aib. for* est U. yper, Groote Markt, 9, tel. 304. ZEMENDE JAAR .V *25 centiemen het nummer ZONDAG 6 FEBRUARI 192 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. horlogerij Bureelgerief Gebr. DUPONT De Limburgsche Koolmijnen Ds Burgemeester van Dixmuide GDuponUZco» B. 1 a i Poperinghe, Bertenplaats, 10, tel.89 Prachtpapier Europa moet Spaarders, behartigd uwe belangen Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozeo. aluerhanuk Drukwerken te verkrijgen bij ïperslraat, 2 (bij de posh Pope ringhe. Abonnementen I Jaar in stad, thuis besteld 40.50 tr. buiten stad, met de post42.00 fr. Buitenland20.00 Ir. Men abonneert op alle Belgische Poetkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. lie naamlooze inqezonden artikels worden qetceiqerd WHIHrlTH zichzelf redden Noord Amerika heeft zooveel goud mo gelijk aan Europa onttrokken om het iu zijn eigen koffers op te stapelen. .Men denkt onwillekeurig aan Midas die van Bacchus de gunst verkreeg alles in goud te veranderen wat hij aanraakte, tot zelfs de spijzen die hij nuttigde. Ten slotte smeekte hij den god hem dit voorrecht kwijt te maken, liet was dezelfde Midus die van A polion een paar ezelsooreu kreeg omdat hij wildzang boven kunst zang verkoos. Zoo blijkt dat die goud- dorstige koning geen beschaafd en ont wikkeld man was. Van de Ainerikauen kan men gerust hetzelfde zeggen. Nevens het goud bezit de Yankee ook het graan, ons voedsel dat wij minder uit Amerika haalden zoolang Ilusland niet rood ge kleurd was. De Amerikanen hebben er wellicht belang bij dat Rusland niet tot den rechten weg zou terugkeeren, want Europa zou opnieuw Russisch graan kunnen koopen tot nadeel van de Araeri- kaansche boeren. Wal dient er gedaan om ons aan de Amerikaansche geld- en graandwingelau- dij te onttrekken Dat Europa meer den landbouw zou plegen cn ontwikkelen. Europa is veel te veel geïndustrialiseerd. Die industrialisatie is nog na den oorlog toegenomen. Daarentegen rust en roest de ploeg, met het gevolg dat de bevol king verarmt en de revoluliouuaire par tijen er voedsel vinden in afwachting van den Grand Soir. De bestaande wetten zijn den landbouwer ongunstig of schadelijk, zoodal hier en in Frankrijk, om maar van deze twee landen te spreken, het land bouwbedrijf meer cn meer verlaten en de landbouwgewesteD ontvolkt worden. Dit is bij ons o. m. het geval in Lu xemburg en in beide Vlaanderen. Men spreekt heden veel van de talrijke gezin nen. Zonder ophelping van den landbouw en dus van het gezin van den boer, is de beweging boter aan de galg. De stedeling ik bedoel hier de inwoner van de groote steden zal altoos minder kin deren hebben dan de menschen van den buiten of de kleine steden. De talrijke gezinnen heeft men altijd op het land ge vonden, en vooral onder de boeren. Wil len de voorstanders van de talrijke fami lies hun doel bereiken, dan hoeven zij eerst en vooral voor de landelijke bevol king te zorgen. Het gezin is immers de grondsteen van de natie. Dit zegden reeds Le Play en Bonald. Ongelukkig hebben Napoleons wetboek en de wetten die ei uit voortgesproten zijn den familieband gelost en dus ook den nationalen band. De erfenissen zijn sedertdien nog ver zwaard door allerlei taksen. Dit is vooral na den oorlog gebeurd, die nochtans door de boeren van Frankrijk. België, Italië en Roemenië gewonnen werd, want de boeren blijven de beste soldaten. Waarom kwijnt de landbouw Waar om worden onze Vlaamsche en Waalsche dorpen ontvolkt Omdat de meeste kin deren van landbouwers moeten uitwijken naar de fabriekeD. de steden of het bui tenland. Onze kleine en middelbare boe ren zouden de twee einden van het aar niet kunnen aaneenknoopen indien' zij geen zoon of geen dochter bij zich hiel den, die zij niet betalen. Waarom zouden die kinderen nog op de hoeve blijven als hunne broeders of zusters hoege ioo- nen in de steden of de nijverheid ver dienen Wanneer dao de ouders sterven en wat r «r n 0 0 0 «r l roivers-Eigeuaks Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. Persovniijiticdeo nemen w e niet op. 0 m a a 2 a a a a go. 1 