Samenwerkende Brandverzekeringsmaatschappij Eenige Aanbevelingen ZEVENDE JAAR 9 23 centiemen liet nummer ZONDAG 27 FEBRUARI 1927. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. G.DupooUZooa Drinkt CHASS Bier BaRK FORREST L. öoitcnlanö Gebr. DUPONT Het Nationalisme Veroordeeld 4e Handelsfoor te Yper. horlogeri: Keuring der Stieren Verwoeste Gewesten Schoolgerief I Speelkaarten f Specialiteit van Prachtpapier S in doozen. ALLKKUA-NDK ;1 Drukwerken I te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de fostt Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 10.50 Ir. buiten stad, met de post12.00 fr. Buitenland20.00 Ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden getceigerd. m m m m m r m e B e liTGtviRs-EiGiaAARs i Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHECKftftI ».*UfO N' 48458 Wij knippen enkele regels uit den vas tenbrief die op Zondag 2ü Februari in alle kerken afgelezen werd. «Wij rneeneo ook verplicht te zijn de geloovigen te waarschuwen tegen de iwerking van sommige mannen die zich fauustellen als katholieken, ja zelfs katholieker dan de Bisschoppen, en die gint, met zich af te scheiden van de ge meenschap met de kerkelijke overheid. Door woord en schrift, door geheel hunne handelwijze zoeken zij het verstand van de eenvoudige menschen in de war te brengen nopens do bisschoppelijke voor schriften deze, zoo beweren zij, ver plichten enkel de geestelijkheid, alsof de geloovigen niet evenals de geestelijkheid de leiding van de kerkelijke overheid moe ten volgen. De zaak is zoo duidelijk klaai dat wij het tot nu toe niet noodig achtten I Belastingen eene nieuwe openbare verklaring af hl Algemeene kondigen. Doch ingezien de hardnekkig-1Brandschade beid van enkele aanleiders en tot onllas ting van ons geweten, houden wij eraan Opnieuw te verklaren dat wij de nationa listische politiek afkeuren en veroordee- len, en namelijk het zoogezegde vlaamsch nationalisme, in denzin van den brief I Beservefonds der Bisschoppen van Belgie op 11 Okto I Winstaandeelen J)»ïr [923. Wij verbieden op strenge wijze Reserve voor gebeurlijk «11e dagbladen en schriften, die deze dwa verlies op waarden lingen verdedigen, te lezen ofte versprei-|Over te dragen den, en wij verwittigen alle geloovigen dat zij die deze politiek begunstigen zich in gewetenszware zaak aan ongehoor ■aamheid en opstand tegen het wettig gezag, ook bet kerkelijke zouden scbul lig maken.» I Bij zulke klare bepalingen schijnt alle commentaar overbodig voor degenen die vrijwillig blind nog beweerden dat de brief voor de Priesters alleen was, is de Baak nu uitgemaakt. VAN POPERINGHE. I Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.60 rr. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. - li -iLL __JL! Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN ii III HfNickel PARRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 bij de fost) Poperinghe. H1LAÏN VAIN 1Q2G ACTIEF. Aandeelhouders fr. 250.600,00 Kapitaal fr. Fondsen 452.442,51 Reservefonds Bureelmeubels L— .Mindere waarde op fondsen Spaarboekje 4 414,99 Slot in winst Bank 38.436,20 10 005,84 Kas 7 665,78 Ir. 763.026,38 fr. PASSIEF 118.437,51 49.088.87! DEBIET. KREDIET. Herverzekering Ir. 24.803,97 Interesten fr. 21.542,07 Registratietaks 3 402,25 Premiën U 78.891,75 Belastingen 2.321 27 Winst op fondsen 8,645,— Algemeene onkosten 19 782.|7 Overdracht van 1925 130,71 Brandschade 9.810,70 Winst 49.088.87 fr. 109.209,53 fr. 109.209,53 Het stadsbestuur brengt ter kennis van het publiek, dat de openbare verlichting eenigzins zal verminderd worden. Het verhoopt wel dat de bevolking zal instem- 500.000,00 dezen maatregel, die uit bezui- VÜoigmg^geesl wordt genomen en reeds in verschillende andere steden weid toege past. De Burgemeester der stad Poperinghe maakt kenbaar dat er in het belang der 763.026,381 openbare veiligheid en om alle wanorde lijkheden le vermijden, het dit jaar verba den is zich te vermommen of te maskeren op de openbare plaatsen en in alle zalen voor het publiek toegankelijk. De gemaskerde bals worden eveneens fr. 4.500,— 18.750,- 25.000,— 838,87 fr. 40.088,87 Zuivere winst fr. 49 088,87 fr. