Groote DRAFK0ERSEH ZEVENDE JAAK V 26 25 centiemen het nummer ZONDAG 20 JINI 1927. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Drinkt CHASS Bier Indien gij geld plaatst 2 Let op GEMEE iS TKRItEDI E T ran II EEG IE Gebr. OUPGNT Het Parket bij de Extremisten Drinkt "MAS-CAR" teler De deelneming der BESTE KQERSPAARDEN is verz«kerd. Bureeigerief Amnestie of Genade Verwoeste Gewesten Onbeschoft Horiogerij Opeabare Zitting van dan Gemeenteraad 5 Juli, Dinsdag der Kermisweek lp :ea Hippodroom der GROOTE HEERLIJKHEID WoesSeasteeaweg. 10.000 FRANK PRIJZEN (Gewaarborgd) Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachtpapier ia doozen. ALL*RHA-NL>E Drukwerken to verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope ring he. Abonnementen 4 Jaar in stad, thuis besteld 40.50 tr. buiten stad, met de post 41.00 fr. Buitenland20 00 tr. flea abonneert op alle Belgleobe Poetkaatoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. m 9 ai ltTGtvins-Eiüi5AARs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. POSTCBBCKRAKKMIXG 3 a a a a a a a In Rusland In de Soviet middens van Moskou en ook van Leningrad maakt men zich fel ongerust. De veiligheidspolitie beeft in de laatste dagen meer dan 2000 personen aangehouden en in de gevangenis ge worpen. De ongelukkigen zullen er zeer waarschijnlijk bet leven bij inschieten In al de groote steden werd de wacht verdubbeld rond de officieele gebouweu, arsenalen, slapelhuiien en communisti sche clubs. Dagelijks worden onschuldigen ter dooi gebracht. Een aantal leden der So vietregeering en kopstukken der veilig heidspolitie hebben brieven ontvangen, ter waarschuwing dat zij zullen vallen onder den kogel of den dolk en zóó hun misdaden zullen uitboeten. De brieven zijn onderteekend door de Wrekers van de Iiussische Maatschappij Er werd al weerwraak gepleegd in Ockraine, waar de opstand sedert weken veel spel levert aan de Soviets. Dezen hebben talrijke gijzelaars gegrepen en weggevoerd. Het antwoord is niet uitge bleven. De Oekrainscbe opstandelingen, die in een van de laatste gevechten met Soviet-troepen vier roode volkscommis sarissen in handen kregen, hebben ze &üe vier de doodstraf doen ondergaan. Te Leningrad doen zich gewichtige gebeurtenissen voor. De volksmassa keert den rug naar het boljewisme. Men heeft er openlijk een in 't geheim dagblad De Ontwaking te koop gesteld. In bet dag blad eischt men het hoofd der communi stische leiders. Er komt ook een beroep in voor op het Russisch volk tegen het huidige stelsel, dat de belangen van land en volk prijs geeft voor een zoogeheete wereldrevolutie. De boeren worden uitgenoodigd om te weigeren hun belastingen te betalen. Zij moeten een lijdelijken weerstand bieden, ten einde de soviets te tergen en lang zamerhand uit te putten. Men doet gelden dat het rood leger, gezien den huidigen staat van zaken, zijn wapens niet gebrui ken zal tegen het volk. De kopstukken der Sovtets leven als op een vuurberg. De uitbarsting is in hat verschiet. Erge gebeurtenissen staan te wachten Da gewezen Engelsche gezant te Moskou sir Robert Hodges, bevond zich te Lon den in verlof, toen Engeland de betrek kingen met Moskou afbrak. In dien tijd brachten de Russen tegen Engeland de ergste beschuldigingen uit van bespiederij als antwoord op de Engelsche betichtin gen van bespiederij tegen Rusland. Sir Hodges kon die beschuldigingen gemak kelijk weerleggen, doch hij vreesde dat zijn verklaringen moeilijkheden zouden berokkenen aas deleden van bet Engelscb gezantschap die nog te Moskou verbleven Deze leden hebben sedertdien Moskou verlaten en zijn nu te Londen weergekeerd Sir Hodges heeft nu de Russische be schuldigingen weerlegd en daarbij op hefmakende onthullingen gedaan. De Rus sen hebben het leven der Engelsche diplo maten te Moskou er schier onmogelijk