Uitstap naar CROMBEKE Eenïge Aanbevelingen BanS FORREST L. ZEVENDE JAAK 25 centiemen liet nummer ZONDAG 11» JUNI 19-27. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. 1 Bureelgerief Praehtpapier Gebr. DUPONT N 25 G.DupontaZeeii Turn-Club "De Onvermoeibaren,, Gevaren der electrieiteit PRIJSKAMPEN voor PAAROEN Gericht aan de Landbouwers Géiten! anOr mm Horlogerij De groote Vliegtochten De Amnestie. Verwoeste Gewesten fcaaHM Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van ALHRttA-NDK Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, i Pope rlnghe. Abonnementen l Jaar in stad, thuis besteld 10.50 Ir. buiten stad, met de post li.00 fr. Buitenland20.00 tr. Men abonneert op alle Belgische Poetkastoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. p e e af a I'itgivirs-Ejgkaars Gebroöder» DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PosTCBtCK ft IKKNING X' 4KS9 a a a a a a a Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.60 tr. de ragel. Op 3' en 4' 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. GoucLsmeder Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Ptegulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN life*, film, ftkkri PABRUREN in Goud, Diamant. bij Vperslraat, 9 Poperinghe. Stneda varder, zonder landing D« «choone uitslagen van Lindbergh en Chamberliu hebben de Franscbe vlie gers, ver van ze te ontmoedigen, als een aansporing gegeven, om gruotere afstan den te verwezentlljken. Zoo ia de Fransche vlieger Drouhin met zijn Blauwe Vogel volop aan de proef nemingen en hoopt dezer dagen bet duurrekord van Cbainberlin (51 uren) neer te balen, denkend meer dan 52 uren de lucht te kunnen houden. Zoo bij ge lukt, zou bij nog vóór einde Juni de vlucht Parijs-New-York aanvangen. Zijn rnachien is een Karman Goliath met twee motoren van 6900 P.K. en kan 10.000 liters ben zine laden. Het kan in totaal 60 uren de lucht houden. Karman is bezig een nieuw toestel te beproeven dat in een vlucht de weg Parijs-New-York-Parijs met 9000 liters benzine zou kunnen afleggen. Tar&scon wil Parijs New-York beproe ven met een licht toestel voorzien van een Jupiter motor, met iuohtverkoeling, van 420 P.K. Behalve de Oceaan vliegers hebben we Costers en Kignot welke hun mislukte vlucht Parijs-Siberic zullen herbeproeven. Ze zouden hunne vlucht na eene landing, io Siberia naar Japan voortzetten. Daarnevens hebben we nog Pellelier d'Oisy welke Dinsdag laatst metGom'n, te 4 ure 10, uit Le Bourgct vertrok met be stemming voor Karachi (Iodic) doch na pas vier kilometers te hebben afgelegd, op de baan van Paste d'Oie neerstnikten. Hun vliegtuig schoot in brand, terwijl beide vliegert intijds wisten te ontkomen In Duilschland wordt een toestel ge bouwd, dat weldra met passagiers en post de oude wereld met de nieuwe regelma tig zal verbinden. Verschillende Duitscbe vliegers bereiden zich insgelijks voor op eeno Oceaanvlucht. De Amerikaan Byrd wil nog sterker, hij zal van New-York naar Parijt vliegen waar hij een halven dag zal vertoeven om dan terug van Parijs naar New-Y'ork te vertrekken. De Triomph&ntelijke aankomtt van Lindbergh te New-York Lindberg, de held van de eerste vlucht New-Y'ork-Parijs is Maandag namiddag, per watervliegluig, uit Washington, te New-York aangekomen. Iq 't vooruitzicht van de drukte werd de policie met 8000 man versterkt. In bijna heel de stad was het verkeer stop gezet. In een straal van 100 km. rond de stad loopen speciale treinen en in de on- middelijke omgeving staan duizenden autobussen ter beschikking der