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN en Prijskampen voor Stieren Koeien JAAR 1927 Baar**»: BERICHT De Bestendige Deputatie heeft beslist dat er, in uitvoering der provinciale ver ordening ter verbetering van het runder ras van 16 Maart 1920, zal worden overgegaan fer plaatsen, dagen en uren hieronder aangeduid, tot de keuring der slieren bestemd tot den openbaren spring- I Voor de Vierde maal heeft de Handels kamer der stad besloten eenc Tentoon selling in te richten. De bijval van vroegere jaren is een I dienst gedurende het jaar 1927 bewijs dat zulks in de smaak valt der! Voor de 6* omschrijving te Dixmude, ■woners, het is tevens eene doeltreffen-lZaterdag 2 April 1927, om 10 ure voor de werkiög om de Handel en Nijverheid I middag. der stad kenbaar te maken en te doen! Voor de 7* omschrijving te Nieuwpoorl vfaardeeren. Een spreekwoord immers Vrijdag 23 Maart om 10 n. voormiddag zegt De onbekende maakt de onbe-J Voor de 8® omschrijving te Yeurne, fflinde Donderdag 7 April, om 10 u voormiddag Dit is eene groote waarheid, ernstige! Voor de 9® omschrijving te Alveringhem reklaara maken is een der geheimen van Maandag 4 April, om 10 u. voormiddag leo Handel. I Voor de 10* omschrijving, te Loo, De Handelsfoor wordt evenals verle Woensdag 6 April, om 10 u. voormiddag jfen jaar gehouden in de zalen der Be Voor de 11* omschrijving te Merckem *©epscbool. Zij begint op Witten Don- Zaterdag 26 Maart, om 10 u. voormiddag ierdaf 14 April s namiddags en duurtVoor de 12* omschrijving te Proven, Maandag 28 Maart,om 11 u. voormiddag. Voor de 13* omschijving te Boesioghe ringen. De eerste bestaat in het opsmuk I Dinsdag 29 Maart, om lOu. voormiddag. itn en versieren der niUtallingen, en de j ■Bade in het inrichten van talrijke stands n de Beroepscbool. Voor de 14® omschrijving te Yper, DiDsdag 12 April om 10 u. voormiddag. Voor de 15® omschrijving te Wervick RYele van bet publiek ongekende nij- Dinsdag 5 April, om 10 ure voormiddag rerheden en voortbrengsels van bekwa- Voor de 16* omschrijving te Meessen, ne stielmanoen worden daar tentooDge- Woeosdag 6 April, om 10 u. voormiddag, steil. De belangrijkheid dezer Foorj Voor de 18® omschrijving te Moorslede wordt bewezen door volgende cijfers. I Donderdag" April, om 10 u. voormiddag. ■De Eerste Tentoonstelling bevatte 201 Terzelfdertijd zullen in bovengelde ge iten ds, de tweede 44 en de derde 61. meenten de omschrijvings prijskampen li voor deze laatste genummerde iDgangs plaats prijpen voor stieren en koeien, ■tarten gaven een totaal van rond dedoor het bovenbedoeld reglement inge- ienduizend bezoekers. steld.alsook toegekend wordende tweede ■Deze prachtige uitslag, te danken aan j of derde anuiteit van vroeger verleende ie eendrachtige werking van komiteit eD bewaringspreroien van 2400 fr of de le-ïlnemers, maakt het de Yperlingen tot bewaringspremie van 1000 fr. aan de jlicht op dien weg voort te gaan, het- stieren die reeds deze derde anuiteit be leen zij dan ook vast besloten zijn te komen hebben. In plaats van 3 premien ipen. ran 50 fr. zijn er echter voor da stieren Namens bet Komiteit, zonder tand van volwassene vier pre- De Secretaris, miën ingesteld zooals voor de klas der Kunnen slechts deelnemen aan de prijs kampen voor melkkoeien, de koeien wier melkopbrengst gecontroleerd geweest is gelijkvormig de voorschriften der veror dening van 16 Maart 1920. Buiten de keuringen hierboven vermeld gehouden in de omschrijvingshoofdplaat- sen, zullen er ook stierenkeuringen (zon der prijskamp) plaats hebben in volgende gemeenten De gewone bals worden toegelaten op Zondag 'dlMaandag 28 Februari en Dinsdag 1 Maart, alsook op Zondag 6 en Zondag 27 Maart (Halfvasten) tel kens van 16 ure tot middernacht, mits schriftelijke aanvraag te richten tot den heer Burgmeester, minstens 48 uren op voorhand. De drankhuizen, openbare zaten en danszalen zullen te 1 u. 