ZEVENDE JAAR ZONDAG UAPRIL 19-2 Lumbago Kloosterbalsem Caisse Commerciale ds ~2j centiemen hel nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. JL e RECITAL De D ragers van Kasbons GEMEENTEKREDIET van BELGIE Bank FORREST L POP^'NGHE, Bertenpl.at», 10, téi. 89 Gabr. DUPOHT Vreeselijke Koolmijnramp Onze Oude Carnavalstoeten Horlogerij G.DupoBUZ««B AKKER's Ben Kooper Oorlogsschade Obligatièn 1925, 5 0)0 Drinkt "MAS-CAR" bier Bureelgerief Prachtpapier SPAARKAS 4 0)0 Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in dooren. Drukwerken te verkrijgen bij V[ierstraat, i Pope ring he. V I Abonnementen t Jaar in stad, ttfuis besteld 10.50 tr. buiten stad, snet de post 12.00 ff. Buitenland20.00 tr. M«a abonneert op olie Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. 28 dooden en talrijke gekwetsten Zaterdag morgen verspreidde zicb een1 akelig gerucht in de strekeu van llergeu en van het Center. Er was eeue ramp gebeurd, door bet grauvvgas veroorzaakt, in een dar putten vaa de koolmiju Levant de Mons», te Kstiunes-au val. Er waren talrijke slacht offers. Vrijdag nacht, was bij 't kolen uitkap pen eene holte vol doodende gas doorge hakt, en eene ontzettende ontploffing schudde de onderaardsche gaanderijen, talrijke werklieden verbrandend en ver slikkend. De raxnp gebeurde rood 1 f ure 'savoods toen juist de nachtploeg in de mijn ge daald was. De koolmijn Levant de Mons 0 is ge legen op de grensscheiding van het Center en van Borinage. Onmiddelijk werden de reddingswer ken ingericht, doch deze gingen niet ge makkelijk ondanks de bewonderenswaar dige dapperheid der tedders, die huD eigen leven waagden om dit van hunne werkgezellen te redden of te pogen te redden. Ziehier in welke omstandigheden de vreeselijke'ramp zich heeft voorgedaan Het was op hel oogenblik der aflossing, iets voor 10 ure, Vrijdag avond, op het verdiep van 355 meters. De namiddag- ploeg onder leiding van dea ploegbaas Fernand Simon keerde naar de opper vlakte terug, terwijl de nachtploeg onder leiding van den ploegbaas Victor Dupont zich naar den arbeid begaf. De twee groepen, samen 280 mijnwerkers, kruis ten elkaar in de gaanderij en 't is precies op dat oogenblik geweest dat de grauw- gasontploffing plaats had, en zooveel slachtoffers maakte. Zaterdag morgend is M Wauters, mi nister van nijverheid en Arbeid ook ter plaats van de ramp gekomen, evenals M. Damoiseaux, gouverneur van Heaegouw. Zij wonnen alle mogelijke inlichtingen in over de omstandigheden van het schrik kelijk ongeluk. Het parket van Bergen is te Estinnes- au-Vtl afgestapt. De magistraten hebben de leden van het hooger personeel der koolmijn ondervraagd, om de oorzaak der ramp vast te stellen. Trouw aan eene vrome en hoogst ge waardeerde gewoonte, heeft H M. de Ko niagin, Zondag laatst, vergezeld van de gravin de Caraman-Chimay en graaf van Caubergh, den troost en de opbeuring barer tegenwoordigheid aan de naastbe- staanden der dooden en gekwetsten ge bracht. De ramp van Eslinnes au-Val herinnert «an de vor<ge rampen die zich hebben voorgedaan. De tragische opsomraiDg luidt 1 Maart 1903, te Anderlues, in de mijn Gsadebien 33 dooden In Juli 1905, in dezelfde mijn 21 dooden 1923 in de koolmijn te Tbieu 9 dooden 1923 te Courceües-Noord 10 dooden. De vreeselijkste mijnramp die in Beigié is gebeurd, was deze te Anderlues in 1895. Er waren toen 182 dooden. In het gezin van het slachtoffer Félix* Quintin s Maandag nacht een zoontje geboren. Groot is de droefheid weike in d^ze familie heersebt. De Koning en de Koningin zullen pekr en meter zijn, Orde van. den Stoet Ziekt- k SptilkiftrtiQ ten bureele dezer. UiTGKVKRs-ËiGiNAARs Gebroeders DU PON T Yperstra&t, 2, POPERINGHE. «6459 Aankondigingen Op 4* en 2* bladzijde 0.60 Ir. