORT WIELRIJDEN van 21 Juni tot 19 Juli. 18* Rit Ouinkerke-Parijs (345 km.) 1. Bottecchia 0. (It) 2. Bellenger R. (F. 3. Avmo B. (It) 4. Buvsse L. (B) 5. Buvsse J. (B) 6. Sellier F. (B) ALGEMEEN KLASSEMENT Jkcvjn Lja* QfJ j- ■SPECLlAA5~cw rsD^iNKRL D!>' C.A.van ESSO rotftfida^ t. BOTTECCHIA O. (It) u. 219 m. 40 s. 48 2. Buvsse Lucien (B) 220 04 38 3. Aymo Bartheleméo (It) 220 06 55 4. Frantz Nicolas (Lux) 220 24 42 5. Dejonghe Albert (B) 220 38 00 6. Beeckman Thbophile(B) 221 35 04 7. Huysse Omer (B) 221 43 56 8. Verdvck August (B) 221 54 54 9. Sellier Félix (B) 221 56 47 40. Gay Frederic (Jt) tïï 36 28 44. Bellenger Romain (Fr) 223 36 28 42. Benoit Adelin (B) 223 47 32 43. Alavoine Jean (Fr) 223 50 06 44. Martin Hector (B) 223 59 02 45. Buysse Jules (B) 224 47 54 46. Despontin Leon (B) 224 38 25 47. Hardy Emiel(B) 225 49 19 48. Christophe Eugene (Fr) 226 03 40 KLASSEMENT DEK TOERISTEN 4. Despontin Leon (B) 224 38 25 2. Rossignoli G. (It) 220 20 49 Bottecchia is dus aan de leiding geble ven met bijna een uur winst, zulks ten gevolge van den grooten tegenslag van Frantz, die in den 13 rit letterlijk bezwe ken 1$ qndqr eene al te groote krachtin spanning. En toch zöo schrijven <{0 gportkommissarissen, die de ronde volgen is hij niet de beste de beste rijder der Ronde, want de?,e js ontegenspreke lijk Lucien Buysse. Deze speelt met Bot tecchia gelijk een kat met de muis, doch Lucien «mag» de Ronde niet winnen, omdat hij deel uitmaakt van de fabriek- ploeg waarvan Bottecchia de favori en de leider is. Lucien was dus verplicht den Italiaan le helpen en als gangmaker dienst te doen.Talrijke keeren kon Lucien Buysse heel alleen schampavie spelen en hadde men dezqn renner jn vql vrijheid gelaten dan zou men weliioht een gebeurtenis zonder voorgaande hebben beleefd een renner, die bijna al de ritten zou gewon nen hebben. Maar Buysse mocht niet. Hij moest Bottecchia vooruit helpen en de te- genkamping met dezen laatste was hem slechts toelaten wanneer beiden met den zelfden lijd een rit konden eindigen. En men heeft gezien dat Lucien Buysse in die gevallen telkens den Italiaan in den sprint te. In 1910 29 Km. 214 1911 27 998 1912 28 236 1913 27 625 {914 27 094 1919 2?j 324 1920 24 240 1921 24 900 1922 24 498 1923 24 468 1924 24 018 1925 24 877 1DeFabriekploeg AlcyonAymo 220 u. 00 m. 55 s., Frantz 220 u. 21 ra. 42 s., Beeckman 221 u. 3qm. 01 s., Huysse O. 121 U. 43 ra'. 56s., totaal 883 u. 46m. 34s. 2. De Fabriekploeg Auto-Moto Bot tecchia 219 u. 10 m. 18 s. Buysse L. 220 a04 m. 38 s., Verdyck 221 u. 54 m. 54s. Buysse J. 224 u. 17 m. 51 s., totaal 885 B 27 m. 41 s. Bottecchia Ottavio Buysse Lucien Aytao Bartholorqeo Frantz Nicolas Dejonghe Albert Beeckman Theopbile Huysse Omer Verdyck Auguste Sellier Félix Bellenger Romain Benoit Adelin Martin Hector 40.030 20.900 11.530 10.770 5.040 2.870 1.850 2.470 1.720 3.820 4.720 7.270 Bottecchia 4 Frantz 4 Martin 3 Buysse L. 2 Aymo, Beeckman, Benoit, Mottiat en Bellenger elk 1. Gaston VAX BRUWAENE Casselstraat,13 - Tél. 23 - Poperinghe bericht het getierd publiek dat hij alle reizen aanneemt in een zeer gemak kelijke, gesloten AI TO, ook diens tig voor bruilof ten en om zieke- h he personen te vervoeren. Ook heeft b beste PAARDEN u RIJTUIGEN, wagens t camions voor alle vervoer. Zeer gena- prijzen en trouwe bediening. Om goede en vaste boter te kernen ik het hoogst noodig de koe van allen inwen dige brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van den Bleen- en Zuiver drank van A.MONTEY NE aan '2 fr. het pak Depot Apotheek it. Notredame,Croo- te MarktPoperinghe. BERICHTE IN y/ CïÈ:: Ik heb de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat ik kooper en verkooper ben van oude en jonge DUI- VEN, ook kan men bij mij duiven verwisselen en ben ik kooper van alle PLUIMGEDIERTE 4 WILD Reml Devyickere-Lietaert t In de Nieuwe Stad Veurne Veurnestreat 3. F|k zpgge 't voort. MAGNETOS - DYNAMOS 13 IV1 A. R R E U R Equipeinent éleetrique des autos Atelier spécial de reparations, tous types Dépositaire de» batteries "TUDOR,, CU A RGB D'A CC UM UL A 7 KJJRS Studie van den \otaris VAX EE CAE, 9 Bruggesiraat, POPERLNGHE. Woensdag 29 Juli 1925 om 3 ure nanoen, in Skindies Hotel, bij de Statie te Vper, Overslag van Eene goede HOFSTEDE metnieu we gebouwen te Langemarek en Poeleap- pelle, langs den steenweg van Yper naar Brugge, groot 16 Ha. 48 a. 76 ca. Gebruikt tot 1 October aanstaande door Isidoor Yaabove-Nuytteu. Ingesteld 250.000 fr. 17 Oogst 1925 Maandag om 2 uur nanoen, ter Hofstede gebruikt door den beer Arthur Vandermeulen, te Boesinghe-Pilckem, koopdag van 2 wagens, 2 karren en verder lands- alaam, afroomer Persoons, veel brand hout, ijzeren platen, enz 3 bekalfde koeien, 2 veerzen, 3 jiarlingveerzen, jaarling os, 2 kalvers, zwijn en pluimge dierte. Studie van den Notaris CASSlERSf le Poperinghe Vrijdag 31 Juli 1925 om 3 ure zeer stipt namiddag, te Pope ringhe, in de St. Janskruisstraat, ter estaminet A la petite Cantine gehou den door Vrouw We Charles Dewickere- )elva, Openbare Verkooping van Een nieuwgebouwd WOONHUIS met afhaukelijkhedeu en 2 a. 10 ca. jebouwde grond en hof, staande te Pope ringhe, in de St. Janskruisstraat, geka- streerd sectie F, n. 375a, voorzien van az- en electriekinsteliing. Onvergeld bewoond door den verkoo- >er M. Frangois Vanwelden tot 1 Decem- )er aanstaande. Te-bezichtigen alle werkdagen van 3 ;ot 6 ure yayuddag, Ik heb de eer het geacht publiek ken baar te maken, dat ik koopster en ver- oopster ben van ALLE PLUIMGEDIERTEN on WILD. lilMHÉvaa JONOE on OUDE )UI VBIN. Ten alle tijde mag men bij mij duiven verwisse- 'enzooals vóór den oorlog. W# Elie Lletaert-Truwant V RUC H T BOOM EN loog en halfstam,pvramiden en leivormig in grooten voorraad Specialiteit van Hozen alle gekende soorten in voorraad, zoowel HOOG- als LAAGSTAMMTGE. Groote keu» van eigen kweek bloemen en planten voor huis en perken- ersiering. Dagelijks frissche bloemen. Groensel- en Bloemenzaden in beste variëteiten. Rene RABAU Zoon Hofbouwers Veurnestraat, 54, POPERINGHE. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE, Boeschepestraat 6, te POPERINGHE Woensdag 12 Oogst 1925 om 4 uur namiddag in eene der zalen van 't Stadhuis te Poperinghe, ten ver zoeke der Burgerlijke Godshuizen zelfder stad Openbare Verpachting van Stad POPERINGHE Ouderdomkassie en Beleedstraat 1) II aren grond, waarop de tent voor dezen aan G. Yanraes, 1 breed ten oost en westeinder 20 m. en lang 55 m., sectie E, deel van n. 269a. 2) 46 a. 70 ca. zaailand, sectie E deel van n. 209a, hoek der Ouderdom kassie en Beleedstraat. 3) 44 a. 40 ca. zaailand, seclieE. n. 252, nabij voorgaande partie, al ge bruikt door M. Sr VftnreBinghe. Pachttermijn 1 jaar in te gaan 1 Octo ber 1925. De onkosten comptant te betalen. Zwarte Leertouwerstraat, 28, BRUGGE. SPECIALITEIT VAN Hollandsche Beschuit van de hoedanigheid. Buikbreuken,verzakking der maag of der baarmoeder blijven radikaal weg door de behandeling NICOLAS. Zonder operatie, zonder uw gewoon werk te hinderen, zonder ve derbanden of dijbanden. Breuklijders Vergeet niet dat elke verwaarloosde of elke breuk slecht opgehouden door veder- rug- of dijbanden leidt tot eene nood lottige algeheele samentrekking. Wilt gij genezen zonder het gevaar op te loopen eener operatie waar van de