's nachts moeten gesloleD worden. Bij de minste wanordelijkheden zullen bovengemelde toelatingen geheel of ge- 0 088 071deeltelijk kunnen ingetrokken worden. De poliliestraffen, door de reglemen ten voorzien, zijn op de overtredingen van deze schikkingen toepasselijk. De Burgmeester, Nestor LAHAYE. Zaterdag morgend had te Brussel de 45® trekking plaats der LeCDing 5 t. h. Te Oostvleteren, Donderdag 17 Maart,! 1923, van het Verbond der Coöperatieven om 10 ure voormiddag. Te Poperisghe, Woensdag 16 Maart,] om 9^ ure voormiddag. Te Watou, Woensdag 16 Maart, om] 1 ure namiddag. voor oorlogsschade. Definitieve obligation af le lossen 20 reeksen, 't zij 100 titels, uit te betalen vanaf 15 Juni 1927. De uitgelotte obligatiën zijn uitbetaal- Te Rousbrugge, Donderdag 17 Maart,!baar met: om 1 ure namiddag. I Reeksen 348444, Nr 2 en 396173, Te Langemarck, Dinsdag 22 Maart,om|Nr3 met 100.000 fr 10% ure voormiddag. Reeksen 3875 i3 Nr 3, 352186 Nr 3 De prijskampen voor stieren voor delen 393886 Nr 5 met 50.000 fr 2 nieuwe bewaringspremiën van 24001 Reeksen uitbetaalbaar met 10.000 fr. frank betaalbaar in drie anuïteilen, inl R. N. R. N. R. N. R. N. 1927 toe te kennen, zullen plaats hebben! 31377 3 137986 1 189301 5 182290 5 dezelfde dagen als de gewone prijskamT 1228'>0 4 238055 1 78010 1 263375 2 pen voor de omschrijvingspremiën eni373633 3 33982 1 251593 4 324667 4 onmiddellijk na deze laatste prijskampen 1263284 2 360609 3 360891 1 te w eten I De andere nummers der volgende reek Voor de 6®, 10® en 11® omschrijvingen j sen zijn uilbetaalbaar met 550 fr. te Loo, Woensdag 6 April, om 10 urej 31577 33982 78010 122l>80 157986 voormiddag. 182860 189301 238032 251393 263375 Voor de 7®, 8* en 9® omschrijvingen, teI 2652^4 324667 348444 352186 360609 Yeurne, Donderdag 7 April, om 10 cre|36089 l 373658 387303 393886 396174 voormiddag. Voor de 12® omschrijving, te ProveD, Maandag 28 Maart om 11 ure voormidd. Voor de 13®, 14®, 15®, 16®, 17® en 18® omschrijvingen, te Yper, Dinsdag 12 April om 10 ure voormiddag De Provincieraad heeft regionale prijs kampen voor koeien ingericht, buiten deze ingesteld door de nieuwe verordening van 16 Maart 1920 Dt potD. GRUWEZ. Crombeke. GRO'ITE KARNAN ALSTOET deze prijskampen met de welwillende medehulp van hel zullen plaats hebbeD in 1927, dezelfden stadsbestuur.het komiteit tot bevordering dag als den prijskamp voor de inschrij-1 van het vreemdelingenverkeer en dever- vingspremiën ter hoofdplaats der land bouwstreek en onmiddelijk na dezen laat- sten prijskamp, te weten Voor de 2® landbouwstreek ïe Yeurne. Donderdag 7 April, om 10 ure voormidd. Voor de 3® landbouw streak te Yper, Dinsdag 12 April, om 10 ure voormidd. In elk deze localiteiten zal de keurraad 2 prem; ovan 100a i vanSOfr toektnean SU' aai Yper schillende maatschappijen der stad. Veri-eh ruw de Slatieplaats om 2 ure Voor a le verdere i&lichticgeo. zich te wenden ten lokale ïfótel du Nord STAD POPERINGHE den 18 November 1924 De titels die door het Gemeentekrediet van België aangeboden worden, zijn van allereersten rang. Het is eene uitmuntende geldbelegging die benevens een boogen interest (vrij van lasten) op korten termijn, ook eene onbetwistbare zekerheid oplevert. Voor het College De Sekretaris, De Burgmeester, (get) M COUTTENIER. (get) N. LAHAYE. STAD YPER den 1 Februari 1925 Het stadsbestuur vau Yper neemt de vrijheid U het aankoopen aan te prijzeu van de titels van het Gemeentekrediet van België omdat gij alzoo zeer voordeeiig en zeker uw geld plaatst. Voor bet College De Sskretaris, De Burgmeester, (get) G. VERSAILLES. (get) R. COLAERT. STAD WERVICK den 9 Februari 1923 Het Gemeentebestuur last zich toe «matig bet plaatsen aan te prijzen van gelden bij bet Gemeentekrediet van België daar deze plaatsingen van alle zekerheid zijn, van korten duur en met vergeldende interesten. Voor het College De Sekretaris, De Burgmeester, (get) Km. DE MAZIËRK. (get) Paul LEROI X Gemeenten Bixschoote-Noordschoote-Ooslvleteren-Pollinchove-Woesten. 