l Abdijsiroop Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. ZONDAG 13 MAAKT 19-27 Horlogen] G.DupoaUZ«»n Kluchtspelers en Leutemakersjliie"e"öin nul.l.if werkv Keuring der stieren Prijskamp voor stieren en koeien ISoitcnlanö Gebr. ÜUPONT De Kolennijverheid STIERENKEURING Verwoeste Gewesten voordat het te laat is!! Drukwerken te verkrijgen bij i Yperstraat, 2 Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post 10.50 tr. li 00 fr. Buitenland20 00 Ir. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. UrTGrvtts-EtGtKAARs Gebroeders DU PONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. a E K a i a a Aankondigingen Op 1* en 2'bladzijde 0.60 Ir. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff- Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li £«i4, UlTtf, Nliie! PABRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, S in BELGIE Hieronder geven wij eenige officieele lijfers over <le kolennijverheid van ons land, getrokken uit het laalste nummer Van het «Arbeidsblad Vier jaar geleden, in 1923, brachten de las ontgonnen koolmijnen van Limburg leeds meer dan 807 duizend ton opin 1924 stond men op een miljoen, 10t> dui zend ton het volgende jaar, in 1925, klom het cijfer tot een miljoen, 135 dui zend ton eu in 1926 zien wij een mach tigen sprong vooruit tot een miljoen 847 duizend ton. In drie jaar is de opbrengst dus met meer dan een miljoen ton toe genomen en op het einde van het loopend jaar 1927 zullen wij voorzeker boven de twee miljoen ton stijgen. Binnen enkele jaren, als het zoo voorgaat, zullen wij ons jaarlijksch tekort aan kolen merke lijk hebben ingewonnen en weldra zullen wij zelf de wereldmarkt beginnen met kolen te voorzien. Het zal een gansche mmekeer zijn in ons Belgisch huishouden. In December 1926 waren er iu de Limburgsche mijnen 17.280 werklieden bezig, namelijk 1.926 aderwerkers, 11.236 ondergrondsche en 4118 bovengrondsche arbeiders. In 1927 zal men hoogst waar schijnlijk tot 20.000 komen. Gemiddeld bedraagt het loon van een ondergrond- chen arbeider 28 fr. en dank zij de voortreffelijke wijze van uitbating en de erbeterde machieoen, die er gebruikt orden, kan elk aderwerker dagelijks leer dan 6 000 kilos voortbrengen. In geen enkele koolmijn van Belgie had men Rot nog toe dien uitslag bereikt w Het is maar een eerste begin want Van de vijf mijnen, waarvan de uitbating Volop aan den gang is, zijn er vier, die pas tw ee jaar geleden aan het werk vielen |)agelijks wordt er nu reeds meer dan een taniljoen in loonen uitbetaald aao het per oneel meer dan 300 miljoen per jaar En zeggen dat er voor twintig jaar niets dergelijks te verhopen scheen Limburg iet zijn dorre heide, was van allen rijk dom verstoken. Van nijverheid was er een spraak, terwijl er nu reeds meer Ban een miljard in de koolmijnen belegd s Wat zal er gebeuren, als Limburg de noodige vervoer- eu verkeerwegen zal tiebben en volkomen met het overige des ïaods en met de haven van Antwerpen xal verbonden zijn De Vreemdelingen in Frankrijk De kwestie der taksen De Fransche regeering heeft Woensdag aan de Senaatkommissie van financies ten tekst voorgelegd, krachtens welke er voor de afgifte of de vernieuwing van de eenzelvigheidskaart der vreeradelin gen een taks za; ge nd worden van I50fr volle tarief) of van 20 fr. (beperkt ta rief). De eenzelvigheidskaart wordt vereischt van eiken vreemdeling, die ten minste twee maand in Frankrijk verblijft. Die kaart moet telken jare vernieuwd wor den. De kommissie heeft den tekst der regeering aangenomen. Belgische Boeren in Frankrijk Een Fracseh volksvertegenwoordiger had aan de regeering gevraagd hoeveel Belgische arbeiders er in Frankrijk wer ken en hoeveel Belgische Boeren er in het landgeves gd zijn Over de arbeiders I kan de regeering geen inlichtingen geven Wat betreft de Belgische Boeren, daar- I over btiit Frankrijk slechts eene statis- i tiekvani922 Over vijf jaar dus w aren er 4200 hoeven en boerderijen door Belgi sche landbouwers ia bedrijf genomen. F en