weerslag altijd te vreezen is wilt gij de ongemakken vermijden die gepaard zijn met veder- rug- en dijbanden, dan zult gij, zooals vele andere slachtoffers hunner eigen ondervindingioosheid. y om belernis moeten wenden tot de metbode van den vermaarde specialist NICOLAS gewezen bestuurder van het Breuken-instituut te Parijs, die uwe breuk zal doen verdwijnen zonder gevaar voor samentrekking. Mijnheer NICOLAS zal zitdag houden en zonder eenige kosten de uit voerige aanwijzing zijner methode vertoonen van 9 tot 2 ure, te ROESELARE. Juli, Hotel Patria. Noordstraat. POPERINGHE, Juli. CaféDemarey. Statie. KORTRIJK, Juli, Café Francais. Groote Markt. MARKTPRIJZEX. Studie vau dou Notaris BOVCQUEY, le Poperinghe. Maandag 27 Juli 1925 om 2 ure namiddag, in bet Palace- Hotel, Yperstraat te Poperinghe, open bare verkooping, in ééne zitting, van 40 Heeta. 54 Rrap 30 centia. Zaailanden en Huisgronden Weiden en Hofstedeken gelegen te Westdetere, bij St. Sixtus Abdij bij jdnhbrieven verdeeld in 4O koopen Alle inlichtingen, affichen met plan te bekomen bij voornoemden Notaris. LIT TER HAND TE KOOPEN Twee nieuwgebouwde Renteniershuizen gelegen te Poperinghe, booragaardstraat. Onmiddelijk ingenottreding. Voor alle inlichtingen zich te begeven bij den Notaris BOUCQI FY, Boescheep- straat, Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te POPERINGHE. Boeachepeatraat, 6. - AWiW UIT TER HAND TE KOOPEN Stad POPERINGHE Een alierkloekst, gerievig en welgele gen Handelshuis, met 1 a. 50 ca. grond Noordstraat n. 27 Seffens handslag. Nieuwgebouwd RENTENIERS HUIS voorzien vuo eleetriek verlichting stelsel met 6 a. 77 c. grond en hof, in de Bruggestraat. Seffens IjantUteg. Twee aaneenhoudende in goeden staat herstelde Woonhuizen, elk afzonder lijk te koop met 2 a. 05 ca. grond en hof, bij estaminet Den Ravermuis gebruikt het eene door M. Alois Artois, aan 25 fr. te maande het ander door M. Benoit Garcv, aan 7 frank te maande, al vrij van lasten. Drinkt overal Lorainen-Bier D.G.C. het smakelijk MEN VRAAGT Vloertegelmaker» en Magazijnier in fabriek van betonwerken, Personen welke als deelgenoot, met kapitaal, in de Maatschappij komen, genieten de voor keur. Inlichtingen ten bureele. TH KOOR BREUK E Genezing zonder ongemakkelijke banden - Eén eenig verpleegsel - Betaling na genezing. te BRUSSEL, 19, Bkoeoerldei3udstraat (rue de la Fraternity), bij de Noordstatie Voor alle Afmetingen, Opmaken Tan plannen, Ontwerpen, alsook alle Ir,:ich- tisgen tn Zaken Oorlogsschade en andere, wendt U tot Iaa ROEYKEBfS, Gelast zich ook met alle aan- en ver koop van gronden en landerijen. Zaterdag om 8 uur en Zondag 4 12 en 8 uur (Comment j'ai tuè mon enfant) Groot boeiend drama in 9 deelen, naar de roman van E. 11. Pierre 1 ERM1TE, die zelf de rol van den Biechtvader vertolkt. Pierre 1 Ermite is de deknaam van den E. II. Loutil van de parochie St Franeiscus van Sales te Parijs. Pierre 1 Ermite is ter zelfder tijde een van Frankrijks grootste schrijvers, kunstenaar en priester. Wekelijks verschijnen van hem, in het groot Fraasch katholiek dag blad La Croix schetsen en novellen die allen fijn doordacht, hoogst zedelijk en soms luimig deD lezer boeien en veel goeds stichten. Alle zijne schriften zijn in boekdeeien verschenen en waarvan Hoe ik mijn kind gedood heb bet meest bijval genoten heeft, niettegenstaande er alles van godsdienst doordrongen is. De film van dezen roman is zoo kunstig dat de priester-schrijver dit zelf bekende en het met overtuiging schreef, daar volgens zijn zeggen, hij de uitvoering ervan bijgewoond, de filmartist op zijne reizen verge zeld, en bij, priester vol ondervinding, zelf de rol