Eenige Aanbevelingen Bant FORREST l. Uitstap naar CROMBEKE ZEVENDE JAAK V 'l\ ZONDAG 12 Jl'NI 1927. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Lorainen-Bier D.G.C. Bureelgerief Gebr. DUPONT 23 centiemen het nummer Horlogerij Oostende met Sinxen. ;De h. Destrée en de Amnestie VIe Gouwturnfeest DRUKFOUTEN G.DuponUZooQ MEEDEDEELINGEN Prachtpapier JUL Zondag I 9 Juni I 927 De Overdrachttaks. MB IR Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de fasti Poperinghe. Goudsinederij Juweelhandei Abonnementen Jaar in stad, thuis besteld 10.50 tr. buiten stad, met de post12.00 fr. Buitenland20.00 tr. Men abonneert op alle Belgieohe Poetkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamloose ingezonden artikels worden geweigerd. e m V ff' ff a m LiTGEVKiis-EiüK-NAARs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHICKAlXIMIXff N" a a a a a a n Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.60 tr. de regel. Qp3*en4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de jegel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn voorat te betalen. Het groot turdfeest Aan het feest ia den Wellington Hippo droom namen meer dan 1000 turners en 4000 turneressen deel. Er waren daar o a. een turnvereeniging uit Tjeeho- Slowakije, een uit Zwitserland, zes ver •enigingen uit Italië, vijf uit het Groot- Hertogdom Luxemburg, zeventien uit Frankrijkeen en twintig uil Nederland en negen en-veertig Belgische vereenigingen Vooral het vormen van pyramieden had veel bijval. Een buitenwoon groote menigte woonde deze oefeningen bij. De «toet der zee De indrukwekkende en prachtvolle stoet der zee was zeker een der bijzon derste nummers der feestelijkheden. De optocht duurde niet minder dan drie kwart uurs. Koslumen en praalwagens waren allerschoonst. De Rotary had voor het inrichten van den stoet groote kosten gedaan, en al de benoodigheden ervan werden aan Oostende geschonken, zoodat de stoet jaarlijks, tijdens bet bad seizoen, opnieuw zal kunnen uitgaan. De optocht was als volgt samengesteld Na een muziek droeg men het wapen schild eo de Sleutels der Stad Oostende gevolgd door een visscber te paard dra gende de Wapens der negen provinciën, een peleton kinderen van de Ibis gulden palmen dragendde praalwagens van Margareta van Constantinopel en der kooplieden van de XV* eeuw bazuinen de groep van Marja-Tberesia, deze van Oude Oostendsche zeevaarders de Rede rijkkamer, de kruisboogschutters van de St.-Joris-Gilde, de boogschutters van de St-Sebastiaan-Gilde een wagen een wal- visch voorstellend een groep oud strijders van 1830 de praalwagen van O.-L. Vrouw der Duinen groepen vis- schers en zeelieden een wagen een duikboot verbeeldendverder groepen van zeeplanten, schelpen, duiukruid en vlinders. Daarna kwamen de garnaalvisschers van De Panne met hun muilezels, en de Oostendsche visschers met een praalwa gen. Een tweede groep leerlingen van de Ibis en van de Zinsia gingen den wagen van de Bries, dezen van de Golf, dezen van de Zee en deo indrukwekken- den praalwagen van Neptunus vooraf. Dan volgden al de Oostendsche maat schappijen met haar vlaggen en de vaan dels van aide Rotarische landen. Talrijke groepen vaa maisjes al de bloemen ver beeldend gingen den wagen van de Rotary vooraf, die al de naties der wereld verbeeldde en den stoet sloot, waarboven verschillende vliegtuigen zweefden. Een ontzaglijke menigte juichte den optocht herhaaldelijk toe. De Vteisjesafdeeling van onzen Turn- Club De Onvermoeibaren nam den Zondag alleenlijk aan de gezamentlijke