kalsnden uit te voeren De leden der minderheid van onzen gemeenteraad die behooren tot de groep der Hoomsch Katholieke Vlaamsch Na tionalistische Partij (verketterde Katho lieken volgens de Vasteu-Bulle) of tot de groep der Kristen Werklieden(verkuechte katholieken,zoo noemt ze de West vlaming) hebben in de vergadering van den ge meenteraad, op Zaterdag 26 Februari 11. bewezen dat zij op bestuurlijk gebied «en zero vóór een cijfer zijn, of ten minste dat zij door hunne politieke strek kingen zoodanig verblind zijn dat zij de vergadering van eenen gemeenteraad als eene kiesmeeting beschouwen. Laat ons hunne werking eens gadeslaan en beginnen met de Fronters A tout Seigneur, tout bonneur zouden de Fransquillons zeggen eereaan wie eere toekomt. Het Schepencollege heeft de noodzake lijkheid ingezien de barak, die dient voor woonhuis aan den hoofdonderwijzer der tusschcngemeentelijke school van Abeele te vervangen door een behoorlijk steenen gebouw. Hel is genoegzaam bewezen dat het schoolhoofd, met zijn huisgezin, on mogelijk in deze bouwvallige barak nog langer kan blijven wonen Daarover is de schoolinspectie trn volle 't akkoord met het Schepencollege. De barakken dienende voor schoollo kalen zijn tot nu toe nog in beteren toe stand en kunnen nog enkele jaren vol houden, op die wijze zullen de kosten van bouwen niet al op eens komen en dit is nogal van tel, als men dagelijks onder vind hoe zuinig Staat en Provintie mei hunne toelagen omspringen. De b. Burgmeester legt aan de raads leden den staat van zaken uileen en zegl dat de 20 opcentiemen w aarover gestemd wierd, in een vóórgaande artikel van het dagorde, voor een gedeelte moeten dienen tot het dekken der onkosten van het gebouw. Men gaat over tot de stemming en tot eenieders verwondering word bet voor stel met algemeene stemmen aanveerd. Dus, de fronters, (of boe gij ze ook noemen wilt)hh. Verbeke en Carpentier aanveerden het oprichten van het huis, nadat zij de noodige opcentiemen gewei gerd hebben die moeten dienen om den opbouw er van te betalen. Men zou waarlijk gelooven dat zij nog onder den indruk w aren van de davering welke zij van op den predikstoel gekre gen hadden, zij waren voorzeker nog den kluts kwijt Daarbij deden zij nog de eene dommig heid na de andere, en zoo weigerden zij het budget goed te keuren waarin een eerste krediet van 30.000 fr. ingeschre ven staat voor zelfde werken. Wat zegt Meester Butaye, mislukte Schepen van Onderwijs, over de handel wijze van zijne lijftrawanten of wapen broeders in den Poperinghschen gemeen teraad Alswanneer de zaak van bouwen op Abeele, van zelfde woonhuis zal be sproken worden in den gemeenteraad van lAatou, die in deze kosten voor de belft dient tusscben te komen, zal hij en zijne groep ook dergelijke handelwijze aanne men f 't Is te zeggen de onkosten stem men en de middelen weigeren, die moe ten dienen om deze lasten te dekken. De tijd zal het uitwijzen, en naar wi vernomen hebben zullen wij niet lang meer moeten wachten. Ziedaar onze meening over deze eerste troep kluchtspelers. Nu komen wrij op de houding der Kri- stene Werklieden, en deze is niet min raadselachtig Bij de stemming der opcentiemen stem men zij tegen, alhoewel er hun klaar be- aan de keizeis kalsijden uit te voeren en om bedien den van stad en politie, duurtetoealag en gezinsvergoedingen toe te staan in ver houding met het kostelijk leven. De Boeren zullen zeker voor Lefebvre en Vandevoorde, eene groote kaarse doen jranden, omdat zij zoo milde hunne jun- ste toonden voor het onderhouden van kalsijden en keizels. En wat zullen de Kristene Weiklieden denken over hunne vertegenwoordigers op tiet Stadhuis. Deze laatsten stemmen niet alleenlijk tegen de opcentiemenmaar ont- tiouden zich nog bij het stemmen van het ludget, alhoewel er daar eene soin inge schreven staat van 277.000 fr., dit ter uitvoering of nakoming van maatschap- >elijke wetten en voorschriften. De h. h. Lefebvre en Vandevoorde, ïoofdmannen uit het Volkshuis, die alle jaren