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN iifiiMi.XilYtr.RiUa] PA BR l'RE.N in Goud, Diamant. bij Yperstraat, Poperinghe. Ministerie man Landbouw bandbouwers Hoenderkweekers op Duivensport Syad&aat vaa Fopariogha 4 Oaliggends Geachte liefhebbers, Over 0 weken geleden toen er zulke propaganda gemaakt wierd voor de Zuid Oost richting, schreef Jun eeo arti kel in o De Gazet van Poperinghe» bij dewelke hij voorspelde nisdat de Zuid- Oostrichting een fiasco zoude zijn. Over 3 weken voorspelde hij iu 't zelfde blad tegen den 1 Mei grooten afslag op de vluchten in 't Zuiden. En ziehier liefhebbers de voorspellin gen van Jan zijn uitgevallen. Nu brengt hij u ter kennis alsdat het op Zondag f Mei is als dat de eerste vlucht plaats heeft en dit, op ARRAS Welk nut zult gij er uit trekken, ge achte liefhebbers met te spelen in 't Syn- dikaat. Ziehier: 2* Daar wij met ecnen omtrek spelen zuttffii net aitrjn aezerde nerhebDers niet zijn die de eerste prijzen zullen weg vagen. Nochtans 'l is in uwen intrest, veel duiven te spelen Hoe meer duiven op eene vlucht des te minder de onkosten van vervoer. Alie liefhebbers zonder uitzondering dus naar 't syndikaat te Jaos Op Maandag 25 April Locre inkorving tot 9 ure. Op Woensdag 27 April Nieuwkerke inkorving tot 9 ure. Gratis aangebodeu aan aile eerlijke liefhebbers. 6 prijzen gratis aan den 5*. 10«, 15*. 20*, 25* en 30*, prijs eecen bak echt goed flesschenbier. t huis gebracht bij de vrouw en kind- rs De liefhebber mag ook de weerde in geld nemen Inkorving tot f 1 uur. De Inrichter. Jan Roeykens A e Apotheken. Tuben vaa fr. 7.50 es fr. 15.» ATad*mol*»*U«» Andrée VAN8TEBNKI8TE Aludemolaelle Pernunde MALL.UM1EZ annoncé pour le Mardi 19 Avril, est, par suite de cir- constances imprévues, remis au MARDI 26 AVRIL 1927. liet getril Automobiels Volgeos eene statistiek opgemaakt in Amerika op zeer ernstige wijze door drie groote organen van het automobilisme, bolden einde December 1928, 27.527.238 autorijtuigen in de wereld (luxevoituren, vrachtauto», kamionetten, autocais). De vermeerdering in een jaar werd gebracht op 3.074.971 voertuigen, betzij 8.424 autorijtuigen per dag. Daar de voortbrengst op dezen oogen blik dezelfde is als verleden jaar, mag men zeggen dat leu huidigen dage 28 miljoen automobielen dagelijks in de we reld bollen, gerekend op de gemiddelde basis van 5 liters naphte per rijtuig, maakt zulks 140 miljoen liters naphte, tietzij 31 milliard uiers per jaar. De Vereenigde-Staten blijven aan het hoofd met 22 miljoen automobielen. Eu ropa wordt aangeteekend voor 3.100.000 autos. Noord- en Zuid-Amerika <de Ver eeoigde Staten uitgesloten) voor 1 milj. 370.750 Oceanic voor 517.000; Azië voor 295.000 en Afrika voor 190 000. Einde 1925 nam Canadade tweede plaats in de statistiekvóór