oefeningen deel. De trompetten der maat schappij vergezelden hun. Daar er geen andere muziekafdeelingen aaD den optocht deelnamen, werden zij aan het hoofd van den stoet geplaatst. Zij behaalden veel bijval onder de overgroote menigte ge schaard langs de bijzonderste straten der stad. Dit uitstapje viel gansch in den smaak der deelnemende jeugd, die alzoo de ge legenheid bad ook den prachtigen stoet der zee s namiddags te bewonderen. Ticeede Xationale Tombola D« loten dezer tombola, verkocht ten voordeele van het nationaal werk voor oorlogsmvaiieden, zijn te verkrijgen bij den afgevaardigde van het Nationaal Werk 28, Groote Markt, alsook in het lokaal van den Invaliedenbond, 4. Groote Marxt. Er was spraak dat de b. Destree een wetsontwerp sou neerleggen, in zake amnestie en waardoor hij het voorstel Van Cauweiaert zou willen vervangen. Eigenlijk spreekt het voorstel Destrce over geen amnestie meer, alleen over genade, die door den Koning verleend wordt, en over verjaring tien jaar na het plegen der feiten. Het voorstel luidt in zijn geheel als volgt Art. I. Buiten de macht Hem toege kend door art. 73 van de grondwet, zal de Koning op voorstel van den minister raad dergelijke individueele maatregelen van genade kunnen nemen als Hem pas send blijken tegen veroordeelden, contra dictoir of bij verstek, voor tijdens den oorlog gepleegde misdaden of overtre dingen. Art. 2. In elk geval, 10 jaar na de feiten, zullen de aaoleg of de straf ver jaard zijn, ten overstaan van bij verstek veroordeelden of van burgers tegen de welke al of niet, in dit tijdverloop, een onderzoek werd geopend. Art. 3. Het verval der verjaring laat het uitwerken der straf bestaan in zake burgerlijke en staatkundige recbteD Zij kan geen aanleiding geven tot terug betaling van eenige som betaald teu titel van boel, kosten of schadeloosstelling. De veroordeeling blijft bestaan in het rechterlijk dossier met de vermelding verjaard. Bericht Van heden af te verkrij gen Schoone BOONRIJZEN bij Rknk PAREYN, Watoustraat, Poperinghe. Maklank van den Carnavalstoet Als gevolg op het artikel io De Poperinghenaar van verleden week. sprekende over een zoogezegd briefje van een nieuwsgierige, nopeos bet lot dar 3000 fr. prijzen, welke uitgeloofd werden voor het feest van 22 Mei 11. door Jong Poperingheingericht, werd door het bestuur dezer maatschappij, volgend ant woord aan I>e Poperinghenaar ge zonden Hit Snicnirt Bisrcc* J.P- STAD POPERINGHE Op Zondag 12 Juni 1927 voor «1 do Katholieke Turner» van Weat-Vlaanderen Om 7 uur Prijskampen op de Groote Markt, Peerdemarkt en Bertenplaats. Om 11 1/4 uur H. Misoffer in open lucht op de Groote Markt. Om i 3/4 uur Stoet en Optocht door de straten der Stad. Out 2 1/2 uur: Groot Turnfeest op de Groote Markt. Om 5 uur Turnoefeningen dooi Vlug en Vroom op de Groote Markt. Om 8 uur Prachtig Muziek Concert door het Muziek van de Katholieke Kring. STAD POPERINGHE Da Burgmiester der Stad Poperinghe. Overwegende dat er Zondag 12 Juni 1927, ter gelegenheid der Gouw-Turners Oefeningsfeeslen, die hier zullen plaats hebben op de Groote Markt, een groote» toeloop van volk te verw achten is en door deze omstandigheid bijzondere maatrege len dienen genomen te worden, niet alleen lijk voor het regelen van het vervoer en van het verkeer, maar ook om de orde te houden in de herbergen en alle andere openbare plaAtsen. Gezien de artikels 90 en fine 94 en 127 van de Gemeentewei Gezien artikel 3 nr 3 titel XI van het decreet van 16 24 augustus 1790 Gezien het algemeeD reglement op de