Bureelgerief ZEVENDE JA AH 25 centiemen het nummer ZONDAG 9 J AM AKI 19 27. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. GDuponUZoou Buitenland p T-Waarom S:!;, 6 6 7.20 tk jaar 6.25 7.50 Nog ci« Oorlogsschulden 1 ^atend er. siig mee «er, 'a ,iiet def Benoeminqen van Burqmeesters Bevolkingsstatistiek Taks op de Honden Bank L. FORREST Prachtpapier Gebr. DUPONT Horloge rij mmwu 1 Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van id doozen. ALLIRHJLNUK Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pop. 'ghe. N -2 Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 10.50 fr. buiten stad, met de post12.00 fr. Buitenland20.00 Ir. Men abonneert op alle BelgUohe Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels teorden geweigerd. r t> 0< 0 0 K Iitgkvirs-Eigeaaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHBCKRBMiONG N' 44459 Ieder medewerker Het blad staat ter blijft verantwoor- a beschikking van al delijk voor zijne wie het goed meent bijdragen. met h^t algemeen Bijdragen in te nut en belang, renden zooveel mo- gelijk tegen den Persoonlijkheden Donderdag noen nemen we niet op. a a a a a a a Aankondigingen Op I* en 2* bladzijde 0.60 Ir. de regel. Op 3* en 4" 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN ia Gob4,Z1J Tir, WiskH PABRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 Poperinghe 9 andere naties aau eene politiek, die to: 3 3 x EEN 8ETEEKENISV0L MANIFEST Herziening van 't vraagstuk gevraagd Dr Nicholas Murray Unties, voorzitter der Hoogeschool van Colombia (Ver- eeuigde-Staten), en zijn 40 kollegas der fakulteil vau politieke ekonomie en van sociale wetenschappen, hebben een mani test over de oorlogsschuiden in 't licht gegeven. In het voorwoord verklaart M. butler dat de onderteekenaars van bet dokument geen kabinetsfilosofen zijn maar lieden die rechtstreeks in voeling zijn met de werkelijkheid van het prak tisch leven dat MM. Briand, Chamber lain en Stresemann niet alleen ministers zijn van buitenlandschc zaken van landen wier belangen dikwijls tegeneen botsten, maar drie kameraden die aan eenzelfde taak arbeiden. Het memorandum stelt niet voor de oorlogsschulden kwijt te schelden, maar ze aan een nieuw onder zoek te onder werpen. Wij geven hier een uittreksel uit het manifest «Wij ondergeleekenden leggen de vol gende verklaring voor aan een onpartij dig onderzoek. De regelingen der oorlogs schulden zijn slecht in princiep. Zij hebben verbittering tegen ons gewekt. Esn wederlandsche conferentie zou moe ten bijeengeroepen worden, niet om ze nietig te verklaren, maar om ze aan een nieuw en volledig onderzoek te onder een bestendige overeenkomst zou leiden. Wij hebben, zeggen zij nog, grondig De Koning heeft reeds de benoeming van een groot getal Burgmeesters getee kend. Wij laten hier eenige bijzondere be noemingen volgen BRABANT Brussel M. Max. Etterbeek 51. Plis- sart. Vorst M. Denis. Elsene M. Buyl Leuven M. Smolders. de voorwaarden onderzocht die tot de ophooping der oorlogsschuiden bijgedra gen hebben. Het is niet waar dat de leeningen door Amerika binst den oorlog toegestaan, besteed werden aau het koo- pen van materiaal en munitieseen groot deel van dat geld diende om de burger lijke bevolking te voeden en te kleeden. Men heeft zulks in de regelingen over bet hoofd gezien het is redelijk dat men er nu rekening van boude. Ten slotte zeggen de ondergeteekenden- den dat het vraagstuk der wederland sche schulden en der herstellingen, in alle rechtvaardigheid, niet alleen op politiek, doch ook op handels- en nijver heidsgebied moet aangevat worden. Koopt uwe FOURRUREN, in volle vertrouwen, waar ze door het huis zelf worden vervaardigd, bij Camiile BATTHEU -GHESQUIÈRE, Yperstr. 