Reis naar OOSTENDE Uitstap naar CROMBEKE ZEVENDE JA AH '13 23 centiemen iiel nummer ZONDAG 3 JLNI 19*2 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Drinlvl CIIASS Biei' Indien «jij geld plaatst Let op GEMEED1TER HE DIE T ran Buitenland Gebr. DUPOHT Bureelgerief Prachtpapier Horlogerij G.DupoBUZooa a de Oceaan vlucht. Uit de Geschiedenis van Staden Zondag* 5 Juni 1927 Verwoeste Gewesten Ren!f FflRRFRT f i POPERINGHE, Bertenplaats, 10, tél. 89 &4UK f UDDfekJè U. I YPER, Groote Markt, 9, telefoon 304 MEEDEDEELINGEN Schoolgerief Speelkaarten i Specialiteit van iu doozeii. ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Poperinghe. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 40 50 tr. buiten stad, met de post42 00 fr. Buitenland20.00 Ir. M«n abonneert op alia Belgische Poetkantorea Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. a 0 0 0 0 0 2 m ar Uitgivcrs-ëig*?uars Gebrosder# DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoiTcaiciuiinM N" 41451 ■■M^^^knwwinmnmpa S n Aankondigingen Op 4* en t'bladzijde 0.60 Ir. de regel. Op 31 en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. ■■■insftis li. rr-r i i j Goudsmeder Juweelhaudel Mooters Lip Roskopff - Patent, Sta! ie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN iifitil.Zllvir.lReks) PABRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, Poperinghe. Een correspondent uit Staden heeft aau De Poperingheutar Zondag laatst, een artikel gezonden waaruit blijkt dat hij niet wel ingelicht is over zijne plaatse lijke geschiedenis. Hij beweert dat volgens Staden» geschiedenis er eerat in 1851 aldaar eene muziekmaatschappij gesticht is geweest Zoodus het feest door de Mu ziekmaatschappij St. Cecilia van Staden ter gelegenheid harer 400* verjaardag en der overhandiging van haar nieuw vaan del, was enkel oogverblindbeid om een politiek feest op touw te stellen. Zonder ons verder met het artikel te bekommeren, willen wij toch, om der wille van de waarheid alleen een klaar bewijs leveren dat er reeds in 4833 te Sta den eene muziekmaatschappij bestond. Dit bewijs vinden wij in de archieven van de Koninklijke Philharmonic van Po peringhe. Ziehier en oordeelt Ziehier de vertaling van het antwoord uit Poperinghe In 1834 gaf de Muziekmaatschappij vat Poperinghe den 20 Juli op hare beurt een wedstrijd uit. Het muziek van Staden be haalde er den 1* prijs van u ivoering in de 2* d;gemeenten Zooals wa in ons vorig nummer meld den, werd Lindbergb.de held der Oceaan rlucht New-York-Parijg, Zaterdag laatst, p verzoek Hunner Majesteit de Koning en Koningin, te Brussel verwacht. Ofschoon zijne aankomst op het vlieg- lein van Evere, slechts voor 3 ure werd angekondigd, was het reeds van in den oormiddag een onophoudende toeloop an volk naar het plein. Gewone en bij ondere trams, autobussen, autocars, |axis, enz. werden stormenderhand inge nomen. Het duurde niet lang of de pu blieke omheining van het plein zag zwart an 't volk, zoodanig dat ooi 2 ure geeD jplaats meer overbleef en de poorten ge sloten moesten wordeu. De weiden, braak |anden en zelfs de landerijen rondom het plein geleken alras eene menschenzee. Op fitie daken, op de boomen, de seinpalen, veral klampten zich troppels nieuws gierigen vast, die toch maar een blikje p het plein wilden werpen. De gendar- len en de troepen, welke den ordedienst loest