SPORTNIEUWS Gemeentekrediet van België. VIJFDE JAAK Nummer jO BIJVOEGSEL ZONDAG 13 DECEMBER 19-23. x WIELRIJOEN De ploegen Willie Spencer-Eaton en Bestetti-Ferrario verklaren het zoo te litea, omdat er toch geen middel zal be slaan de 14 ronden achterstel die zij iebbea in te halen. De sprinten van Donderdag namiddag •orden gewonnen als volgt Tweede reeks, door Goburn, Goossens lirtad*, Linari, Benezatto, Grenda, F. Spdücar, Goossens, Belloni en Horan. Tijdens deze sprinten weten de kop- Nooit zag men zooveel volk bijeen als f>ekx, Steeahout, Gori Zondag inden Wintervelodroom. De re- MKN ZAL HET Prinsenpai kords zijn gekloptli. Bastin vertegen-1 gaan ve^rooten, en in de toekomst zal men rond de piste niet minder dan 80.000 Pollis, enz. k van Parijs «11 G. Debaets - Goossens, Wambst HP jcquehay, Goullet-Walker, MacNamara-1 0°os:»eDfl de uiterste pogiog doet ontl reglement. Kan l-.opt Leducq deo Belg iorgütli nog l ronde te schaven. lceDe ronde te uemen Koekler' MbslU*»»»» in (eer, Stockholm, F. Spencer, Belloni, Hor der, Goossens, Horder, Goossens en I woordigt den Belgischen gezant. Hor der. Ziehier de uitslagen {(tachtig duizend; personen a unnen plaat Tweede reeks, door Mac Namara, Crow-1 Omnium voor liefhebbers (1 km. tegen sen i ley, Girardengo, Belloni, Walthour, Fred het uurwerk;1. BLANCHON.NET (Fr.), Spencer, Wambst, F. Spencer, Giorgetti iQ 1 m. 15 s. i 5 i Debunne (B.)l, m 1 u ge en Mac Narnaia. - i /r. i- a broeders Debaets b-g n-n te rijden Tijden de sprinten hernamen Wambst Lacquehaye eene ronde. Om 5 uur moeten de ploegen Goullet (gen 2 m. 37 s. 1 5 voor de Belgen. Walker, Grenda-Mac Beath en Keiler-'1 ay-1 reeks. De Franschen vervoegen de lor afstappen daar hun achterstel tel Belgen na 3 km. 450 ni. in 4 ra. 31 s. 4 5 groot is. De Fransehen nemen onmiddelijk voor- Zooals men het zien kan, werden De {deel dank aan Blanchonnet, aan 2 km.500 baets-Goossens voorbijgestoken met de ,a. komt Leducq op de hielen der Belgen, punten door Giorgetti-Mac Nainara. doch Blanchonnet kreveert en stapt af. j Het is gedurende het allerlaatste uur Vandenbosch doet hetzelfde volgens het Ijareu Puplemont, DeGhisteL 'n Lastige karweie. Zullen de s, Verbiest, Die- f supporters van de partij zijn l 'k Hoop he van harte. Laat ons nu in afwachting Snoeek's almanak raadplegen om te zien of Snoeck goe weere voorspelt voor Zondag. KEIKOP. 17 s 3. Leducq (Fr.), in t m. 17 s. 2 5,,.. r, "/0 ,A Michel Debaets die nu in Detroit (Amen- 4. andenbosch (B.;, in 1 m. 20 s. 1,5:1, n r a kaj verblijft (eo er opnieuw koerste en De Franschen winnen met im 33 s. te- ■S ie toekwam), begon op 1jartgen ouder dom Cesar Debaets rijdt sedert 1909 en was 17 jaar, Gerard Debaets begon over een viertal jaren en was du^ 22 jaren Gaston Debaets was 16 jaar,terwijl Arthur Debaets (een jongen die veel belooft, zoo zegt Gesar toch) begon te fietsen aan 22 Derde reeks, door F. Spencer, Horder, üorgetti, Wambst, Belloni, Debaets, Be- tzatto, Benezatto, Keiler en Goullet. KLASSEMENT van Donderdagavond i DEBAETS-GOOSSENS 100 p. Mao