13-15, Poperinghe. (tegen de Markt). De Acht-Ureawet is de Winkelbedrijven Na de adviezen te hebben gehoord van de afgevaardigden der voornaamste 1 te- werpen. Het zou ongelukkig zijn moesten I trokken werkgevers- en werknemersver- de pogiogen, thans door Midden- en jeenigingen, van den Hoogen Gezondheids ANTWERPEN Antwerpen M. Van Cauwelaert. Boom M. De Schutter. Mechelen M. Dessain. OOSTVLAANDEREN Aalst M. Moycrson. Geeraerdsbergen M. De Nauw. Gent M, Vander Stegen. Lokeren 51. Baemdonck. St. Niklaas: 51. Desmedt. Audenaerde M. Thienpont Bonse 51. Soudan. West-Kuropa gedaan om aan de oorlogs bedreigingen der toekomst te ontsnappen verijdeld worden door een wederlandsch financieel vraagstuk. De formuul van het betaal vermogen is onrechtvaardig, strij dig met de praktische ervaring en geeft den indruk van een onverbiddelijke hard nekkigheid. De intresten door de betaling der oorlogsschulden vertegenwoordigd, zijn voorden Amerikaanschen belastingschul dige een onbeduidende winst, maar voor de schuldenaars die gebukt gaan onder de belastingen zijn zij een verpletterende vracht. Kan elke Amerikaan onverschil lig blijven tegenover den haat, waarmee Europa de Vereenigde-Stalen begint te beschouwen l Als men wederlandsche kartels tot stand ziet komen om Amerika konkurentie aan te doen, wordt men ge waar dat de klachten der gerechtigheid gesteund zijn door de politiek en de be langen der nationale ekonomie. M. Butler en zijn kollegas wijzen er voorts op, dat men zich in de Vereenigde- Staten geen rekening geeft van de moeite die in Europa wordt aangewend om tot een duurzame» wederlandschen vrede te geraken. Zij vragen en dringen er ten zeerste op aan dat Amerika eene andere houding aanneme tegenover Europa in zake de scholden, dat zoo spoedig mo gelijk een wederlandsche conferencie zetele waarop de Vereeoigde - Staten vertegenwoordigd wezen door een afge vaardigde, die niet gebonden is door op voorhand bepaalde onderrichtingen. Het feit dat Amerika binst den oorlog voorschotten deed aan de bondgenooten, bewijst dat de Europeesche oorlog ook de oorlog was der Vereenigde-Staten. Dezen hebben tot biertoe geen rekening gehouden van de stoffelijke en zedelijke gelijkwaardigheid, door de bondgenoo ten geleverd. De uitgevers van het manifest doen opmerken dat de voorgenomen weder landsche conferentie niet moet tusschen komen in de onderhandelingen die thaDS plaats hebben tusschen de Amerikaansebe en de vreemde regeeringen, of ook niet raad, den Hoogen Arbeidsraad, den Iloo gen Handels- en Nijverheidsrmd, en op voorstel van den 51 ioister van Nijverheid Arbeid en 5Iaatschappelijke Voorzorg, heeft de Koning het volgende besluit ge teekend, dat den 31 December 1926 io het Staatsblad afgekondigd werd. Arlikel 1De bepalingen der wet