politie van het verkeer en van het vervoer (koninklijk besluit van 26 augustus 192.3 littera B) Gezien het politiereglement der Stad Poperinghe in datum 17 November 1888 nopens de danszalen en catés-concerts Besluit bij hoogdringendheid Art. 1. Op Zondag 12 Juni 1927, is het verkeer van alle rijtuigen verboden van 10 tot 12 ure en van 13 16 ure in de hiernavermelde straten of plaatsen 1) Groote Markt 2) Yperstraat van aan de Groote Markt tot aan de Rekbofstraat 3) Scbaalstraat van aan de Groote Markt tot aan de Paardenmarkt 4) Veurnestraat van aan de Groote Markt tot aan het Vliegende Paard 5) Gasthuisstraat van aan de Groote Markt tot aan de Pottestraat 6) Vlamingstraat van aan de Groote Markt tot aan de Priesterstraat. De overtredingen aan dit verbod zullen gestraft worden met de straffen voorzien door de wet van 1 Augustus 1899, op bet vervoer en het verkeer. \rt 2 Het is verboden in de herber gen of andere openbare plaatsen, muziek te spelen of te laten spelen vanaf 's mor gens tot dat de feestelijkheden geëindigd zijn. De overtredingen aan dit verbod zullen gestraft worden met de politiestraffen vermeld in het politiereglement der Stad Poperinghe io datum 17 November 1888, reeds vernoemd. Art 3. Tegenwoordig besluit zal aan de gemeenteraad medegedeeld worden in zijne eerstkomende zitting en afschrift ervan gezonden aan den heer Gouverneur der Provincie. Gedaan te Poperinghe den 10 Juni 192 De Burgmeester, N. LAHAYE. A propos van Zoodag laatst was eenieder niet weinig verwonderd bij het lezen, in De Pope ringhenaar van een artikel over de feesten van Staden. Dit weekblad bekende, met veel ern»t, dat het in een voorgaande artikel, twee drukfouten begaan had. 't Waren nog geen kleine zulle, dewijl zij sloegen op twee jaartallen, juist op twee punten van de grootste aangelegen heid waarop het gesteund had, om aan de neringdoeners van Staden grooten- deels het profijt der feesten te willen ontnemen door tegenkanting. De Po peringhena&r had veel eenvoudiger ronduit bekend dat men hem uit Staden slecht ingelicht had. en daarna zijne missing te herslelleti. Maar zulks bad aan dit blad te lastiggevallen en het... liegt maar op. Het beweerd onder meer dut te Staden, rond de kiosk der Grooto Markt waarop de Koninklijke Philharmonie van Pope ringhe gespeeld heeft, er maar twee dozijnen menschen stonden. Dat is een grove leugen eu De Poperinghenaar moet daar voorzeker een nieuwe drukfout begaan hebben. In plaats van Staden, moet hij willen zeggen hebben Dickebusch want 't was zeker niet uit groote belang stelling van het dungezaaid publiek dal 't Katholiek Muziek van Poperinghe het voldoende vond haar programma maar gedeeltelijk uit te voeren. Wij zijn niet zinnens hier het geval van Dickebusch van 22 Mei laatst, te bespre ken hadden wij het vroeger gewild, wij geloven dat wij daarvoor stofle genoeg hadden. Uit verdraagzaamheid, een» te meer, hebben wij dat potje gedekt gelaten en de neringdoeners van Poperinghe zelf hun oordeel laten vellen. Wij denken wel te doen voor vandaag, daarover niet verder uit te breiden, te meer daar wij uit goede bron vernomen hebben dal De Poperinghenaar door vooraanstaande Katholieken, over zijne laatste artikels nogal fel beknibbeld wierd. Om te eindigen Mochte het feest van vandaag door een aangenaam weder be gunstigd worden en veel volk in stad brengen, tot prcfijt van stiel- en nering doener. Dit is de w ensch van echte stadbelan- gers die den voorspoed hunner Moeder stad boven kleingeestige politiek willen verheffen. Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li fiori, UJtrp, Hitkei PABRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, 2 bij de Tosti Poperinghe. Taks cp de Voertuigen De landbouwers en al de houders van voertuigen worden eraan herinnerd dat de taks op de gewone voertuigen voor het jaar 1927 op dezelfde grondslagen als voor 1926 dient betaald te worden Bijzondere zitdagen w orden te dien einde gehouden te POPERINGHE ten kantore der belastin gen Stadhuis, op 13. 15, 16. c. 17 Jnru RENlNGHELST op Dinsdag 14 Juni a s. gewone zitdag. Bijkomende Grondbelasting Er wordt aan de eigenaars herinnerd dat aan degenen die de bijkomende grond belastingen vtoor de jaren 4927 tot en met 1929 in eens en op voerhand beta len vóór 1* Juli aanstaande. 16 h korting ver'eend wordt. De Ontvanger, Prosper Mestdag STAD POPERINGHE den 18 November 1924 De titels die door het Gemeentekrediet van België aangeboden worden, zijn van allereersten rang. Het is eene uitmuntende geldbelegging die benevens een hoogen interest (vrij van lasten) op korten termijn, ook eene onbetwistbare zekerheid oplevert. Voor het College De Sekretaris, De Burgmeester, (get) M COUTTENIER. (get) N. LAHAYE. STAD YPER den 1 Februari 1925 Het stadsbestuur vau Yper neemt de vrijheid U het aankoopeu aan te prijzen van de titels van het Gemeentekrediet van België omdat gij alzoo zeer voordeelig en zeker uw geld plaatst. Voor het College De Sekretaris, De Burgmeester, (get) G. VERSAILLES. (get) R. COLAERT. STAD WERVICK den 9 Februari 1925 Het Gemeentebestuur laat zich toe ernstig het plaatsen aan te prijzen van gelden bij het Gemeentekrediet van België daar deze plaatsingen van alle zekerheid zijn, van korten duur en met vergeldende interesten. Voor bet College Du Sekretaris, De Burgmeester, (get) Em. DE MAZIERE. (get) Paul LEROUX. Gemeenten Bixschoote-Noordschoote-Oostvleteren-Pollinchove-Woesten. 12-10-25 Het Gemeentebestuur Iaat zich toe ernstig het plaatsen aan te prij zen van gelden bij het Gemeentekrediet van België, daar deze plaat singen van alle zekerheid zijn, van korten duur en met vergeldende interesten. bij bevel De Sekretaris, De Burgmeester A Schepenen, Remi MOR LION. Alphonse PEENE M. BAILLEUL. TH. SOENEN. Richard SMIS. Ach. GARMYN. A. ANHOUTTE. H. VER EECKE. LE SOIR Aldus hebben onze Gemeentebesturen, dank zij het Gemeente krediet van België, hoofd kunnen bieden aan de gewone behoeften in afwachting dat zij in hunne begroolingen het evenwicht kunnen verwe- zentlijken, en zoo hebben zij ook diensten van openbaar nut kunnen tot stand brengen die het gemeentelijk bezit verrijken en meer welstand en gezondheid voor de bewoners medebrengen. En waarop ook nadruk moet gelegd worden om het groot nut van het Gemeentekrediet van België in klaar daglicht te stellen, t is namelijk dat de interest die aan de ontleende gemeenten gevraagd wordt van 1 tot 1 50 minder is dan deze die in voege is. LOUIS BERTRAND, Socialistisch Volksvertegenwoordiger voor Brussel. De plaatsingen kunnen gedaan worden bij alle plaatselijke agen ten, alsook bij het Hoofdagentschap. x POPERINGHE, BERTENPLAATS. 