verzekeren.hadden 't niet gemakke ■ijk om de orde te handhaven en de bar f jirieren dicht te houden. Nooit zag men jpoo een volkstoeloop. De telefoons en de draadlooze posten ran het vliegkamp waren vanaf 12 ure an t werk. Zoo werd aangekondigd dat jLindbergh om 42 ure 7 le Bourget had erlatcn en na een uur boven Parijs te ebben blijven zwieren, de richting van Brussel was ingeslegen. Om 2.30 ure rerd hij boven Valenciennes aangekon- igd. Dan stegen tien militaire vliegtui gen uit het kamp van Evere de lucht in m den Spirit of St. Louis te gemoet Ie gaan. Kort vóór 3 ure weerklonk in de verte en motorgeronk en weldra daalden de eerste Belgische vliegtuigen neer. IS Plots verscheen aan den gezichteinder een witte monoplan. Stilaan Daderde de 'i breed gevleugelde vogel om na eene reeks buitelingen in een lange zweefvlucht neer te strijken. Het muziek van het Imilitair vliegkorps befte het Amerikaansch volkslied aan terwijl een oorverdoovende f pv&tie uitbarstte. Het was 3 ure 43 toen !r|L;odbergh uit zijn macbien stapte. Na eenige weikomgroeten vanwege ML Jaspar, deed onze held een autotochtje ■rondom het plein, wijl de menigte in een tnbeschrijflijke geestdrift juichte en ierde, en met zakdoeken en hoeden ruifde. Na eene korte ontvangst in de Mess der fficieren, ving de zegetocht aan naar e stad. Na in het Amerikaansch Gezant- chap te zijnjrerwelkomd, toog de stoet oort naar het graf van den Onbekenden oldaat, waar Lindbergh eene schoone roon, waarop ia gulden letters te lezen tond Hulde van Kapitein Lindbergh p den steen neerlegde Ondertusschen ing een heel leger fotografen en filmop- emers hun gang. Nu ging de zegetocht voort naar het ■Paleis van den Koning, waar Lidbergh ■door de Koninklijke familie werd outran Igen en vanwege de Koning het eereteeken ■van Ridder is de Leopoldsorde ontving. Na eeie ontvangst in den Koninklijken Aéro-Ciub ging het naar den American- Club waar een groot feestmaal ter eere van den koenen vlieger werd gegeven. Zondag morgen werd Lindbergh ont vangen op het stadhuis te Brussel, s Na middags om 2 ure trok Lindbergh naar I het vliegtuig van Evere, waar hij om 3 Wij meenen dat deze bewijzen voldoen jure met de Spirit of St. Louis» opsteeg de zijn om aan te toooen dat de corres- IBen na eenige acrobatics boven het plein te pondent van De Poperinghenaar uit 1 hebben uitgevoerd, Londenwaarts optrok Staden. onvoldoende ingelicht was over waar hi, om 5 ure 40 toekwam. deze zaak j> i ïltamscbe Rationalisten aan t werk Op O. H. Hemel vaartdag had te Brus sel eene groote betooging plaats van de Christene Arbeiders ter gelegenheid der verjaring van de Encycliek Rerum Nova rum. Na den optocht van den stoet, waarin al de gemeenten van het Arrondissement Brussel vertegenwoordigd waren, gingen twee redenaars het woord voeren, 't Is op dit oogeoblik dat de plechtigheid door de Viaamscbe Nationalisten gestoord werd Hieronder geven wij over dit voorval een verhaal welk verscheen in het Ka tholieke dagblad Het Nieuws van den Dag 't Was te schoon, en dc Viaamscbe Na tioDalisten, Extremisten of Fronlers, hoe men ook die kwajongens heet, moesten het bederven. Twee redenaars zouden het woord voeren, namelijk M. Van den Eynde, volksvertegenwoordiger, in 't Ylaamscb, en M Garnoy, senator, in 't Fransch. Na een inleidend woord van Kamerlid Vergels, kwam M. Van den Eynde aan 't woord, om hulde