Frankrijk en Grool- Engeland. Einde 1926 had Groot-Enge land Canada vooruitgestoken met 984.468 autorijtuigen. Frankrijk behoudt de derde plaats met 901.000 vosrtuigen, met eene vermeerdering van 100 000 autos op het jaar 1925, en Canada was de vierde met 820 000 voertuigen Australiö 301.000 Duitschland heeft 318 000 autos, de Argentijnsche Republiek 102.000 autos, Italië 150.000, België 130.000, Nieuw- Zeeland 123.000, Brazilië 110.000, En- gelsch Indië 100.000, Zweden 99.200, Spanje 85.000, enz. Wat de motooycletten betreft, Europa beeft den voorrang met een totaal van 1.235.000 machienen de Vereenigde- Staten komen er achter met 1128 622 ma chienen. Het grootste verkeer per moto is in Groot-Eageland, waar 500.000 ma chienen zijn t^geo 150 000 in Frankrijk. ROULERS Voorheen G. DELAERE óc C° (Naamiooze Vennootschap) Vrij van alle Belastingen TREKKING DER In de Spaarkas De stortingen welke gedurende de maand Maart in de Spaarkas verricht werden bedroegen 99 millioen frank en overtroffen de terugbetalingen met 41 millioen. Sedert 1 Januari zijn de spaar- ioïagen met 167 millioen aangegroeid, dit is met meer dan 2 mitlioea per werkdag gehad der leeniag van de Verwoeste Ge westen 1921 4 p c. De overige nummers dezer reeksen zijn uitbetaalbaar met 250 frank. Wosnsdag morgend, ten 10 ure, heeft in de Nationale Bank te Brussel de 47* trekking plaats gehad der leening der Verwoeste Gewesten 1923 5 p. o. Elk der hierna vermelde reeksen win nen 10.000 fr. R. N. R. N. R. N. R. N. 36893 3 97058 5 99603 3 101192 2 105742 3 136182 3 170574 2 188022 1 212060 1 223772 1 233780 4 266311 1 356646 4 394948 5 399917 5 De andere nummers deser reeksen zijn uitbetaalbaar met 550 fr. C0MPTANT UITBETAALD Schrijven en hoeveelheid aandui den VERMEERSCH, Wis te lag ent, 12, Margaretaplaats te LEU VEX. hebben het groot voordeel tea allen tijde over geld te kunnen beschikken zelfs vóór den vervaldag Daarom verkiezen de Spaarders de plaatsingen van het KASBONS aan 3 maanden 4.50 netto 5.40 bruto KASBONS aan 6 maanden 5.00 netto 6.00 bruto KASBONS aan één jaar 5.50 netto 6.60 bruto Voor alle verdere inlichtingen wende men zich bij de plaatselijke agenten of bij het Hoofdagentsehap 03U& f WftftiOdé M, YPER, Groote Merkt, 9, telefoon 304 WÉÈ ALLKHUlNÜK (bij de Postt ERINGHE De naamloose ingezonden artikels worden geweigerd te Estinnes-au Val D« Koningin ter plaats D« vorige rampen In h*t gezin Quintin STAD POPERINGHE. Onze stad was in gausch de streek bekend om hare tcliooue Carnavalstoeten en de ouderen her inneren rich nog heel goed de feesten die plaat* grepen op het einde der jaren (30, in 1870 en kortst hij in 1888 en 1889. Daar er op 11*2 Mei aaustaaiide een Zomercarna val met Reklaamatoet, de straten der stad aal doorkruisen, meenen wij onto lezers aangenaam te zijn met het programma weer te geren van een zuikdauig feest dal plaats had op het einde der jaren 60. Men zal daarin zien dat de Poperinghenaars daarvan een handje hadden. Wal alsdan op touw kon gezet worden, kan ook dit jaar nog geschie den, als eenieder van goeden wil is en de maat schappijen engilden er zich willen mede bemoeien Z'ehier dus hel programma van einde jaren 00 Weldadigheidsfeest te Poperinghe Vrijwillige Sapeurs Pompiers ven stad 1 De Tambour-Major