Namara-Giorgetti 142 j Op 2 ronden 5 Waithour-F. Spencer 175 Linari-Benezatto 170 Horan-IIorder lockler-Stockholm 96 Op 4 ronden Belloni-Girardengo 105 Wambst Lacquehaye 65 Op 5 ronden Petri-Coburn 124 Op 8 ronden Ciolav-Winter 90 Op 9 ronden Goullet-Walker 100 br-nda-Mac Beath 75 Mar-Taylor 65 i sprinten van Vrijdag werden ge en als volgt te reeks, door Horder, Goossens, ar, Goossens, Linari, F. Spencer. i,F. Spencer,Walthour en F. Spencer «durende de daguren van Vrijdag itr absoluut niets aan te stippen. Wda reeks, door Horan, Horder, ^etti, Goossens, F. Spencer,F. Spen- Kelier, Mac Namara, Giorgetti en Ik, ferde reeks, door Keiler, Girardengo, 'a:, Linari, Walker, Mac Beath, Gior- Stockholm, Horan en Walthour. "8 afloopen der sprinten herbegint "cdaopakken, Petri, Goossens, Crow- öebaets, Horan, Mac Namara dema- aebtereenvolgens. Dit brengt leven Piste en alleman is op post. ora-Pétri, Crolev-Winter pakten 4 aa. [en Coburn hingen echter aan t wiel van 3. reeks. 5 km. 1 BLANCHONNET 11 den Baesrodenaar. Dit ziende, demarreert p. i van den Bosch 10 p. 3. Leducq 6 Goossens, nog straffer. Deze renners zijn p. 4. De Bunne 3 p. Tijd 7 m. 36 s. 2/5 inderdaad niet gevaarlijk voor hem. Ge- Klassement1 Frankrijk 17 p.; 2. Bel rard Debaets komt hem aflossen en ook gie 13 p. de anderen steken nu een handje toe, j De Fransche ploeg wint de omnium met daar het publiek (inen weigerde volk 1 p. tegen 6. j rechtgesprongen was en luide aanmoe digde. Omnium voor beroepsrenners. (1 km. tegen het uurwerk)1. VERSCHEUREN Welhaast nemen deze vier ploegen eene Denis (B) in 1 m 17 3 5.2 Van Hevel ronde onder een gejuich dat de zaal er|(B) in 1 m. 18 s. 1/5 3. Frans Pélissier 1 ra. 19 s. 1/5. schijnt van te zullen bersten. Onze jon jgens zijn populair daarginds. De laatste sprinten werden gewonnen [door, Walthour, Mac Namara, Horan, jgen i m. 38 9. 1/5 [Horder, Giorgetti, F. Spencer, Horder, 1 Horan, F. Spencer, F. Spencer, Mac Na Uitslagen van verleden Zondag Eerste afdeeliny 2* rcaks. Achtervolging VAN H1VEL VERSCHEUREN (B.) vervoegen Henri en [rnara, Coburn, Wambst, F. Spencer, Mac Frans PélisSler (Fr.) na 2 km. 950 ra. iD [Namara, Lacquehaye, Goossens, Lacque- 3 m. 36 s 1/5. Van den beginne namen de baye, F. Spencer, Linari, Walthour, F Spencer, Linari en F. Spencer. ALGEMEENE EINDRANGSCH1KK1NG 1. G. DEBAETS-GOOSSENS 306 p met, in 146 u. 3,692 km. 396 m. Op 1 ronde 2. Mac Namara-Giorgetti Op 2 ronden 3. Fred Spencer-Walthour 4. Ilorder-Horan 5. Petri-Coburn 6. Kockler-Stoekholm Op 4 ronden 7. Linari-Benezatto 8. Lacquehaye-Wambst Op 6 ronden 9. Balloni-Girardengo 10. Crowley-Winter Belgen voordeel en winnen gemakkelijk. 3' reeks5 km I. HENRI PKLISSIER en VAN HEVEL 9 p.3. Verscheuren 8 p. 4. Fr. Pelissier 6 p. Tijd 7 m. 28 s. 4/5. Klassement 1. Frankrijk en Belgie «Ik 15 punten. De Belgische ploeg w int de omnium 13, Tilleur F.C met 4 tegen 5. Snelheid 1* reeks 1. MICHARD (Fr.) 2. Degraeve (B.), op wiel. Tijd laatste ronde 16 s. 2/3. Degraeve plongeert hel eerst maar Michard neemt de leiding tijdens de laat 244 - Hle r0D('e eD Franschman blijft mees ter. 2* reeks: 1. MICHARD 2 Degraeve 541 - 996 531 - 226 136 - Daring C.B.