en dank te zeggen aan de deelnemers voor hunne overialrijke opkomst en te wijzen op de grootsche beteekenis van dezen praebtigen Rerum- Novarumdag. Men had het ongelukkig gedacht opge vat de redenaars den stoep van het Vlaamsch Huis het lokaal der VI. N. als spreekgestoelte te geven. Nauw- lijks had M. Van den Eynde enkele woor den gesproken of men hing buiten een der verdiepvensters van het Vlaamsch Huis eene plakkaat met de woorden <i Leve Borms 1 De betoogers, veront waardigd over deze ongepaste inmeaging floten en jouwden duchtig de Extremisten uit. Men wilde zelfs in het Vlaamsch Huis dringen om de plakkaat te verwijderen, doch de uithangers ervan, ziende dat zij juist het tegenovergestelde van den ver hoopten uitslag bekwamen, trokken zelf bet ding binnen. Middelerwijl kwam de policie tusschen en deed den stoep van het VI. H. ontruimen. Aan het houden der meeling kon niet meer gedacht wor den. Terwijl de rede van M. Van den Eynde door het spijtig voorval onderbro ken werd, sprak M. Carnoy, aan het Broodhuis tot dt menigte. De betoogers verlieten ordelijk doch zeer misnoegd de Groote Markt. Afvaardigingen van de deelnemende vereenigingen ec maatschappijen begaveD zich naar de Christene Arbeids-Centrale Pletinckxstraat waar de Belgische en Pauselijke vlaggen feestelijk aau den ge vel wapperden om bij de uitreiking der premién tegenwoordig te ziju. De iarichters van de Rerum-Novarum herdenking hebben aan de Drukpers de volgende protestatie gezonden Het Rerum Novarum Kamiteii teekent heftig protest aan tegen de Bormsmaoifea- tatie op touw gezet door eenige leden van het Vlaamsch Huis Het klaagt bij de openbare meening het misbruik aan dat gemaakt werd door deze manifestanten van de plechtighe Rerum Novarum betoo- giog op de Groote Markt Het Rerum No» varum Komiteit verklaart dat deze Borms manifestatie niets gemeens beeft met de Rerum Novarum betoegmg en met de Christene Maatschappelijke organisaties van het arrondissement Br :sse. get.) Jozef CARDIJN, priester, Bestuurderder Maatschappelijke Werken Te Pjpennghe en Yper. bij de Fe#»ten der fi.liuldiging van de Standbeelden der Gesneuvelden, was de reden van hunne laakbare houding, de aanwezigheid van Gedecoreerdeo.Gegaloneerde sabelslepers en ajtdere fransquillons, zoo beweerde de West-Vlaming Ka nu te Brussel, wat zou wel mogen de reden gew eest zijn van bun schandig optreden l Daar waren bet nu al Katho lieke Vlaamsche Arbeiders en Boeren, door de Geestelijkheid opgeleid en het viel nog in hun goesting niet. De Katholieken noemen zulke mannen ruziemakers, en ze hebben waarlijk hun nen naam niet gestolen. Turn-Club "De Onvermoeibaren o o POPERINQHE o o voor de Meisjesafdceling om deel te uemen aan het Groot MEI5JE5T0RM00I Algemeeoe vergadering bij Alidore Decadt, Groote Markt om 6u. 45 m. Vertrek om 7 uur. Zondag I 9 Juni I 927 voor Turners en Turneressen Vertrek op de Groote Markt om 3 uur HET BESTCUR. DépotD. GRUWEZ, Crorabeke. TREKKING VAN I JUNI 1927 Woensdag morgen ten 40 ure heeft de 32* trekking plaats gehad der leening van oorlogsschade 4 t.h. 1921. De andere nummers van de aangeduide series en al de nummers van series 47.847,66.881 en 146 076 zijn uitbe- taaiba&r met 230 frank. t Zijn de interosten voordeelig en vrij van belattingen Is het aan korten termijn Kunt gij aan uw geld vóór den vervaldag Moogt gij wel gerust zijn