en hat Muziek n Z. M. de Koning van Tombouctou. de machtigste Keizer van Afrika, volgens René Caillié en Charles Nodier van het Kransch Ins'.i- lut. Met een weinig goeden wil zal men in de klee- di> g bemerken Mantels in rood floers, broeken in wit satiju, tulbanden in Indisch cachemire. René Caillic stierf zonder den tij I gehad te heb ben deze kleederen te doen verwen en Charles Nodier (Geschiedenis van den Koning van Bohe- men met zijne 7 Kasteeieu) spreekt alleenlijk van de Academie vau Tombouctou die aan den Staat niets koste. Wij hebben uogthan» ral» ra4«n»«iii te gelooven dat deze klcedij deze der Zouaven is. '1 Het geschut der uitvinders van het Buskruid, de vermaarde Tsohing-Kao voorafgaande van Auber. Laat ons zegzeu aan de personen bij wiens ge boorte men kanon of vuurwerk afschoot dat Bar- ihelemi Schwartz het buskruid maar lang na de Chineezen uitgevonden heeft (deze die dit verba zend voordeel niet verkregen, weten maar al te wel dal Tsching Kaode belangrijke personnage is van Hel Bronzen Paard zelfde kleedcrrijkdom 8 De vermaarde schrijver van de toover- sprookjes schiep Blauwbaard, die zooals ieder een weei hel aangename talent bezat de schoonste en rijkste vrouwen te huwen en hun daarna te dood b om hunne goederen te veroveren en maar altijd met bevallig er en rijker te trouwen deze ladder van Jacob eindigde met de 7*, daar de broeders dezer laatste den verrader ter dood brachtten Prachtig kostuim.) 4 De Hongaren op zoek naar het Land van Belofte wagen Deze wagen kan door de weelde niet uitsteken, hij vertegenwoordigd onder de beeltenis van een Hongaar.het lot waaraan eene groote boeveelh- id werklieden overgeleverd zijn in de rijkste land bouwstreek der wereld. LGENADIG* PRIJZEN. 5 De personen die Miquel van Carvantas Saavedra gelezen hebben, zelf degene die van hem nog nooit hoorden vertellen zullen hier nu zijnen vermaarden Don Quichotte kunnen be wonderen. Op het hoefd den helm van Membrin, met zijn stalen harnas en oud rood flu weeten mantel be kleed, rijlaarzen, gouden sporen, en lans in ver houding. 6 Kostumen van soldaten en burgers uit alle eeuwen, volgens natuur gemaakt in de 19* eeuw. 1. Het hoofd der lforijnen, onze voorouders die opstonden tegen Cesar bij zijne terugkomst uit Engeland - fGallisch opperhoofd - 3 Romein- sche Krijger - 4. idem onder Cl oris - 5 idem ou der Clotarius. zijn zoon - 6. idem onder Pepijn van Herstal - 7. Ridder onder Karei de Groote - 8. Burger onder Lodewijk de Goede - 9. Ridder onder Boudewijn II - 10. Reiziger onder Robrecht de Fries -11. Godfried van Bouillon - IS. Jacob van Artevelde, ruwaert van Vlaanderen - 13. Breydel - 14 Ridder onder Lodewijk XI- IN. idem onder Keizer Karei - 16. Musketier onder Manrits van Nassau - 17. Ridder onder Maria Theresia - 18. Burger van 1793 - 19. De leeuw van den dag. 7 De groote Schah-Habaham midden van zijn Hof. Volgens Scribe der Fransche Academie en de teekeningen medegebracht van Monomotapa door Kaptein Franklin, van de Britsche zeemacht, wa- ger- W ie kent het geestig stukje niet van Scribe «De Beer en de Par ha». SA at de ongelukkige Kap tein Franklin betreft, dat God hem onder zijne heilige hoede behoude of hein vrede verleene want wij verwachten nog altijd zijne teekenin gen en hij is nog