van biechtvader wedergegeven heeft. Ziehier ten andere den korten inhoud Ziedaar de biecht eene? berouwvolle moeder en ziedaar de les van een priester aan vele ouders Werkt de roeping uwer kinders niet te gen, maar laat ze vrij hunne loopbaan kiezen. Maandag om 8 uur Groot avonturendrama, met Tom-Mix, in 5 deelen. Tom, sheriff, is verloofd met Mary maar houdt haren broeder Joé die een aanslag pleegt aan, Mary verlaat bem daarvoor. Tom verlaat met zijn boezemvriend Jery de stad, om ia een rondreizend circus dienst te nemen en zich vervolgens als vrijwilligers in het leger dat de roodhui den bevecht in te lijven. Een gevaarlijke tocht is voorgesteld waarin Jery sneuvelt en Tom na heldendaden verricht te hebben, verlost eene vrouw uit de klauwen van een barbaar. Groot hedendaags drama iQ 7 deelen met Georges Hackathorne en Eleonor Boardman in de hoofdrollen. ten bureele dezer. De Ronde van Frankrijk cue U**& dtlao&d yen. Baiel chancm een. croeflys m C. der zeer vele aerefrkd* afne. De gemiddelde uursneiheid van de Ronde van Frankrijk De Regelmatigheidischaal Wat zij gewonnen hebben De winners der ritten Chausstio de Brugua, 23. Herberg De Blauwe Duif Yperstraat, POPERINGHE. Aanleggen tun horen tn parkenprijs op aan traag gtoombroodbakkerij «Het beste brood beste Poperinghe, 24 Juli Tarwe 125.0, rogge HO.U, haver 115 0, bloem 183.u0. aardappelen 33.0,boter 15 56.eieren0.53 hoppe(50 kil.) 1924 550 4925 600. Roe»elare, 24 Juli Tax we llbl.Öö rogge 108.0, haver 104.0, bloem 183.00 gerst 116.0, witte booaen 110.00. uju zaad 178.00,koolzaad 200.00,strooi 20.00 hooi 25.00,aardappelen 55.00,boter 15.00 eieren 0.6u. Kortrijk, 20 Juli Tarwe 135.00, rogge 113.0, haver 111 0, bloem 181.00 hooi 37.00, strooi 18.00, aardappelen 70 00, boter 16.00, eieren 0.53, koolzaad 200.00, lijnzaad 178.00 m Moto F.N. in goeden slaat. Genadige prijs. Bij Maurice Devos, Yperstraat Poperinghe. Gij alUn die aangetast |ijt v»n 'breuken, over- krach tinspaDuibufkongcniakken en orgaan aftakkingen, blijft niet langer lijden en uw leren in gevaar stellen. Wendt 1 tot de Beroewdr Spb- CUMfT M. J. GLASER, tax Parus, die uitslnitelijk naar Belgie is gekomen om U van zijne lange on dervinding te laten genieten, en ten «wen dienste te stellen. »ijne zoo merkwaardige tnetlijje, zoo gemakkelijk te volgen en die de genaaing val ver- ïekeren Tan al n*. .«gemakken en pijnen in een *e«r kort tijdstip. De ltesoektli »ijn GRATIS-1 f Maak van de gelegenheid gebruik Tan de komst van M. GLASER. Wacht niet. een ongeluk is rap gekomen bet wacht U en aal U bij de eerste gc iegenheid raken komt dus M GLA^^U zrt* k> de volgende lokaliteiten Prieaterstraat. 23, POPERINGHE. Mme Shobly bederft haren *0011 Dominique en wil hem met de lieflijke Lolita ver- looven. De priester Firrnin beloofd Dominique hulp en ra»d in »ijne moeilijkheden. Mme Sholdy wil voor haren toon een wereldsch roemrijk leven, Dominique echter heeft er afkeer van. De moeder doet al wat mogelijk ia om Dominique aan den In vloed van den priester to onttrekken en onderneemt daartoe groote langdurige reiten maar alles tft vorgeefs. Dominique wordt geen priester doch huwt Lolita, dit op het aandringen tijner moeder. tie oorlog barst ios, Dominique wordt door de werking tijner moeder van de vuur lijn verwijderd, wat hein teer pijnigt. Hij verneemt de heldendaad van den priester Firrnin. Eene vrouw is op het punt ie verdrinken, de tee is woelig, Dominique niet tegenstaande de smeekingen van moeder en vrouw iwemt haar ter hulp, maar zinkt en de geheimvolle te»? spoelt *s anderdaags tijn lijk aan.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1925 | | pagina 3