reizigers. In de haven w erd de haag gevormd door 250 schepen waarvan de bemanning in feestkleed.j stond. Toen Lindbsrgh aan wal stapte werd hij verwelkomd door M Smith, gouverneur van New-York even als door den Burgemeester dier stad. Tienduizenden soldaten bewezen de eer Waar de stoet voorbijtrekken moest, w erden vensters verhuurd tot aan 35.000 fr. Miljoenen mensehen hadden zich in Broadway verdrongen, zoodanig dat de politiemacht overrompeld werd en men beroep doen moest op 200 agenten te paard, die in dolle vaart aanstormden om den weg voor den auto van Lind bergh vr j te maken Er waren honder den gekwetsten welke geneeskundige zorgen moesten ontvangen In al de stra ten welke Lindbergh moest doortrekken w apperde de Franscbe nevens de Ameri- kaansche vlag Steeds is men zonder nieuws over beide Franscbe vliegers welke bij de vlucht Parijs-New-York werden vermist, doch sedert cenige dagen werden geheim zinnige noodseinen in de streek van St. Germain aan de Sanguenayrivier (Noor den der provincie Quebec) waargenomen en men denkt dat het de vermiste vlie gers zouden zijn welke in die eenzame wouden zouden zijn neergedaald en er op hulp wachten. Expeditiekorpsen zijn in die richting uitgezonden, terwijl vliegtuigen destreek overvliegen. Mochten zij bet zijn. o o POPERINGHE o o Zondag 9 Juni I927 voor Turners en Turneressen Vertrek op de Groote Markt om 3 uur bij Alidor Decadt. Ken auto is ter beschikkiog der eere leden welke wenschen de reis mede te maken. HET BESTUUR. Tijdelijks kwijtschelding van GkOrslDBELASTIING Een wijziging van M. Houtart Dinsdag werd door den Minister van Financies, namens de Regeering, de vol gende wijziging neergelegd, te brengen aan het wetsontwerp dat tot doel heeft het bouwen van nieuwe woningen te be vorderen door lijdelijke kwijtschelding van de grondbelasting Eenig artikel IGedurende tien jaar, zat kwijt schelding verleend wrorden van de grond belasting op de nieuwe woningen die zullen gebouwd ea betrokken worden na het van kracht worden dezer wet, maar vóór I Januari (933, voor zooveel bet kadastraal inkomen ervan niet meer bedraagt dan 1.500 fr. in de gemeenten met minder dan 15.000 inwoners 2 000 fr. in de gemeenten met 15.000 tot en niet inbegrepen 60.000 inwoners 2 500 fr. in de gemeenten met 60.000 inwoners en meer. De voor de supertaks vastgestelde rang schikking van de gemeenten is in deze van toepassing 2. Het bij 1 aangeduide maximum van 1.500 fr. wordt op 2000 fr. gebracht wanneer het kadastraal inkomen der landbouw-afhankelijkheden minstens het derde van het kadastraal inkomen der eigenlijke woning vertegenwoordigt. 3. De bij 1 voorziene kwijtschelding strekt zich niet uit tot de opcentiemen zij blijft zonder uitwerking ten aanzien van de supertaks en komt ook niet in aanmerking voor het toekennen van an dere voordeelen. gegrond op de belasting of op de inkomsten. 4 Worden uitgesloten van het voor deel der kwijtschelding de gebouwen heropgericht met de oorlogsschade-ver goedingen alsook de lust- en pie; er z«o of woningen dienende tot zomerverblijf. 5. In afwijking van voorgaande be palingen, zal de kwijtschelding evereens verleend worden voor de nieuwe sinds 1 Januari 1926 gebouwde woningen, in dien zij de overige voorwaarden, bepaald bij de 1 en 2 vervullen en indier, er uit dien hoofde geen enkel andere premie werd toegekend daa deze die ten gunste der kroostrijke gezinnen mocht verleend zijn geworden. 