over uw kapitaal Is de geheimhouding volstrekt O E KASBONS aan 3 maanden 4.00 "o netto 4.80 bruto KASBONS aan 0 maanden 4.50 "0 netto 5.40 TÓ bruto KASBONS aan één jaar 5.00 ('u netto 6.00 bruto van het zijn in die voorwaarden uitgegeven en mogen ingeschreven worden bij alle plaatselijke agenten en ook bij bot Hoofdagentschap MMKrr-rv Taks op de Voertuigen De landbouwers en al de houders van voertuigen worden eraan herinnerd dat de taks op de gewone voertuigen voor het jaar 1927 op dezelfde grondslagen als voor 1926 dient betaald te worden Bijzondere zitdagen worden te dien einde gehouden te POPERINGHE ten kantore der belastin gen Stadhuis, op 3, 10, 13, 43, 16, A 17 Juni. REN1NGHELST op Dinsdag 14 Juni a s. gewone zitdag. WKSTOUTER op Donderdag 9 Juni a.sr gewone zitdag. Bijkomende Grondbelasting Er wordt aan de eigenaars herinnerd dat aan degenen die de bijkomende grond belastingen voor de jaren 4927 tot en met 1929 in eens en op voerhand beta len vóór 1* Juli aanstaande, 16% korting verleend wordt. De Ontvanger, Prosper Mestdag. Leest en Verspreidt DE GAZET VAN POPERINGHE Sat r*5assch eiticaaciai es hst Lager In De Westvlamingvan Zondag laatst lezen wij dat de Minister van Lands verdediging. M. de Brocquerille, tegen versehe. iene Viaamscbe Nationalisten de volgende besluiten genomen heeft Dokter Spincemaiile, geneesheer en gemeenteraadslid te Rumbeke, is van zijn graad van Reserve Kapitein beroofd en uit bet leger gesloten, om reden van zijn Vlaamsche Nationalistische verklaring in den gemeenteraad van Rumbeke. Dêh J ris Lanooo, uitgever te Thielt wordt van zijo titel van Eere-Officier beroofd om de bekende meeting vao 2 4 April laa'st te Thielt, waar Yolksverte- genwos rdiger Van Severen het woord voerde, voorgezeteo te hebben. De b. Trvpsteen. apotheker te Veurne en voorzitter van de plaatselijke tak van het K V. V V. verliest de plaats van apotheker der Gendarmerie. Genees Uw hoest voordat het te \m is!l Hocstea c?a «ers-cK -ns^' nn »trj d, dien Het Ik -.aam reen tegea a es wat de bc lejaiaett. Zuieer Uw Lichtwege» en kc-a» de eetuiff te hu'p met de slijn»- er'cvseodc eeontsvk sg rrrezend* Te Quesnoy is Maandag brand uitge broken ia een magazijn staande acht» r het huis van M. Bogf&ert, oudmetaat- kooper in de ruc de Comines. In af wachting der pompiers begonnen dé geboren en toegesnelde werklieden do bluschwerken en beieverden zich oni de dichtbijgeslane barakken te vrijwaren. De pompiers geraakten het vuur in een uur tijds meester. De schade, zoo door het water als door de vlammen aange richt, wordt op 50.000 fr. geraamd. Maandag avond heeft een geweldige brand gewoed in eene belangrijke kan- tenfabriek der rue G&illard te Kales. Do eigenaar had eerst het onheil bemerkten verwittigde de pompiers. De vlammen namen een bliksemsnelle uitbreiding ten gevolge van de aanwezigheid ran vele licht brandende stoffen. Ook waren de pompiers onmachtig hot vuur te over meesteren en zij moesten zich beperken met hst besproeien van een aanpalend gebouw dat grootelijks bedreigd werd. Heel de fabriek met al den inhoud is de prooi der vlammen geworden. De schade bedraagt meer dan twee millioen frank. In de fabriek werkten een vijftigtal ar beiders. Te St-Florent-Ie-Jeune, arrondissement Gien, is er een schrikkelijk jaebtongeluk gebeurd. M Hjanmar, oud-konsul van Zweden, bezit aldaar, op de wijk