van 14 Juni 1921 tot invoering van den acht- urendag en van de acht en veertig-uren week, worden toepasselijk gemaakt op de leden van het personeel, andere dan kan toorbedienden, te werk gesteld in de winkelbedrijven. Art. 2. De ondernemers van bedoelde winkelbedrijven dienen zich te gedragen 't zij naar het gewoon wettelijk stelsel, 't zij naar het door de volgende afvvijkin gen gematigd stelsel. A. Wat de magazijnen betreft, die drie of meer personen, inwonend of niet, te werk stellen. 1° Vier arbeidsuren volstrekt bestemd voor den Zondag, wanneer het Zondag- werk door de wet op de Zondagrust wordt toegelaten, mogen bij het 48 urenwerk van de andere dagen der week komen, onder voorwaarde aan het personeel on verminderd de bij de wet dd. 17 Juli 1905 voorziene rustdagen, een compensatie verlof te verleenen. dat in het geheel 13 heele dagen per jaar bedraagt 2> De arbeidsuur van acht en veertig uren, hoogstens voor de zes werkdagen van de week toegelaten, mag op ongelijke wijze over deze zes dagen worden ver deeld, zonder dat de arbeidsuur per dag negen uur mag overschrijden. B. Wat de magazijnen betreft, die slechts een of twee personen inwonend of niet. te werk stellen 1» De aanwezigheidsduur van het te werkgesteld personeel mag negen uren per dag bedragen 2° Vier uren aanwezigheid, volstrekt bestemd voor den Zondag, wanneer het Zondagw erk door de w et op de Zondag- rust wordt toegelaten, mogen bij de vier en vijftig uren aanwezigheid van de andere dagen der week komen, onder voorwaarde aan het personeel, onver- in den gang van het Dawesplan zij zou'minderd de bij de wet dd. 17 Ju.: 1905 geen haastige besluiten moeten nemen j voorziene rustdagen, een eompensat-e- maar wel bepaalde punten vaststellen verlof te verleenen, dat io het geheel voor akkoorden ter verbetering van den minstens dertien heele dagen per jaar. t Sn.e.» buidigeu toestand en de Vereenigde-Staten bedraagt. j V WESTVLAANDEREN Arrondissement Brugge Brugge M. Van Hoestenberghe. Thou- rout 51. Van Malleghem. Arrondissement Kortrijk Bisseghem M. Thiers. Cuerne M. Deylgat. Deerlijk M. Benier. Dosselghem 51. De Braubandere. Dottenijs 51. Boe- landt. llarelbeke 51. Peers. Heule 51. Van Wildermeersch. Marcke Al. De lirabandere. Moe^kruen 51. Vandeveide. Waeregbem 51. Verhaeghe. Arrondissement Dixmude Caeskerke 51. Goemaere. Cortemarek M. Delannoy. Merekem baron de Co- ninclt de Merekem. Nieuwcapelle Ml Vanhoulte. Noordschoote 51. Soenen. Oudecapelle AL Bulcke. Pollinchove M. Mprlion. Beninghe M. Pieters. Wou men 51. Tomraelein. Arrondissement Veurne Adiukerke 51. Vandenberghe. Aveca- pelle 51. 51oenaerl. BcvereD 51. Butaye Bulscamp 51. 51orlier. Coxyde M. Hout- Qaeger. Hoogstaede 51. Duron. De Pan ne 51. d'Arripe. Leysele 51. Vanden berghe. Oostduinkerke 51. Brassine. Bamscapelle51. Monteyne. Sint Riquier M. Zoete. Steenkerke 51. Noliet. Yin- kem M. Campers. Wulveringhem 51. David Arrondissement Oostende Ghistel 51. Adriaens. Middelkerke 51. Logier. Oostende 51. Moreaux. Ou denburg M. Smis. Arrondissement Roeselaere 51oorslede M. Gbekiere. Oostnieuw- kerke M. Vanden Bulcke. Roeselaere M. Mahieu-Liebaert. Staden M. Ampe. Dadizeele 51. Dewïtte. Arrondissement Yper Becelaere M. Deprez. Bixschoole M Peene. Boesinghe M. Thibault de Boesinghe. Brielen M. Verbiese. Crom- beke M. Kingot. Dranoutre M. D Heine Dickebusch M. Thevelin. ElverdiDghe M. graaf de Laubespin. HoIIebeke M. Vernes Houthem M. Leterme. Kemmel M. Bruneel. Locre M. PJaetevoet. Lan- gemarek M. Cotteau de Potin. 