6. De Rageering zal jaarlijks aan de Kamers verslag uitbrengen over de uit slagen van deze wet Woenadag LI. vergaderde opnieuw de Kommissie der Kamer, belast met het onderzoek van het wetsvoorstel van po litieke amnestie. Men kwam overeen om een tekst, door M. Destrée voorgesteld, te beschouwen als eene wijziging aan het wetsvoorstel Van Cauwelaert en kousoorteo. M. Souplit maakte voorbehoud voor wat de bij verstek veroordeelden betreft die tot de doodstraf of tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld zijn voor de zen zou er geen oumiddelijke amnestie verleend worden. Hunne dossiers zouden in Ministerraad of door eene aan te stel len bijzondere kommissie voorafgaande lijk moeten onderzocht worden. M. Destrée heeft, zooals men weet, verjaring voor de uitgesproken straffen voorgesteld, vanaf het tiende jaarna den oorlog, ten ware de Ministerraad over bijzondere gevallen uitspraak zou doen. M. Heyman heeft zich tegen tie voor gestelde beperking verzet. Komt er over eenstemming tusscben de voor en tegen standers van amnestie voor da toepas sing vau deze laatste zonder terruggaaf van de politieke rechten, dan zal, zegde hij, spoedig een akkoord gevonden zijn Eene volledige oplossing van de amnes- tiekwestie, in dezen zin, is mogelijk. Deze zienswijze werd door verscheide ne leden der kommissie bijgetreden. Er bestaat hoop dat men toekomenden Woensdag over een vastgestelden tekst uitspraak zal kunnen doen. In dit geval zou het verslag der Middenafdeeling nog voor het groot verlof uitgedeeld kunnen worden. En in November aanstaande zou de Kamer over het amnestievraagsluk definitief uitspraak doen. Het gebruik van electriache drijfkracht komt hoe langs hoe meer in zwang. Hierom is het wel gepast eens op de ge varen der electrieiteit te wijzen. Wanneer een electrische stroom door 't lichaam gaat, brengt hij er een aantal stoornissen teweeg. De gevaarlijkste dezer stoornis sen is het geheel of gedeeltelijk stilleggen van het hart. Daarbij verkeert het slacht offer meestendeels, door de samentrek king der spieren, in de onmogelijkheid het onder spanning zijnde aangeraakte voorwerp los te laten. De Heer Minister van Onderwijs heeft bevolen dat aan de kiaderen volgende tien punten moeten aangeleerd worden 1Klimt niet op de palen voor de eleo- triscbe leidingen, en evenmin op boomen die er nabij staan. 2 Schommelt niet aan palen die de palen recht trekken. 3. Klautert niet op de cabines der transformatoreagaat er niet binnen, zelfs wanneer zij openstaan, en legt er geen voorwerpen in neer. 4 Werpt nooit iets ep de porseleinen isolatoren noch op de electrische draden. 5. Laat geen vliegers op in de nabij heid van electrische leidingen en speelt nooit voetbal in hun omgeving. 6. Raakt nooit electrische draden aan, zelfs wanneer deze op den grond liggen. 7. Helpt persoon dia door den electriscben stroom is getroffen, zoolang hij in aanraking is met den leidingsdraad doch gaat spoedig hulp halen. 8. Raakt nooit aan een lood veiligheid, of een uiUehakelaar in huis 9 Is er beschadiging denkt er dan vooral niet aan ze zelf te willen her stellen. 10 Door electrische insla aties te be schadigen of te vernielen, benadeelt gij niet alleen andere personen, doch gij stelt U daarenboven zelf bloot aan doods gevaar. I STAD POPERINGHE Jaarlijksche Marktfesst met Kermis-Dinsdag 5 Juli 1926 1Ruinpaarden vau 3 jaar en daarboven 5 prijzen en 3 eeremetalen. 2. Ruinpaarden, gezegd 30 maanders 5 prijzen en 3 eeremetalen. 3. Ruinpaarden, gezegd 18 maanders 5 prijzen en 3 eeremetalen. 4. Merriepaarden van 3 jaar en daarbo- ven 5 prijzen en 3 eeremetalen. 5. Merriepaarden, gezegd 30 maanders 5 prijzen en 3 eeremetalen. 