wordt dan verkocht en de opbrengst wordt ia gelijke paai ten verdeeld. Wat moeten de kinderen dan doen, zij die er gezwoegd hebben Op hunne beurt ver trekken of zelf knecht of meid worden. Waarom zouden zij dan landbouwer wor den als zij nog jong zijn Eene goede wet is noodig die de kinderen, die op de hoeve gebleven zijn een voorrecht zou toekennen. Verschillende stemmen gaan in Frank- rijk op om de regcering te bewegen der gelijke wet te laten stemmen. Kan hier hetzelfde niet betracht worden 0111 den boerenstand te verster ken l Kan eveneens geen weg gevonden wor den met onze overtollige boerenzonen, die het vaderlijk bedrijf verlaten, en thans in de nijverheid het getal werkloozen doen vermeerderen t Vóór den oorlog toen had Frankrijk nog geen t .500.000 jonge mannen verlo ren, meest landbouwers was er spraak Vlaamsche landbouwers naar Tunisie te slureu met den steun van den Franschen Staat. In dat land welk eens de graan schuur van Home was, bezit de Belgische familie Dumont de Chassart reeds veertig jaar een uitgestrekt landbouwdomein. Wijlen Charles Rolland in leven voorzitter van de Fransche Koophandelskamer van Brussel, die o m. grondeigendommen in Vlprodereu bezat, waaronder de helft van het meer Tvlappeldonck bij Dendermonde verstond zich toen met een bekenden adellijken flamingant. Alfons Sevens, uil Gent. Deze Vlaamsche strijder werd in het begin van de Duitsche bezel ting door de Duitschors, op een aanklacht van de activisten van Gent, naar Iiolz- minden gedeporteerd en er hardvochtig behandeld, omdat hij door en door Bel gisch patriot was. Met zijn vrouw en zijn kinderen hebben de activisten dre nu om amnestie schreien, niet het minste mede lijden gehad. Er kwam tegenstand van wege minister Helleputte. Die sluwe baa? vond dadelijk voorwendsel van sentimen teelen aard om de emigratie van Vlaam sche Landbouwersnaar Tunisie te bestrij den, alsof diezelfde redenen niet beston den voor de emigratie naar de Vereenigde Staten en Canada, die hij echter nooit tegengewerkt heeft. Helleputte die voor niets week als hel zijn particuliere en po litieke belangen betrof, dreigde zelfs een wetsvoorstel te doen neerleggen om te verhinderen dat het ontwerp Rolland- Seveosuitgevoerd zou worden, juist alsof de Kamer zoo'n nonsens zou aangenomen hebben. Helleputte wist dit wel, doch hij wilde bluffen om het ontwerp te doen kelderen. Godsdient. taal, familie werden er dan bij gesleurd. Helleputte meende zeker nog dat de Vlaamsche landbouwer een Iaat was, vastgeketend aan den gronden de heerlijkheid, net als in feoda- len tijd Hij wist ook zekere bladen te bewegen dit onvaderlandsch plan zoo als hij het doopte, te bestrijden, hij die in 4902 het bespottelijk vrijwilligersleger hielp invoeren en aldus een zware ver antwoordelijkheid voor de geschiedenis draagt, voor den inval en de bezetting van ons land door de Duitschers. Ons legertje van 4914 leed immers nog aan de gevolgen van vrijw illigersstelsel dat Helleputte zelf in 4909 moest verlooche nen. De oorlog was inmiddels uitgebro ken en van uitwijking van Vlaamsche landbouwersnaar Tunisie is er niets te recht gekomen. Die poging mochten wij wel herinneren nu dat men meer en meer spreekt van de emigratie van onze landbouwers naar Frankrijk en zijne Noord-Afrikaansebe zijn om Europa te herstellen en los te maken uit den greep van Onkel Sam en broeder Sonatban. Met het oog op dit verbond, waarvan de Fransche en de Belgische landbouwers ook groote voordeelen zouden bekomen, is het te wenschen dat de Fransche Re publiek den stand van den Franschen landbouwer en de erfenis wetten verbe- lereen wij hetzelfde doen. Is bet niet pikant dat overtuigde fla minganten, maar kloeke Belgen, als Al fons Sevens, vóór den oorlog en priester Fonteyne, dadelijk na den oorlog de eene werd voor den duur van den oorlog gedeporteerd en de laatste maakte ken nis met de gevangenis te Brugge, waar hij de Duitsche soldaten oproerig leerde zijn voor emigratie van onze Vlaam sche landbouwers naar Frankrijk of de Noord-Afrikaansche kolonie geijverd heb ben i Is het dan te verwonderen dat talrijke Vlamingen ook gewonnen zijn voor een economisch verbond met Frankrijk, op voorwaarde dat da kerk in het midden blijve Moest een actie ten voordeele van het Economisch Verbond begonnen worden, men zou verbaasd zijn te zien welke bijval het idee zou hebben bij onze Vlaamsche Industrieelen, Handelaars, Zakenmenschen, Landbouwers en Werk lieden. Koopt uwe FOURRUREN, in volle vertrouwen, waar ze door het huis zelf worden vervaardigd, bij Camille BATTHEU - GHESQUIÈRE, Yperstr. 