-Union St. Gilloise S.C. Anderlechl-C.S. Brugge Tilleur F.C.-A A. Gantoise c. 1 8I 3 BELGIE HONGARIE is bepaald vastge steld op 14 Februarien zal te Antwerj>en waarschijnlijk op het Antwerp-Stadion, gespeeld worden. OP DEN DAG dat het Belgische en het Fransche leger-elftal elkaar ontmoeten wordt er mogelijk te Antwerpen een in ternationalen wedstrijd door ons natio naal elftal gespeeld. DE WEDSTRIJD BEI.G1E - HOLLAND zal in de maand .Mei in ons land betwist worden. De stad waar deze ontmoeting zal plaats hebben is nog niet vastgesteld. BELGIE - OOSTENRIJK. Zondag aan staande, ten 2 ure gaat te Tilleur, de andenwedstrijd Belgie-Oostenrijk door BEERSCHOT A.G zal binnenkort uit komen te Parijs tegen de le afdeelings ploeg van de Parijsche Ligue. ER IS ook kwestie van eene verplaat sing der Cercle Brugge naar Noord-Frank rijk. Uitslag van Zondag 1. TO.MBEUR 2 Desmet3. Vanden- bruelle 4. Aerts5. Vanderbist6. Rabiere 7. Jacobs 8. Roelandt 9. Francois10. Decrock 11. Luynckx 12. Vandemeulebrouck 13. Vander mesrsch. Uilslag van Zondag 1 LABEEUW Ad. (senior), 16 m. 2. [Christiaens M. (junior) 3. Christiaens A. (senior) 4. Mortier (id.) 5. Loncke HOOFDAGENT FORREST L., Oroote Markt, 28, Poparinifhe. Tel89-90 De plaatsingen van het Gemeento- krediet van Belgie leveren eene onbe twistbare zekerheid op, geven een voor- deeligen interest vrij van alle huidige en toekomende lasten en zijn terugbe taalbaar aan korten termijn zonder ver lies. Inlichtingen te bekomen bij den hoofd agent FORREST L. Yper Groote Markt, 9, Poperinghe Groote Markt 28, Moes- 185 (op 1/4 wiel. Tijd 15 s. 3/3. Brengen wij eene diepe hulde aan dej li<"har<l vertrekt op deo kop, do» h winners. Sedert het ontstaan waren het I "iet tegenstaan de een kra-HR inspanning steeds anderen dan Europeanen die won vas' i),1£ra in de laatje ton im*tcr> nen. Het feit dat twee Belgen, twee zui !'el' 1 roeerderhei i. Halve fond reeks (30 km.) vere Vlamingen zijn, moet ons nog meer' verheugen. ^r-Horan,Debaets-Goossens, Gior-Buigen wij ons diep voor die kerels. ^kcNamara, Walthour-F. Spencer,' Zli° beIden "tiekijr-Stockholm namen er 3. ^et-Walker schaafden er 2 en Li-1 Wintervelodrom van Brussel ^öez&tto, Wambst-Lacquehaye en j Zes-uren koers van Zondag 6 Dec. ^o-Belloni stelden zich tevreden 'iXtade. l^-iSSEMENT van Vrijdag avond 186 p. 186 - 253 &L8AETS-GOGSSENS "AC NAMARA-GIORGETTI rJp 2 ronden hour-F. Spencer ^'Nsr-Horan 3 ronden '^ri-Coburn litT-Stockholm ^Benezatto 6 ronden •5tti-GirardeGgo ^Affibst-Lacquebaye 9p 7 ronden •*Gey~Winter Ap 10 ronden et-Walker öp 12 ronden ^itda-Mae Beath ^üer-Taylor f grinten van Zaterdag werden als l?wonnen reeks, door Giorgetti, F. Spen- Zooveel volk niet als Zondag laatst, doch toch eene welgevulde zaal. t Is waar Daring Union en Aaderlecht Cercle doen er misschien wel n beetje kwaad aan. De voorstelling wordt bijtijds aangelat en aldus kan men om 3 ure juist hel 100vertrek geven- ALGEMEENS RANGSCHIKKING I. VAN MEERBERGEN-EVCKMANS 13 p. In 6 uren 237 km. Op 1 ronde 2. Frederix-Desmedt, lip.. 3. Charlier-Patzeys. 