6. Merriepaarden, gezegd 18 maanders 5 prijzen cn 3 eeremetalen. 7. Hengsleveulens 4 prijzen en 1 eere metaal. 8. M< rrieveulens 4 prijzen en 1 eere metaal. Het Marklfeest heeft plaats op Berten- plaats en Boeschcepstraat en begint om 6 ure 's morgens. De eigenaars der dieren moeten zich doen inschrijven lusschen 7 en 8 uur 's morgens in hel Gemeenlese- cretariaat. De dieren moeten ten laatste om 8 uur te koop gesteld worden. van POPERI >GHE. Er zijn nog honderd kaarten voor het opgeven der hopbiokken niet ingekomen. Er wordt reeds gevraagd naar het getal Hopbiokken gekweekt op Poperinghe's grondgebied. Deze die nog ten achteren zijn, wor den verzocht ze aanstonds in te dienen. Voor hel Bestuur der Kopschaal. TREKKING DER Leening 5 t.h. 1922 Vrijdag raorgend ten 10 ure heeft in de Nationale Bank le Brussel de 61* trek king plaats gehad der leening van oor logsschade 5 t.h. 1922. De uitslagen zijn 1 lot van 1.000.000 fr. Serie 32 853 Nr 16. 3 loten van 100.000 fr.Series 95926 Nr 3. 32853 Nr 12. 156494 Nr 12. De andere nummers der hierboven- staande reeksen alsook van reeks 68264 zijn uitbelaalbaar inel 300 frank. Beier ea Jfergariesmbrwk is DENEMARKEN. De totale boteropbrengst in Denemar ken beliep in 1926, tot ongeveer 152 miljoen kilos dat zelfde jaar werden «r 132 miljoen 500 duizend kilos uitgevoerd zoodat hel inlandsch boterverbruik onge veer 19 miljoen 500 duizend kilos moet geweest zijn. In dat zelfde jaar, w erden er in Dene marken 71 miljoen 600 duizend kilos mar garine verbruikt, zoodat voor eiken ver bruikten kilo boter men, in Denemarken in 1926, 3 1 2 kilos margarine verbruikt heeft. Hel groot verbruik van margarine in een land van botervoortbrengst bij uit muntendheid als Denemarken, moet toe geschreven worden aan het feit dat de meerderheid der Deensche landbouwers hunne melk aan samenwerkende melke- rijveancotschappen leveren daar deze zelf geen boter voortbrengen zijn zij verplicht dit produkt ter melkerij of in den handel te koopen. Ut besparingsreden, koopen de meer derheid der pachters margarine voor hun dagelijks gebruik, eu eten slechts boter op Zon- en feestdagen STAD POPERINGHE den 18 November 1924 De titels die door het Gemeentekrediet van België aangeboden worden, rijn van allereersten rang. Het is eene uitmuntende geldbelegging die benevens een hoogen interest (vrij van lasten) op korten termijn, ook eene onbetwistbare zekerheid oplevert. Voor het College De Sekretaris, De Burgmeester, (get)M COUTTENIER. (got) N LAHAYK. STAD YPER den 1 Februari 1925 Het stadsbestuur van Yper neemt do vrijheid U het annkoopeu aan te prijzen van de titels van het Gemeentekrediet van België omdat gij alzoo zeer voordeelig en zeker uw geld plaatst. Voor het College De Sekretaris, De Burgmeester, (gel) G. VERSAILLES. (get) R. COLAERT. STAD WKRVICK den 9 Februari 1925 Het Gemeentebestuur laat zich toe ernstig het plaatsen aan te prijzen van gelden bij bet Gemeentekrediet van België daar deze plaatsingen van alle zekerheid zijn, van korten duur en met vergeldende interesten. Voor het College De Sekretaris, De Burgmeester, (get) Em. DE MAZIKRK. (get) Paul LKROt X. Gemeenten Bixsohoote-Noordschoote-Oostvleteren-Pollinchove-Woesten. 