hunne leden optrommelen om met grooten luister de verjaring te vieren der afkondiging der pauselijke encycliek Herum Novarum, de grondwet hunner kristelijke en maatschappelijke strekkin- jeu, hebben dus het budget niet willen goedkeuren, en hebben zich als ware Pharizóers verdoken achter het masker der onthouding. Om al het hatelijke dezer handelwijze e doen uitschijnen geven wij hier de losten betrek hebbende op sociale wetten en die het budget op zeer gevoelbare wijze lelasten, vooral dit jaar. i. VERPLICHTE LASTEN Aan de heeren duivenliefhebbers van Poperinghe en Omliggende. SYNDIKAAT VAN POPERINGHE EN AANPALENDE GEMEENTEN. STAD POPERINGHE lono.- 2. VRIJE LASTEN HERHALING Verplichte lasten 189.033 Vrije lasten 87.945 Algemeen totaal 277 000 Ehwel wat moet men denken over zulke handelwijze En de reden van dat alles ziehier De meerderheid van den Raad is voorstan der eener Middelbare School te Poperin ghe. Alhoewel het Kiezerskorps nogmaals deze zienswijze goedgekeurd heeft, kan de minderheid baren spijt maar niet ver kroppen Hare leden zeggen ZooIaDg er toelagen aao de Middelbare School gege ven worden, zoolang keuren wij de stads- begrooting en de opcentiemen met goed Dus, geen woonhuis voor den hoofdon derwijzer van Abeele, al regende het in zijn bedde geea herstellingen a&n de keizels, al verzonken de boeren met hun gespan in de modder tot aan den as van hunnen wagen geen duurtoeslag, gezins vergoeding of bijzondere toelagen aan stadsbedienden. politieagenten en onder wijzers zij moeten maar hunne buikrie- me spannen en zaaien naar den zak. Wa scboone logika van mannen die het mono- polium de kristane gevoelens beweren ta bezitten. En dat is de tweede troep leutema- Op Woensdag 16 Maart 1927 om 9uie 's morgens Alle stieren van den omtrek mogen aangeboden worden. 1. Stieren zonder tand van volwas- tene. Twee bronzen eeremetalen 2. Stieren met een of twee tanden van volwataene. Een zilveren eerernetaal en een bron zen eeremetaal. 3. Stieren met ten minate drie tan den van volwasaene. Een zilveren eeremetaal en een bron zen eeremetaal. Het Stadsbestuur doet een oproep tot alle landbouwers om aan deze keuring tegenwoordig te zijn en zoo talrijk moge lijk met hunne dieren op te komen. De eereteekens zullen aanstond na de keuringuitgereikt worden in een der zalen van het Stadhuis. De Burgmeester, Neitor LAHAYE. «Mn TREKKING DER TREKKING VAN 10 MAART Donderdag morgend te 10 ure heeft in ie Nationale Bank te Brussel de 58* trek king plaals gehad der leening van oor logsschade 3 t.h. 1922. Hier volgt de uitslag Serie 67.395 nr 16 is uitbetaalbaar met 500,000 fr. Serie 6.373 nr 8 en serie 67.395 nr 20 zijn elk uitbetaalbaar met 100. OOOfr De andere nummers van die series, alsook al de nummers van serie 138.060 zijn uitbetaalbaar met 300 fr. Gemeente PROVEN. De keuring der stieren en den prijskamp voor stieren en koeien, voor de 12* om schrijving, bevattende de gemeenten Crorabeke, Poperinghe, Proven, Rous- brugge-Haringhe, SUvele, Watou.West- vleteren en het gedeelte der gemeente Beveren liggende Westwaarts den steen weg van Stav.ie naar den Eikhoek, zullen dit jaar alhier plaats hebben op Maandag. 28 Maart,om 11 ure voormiddag. Nochtans, buiten de keuring gehouden in de onascbrijvingshoofdplaats Proven, zullen er ook stierenkeuringen (zonder prijskamp) plaats hebben in de volgende gemeenten Te Poperinghe, op Woensdag, 16 Maart om 9 ure voormiddag. Te Watou.op Woensdag, 16 Maart, om 1 ure namiddag. Te Rousbrugge, op Donderdag, 17 Maart, om 1 ure namiddag. De prijskamp, voor stieren voor de 2 nieuwe bewaringspremién van 2.4(H) fr. betaalbaar ia drie annuïteiten, zal plaats hebben denzelfden dag als de gewone prijskamp voor de omschrijvingspremiën namelijk voor de 12* omschrijving te Proven, op Maandag 2^ Maart, om 11 ure voormiddag. Mogen alléén deelnemen aan den prijs- iteei» nï-*t inrericht om ome stedelijke rrn4(. j kamp v< or melkkoeien, de koeien welker zitter van het Provinciaal verbond der veekweeksyndikaten