10 p. 5. Stockelynek-.Martin H. 3 p 6. Choury-Beyl. 2 p. 7. Cloespin-Polis. 0 p. Op 2 ronden 8. Degelas-Vermandel en Persyn-Ver schelden. 10 p. 10. Duray-Taverne, 8 p. II. Roels-Wauters. 1 p. 12. Ex-cequo: Ces. Debaets-M. Buyssa Sleenhout-Van Isterdael en Maes-Van Boxem, 0 p. 1. GRASSIN Wynsdau 6 p. 131 - 110 73 140 - 1. LI NART (B.) in 2a m. 31 s. 4 3 2. Grassin (Fr.) op 140 m.3. Ganay (Fr.) op 7 ronden 4. Wynsdau (B.)op 8 ronden. 2* reeks (30 km.)1. GRASSIN in 25 m 54 s. 1/5 2. Wynsdau op 50 meters 3. Linart op 120 m. 4. Ganay, opgege ven wegens bandbreuk Algemeen klassement p. 2. Linart, 4 p.3. 4. Ganay. Frankrijk en Belgie 10 p. ALGEMEENE RANGSCHIKKING 1. FRANKRIJK, 3 2 Belgie, 1 Uitslagen Tan Zondag Achtervolgingde ploeg BARTT1ELEMY loopt de ploeg V ugé io. 80 km. per ploegen 1. BARON MAR- COT. in 1 u. 56 m. 37 1 2 Pipo^Ex- brars. Op 2 ronden 3. Thys-Bottache. Heden Zondag op ons terrein om 2 ure Match van III afdeeling tusscben F.C. Poperinghe Remy Sport Het Bestuur. \lttringhtm. Vandenweghe, Gein. Secretaris. Aelbfhe, K. Ganseman, Gameente-Secretaris. A'evr- WnasUn, i. Deprei, Gemeenta-Secretaris. Beteren I. Tahon, Gemeente-Secretaris. Bursckote, R. Mvrlion, Gemeente-Secretaris. Bnesinghe, T. Van Ecclie, Gemeente-Ontvanger. Bulsramp. K Bntaye, Gemeente-Secretaris 4. Christiaens A. 13 p. 1 Boiuoueke. J. Scherpereel, Gemeente-Sekretaris. C le. A Vandamme, Gemeente-Secretaris. Crombeke, D. Decae, Gemeente-Ontvanger. Algemeeme rangschikking 1 LA BEEUW A. 3 p. 2. Chri^iacns M. lip n Mortier 11 p. 3. Depotter, 14 p. 6. Loucke, 16 p. De Deken. 16 p. Uitslag van Zondag 1. VAN GOEY CESAR 2. Eeckhoudt 3. De Volder; 4 Van Goey Petrus 5. DadiseeU, P. Hoet, Gemeente-Secretaris. Mckebusch, J Decaesteker, Gemeente-Secretaris Eleerdxnghe, J. Butheel, Geavroren-Landmeter. Gheii'velt, A Berts, Gemeente-Secretaris. \Gheluxc*, L. Van Ryckeghem, Gem .-Secretaris. HolUbeke, A Breyne, Gemeente-Secretaris. Onze hoop werd niet verwezenlijkt, en 8. CIoostcrmaDs Aug. 9. Yerbruggen van Zaterdag avond reeds was het ge- '6. Deplu Cyrille II. Seghers; 12. Lee vreesde telegram daaimans 13. Waumans 14. Van Goey Vic t Terrein was in slechten slaat, en lor 15. Firlefyn Alfons. tweetal spelers insgelijks, zoodal we Algemeene rangschikking 1. VAN alles saam genomen toch nog geen al te J GOEY CESAR 2. Eeckhout 3. Stoop groote reden van klagen hebbeu. 4. De Volder 5. Van Goey Petrus 6 Even de hand gedrukt van de mannen J Decleen 7. Deplu Cyrille 8. Seghers 9. Leemans 10. Waumans; 11. Claes 12 Cloostermaos Aug. 13. Van Goey Victor 14. Yerbruggen 15. Firlefyn Alfons 16. Van Aaeist17. Beukelaert 18. Neefs. ITouthem, Veurne) J Verdooltfe. Gem.