12-10-25 Het Gemeentebestuur Iaat zich toe ernstig het plaatsen aan le prij zen van gelden bij het Gemeentekrediet van België, daar deze plaat singen van alle zekerheid zijn, vau korten duur en met vergeldende interesten. bij bevel De Sekretaris, De Burgmeester A Schepenen, Reml MORLION. Alphonse PEENE M. BA1LLEUL. TH. SOENEN Richard SMIS. Ach. GARMYN. A. ANHOUTTE. II. VER EECKE. LE SOIR Aldus hebben onze Gemeentebesturen, dank zij het Gemeente krediet van België, hoofd kunnen bieden aan de gewone behoeften in afwachting dat zij in hunne begrootingen het evenwicht kunnen vervve- zentlijken, en zoo hebben zij ook diensten van openbaar nut kunnen tot stand brengen die het gemeentelijk bezit verrijken en meer welstand en gezondheid voor de bewoners medebrengen. En waarop ook nadruk moet gelegd worden om het groot nut van het Gemeentekrediet van België in klaar daglicht te stellen, 't is namelijk dat de interest die aan de ontleende gemeenten gevraagd wordt van 1 tot 1.50 minder is dan deze die in voege is. LOUIS BERTRAND, Socialistisch Volksvertegenwoordiger voor Brussel. De plaatsingen kunnen gedaan worden bij alle plaatselijke agen ten, alsook bij het Hoofdagentsehap. POPERINGHE, BERTENPLA4TS, 10, Té!. 89 YPER, Groote Markt, 9, tél 304 I KOMEN, Groote Markt, 7, tel. 58 Moeskroen, Toerkonjestraat 109, tel. 179 Een •moL'ctciauto aan de grens Een douanier, op dienst op den Jon- villeweg le, Toufflers, zag in den namid dag uit België een open auto aangehold komen waarin twee personen gezeten waren. Toen deze den douanier hadden bemerkt keerden ze om. De douanier loste verscheidene revolverschoten om hen te doen stoppen, doch een der rijders vuur de terug. De auto verdween op Belgisch grondgebied. De gendarmerie van Lannoy doet een onderzoek. Een wraakneming Te Scdis is eene pachthoeve bewoond door M. Faucon, 73 jaar oud, door een brand vernield geworden. Bij het eerste noodsein waren de geburen ter hulp ge sneld en zij vonden den knecht Guerin onder de puioen bedolven Naar t scheen had de ongelukkige een geweldigen slag ontvangen, die door een ijzeren staaf moest toegebracht zijn. De man was er zoo erg aan toe dal hij kort nadien aan zijn wonden bezweek. Een weinig later vond men het lijk van M Faucon, even- eens onder de pninen begraven. De po litie denkt dat men voor een dubbele wraakmoord staat. Een man doodt zijn vrouw en zijne twee dochters Te Cazeville, in het kanton Poissons. is 's nachts eene gruwelijke misdaad gepleegd waarvan de omstandigheden nog niet volledig gekend zijn. Een man heeft zijn vrouw en zijne twee dochters in hunnen slaap gewurgd. Het parket heeft zich ter plaats begeven. Twee personen verbrand M Aug. Gobert, wonende te Reims, was naphle aan 't gieten in zijn vuurslag toen deze plots in brand schoot en het vuur aan de flesch met naphte stak. De man werd verbrand aan de banden en eene gebnurvrouw, Mad. Jobert, die met een deken de vlammen wilde dooven werd erg verbrand aan de handen, aan het gelaat en aan de borst. De toestand van beide gekwetsten is zorgwekkend. Een 6 jarig brandstichter In de hoeve La Badannière, te Mur-de- Sologne. was het 6 jarig knaapje Gerard Dugua met stekjes aan het spelen. De kleine jongen liep in de schuur en stak er een hoop strooi in brand. Op korten tijd stond heel de schuur io lichte laaie, cn weldra liep het vuur over naar ie andere gebouwen. Ganschde hoeve werd in asch geiegd. De schade is aanzienlijk groot. id doozen. bij de Post) 0 er m 9 leder medewerker W Het blad otaat ter blijft Teraetwoer- p beschikking van al deUjk voor zijne wie bet goed meent bijdragen. met het algemeen Bijdragen ia te aut en belang, zenden zooveel mo- i - gelijk tegen den Persoonlijkheden Donderdag noen. nemen we niet op. (bij de Post) Nungeseer en Coli in leven prgn—|nn P

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1