5!eessen M. Delen. Oostvleteren M.Garmyn. Pas- schendaele M. Vandepitte. Pioegsteert M. Lecomle. Proven M. Delanote. Re- ninghelst M. Deeoninck. Rousbrugghe- Harioghe M. Camerlynck. St. Jan M. Vermeulen. Voormezeele 51. Bartier. Waesten M. Desimpel. Watou M. De- onghe. Wervick M. Leroux. Westoutre M. Vandromme. Wt|tvleteren M. Van- denbussche. Woeslen M. Noppe. \Vul- verghem 51. Lagache. Wytschaete M. Catteau- Zillebeke M. baron de Vinck. Zonnebeke Priem, Zuydscboote M. Pee- een. Het «Driemaandblad van het Bureel voor Algeraeene Statistiek deelt mede Luidens het koniuklijk besluit van 24 December 1926, houdende wijziging van De verhouding der huwelijken, welke I?" *a" 49 .Üclübar 1908 b?"™"eDde ,de sinds mi trapsgewijze sleeg, .s gedu >0»<lsraiern)j, "I d<> d<> Geraeenle- Erg ongeval in een cirk Ta Beziers heeft in een rondreizende Cirk een ongeval plaats gehad dat vree- r~ojo» o-lipistiii-PH vrr«trpktp rnpd;ili<> niA» inaantr 1 uu ccu u,J*C¥cU gcuau uai viee- rende den oorlog merkelijk gedaald. N& j..r.4007 wnpaA'n v,pv.'ini,pn Uelijke gevolgen bad kunnen hebben. Een den wapenstilstand is zij aanzienlijk ge- fjskale medalie uitgereikt door paard waarop een Indiaansch acrobaat klommen en heeft in 1920 huar hoogste ''skate medalie uitgereikt door »ezeteD SDron„ uit de renbaan en nuKprpiut t'i on«tiii7A»H inuinnMc IOntvaogCTS der belastingen bij de be-j K. f renuaan l puni DerciRt 14 Joop jui/cuu iüWOD6rsj. 4 Idêiosdfi boii kooi waarin zich vier taling van de taks op de houden, gebeur- e ttUÜI.v%ddnu uin V1CI aui. Deeuweu bevonden. Deze grepen den fndiaan en het paard en klauwden ze tegen 8 op duizend in 1913. Sinds tijdstip is zij achteruitgegaan maar over [lijk vermeerderd met de provincie- en treft nog aanmerkelijk de vóór-oorlogsche ge™eent€opeef I door de tralies De temmer kon er in „0-hA,.Hintv Dienomtreut wordt er aan berioMrd 7"dlc" verhouding. ■■■■■■■■■I Hel getal echtscheidingen, dal na den I»rtlk«Llt Tan v00rmfld t,eslu" oorlog was geklommen tol 3665 in 1921, daalt trapsgewijze en komt te staan op I 2503 in 1925, d i. 32echtscheidingen op) 100.000 inwoners. Dit getal bedraagt uog; meer dan het dubbel van het vóór-oor- gelukken den acrobaat uit de klauwen der wilde beesten te verlossen de man is erg gekwetst aan den schouder en het rechter been. Het paard word gedood. Hevige brand te Marcq-en-Baraeul Te Marcq - en - Baroeul heeft Dinsdag 29 October 1908 het toegelaten is allen hond die bevonden wordt op den openba ren weg, niet voorzien van de voorge schreven medalie, gevangeu te nemen Derhalve dienen al de houders van hon- logscijfer. Er vall op te merken dat meer z®K^z0u Z'J van taks zijn x'iijge-1avon(j een hevige brand gewoed in eene dan de drie vierden der echtscheidingen sl( 111 "ei1 itH i' vaQ Januari, mcdalleslautobergplaats palende aan de woning in de provinciën Luik, Henegouw en Bra-1^u<in ,if,ia'en °P het kantoor dei belas-1 yan q Catry, in de Hijsselstraat. De band worden uitgesproken. Itingen \an hun ressort, tegen betalingI p0mpjer3 der gemeente kwamen al spoe- De onwettige geboorten hebben sterk ha",e ,al<9 ea Nan (ie gebeurlijk voorl na jeppen der brandklok ter afgenomen van 8714 in 1924 op 76861 toepasselijke opcentiemen. I plaats en met behulp hunner motorpomp in 1925. Zij vertegenwoordigen 4.