of door den Voor zitter van den Veeboud. De inschrijving voor de keuringen en prijskamp geschiedt op het sekretariaat der gemeente waar de keuring plaats heeft van 9 tot 10 ure voormiddag, op overleg van eene verklaring van den houder vau het dier, opgevende de dag- teekeoing der geboorte (maand en jaar), het signalement, (haar, kleur, bijzondere teekens), het ras, alsook de premie of accessiet in den prijskamp van 1926 be haald het handteeken van den verklaar der moet door den Burgmeester echt ver klaard worden. De gewestelijke prijskamp voor koeien voor de 3* landbouwstreek ingericht, zal plaats hebben te Yperop Dinsdag 12 April om 10 ure voormiddag wezen wierd dat deze opbrengst moet kers. mei», p; rcngslernstiggecontrolterdwerd dooreen veekweeksyodikaatof door eenen veebotid en zulks gedurende een tijdperk van ten minsten 300 dagen Deze con- trool moet bevestigd worden door een getuigschrift afgeleverd door den Voor Drama in een koffiehuis Na zich aan allerlei smakelijke gerech ten te goed gedaan te hebben weigerden vier kerels in een koffiehuis gelegen langs den trekweg van de ijzeren brug van Elbonif naar de sluizen van Saint-Aubin, de rekening te betalen. Eene woorden wisseling volgde tijdens dewelke de eigenaar, M. Luiettier. 36 jaar oud, door drie doodelijke messteken werd getroffen. De herbergier greep naar zijn revolver en schoot een der aanvallers, de genaamde Robert Deshayes. 26 jaar oud, daglooner een kogel in het hoofd deze zal er ver moedelijk het leven bij inschieten. De broeder van Desbayes, Georges. 18 jaar oud, werd aanhouden maar locbende de messteken toegebracht te hebben. Moorddadig gevecht Te Le Mans heeft een moorddadig ge vecht plaats gehad. Een dozijn jong» uitblijvers verlieten laat in den nacht een koffiehuis op de place de la République. Een twist ontstond en weldra waren de ruziemakers handgemeen Messen en scheermessen werden voor deo dag ge baald. Een 23 jarig cementarbeider. Marcel David, kreeg een messteek in het hart en bledf op den slag dood. Nog 2 andere werklieden werden erg gekwetst. De negen aanranders, die de vlucht hadden genomen, werden aangehouden. Bij huis zoekingen vond men bebloede kleederen en messen ALLKRiUNDK (bij de Post) Pope ri nghe. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. m m a m a tr m a a 0 a m PotTCüBCKAkKBNINO N' 41451 Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te renden rooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het blad staat ter beschikking van al wie bet goed meent met het alg emeen nut en belang. Persoonlijk beden nemen we niet op. a a S (bij de Post) Poperinghe. g, Verzekering werkongevallen der stadswerklieden Pensioenen der gtadswerkliedeu Toelage aan Openbaren Onderstand Aandeel in het werk van den Melk- drappel Aandeel der stad in de ouderdomspen sioenen Vaccinatie der behoefligen Geneeskundig schooltoezicht Achterstel ouderdomspensioenen 1500.— 35000. 3300. 100000.— 300.— 5000.— 42055. Samen verplichte lasten 189.055 Pensioenkas Pompiers en hulpkas 145. Ontsmetlingsdienat der woningen 800. Begravingskosten Pompiers en Stadswerklieden 1000. Toelage werkloozenfonds 1500. Bijdrage sanatorium van teringlijders te Sysseele 2500. Geboortetoeslag voor de Kroostrijke gezinnen 2000 - Bijiondere vergoedingen aan geraeen- tebedienden, politie en en onderwijzers 80000. Samen vrije lasten 87.945 Geaehte Liefhebbers, 't ls door vereeuigiug dat ineu sterkte viudt EENDRACHT HAAKT MACHT zegt ous het spreekwoord. Vrij zijn, ziedaar ouze leuze en in t bijzonder voor wat de Duivenliefliehherij aan gaat. Elkeen van l' weet hij ondervinding hoe duur het ous kost een duivenhok te onderhouden. Wat al doet uien niet om onze teergeliefde beestjes in goeden staat te brengen, 0111 ze eene overwiuning te zien behalen. Geeue kosten, geene moeite wor den ervpor gespaard. Het is dan ook een plicht van ons vooruitzicht te uemen, out niet up eeni ge vlochten onze hoop te zien verdwijnen eu een ganseh jaar buiten alle kampen verwijderd te zijn door het verlies van onze liefste en beste beestjes. Geachte liefhebbers, dit zal gebeuren met al wie spelen zal op de Zuid-Ooflerrichtiiig. Ik ben er vijand van Waarom? Omdat ik voor mijne ongen zie wat er gebeuren zal. Ziehier Eene vlucht op Tamines, Ciney, l.ibramout. Arlou, met harden feilen wind. 