-Ontv. Decleen Jules 6. Claus Leopold 7Stoop j Houthsr., (Yper H. Six. Gero#enw-Sceret»ri«. fsrnberghe, H. Baes, Gvmevnte-Secretxri*. I.mgemarek. C. Mnyssen, Gemeente-Secretaria. Ledeahem, C. Del an non. emeenta-Secret ari> ZONDAG aanstaande zal het Wiater- kampioenschap voor slayers betwist wor den. Beïgïe. Duitschland. Hoüand en Frankrijk zuilen onderling vertegenwoor digd zijn door Victor Linart, Karl Wittig C. Blekemolenen H. Fossier. Daarenboven, 50 km. per pi eg ia twee reeksen van 25 km., met de deel neming van Boogmans. Hemelsoet, Van- derdoack, De Keirschieter, Van Ingel- die dapper aan 't bieden waren diebt bij n gezellig stoofke, 'n beetje «gekout en gekaart en de Zondag was gaan vliegen De Zesdagenkoers zou dus weeral voor de zooveeiste maal beginnen voor ons, «arme tobbe.s cn sjouwers met als tekroning een heerlijken Zondag waarop er geen telegram komt, maar n verrukkelijk voelbalparlijtje, n soort der by tusscben de keikoppen en de kerk- BOKSEN moeten op 16 December te Brussel voor hofmannen \an Remy. V>e hopen datde{den titel van kampioen van Vlaanderen ntrold worden. rum zoo zai d Klein intermezzo De supporters heb ben n vlag. geen rijk-versierde, hel-kleu rige fanion, maar n schamel vlaggetje, waann ze echter al hun hoop op onze club en z n kleuren, stelden. Onze vriend en supporter Kamiel Verstrede heeft ze pro pertjes geschi ierden toekomende Zondag gaat ze mee naar t pleiD. We hopen dal aüe supporters k waart voor twee 'tl dag** wederom een pracht kamp Leo lokaal zijn zul lec. t bestuur aan den kor r. j Darton ia strijd met den gedachten dan gaan we tarnen naar t p éa 7 -gj j Franschman AH. Ross, overwinnaar van iemand voor deftig muziek? Scbacke's. Daarnaast twee prachtige ont- Onze jongens, du twee weken in be-»oetic>gea Henri Dupont Poppe en An dwang gehouden door Brugge, zullen Bodsoa, prachtpartijen. bead wia-j DE SPANJOOL Jean Moren komt ver goeie]te Cuba een nette puntenzege te behalen op den Amerikaan Charley Pitts, na laatstgenoemde meermaals neergehaald te hebben. Zondag ontembaar zijn, en v nea, aibcjewel Reusy S; elementen schijnt te beschikken Adrier. za. wel zien dat z n org-goed draast. Zon tag ov«r a ht dac-c gaan we "aar Loo, V. Cim«rlyBck, Gpmeente-Üntvanjfr ÏAScre, L. Dousy. Gemeente-Secretaris. LombarUxjde, J. L'reel, Gemeente-Ontvanger. Afannebensvtrre, L. Verhelst, Gemeente-Ontv. Meenen, A. Degeeler, Kortrijkstraat, 2. Moeres, M. Melis. Gemeente-Secretaris. Nievaekerke, L. Lemaire. Plaats. Xoerdsfhote. M Baijlenl. Geraeente-Secretaris. xsttleieren, R. Smis-Butaye. Gei»eente-Secr. fatschendnele. D. Debrocq. Solaris-Klerk. Ploegsteerty L. Lemaire. Poelci-ppelle. 1. Dehaeue. Gemeente-Secretaris. PollinchoreH Anseenw, Gemeente-Bediende. Proren. Forrest L. Rarrptcapfe'.le. A. Duron. Gemeente-Secretaris. Beningke, A. Wuliepit, Gemeente4>ntvangpr. Ren' -helst, F. Camerlinck. Gemeente-Secretari- Rerke J. Mer.lemans. Gemeente-Secretaris. ReHeghem-CerppeBe, A. Vandepntte. Gena.-Secr. Stee-,kerke, A. Thieren. Gemeente-SecreUris. Sta-cele, P- Frarjchoo, Hoofdonder wijier. Yinekem, C. Ceulenaere. Gemeente-Secretaris. 1 iamert J. Dehaeck. Gemeente-' 'ntTar Y»ormeseele, G. Deceaninck. Gem.-Secretaris. Waasten, H. Sibille, Eere-Notaris. Westo tre. A.Declerq. Plaats Woeite», A. Vanhoutte. Gemeente-Secretaris. Weet rieteren, V. Vanlierde, Beheerder. WVrtere'L Hecghri aert. Gem -Secr. W lt*r%nghe J. Cealenaere, Gem.