13-15, Poperinghe. (tegen de Markt). goed en spaarpenningen btziften, komen' koloniën en van een economisch verbond de kinderen die weggegaan zijn, hun deel Als dit gebeurt, als onze landbouwers vragen dat gelijk staat me! dit vaa de op. in Frankrijk gelijk gesteld mochten wor- het land gei ,i gezmsgencoten, hoe- den met de inboorlingen en het economisch flpinkl {II SS RlPl wel deze laatster, den grond met hun verbond die gelijkheid mocht hekrachli iJl IUIVI zweet en hun bloed gemest hebben Het gen, zou eene groote schrede gemaakt Voortbrengst van het jaar 1926 De kolenvoortbrengst der Limburg- sche mijnen is gedurende het jaar 4920 flink gestegen, terwijl de voorraad of stock afnam. In April 1920 was de op brengst van ons land 4.984.000 ton mei een stock van 4 .290.850 ton. De Engelsche mijnstaking begon haren invloed te doen geiden in de maand Mei. Voor die maand was de voortbrengst l 864 440 ton mei een stock van 947.590 ton. Zelfs in Juni daalde de stock of on verkochte kool tot 468.710 ton en de op brengst steeg tot 2.400.670 ton. Het stijgen der produktiecijfers is dit jaar sterk beïnvloed door de voorbrengst der Limhurgsehe mijnen. In de maand Mei 1924 bereikten de Limburgsche mijnen eene opbrengst van 100.000 ton. De opbreögst van 4925 schommelde tusschen 400.000en 80.000 Ion per maand en de stock onverkochte kool schommelde tusschen 125.000 en 465.000 ton per maand. De voortbrengst iu December laatst leden is 202.560 ton met een stock van 8.970 ton. De totale opbrengst der Kempische mijoen voor 4926 bereikte 4 435.260 ton en overtreft nu 4.800.000 ton. Het getal arbeiders is natuurlijker wijze gestegen Januari 4924. Ondergrond 6.447 bovengrond 2.915 totaal 9.062. December 4924. Ondergrond 6.787 bbveagroad 4.454 totaal 4 4 .240. December 1923. Ondergrond 7.453 bovengrond 3.918; totaal 11.373. December 1926. Ondergrond 11.236 bovengrond 4 418 totaal 15.654. Dus ruim 15 .000 arbeiders vonden werk in de Limburgsche kolennijverheid. Nij verheid welke 20 jaar geleden niet bestond De benoeming van den burgemeester van Dixmuide dreigt staartjes te hebben in geval de minister van buitei.landsche zaken den candidaat benoemt die op een activist steunt welke reeds 1® schepen van die stad is. Onze confrater La Nation Beige heeft nu aan het licht ge bracht dat Staatsminister Vandevyvere, gewezen eerste minister, minister van morgen en de heer Brtisselmans, een minislrabel van rechts, zouten ijveren om de benoeming van dien kandidaat te verzekeren. Als dit waar is begrijpen wij de houding niet van die goede Belgen. Wij kunnen niet vergeten dat, alle poli tiek ter zijde gelalen, beiden verdienste lijke Belgen zijn. De heer Brusselmans is -lfs oorlogs- vrijwilligerenofficiergewecst. Wij nemen de vrijheid die herren te zeggen dat het hier een kwestie van nationale netheid betreft, die de enge grenzen van Dix muide ver overschrijdt. Voor alle Belgi sche partijen zonder uitzondering, zijn er perkeu en palen. Eeist en vooral moet tnen zorgen dat de handen niet vuil zijn. Een burgemeester vooral mag niet ver dacht worden. Het geval van een libera len burgemeester eener groote voorstad die niet ineer herkozen werd, omdat hij zich voor moeder Justicia eerst moesl witwasschen is daarvan een bewijs. Wij hebben nog gezien dat een katholieke schepen van de hoofdstad, die ookondei verdenking staat en een proces van deli caten aard heeft, door zijne vrienden ge dwongen werd de uitspraak van hei gerecht af te wachten. Hij heeft zich dan ook niet meer als kandidaat schepen laten voordragen. Wat den hoogerbedoelden