niet teruggevonden. Niets zal nogthar.s ontbreken aan de oostersehe pracht van den wagen met 4 paarden. v Muziek van zekere volkstammen door Cbristoffel Colombus en andere ontdekt. Zij zingen de 40couplets van M' Je la Palisse volgens M« uage ze ons nagelaten heeft Wagen met ezels bespannen. Om ons niet te bedriegen over den reiziger die eerst apen ontmoet'e en ook om "t publiek niet in dwaling tebrergen op zu s een be;angrijk punt. zoo hebben wij bij den naam van het luisterijk Kind van Genua gevoegd en andere. Men zal verslegen zijn over de opvoeding deze* dieren die zoowel aaa den mease h gelijken. De leder medewerker S Het blad staat ter blijft verantwoor delijk voor ziine bijdragen. Bijdragen in te Z- ZCOVirt; mu- f gelijk tegen den Donderdae noen. beschikking van a! •ie Uet goed meent i»«-t het aifemeer. nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. m n n E a n n n a (bij de Post) uitvinder der vargelijkende ontleedkunst, Geor ges Cu vier /egt Hunne klcedij bevrijd het pu bliek vau alle oneerbaarheid. 9 - De antieke Lentegodin in hare lente wageu.) NS agen door vier peerden getrokken, rijklijk versierd naar de schoonste modellen. Nevens de Godin, zullen kinderen door gezang het aanstaande zomergetijde begroeten. 10 Een wagen den voorspoed der nij verheid verbeeldende door den vasteu bevoor- deeligd. Deze wagen met vier peerdeu bespannen draagt eene schuil niet eene nnrakeleuze vischvaugst be laden. De bemanning visrt in vreugde het begi|| vau het jaargetijde dat haar meest profijt bij brengt. <1 De oude Stad Poperinghe, in volle glans van jeugd, kracht, toekomst en nijverheid. wageDj Deze prachtige wagen met vier peerdeu be- spanneu verbeeld de stad Poperinghe. Met de eene hand boud zij de wapens der stad te midden van lands- en nijverkeidsalaam. Voor haar pluk ken twee kindoren, door laudbouwers op den arm gedregen hop in een gouden mandje. <9 De eerste werken van kolenultgravlng van verschillende kleuren en vloeistoffenfwagen Men spreekt hier maar van koolmijnen, enkel uit nederigheid, men mag verzekerd zijn dat er van alle slach zullen zijn lange, breede, geeie, roode, groene, bleeke, opgeblazen, effen, enz bijzonderlijk wanneer men weten zal dat er hier spraak is van den fameuzen Raad der Pierrots, die door zijne kluchten eu verrassingen verhopen liet geld aan te trekken voor den blok der armen Zij zullen voor de eerste maal gebruik maken van een werktuig hunner uitvinding waarvan den naam tot nu toe onbekend is. 13 De Liafdadighaid beroep doende op alle beurzen, op alle fortuin, ten voordeele van deze die or geen hebben, ^wagen) 1 f. - Groep Araabsche Ruiters door Auu' el Kader aangevoerd. De groen, en bijionderlijk de Bevelhebber, zul len door oe rijkdom hunner kleederen de oogen op iich trekken. Nota van het Inrichtend Komtteit Zooals we hierboven kunnen zien waren de lusdaiiige feesten, welke hier in de vroegere ja'en plaats grepen, bijzonder prachtig, ook w.is volgens de gezegden van ouderen, de volkstoc- loop buitengewoon groot. Zonder het feest, dat thans ter voorbereiding ligt, zoo grootsch te voorspellen, kunnen we toch verzekeren dat het niettemin prachtig zal zijn en dat het, moet de weéremaker in nen goeién dag zijn, aan volk niet zal ontbreken. Het zal onze