Ü8t.h.| taasen die voor l ebruari I begonnen ze het vuur te bestrijden. De der geboorten in plaats van 6.45 over|met zou^den voldaan zijn,zu.Hen van ambts-j yi^njon, die een gemakkelijk voedsel tiet tijdperk 1901-1910. Er is verminde-1 vve8° A't>i^cn geirul, vermeerderd met^deI von(jeo jn de kruiken naphte en olie die ring van het getal doodgeborenen en I le" lulze van 10 personen die, I jQ de garage in voorraad waren, sloegen andere levenloos aangegeven kinderen Iv'"" 1 'u.nne aau8ll'c I |100g opuj{ voorzorgmaatregelen moest 6874 legen 70i3 in i'.IM en meer dan niet zullen hebbl!" herroepen 8000 voor het vóór-oorlogscb tijdperk. De verhouding der sterfgevallen is licht ^klommen in iw»i^'öB per uuizend inwoners, tegen 12.96 in 1924. Vóór den oorlog was het ster ftecijfer het hoogst in dan ook beroep worden gedaan op do pompiers vau Toerkonje. Deze laatsten 5>sr2Kiis« «MAS SAH» Selos- 1 lieten niet lang op zich wachten en staken [een uracnuge nand toe bij het blusscnen Een uur nadien was het vernielend ele- e I inent overmeesterd. Er is evenwel groote de Vlaamsche provinciën. Deze toestand fJlSUWB Fransche Muntstukksnlschade aangericht. Een auto ter waarde is sindsdien totaal gekeerd ten nadeelc van 50.000 frank is geheel opgebrand der Wa&lsche provinciën Namen staal Voor 1927 laat de Fransche Staat voor [en van het gebouw blijven nog slechts aan het hoofd met 15.16 overlijdens oj> 1370 miljoen nieuwe muntstukken slaan. de muren staan. De schade wordt in j duizend inwoners, gevolgd door Luxem- Het nieuwe jaar zal voor 20 miljoen stuk-1 iotaal op honderd duizend frank geraamd burg en Henegouw. West-Vlaanderen er sen van 2 fr., voor 10 miljoen stukken I t Is dank aan het spoedig optreden der de provincie Luik hebben schier dezelfde van 1 fr. en voor 40 miljoen stukken van I brandweer dat het onheil nog geen groo- koöfficienten. Daarna komen de Vlaam 50 centiemen zorgen. Het zal evenwel I leren omvang beeft genomen. Men denkt sche provinciën en Braband de provincie geen zilver zijn, maar slechts penningen I lat de brand is ontslaan tengevolge van Antwerpen, die tusschen 1180 en 1885 I in aluminiumbroDS. Tezelfder tijd zullen Ieen kortsluiting. Een onderzoek wordt een der hoogste knëfficienten had, heeft|voor 7.500.000 fr. stukken van 25 cen-|gedaan. nu het laagste. w> Drinkt "M AS-C AS" hier Uemen, 9 miljoen stukken van 10 centie-L T 1 wee kinderen in een brand innen en 2% miljoen stukken van 5 cen-| tiemen uitgegeven worden. Deze laatste! cchtgenoote Lihaire, wonende rue muntstukken zullen van nickelbrons ge-r>en'se- Bordeaux, had Maandag hare maakt worden. twee kinderen, 4 en 2 jaar oud, alleen in de kamer gelaten, terwijl zij eene bood schap giDg doen. Wanneer zij eenigen tijd nadien thuis kwam en de deur opende vond zij de kamer gevuld met een dik- Opzicnfcarecd Scbazdaai te Leipzig Len groot-nijveraar en w»»» zijn procuratiehouder aangehouden |nlantcpn rlo vnftr7ichtiap-snnnrrlor<; Fen r00^' w^aart,JSSchen vlammengarven Te Leipzig is Sl ,.u opzieo verwetl J«0B,chtl8e sPaarderel jUgjjrdeo. O.middellitt werdeD de oom- door de aanhouding van den bekenden! 