10, Tél. 89 YPER, Groote Markt, 9, tél. 304 I KOMEN, Groote Markt, 7, tél. 58 Moeskroen, Toerkonje»traat 109, tél. 179 Turn-Club "De Onvermoeibaren,, PO PER ING Hf voor Turners en Turneressen Vertrek op de Groote Markt om 3 uur HET BESTUUR Alle DRUKWERKEN ten bureele dezer. Het Staatsblad van 4 Juni deelt het volgende Koninklijk Besluit mede, op voorstel van den minister van Financies genomen De volgende bepalingen worden ge voegd bij de algemeene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen. Er wordt eene nieuwe forfaitaire taks van 3 t. h. geheven op de overdracht der volgende produkten Gebrande of ongebrande koffie, rijst in korrels droge boonea, erwten, veld- boonen, vitsen en linzen. De taks wordt gekweten ter gelegen heid van den verkoop door den voort brenger, wanneer hel inheerosch produk- len geldt, en ter gelegenheid der inver- bruiksverklaring. wanneer het ingevoerde produklen geldt. Zij dekt al de latere overdrachten tot op het oogenblik dat de koopw aar in banden komt van dezen die ze verbruikt of ze aan eene nijverheids- bewerking onderwerpt. Voor bet toepassen van het huidig artikel, wordt het koffiebranden niet als oijverbeidsbewerking beschouwd. Er wordt op de overdracht vai» ge- kristaliseerde en van gerafineerde suiker eene eenige forfaitaire taks van 2 t. geheven welke gekw elen wordt ter gele genheid van den verkoop door den fa brikant van de gekristaliseerde suiker of door den fabricant van de gekristalliseerde suiker of door den raffineerder, waoneer het inlandsche produkten geldt, en ter gelegenheid der inverbruiksverklaring wanneer het ingevoerde produkten geldt. Deze taks dekt al de Latere overdrachten tot op bet oogenblik dat de koopwaar in handen komt van dezen die ze verbruikt of ze aan eene nijverheidsbewerking on derwerpt. Blijven builen bei forfaitair stelsel, de verkoopen van gekristalliseerde of geraffineerde suiker gedaan aan raffi- ceerders ALLERHANDE Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor aijae bijdragen. Bijdragen in te renden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noea. 48459 Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen ■ut en belang. Pereooaltjkhedcn nemen we niet op. Poperiofhe, den 9 Juni id!7. He*r Uitgever, In uw nummer Tan verleden week leien we met verbaring een artikel over een iooger«fd briefje, uitgaande van een onbekende, welke nieuwsgierig is over het lot der 3-Hh) fr. prijien en premiën welke, bij de Rek'iaamstoet werden uitgeloofd. Eerst kunnen we een paar Of aerkiugen maken en aan het adre-? vap dien nieuwsgierige «tares, namelijk dat voor de Rek'amen geen prijien noeh premi- n waren aangekondigd, maar enke ▼oor het Carnaval gedeelte 100 stond het ten andere duidelijk op de programma's te leien en dat het secretariaat en iniiehting-sboree, geves tigd waren Yperstraat. 2. te Poperinghe. waar dit briefje evenwel ha 1 kennen w rden geri. t. Ten andere knonen we g*ru«t veriekeren dat de 3ÖÖ0 fr. in alle eerlijkheid werden toegekend de deelnemers weten het snaar al te geel en dat het bestuur «-Jong Poperinghe,. even»? de medain richters. r -h van an bij het publiek mogen geruststellen. 't Moet fijn da? de opsteller van het briefje rich maar weinig de rofflwearaava! van 32 Mei aanbelangde, aargeiien hij niet weet of niet weten dat de deelaeme» ie Poperingsche maat schappijen. de hun toegekende prijieo. in d« meeste broederlijkheid. ioovee. mogelijk in ge lijke deelen onder elkander hebbes verdeeld Daarom vonden we het overbodig de prijtenlijst te publicieeren. Hadde de nieuwsgier ge icien- der tot de eene of andere deelnemend* mlat- schappij behoord, dan had le ij mlks geweten. We houden eraan hierbij de h. Uitgever te be danken om de bereidwillig* inias-sehing der medegedeelde aankon gea voor den e:-*t Zoo de inlender van het briefje verderen uit leg tou begeeren. kan hij rich gernat op het secretariaat van den stoet aanbieden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1