Laizean eene jacht. Zondag morgend was M. Hjanmar-Niunggen, broeder van den kon sul, wonende te Parijs, aldaar op jacht gekomen. De jachtwachter M. Moreau. die zulks wist, hoorde in het bosch een schot knallen. Hij gaf er geen acht op. doch daar de jager rond 2 ure na middag nog niet weergekeerd was, ging hij op zoek. Hij vond M Hjanmar-Niuiig- gen in een grooten bloedpas uitgestreU Zijn geweer is in een tak blijven haperen en het schol is afgegaan, dat hem het hoofd vermorzeld heeft, zoodat de her sens Fondgesp&t waren. De Portugees Jean Maehado, 23 jaar, arbeider bij den herinzamelingsdienst te Amiens, had twee houwitsers gevonden. Hij ging er niet al te voorzichtig mede om en een der moordtuigen ontplofte. Miehado werd de strotaderdoorgesneden en was spoedig een lijk. Te Longueval stootte Pierre Malsinio tegen een houwitser, die ontplofte. De knaap is ij&elijk («kwetst aan den buik. bij dt Post) De naarnlooze ingezonden artikels toordtn geweigerd. m 0 01 leder medewerker Het blad staat ter blijft rerantwosr- a d beschikking ran al delijk voor zijne uJ wie het goed meent bijdragen. met het algemeen Bijdragen in te /ftfij> nut en belang, zenden zooveel mo- gelijk tegen den Vs Persoonlijkheden mrn nemeo we Biet op. m n S n n m n (bij de Post) Correspondentieboek Uitnoodiging van Staden Siaeden, 14 Augusty 1833 Mijnheeren, De Maetschappij van Toonkunde de zer gemeente heeft besloten nu Con cours van Muziek te geven op den Zondag 8 September naest, voor alle societeyten die het zelve met hunne deelneming willen vereeren. Dit concours zal eene broederlijke vereeniging zijn waer de societeyten beurtelings stukken van hunne heus zullen uitvoeren, met drie uren na middag te beginnen. Wij hebben d eer Uel uyt te noodi- gen en om het geheugen dier vereening te behouden besloten eene medalie aan iedere societeyt te schenkenook eene voor de verstaf gelegene maetschappij. Wij bidden l voor 25der loopende maand aan ons uwe deelneming in het concours te laten kennen. In de hoop V met alle vriendschap te mogen ontvangen, groeten wij Umet agting. Den Directeur der Maetschappij van Staeden, (geteekend) M. F. Gelissen. Poperinghe, 21 Augusti 1833 De Kapitein van het Muziek der Fanfaren van Poperinghe aan Den heer Directeur ran het Muziek der Gemeente Staden Mijnheeren, lh haast mij U te berichten dat ik de eer zal genieten et mijn muziekkorps aan we vriendelijke uitnoodiging van 14 dezer te beantwoorden. In afwachting van het gemegen te hebben U te zien. bid ik L de gevoelen van vriendschap te willen aanvaarden ran Uwen toegenegen, (geteekend) Debruyne. In dezen prijskamp behaalde bet mu ziek van Poperinghe drie eeremelaleo. waarvan er een bet Vaandel der Konink lijke Philharmonic van Poperinghe Zondag laatst op het feest van Staden versierde De twee andere verdwenen gedurende de oorlogsjaren. Lindbergh te Biussel Te gamoet De Spirit of St. Louis te Uru.ssol. Gestoorde Meeting De Viasmsche Nationalisten aan 't werk Een protestatie TREKKING DER Leening 4 t.h. 1921 De vier loten zijn gewonnen door serie 150.244, waarvan Nr 5 uitbetaal- baar is met 250 000 fr. Nr 2 met 100.000 fr. Nrs 12 en 16 elk met 50.000 fr. Serie 172.422 Nr 7 wint ook 50.000 frank. Magazijn in asch gelegd te Quesnoy Hevige brand te Kales Doodelijk jaebtongeluk Het houwitsergevaar

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1