1 bonthaDdelaar Dayid Uéslermann cd zijp IGemeentekrediet V8H Belqië procuratiehouder Leo Loben. Biedcrmann I 3 verzond groote partijen pelswaren van! I*) Voor Rusland over Oostenrijk ei. L ipzig naai^'I he id Londen ze waren steeds hoog verzekerd tegen diefstal of beschadigingkwamen ze dan te Londen aan, dan bleek steeds dat een groot gedeelte van de zending ontbrak. Biedermann en zijn procuratie- "2e) Voorden korten termijn 3e) Voor de bijzondere voordee- liqe voorwaarden houder worden er thans van verdacht I RaSbOnS 38B 3 BHilS! 5 '0 Z8ÏV8P, 6 llfOt slingerden. Onmiddellijk werden de pom piers verwittigd, terwijl geburen reeds de kinderen uit de kamer redden. De kleinen waren bijna verslikt. Zij werden *'oilediqe zeker-lnaar 8Asthuis overgebracht, waar hun toestand zeer erg werd bevonden. De brand is spoedig kunnen overmeesterd worden. zelf de vermiste pelswaren verduisterd le hebben, om de verzekeringsgelden op te strijken. Een tweede beschuldiging betreft belastingsontduiking. Op alle boeken der firma werd beslag gelegd. Na zijn aanhouding werd Biedermann tegen borgstelling weer vrijgelaten. Men Is daarbij van de gedachte uitgegaan dat houding Zijn grondbezit wordt op 12 miljoen mark ^8n vervaldag o*er gCi'l kan oe- gescbal en zijn totaal vermogen moet {schikken met 70 miljoan niet te hoog zijn aange slagen. Gedurende den oorlog mocht, Biedermann, boewei hij van Russische j komen en terugbetaald worden bij nationaliteit is, te Leipzig blijven wonen alle plaatselijke agenten en bij het Treinontriggeling te Cateau Een gewone trein, van Kamerijk naar Calillon, is te Cateau ontspoord. De loko- motief en drie wagons kantelden om. De trein reed met eene snelheid vam 18 km. toen de reizigers een geweldigen schok voelden eenige hunner klampten zich aan de reispaknetten vast. De schok was ontzetlend en uit de omgekantelde wagons Voor<1evolstrektegeheim-|sla8«n ^Ip^ten en gekerm. De onge- 1 deerd gebleven reizigers en aulomobie- ie) Omdat de interesten vrij van belastingen zijn E) Omdat de kasbons kunnen be ten bureele dezer gbxadige pruïsx. werd. M daar bij op zich genomen bad, bet Duit- sche leger van bontkleeding te voorzien. De aanhouding beeft plaats gehad op aan klacht van een der vroegere bedienden ,,rrui,n„r n van de firma, die voor 1jaar ontslagen I POPERINGHE, Bertenplaats 10, töl. 89 YPER, Groote Markt, 9, tél. 304 Hoofdagentschap listen richtten onmiddelijk de reddings werken inEr zijn verscheidene gekwetsten waartusscben M. Cecc&ldi, gemeente raadslid te Cateau en verscheidene onder wijzers, die van Caudry terugkeerden. De stoffelijke schade is zeer aanzienlijk. Dronken autoToerder-doodrijder Op de Tournellekaai te Parijs werd de agent Ramon Damien, van het le scbadron der Celestinskazerne, dooreen taxi omge worpen en den schedel gekloven. De on gelukkige. bezweek in het gasthuis. De dwaze autovoeder, Marius Gambek. was dronken. Men h#eft hem opgesloten. (bijjé fcst) ar 0 0 0 0 0 0 0 (bij de Post) »m\ltf\t00mm0f9g0i A ui

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1