-Ontva;:i-r>r. A Dececker, Gem. Sêk. Moorslede Ch. Brasseur, Gem. Ootv. Mareke Ryg Laverge, Disch Ontv. Hersceuw J- David, Gem. Sek. Brielea H. Vanhoutte, 72 Plaast Luingae J- Deprez. Gem. Sekr., Neer-Waasten H Hoaveeagtwl. Gem Ontv Leyseit DE Pr! Zes-dagenkoer* van New-York EEiNE BELGISCHE OVERWINNING Zegepraal van Debaets-Goossens Wintervelodroom van Parij» ghem, andenbrouc^ Frankrijk klopt Belgie nNaarheydt, Henri Al Kampioenschap van Belgie 1-2 2 1 2-4 Kiassement der P a fdeeling G. V. N. V, T. P. 1. Gsfdt Brugge 10 7 1 2 22 8 16 2. Beerschot A.C. 9 5 1 3 32 10 13 3. Daring C.B. 10 6 3 1 30 11 13 4. Bercheoi Sport 9 4 1 4 18 13 121 5. S.C. Asderiecht 10 4 3 3 16 20 11 6. St.sdsrd CL. 9 4 3 2 30 16 101 7. A.A. Gantoise 10 3 3 4 22 25 10 8. Un. St.-Gilloise 10 4 5 13 17 91 9. F.C, Brugge 9 4 5 0 27 18 JO. Racing Gent 9 3 4 2 34 22 81 11. Antwerp F.C. 9 2 3 4 12 15 81 12. Rac. Mee helen 9 2 5 2 17 29 6 13. Tilleur F.C. 10 2 7 1 17 39 51 14. C.S. Ver eters 9 1 7 1 14 32 ATHLETIEK Veldloop te Aalst Veldloop te Kortrijk VOOR KOPENHAGEN weiden zes liefhebbers aangevraagd. Bantam Ver bist en lichtgewicht Geertruyde zijn d office aangeduid. Woensdagnamiddag om 5 uur worden te Brussel in de Cen tral B. C. (Stoofstraat;, de ziftingen betwist voor de overige kategorién, te weten vlieg-gew. Brioen (Brusselj-Nolie- mans (Luik)pluimgew. Huppen (Luik) Gilles (Antwerpen) weiter Moucba (Luik)-Buffin (Brussel) en middengew. Deivau.v (Brussei>Massart (Gent). TE MECHELEN is iedereen iu vurige betrachting naar bet optreden van onze zvvaargewichthoop, Jaak Humbeek welke aldaar Dinsdagavond in sparring zal optreden met zijn veelbelooveuden iroeder, VoungHumbeek, met als oralijs- ing vier prachtige beroepskampèn. Dit alles in de Alcazar zaal. TEX RICHARD sloot een kon- rakt ai tusscben Goodrich en Lucien Vinez, de Europeesche lichtgewichlkam- ïioen, welke elkaar op 23 dezer te New- York in de Madison Si]uaere zullen bekamjien voor den wereldtitel. kroen Toerkoenjestraat 109 en bij hier onder gemelde agenten 4 ronden 4. Orolt -Haesendonckx. 6 p. 206 - 128 110 - 108 81 Velodroom van Saint Etienne Football-Club Poperinghe Veldloop te Cruybeke - HET IS nu bepaald, dat Ernest Tvncke en Etienne elkander zullen ont TE ANTWERPEN krijgen we dus beslist einde dezer maand Piet Hobin's heroptreden en tien tegen één met Hol land's kampioen Arie Van Vliet als tegen stander. Dat wordteen volledige Holland- Belgie meeting waarvan het succes op voorhand verzekerd is. TE CHARLEROI heeft m n Dins- ZBiiea Afeestten, L. Innaai re. Wotnw, E. Bof heel, Gemeente-Ontvanger. Werr»cA, G. Demariere. Steenaeker. 18. We Fo.rnier J. P.aats. Z'-ndree-de, E. Vanderroarliere. Gem.-Secret ar is Zxllebei'. H. Friroonl, Gemeente-Secretaris. ZonnebeAe, R. Vanwaï eghem. Gem. Secretaris. Zv-fdsrh^'e, H. Costenohle, Gemeente-Secretaris. Gw-iw. G. Vanhove. Stads-Bediende. Nieuwe Agentschappen

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1925 | | pagina 3