't zij van 't Zuiden tot 't Westen, is liet kerkhof onzer duiven. Ja tot iu Holland, Denemarken eu 't Noorden vjii Duitsch- and zelfs, zullen onze arme beestjes gedreven worden afgemat en uitgeput om hunne richting te vinden zullen ze neerstorten en voor goed ver dwijnen. Ziedaar »al er ons Ie wachten slaat, met de vluchten in de Zultl-Oosterrichling Het vet lies van onze lasten en uitgaven om een goed hok duiven te bezitten, zullen we voor altijd te betreuren hebben. En wie is er de Schuld van Gij zelfl geachte liefhebbers, voor «enige centie men beterkoop op de convoyage trekt ge al die ran 1 pen op U I Hoe dikwijls hebben onze voorzalen, echte lefhebbers van 't duivensport, alreeds de Zuid- Oosterrichting in 't zeil gebracht, en. we weten iet, iedermaal was hel een fiasco Gij die uwe beestjes zoo lief hebt, zult ge g aten bloots ellen aan zulke rampen en dit voor eenige centiemen Neon liefhebbers t de Zuid- Hchting ziedaar bet ware duivensport. Veel word er gezegd op de richting eener duif. maar het is toehtot nu toe alt'jd klaar bewezen als dat eene duif liefst vliegt van 't zuiden naar 't Noor den. De maatschappijen van Poperinghe en 'I om- iggende hebben allen besloten en zelfs in de ver gaderingen gestemd om de Zuid-Oost richting in voege te brengenMaar dit is niet de wil vari alle ware duirenliefhcbhers. 't Is dan daarom, geachte Hf fhebber, dat ik Jan het besluit genomen heb een syndikaat in te richten op Frankrijk. Ik tal al mijne krachten inspannen om de on kosten zooveel mogelijk te verminderen. Over schot moet er niet zijn. Echte, ware liefheb- hebbertj, ziedaar wat ik wil en zoo er moest overschot beslaan, dan beloof ik dien te laten verspelen ouder de liefhebbers welke deel geno men hebben aan onze groote vluchten. Nog meer Is de convoyage wat duurder voor de vluchten op Frankrijk, ik zal mijn best doen prijzen te geven om deze kosten gemakke lijk te kunnen inwinnen. lederen eerlijken liefhebber zal met liefj aanveerdt worden. Alle geschillen zullen ond«r het reglement van 't Syndikaat en Jat van den W.V. Bond geregeld worden. Een liefhebber van iedere aanpalende gemeen- MET PRIJSKAMP Op te zal ik vragen om controle te honden de intoetsten en uitgaven. Het K ile zai bestaan uit mannen lie hok bezitten en die dus geen deel nemen aan de prijsvl u liten. AIzoo tullen deze onpartijdig a||e beslissingen kunnen nemen zonder winstbejag Zie het programma der vluchten op 2* bladz,- Een M sehrijvingsüjst hangt In bet Iok»a «Café Jan». 23. Priesterstraat, en iedere ware. echte, eerlijke liefhebber zal er ontvangen w,>r den zooaJs het hetaaait De Inrichter: Jean ROEYKE.VS, •Café Jan».23 Prieste-straat.Tel. 127,Poperingke P. S. ZeoaL men weet. als er nieuws 0p handen is. wordt er zooal van si'e- wat verteld Om alle vrrdere k'aps tegen te houderf. heb jfc de eer en het genoegen aan alle Duivenliefheb ber» ter kennis te brengen als dat ik dit Syudi kaat inr h* oo mijn eigen, zonder de m*]e hulp van l'is eender wie Gmslate irs. manden en al bet noo: ce zijn alreeds aan mijne «d «itie». Verder nog. Ik richt dit Syndikaat in om «hjjn bestaan» te zoeke? e i? in tgeheel of tjL Hoesten i» een verschijnsel van den stnjd. dien het lichaam voert tegen alles wat de ademhaling belemmert Zuivet Uw luchtwegen en Itoro de natuur te hulp met de slqn> oplossende en ontsteking genezende Bij alle ApotKek Fr. 12.— i Fr. 20.— Fr. 35, iijn voordeeltgef schappijen De Verbroedering* en «Recht en Vrede» te scheuren. Verre zij van daar. HET EENIGSVE DOEL IS A»n onze Duiver; iefh«:,. hen v-an P ering" e en Om rgende eerlijh rechtvaar.!:,- -port te verschaffen op da Zuid- richting. JAN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1