liberalen ge meentemagistraat betreft, hij heeft de verbintenis genomen zich niet meer mei gemeentezaken bezig te houden zoolang het proces niet ten zijnen gunste is afge loepen. Even kiesch is hel geval van h» t burgemeesterschap te Dixmuide. De re geering heeft immers als regel aangeno men geen burgemeester te benoemen die anti-Belgisch is. Te Denderleeuw name lijk, heeft zij zelfs een burgemeester in de minderheid benoemd om de benoeming van een anti-Belg te verhinderen. Dat is recht en redelijk omdat men zu'.ken post van vertrouwen niet kan verleenen aan iemand die tegen de Grondwet en de wetten des lands gekant is. De activisten zouden niet anders ge handeld hebben, in geval zij onder de Duitsche voogdij hei Vlaamsche land zou den bestuurd hebben. In den oorlog heb ben zij zelfs burgemeesters benoemd die van hun kant waren. Te Dixmuide zou één enkel activist, gebruik makende van het feit dat er katholieken en liberalen zijn, feitelijk bet gemeentebestuur in handen hebben, om dat katholieken en lib ralen zich niet met elkander verstaan hebben. Dit zou onzin wezen. De gansehe bevolking van het land zou zulk een toestand afkeuren. Een minister die hem zou erkennen zou niet waardig zijo langer aan het hoofd van het land te blijven. Wij zouden niet kunnen begrijpen dat een patriot als minister Yaulhier, die in den oorlog den Duitschers te Brussel harde noten te kraken heeft gegeven, een burgemeester zou benoemen, die zou steunen op de Duitsche partij. Wat zijn collega, den minister van Justitie betreft de heer Hvmans zou evenmin zijne goed- keuriog aan zulke benoeming kunnen hechten, hij die zich nog roet lofwaardige beslistheid tegen de amnestie voor ver oordeelde activisten heeft verzet en niet geaarzeld heefl het liberaal kamerlid Boedt te blameeren. Aankondigingen Op 4'en 2'bladzijde 0.60 ir. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichien 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. AUe Aankondigingen ziin_voorai 10 net alen, Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff- Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN liCiütf.Zllvir.lllekel PARRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 9 (bij de Posh [ngh c. De dagbladen hebben met recht uwe aandacht gevestigd op den ondergang van financiëele instellingen die het spaargeld aangelokt hadden. Het is echter niet redelijk hetzelfde wantrouwen te betoonen tegenover al de banken Er zijn banken die door de na tuur zelf hunner bewerkingen beschut zijo voor alle wisselvalligheden en die toch het publiek plaatsingen kunnen aanbieden met hooge interesten en met de betrouw baarste waarborgen wat de terugbetaling der kapitalen betreft. Het is zeer duidelijk dat men de winst van zijnen arbeid niet onvruchtbaar moet laten, al bankbriefjes die niets opbrengen opeen te stapelen. Voor de plaatsing uwer spaargelden bevelen wij u het GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE aan. De eenige bewerkingen die hel Gemeen tekrediet mag uitvoeren, zijn leeningen aan de gemeenten waarvan het goed ein de in elk geval verzekerd is door de waai borgen welke in hierna volgende nola beschreven zijn. Deze leeningen dienen tot het uitvoe ren van waterleidingen en elektrische netten, liet aanleggen of herstellen van verbindingswegen cn alle andere werken van openbaar nut. De plaatsingen die gij bij deze instel ling zult bewerken zijn van eene volstrek te zekerheid. Het Gemeentekediet van Belgie is geen zakenbank, die hare beschikbaarheden mag verpanden in handels- of nijverheids- deelnemingen die soms aan wisselvallig heden onderhevig zijn. Noch de Beheer raad, noch het Bestuur hebben het recht naar hunne ineening over de hun toever trouwde fondsen te beschikken. Het geld dat in bewaring gegeven is mag maar op bevel der standregels gebruikt worden 0111 leeningen toe te staan aan provinciën en gemeenten. Moeten wij u herinneren dat geduiend het tijdstip van algemeene verwarring die hel begin van den oorlogstijd kenmerkte en terwijl het moratorium toeliet de beta lingen uit te stellen, het Gemeentekrediet