12 10-25 Het Gemeentekrediet laat zich toe ernstig het plaatsen aan te prij zen van gelden bij het Gemeentekrediet van België, daar deze plaat singen van alle zekerheid zijn, van korten duur en met vergeldende interesten. bij bevel De Sekretaris, De Burgmeester A Schepenen, Hcmi MOR LION. Alphonse PEENE M. BAILLEUL. TH. SOENEN. Richard SMIS. Ach. GARMYN. A.VANHOUTTE. H VER EECKE. LE SOIR Aldus hebben onze Gemeentebesturen, dank zij het Gemeente krediet van België, hoofd kunnen bieden aan de gewone behoeften in afwachting dat zij in hunne begrootingen het evenwicht kunnen verwe zenlijken, en zoo hebben zij ook diensten van openbaar nut kunnen tot stand brengen die het gemeentelijk bezit verrijken en meer welstand en gezondheid voor de bewoners medebrengen. En waarop ook nadruk moet gelegd worden om het groot nut van het Gemeentekrediet van België in klaar daglicht te stellen, 't is namelijk dal de interest die aan de ontleende gemeenten gevraagd wordt van 1 tot 1 50 minder is dan deze die in voege is. LOUIS BERTRAND, Socialistisch Volksvertegenwoordiger voor Brussel. De plaatsingen kunnen gedaan worden bij alle plaatselijke agen ten, alsook bij het Hoofdagentschap. 1» i Punt. Eedaflegging van heet Dokter Brulsaert, als her koten ge meenteraadslid. 2. Punt. Gemeentelijke opcentie men te stemmen roor 1927. 3. Punt. Goedkeuring der aan besteding van het jaarlijksch herstel der besteende gemeentetrcgen. 4. Punt. Opbouteen tan een schoolhuis roor de tusschengemeente- l'jke school te Abtele. 5. Punt. Begrooting der Stad roor 1927. 6. Punt. Beplanting der gemeen tewegen. 8. Punt. Toelating tot het maken van muziek tonder dansen iw de her bergen en openbare gelagzalen. 9. Punt. Mededtelingtn. De droevige lijst der slachtoffers ver oorzaakt door ontploffingen van oor logstuigen is waer eens met twee namen aangelengd. Leon Bourez. 40 jaar, we nende te Los-en-Gobelle, en Maurice Beurriot, 27 jaar, wonende te Lens, waren ter plaats Chemin des Avants aan 't oud ijzer zoeken. Met een hamer en een beitel sloegen ze de fusees van de ge vonden houwitsers. Opesns deed zich een geweldige ontploffing voor. Land bouwers die zich in de nabijheid bevon den kwamen ter plaats gesneld en vonden de ijselijk verminkte lijken van de twee mannen. De gendarmerie beeft een onder zoek geopend en het stoffelijk overschot der verongelukten naar het gemeentehuis van Vimy doen overbrengen. Uil Constantinopel wordt gemeld dat zich een vreeselijk ongeluk in een dorpje van Anatolie heeft voorgedaan op een huwelijksfeest. Terwijl de genoodigden aan tafel zaten stortte plots den planken vloer onder hen in. Zes vrouwen wer den gedood en tien personen erg ge kwetst Bureeigerief K Ieder medewerker t Het blad staat ter blijft veraatwoor- -S CKfcS® beschikking ran at delijk roor zijne V wte het goed meent bijdragen. ®"t het algemeen Bijdragen in te "1®*^ nut ea belang, zenden zooTeel mo- gelijk tegen den Persoonlijkheden ia n a a a a n a MsdedeeÜsgeo vanwege het Stadsbestuur WINST- cSc VERLIESREKENINQ Openbare Verlichting Carnavaldagen WINSTVERDEELING Ot 2 Paatchdag 18 April inbegrepen Je Tentoonstelling begrijpen twee ver Julien TA HON stieren met eea of twee tanden. TREKKING DER 45* Trekking 5 t h. 1923 Stad Yper. Zondag 27 Febr. 1927 1500 fr. PREMIËN, waaronder 500 fr. roor de groepen van buiten stad POPERINGHE, BERTENPUATS, 10, Tél. 89 YPER, Groote Markt, 9, tél 304 I KOMEN, Groote Markt, 7, tél. 58 Moetkroen, Toerkonjeatraat 109, tél. 179 STAD POPERINGHE Cpsobare Zittiag tsd dan Geasenteraad op Zaterdag 26 Februari 1927 om 5 ure avond* in het Stüdhui* DAG - ORDE 7. Punt. Aanstelling der Com- iss in den schoot van den ge meenteraad. Houwit*erontploffing te Vimy Tragi*ch Bruidfee*t

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1