neringdoeners een goeden dag bezorgen en daarom moe en we trachten het zooveel moge lijk uit te breiden. Van nu af hebben we reeds de verzekering van de deelname van meer dan 20 wagens en groe pen, voegen we daarbij het reklaamgedeelte en we komen reeds tot een eindelooze stoet. Om er den vollen luister bij te zetten doen de inrichters een oproep tot de afzonderlijke groe pen, evenals tot de zonen-landbouwers opdat re zoo talrijk mogelijk opkomen en met hunne op gesmukte paarden den stoet zouden willen op luisteren. De Handelaars-Nijveraars van stad. zoowel als van den omtrek, worden insgelijks bij de deelnemers verwacht, ze zullen a'zoo door het Reklaanige Jec te hunne produkten meer en meer kunnen laten kennen. Alle inlichtingen en verderen nitleg worden verstrekt op het secretariaat Yperstraa», 2. Poperinghe, ofwel bij da leden van het inrichtend komiteit. Dezen welke aan den stoet wensch»n deel te. nemen, moeten zich op het secretariaat laten inschrijven. Zondag 24 April 1927, om 2 u stipt in de zaal van dan Hoanderbond Lokaai In den Nieuwen Telefoon, Meenenpoort Yper. zal er eene belangrijke lichtbeeld demonstratie gegeven worden, met voor dracht en uitleggingen over eHe ziekte" de- Hoenders, voorgedregen door den op ziener der veeartsen den Heer Dejonc- keere met de bereidwillende medehulp van den Heer Leynen hoofdopziener ven het Staatslaboratorium Eene film za af gespeeld worden over den oorsprong de- tering. ij zullen ter «lier gelegeuheiJ fcet kranig woord van den Heer Vaas kunnen aar.hooren. 1 de» Kleinveeconsulent van den Begischen B-w- renbond. Vervolgenllijk zal er eene groote Tsaabo'a plaats hebbes, van heden af zijn «r reeds tn te verkrijgen in het lokaal. Namens het Bestuur van den Hoenderbond van Yper. bij JAN ROEYKENS *Caf<' Jan-» 23, Priesterstraat, Poperinghe, f* Op iedere vlucht 15 tot 20 centie men goedkooper per duif en dit op alle vluchten 't is eender tegen welke maatschappij van Poperinghe en 't om liggende. zoodus, speelt ge 100 duiven In 't jaar 't is 20 fr. vooruit voor u. 3* Er zal to Jans, schoon spel bestaan en de kleine liefhebbers, dewelke maar met ééne duif kunnen spelen, zullen met zooveel liefde aanveerdt worden als degeene die spelen met gansch bun hok. Op Zondag 1 Mei ARRAS 1500 frank prijzen verdeeld in tuisen en poelen, heeft, unique en seriën. Waarom lijdt ge die ofidrage!i;'*e pijn? Onaf gebroken wordt ge gefolterd door die stekend;, ow gevoelszenawen pijnigende smarten. Weet ge niet dat Akker s Kloosterbalsem Uw red- midde zaï zijn? Wrijf eens goed met dezen beroervders, geneeskrachtige?! ëatsent. Ge zott verbaasd staan over de uitwerking. Uwe steken zollen verdwijnen, Uw pijn gaat weg en ge bast weer leven ais ieder ander zonder p„a. Ville de Poperinghe. Salie du Palace-Theatre <lunn<- psr Professatir de Pisuo en Ville tvec l« Concours de Professeur de Violon au Conservatoire d'Ostende et Preruier Violon au Kursaal Leening van 1921 4 p. c. Vrijdag morgend heeft in de Nationale Ranlr, la RHiatel, da Kt- (aakkisg plaat» Reek* 157.453 Nr 3 wint een miljoen Leening 5 t.h. 1923 Reeksen 166.887 Nr 4 en 197.328 Nr 2 winnen elk 100 000 fr. Reeksen 511.17 Nr 2, 178.015 Nr 4 en 217.978 Nr 1 winnen elk 50.000 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1