van deze toelating geen gebruik heelt moeten maken en steeds regelmatig op eiken vervaldag al zijne verplichtiogen heeft nagekomen Hel Gemeentekrediet mag dus met alle vertrouwen de gebeurtenissen te gemoct zien. Vertrouwt, zonder minste vrees, uwe uwe beschikbaarheden aan het Gemeente krediet van België. Hierna volgende nola legt duidelijk de plaatsingen uit welke bij die Maatschappij kunnen gedaan worden. Loopeode rekeningen op zicht Rekeningen niet veertiendaagsche vooropzeg KASBONS aan 3 maanden 5 zuiver KASBONS aan 6 maanden 5.50 zuiver 3.50 5.00 »jo t> °/o bruto 6.6O bruto KASBONS aan één jaar 6 zuiver 7.20 °;u bruto Voor allo verdere inlichtingen wende men zich bij de plaatselijke agenten of bij bet Hoofdagentschap der heeren Vandevyvere en Brnsselmaos I tand voelt loteren om dit ministerie weg zal verzetten. Het is ook zeker dat de liberalen van het land den liberalen ministers zou den verzoeken ontslag te nemen of eene ministerieele krisis verwekken zooals we gezien hebben toen de socialistisch mi nisters den doorgang van de «munitie over Polen via Antwerpen verhinderden en ook na het geval van het gebroken geweer te La Louviére. Een interpellatie in de Kamer over het geva! van Dixmuide met onlhulliog van zekere documenten, die we kennen en die nog een licht op andere feiten van kie- schen aard zouden werpen, zou hoogst waarschijnlijk voor het huidige ministerie *ene heruitgaaf zijn van het bekende Vllez-vous en waardoor Janson het ont slag van het ministerie Poullet heeft ver haast. Indien de heeren Vaulhier en Hymans niettemin moesten oordeeleo dat de can- lidaat-burgeroeesfer van de heeren Van devyvere en Brusseimans toch de voorkeur moet krijgen, dao zouden wij geen koperen cent geven voor hunne herkiezing de een als Senator, de andere als Kamerlid voor Brussel. De Brusselaars lachen niet met zulke gevallen. Zij zijn zelfs zeer kitteloorig als men zich op dit terrein waagt. Die zaak van Dixmuide is dus zeer kiesch en gevaarlijk voor de ministers die voldoening zouden willen geven aan de voor?';aanders van het verbond tus schen katholieken en katholieke activisten. Ou le politieke ratten vragen zich zelfs af of de heer Vandevyvere die oranjeschil niet voor het ministerie Ja spar geworpen heeft om het te doen uitglijden. De lamee- ij zijn zeker dat de liberale partij zich ren van de Wetstraat beweren immers DépotD. ijRL^EZ, Crombeke. tegen de benoeming van den candidaat dat de voorzitter van de rechterzijde een te kegelen. Wij gelooven daar natuurlijk niets van. Het kunnen praatjes zijn, maar Uilenspiegel zegde reeds Geen rook zonder vuur. Indien we in de plaats van de heeren Jaspar, Vanthier en Hymans waren, zou den wij niet gerust zijn, het spreekwoord indachtigKleine oorzaken, groote ge volgen. Uit De Nieuwe Gazet N. B. Over deze zaak lezen wij in La Dernière Heure dat een twintigtal Kamerleden bij den Minister van Bin- nenlandsche Zaken aandrongen, omdat hij als Burgmeester van Dixmude zoude benoemen, den uittredene liberale Sche pen heer Arthur Rabau, die in de laatste gemeentekiezingen het grootste aantal stemmen bekwam. Onvoorzichtige dief gestraft Een Italiaan, Mareo Venturini genaamd 32 jaar oud, mijnwerker te Braye-en- Laonnais, was s nachts ter plaats Molval in een munitiedepot gedrongen en wilde bij t licht eener acelyleenlamp,fusees van houwitsers wegnemen. Een der tuigen ontplofte en de indringer werd gedood. Zijn lichaam was ijselijk verminkt. Een kachel ontploft Vrouw Guillaurae, vao Retbel (Arden oen) deed een schup kolen op de brat - dende kachel, nevens welke haar t kinderen zat«n. Plots deed zich een on! ploffing voor en de kachel vloog stuk De 5 jarige Renc en de 3 jarige Jul: werden erg gekwetst. Men denkt dat r een melanietkardoes io de kolen lag. i ■nii—TTinmi minmnr t tn 0 e 0 0 0 0 PoSTCBECZREKBXIMO N* 41458 leder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bi; dragen in te zenden zooveel mo- Mfc K legen dtn Donderdag noen. Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. a

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1