gemaakt. Deze hadden nochtans als levensregel genomeD. dat zij te Moskou schier met memand in betrekking zouden komen dan met de officieele personali teiten, zulks om de Soviets geen aanlei ding te geven tot wantrouwen of tot betichting van onderhandelingen met anti-revoloionaireaEn nochtans had de Tsjeka rond de Engelsche diplomaten een net van bespieding gespannen Elke daad, elk woord, elk bezoek, kortom heel hun handel en wandel werd afgespied, Koch, werd in het Kommissariaat van buiteulandsche zaken ontboden en daar bedreigd met levenlange opsluiting, in dien zij weigerde sir Hodgea te bespieden en regelmatig verslag uit te brengen over al zijn doen en laten. Zij werd btdreigd met den dood, indien zij ooit een woord dierf uitbrengen over de rol, die men haar dwong te spelen. Rykoff heeft verklaard dat sommige gevangenen onthullingen hebbeu gedaan over zoogezegde bespiederijeu der En gelsche diplomaten. Men weet wat die onthullingen beteekenen en hoe zij de ge vangenen werden afgeperst door de vreeselijkste folteringen. Sommige lieden werden aldus gedwongen verklaringen te onderteekenen, welke op voorhand door de leden der Tsjeka waren opge steld. Leest en Verspreidt DE GAZET VAN POPERINGHE De Middenafdecling der Kamer, belast met het onnerzoek van het amnestievoor- stel voor de politieke veroordeelden, vergaderde Woensdag in het Paleis der Natie, onder het voorzitterschap van M Tibbaut. Maken nog deel uit van deze Kommissie MM. Des tref, Heyman, Merlot, Souplit, Vande Vyvere en Van Dievoet. Het amnestieontwerp werd verworpen De Middenafdeeling heeft zich, met 0 stemmen tegen 4 (M. Souplit) aangesloten bij het volgende nieuwe wetsvoorstel van M Destrée 1 De Koniog zal zijn recht van genade ook kunnen uitbreiden tot de bij verstek veroordeelden hij zal bijgevolg aan al de politieke veroordeelden genade kunnen verleenen. 2. Zelfs indien er geen genade verleend word zal erop 41 November 1928 ver jaring zijn voor al de politieke misdrijven ten ware de Koning, op voorstel van den eensgezinden Ministerraad, voor som mige hatelijke gevallen er anders over beslist. 3. Aan de begenadigden zullen noch de politieke rechten, noch de nationale eereteekens, noch de betaalde boeten teruggeschonken worden. Door hatelijke gevallen worden deze verstaan van Jeanne. Doubard, ter dood veroordeeld voor verklikking van burgers aan den vijand, verklikking die het fusiljeeren van een merkelijk getal vaderlanders voor gevolg had. Binnen kort zal de MiddenafdeeliDg op nieuw vergaderen voor het aanduiden van een verslaggever. irï'ï^ i i:i^iiT&iiiiiJ^lii>ThT"ik«MisTSir-i^rfi^in"i iMïil'fcii iiiSüTi - Dépot D. GRUWEZ, Crombtke »im Maandag morgen had, ter Nationale Ba k te Brussel, de 49* tre*« r,g plaats der leening 5t h 102^ voor de Federatie der Coöperatieven voor oor legs schade De Lijkpleehtigheid van Arthur Lahaye Dinsdag morgend had onder grooten volkstoeloop in O L. Vrouw Kerk, de Plechtig* Lijkdienst plaats tot lafenis der Ziel van Mijnheer Arthur Lahaye. De rouw werd geleid door M. Nestor Lahaye-Coevoet, zoon van den overledene en M. Nestor Lahaye-Vanden Berghe, Burgmeester der Stad Poperinghe, Broe der van den afgestorvene. De dierbare afgestorvene was Eere- Voorzitter der Tooneelgilde Langhoirs Victorinen. De hoeken van het baarkleed werder gehouden door H. V. De Zuttere namens de Langhoirs-Victorinen 11. O. Bataille namens de Koainklijke Phiihar monie H. C. Dupont, namens Sint- Sebasliaan II. C. Markey, namens Sint Joris H. Willy Gombert, namens de Onvarmoeibaren II. A. Dumoulin, na mens Sint-Anna. Op het kerkhof werd volgende lijkrede uitgesproken door M. Valére De Zuttere Voorzitter van de Tooneelmaatscbappij Langhoirs-Victorinen. Rede vin den Heer Valère OE ZUTTERE Diepbeproefdtt familie ltden, Qeachte omstaandert, Als voor sitter der maatschappij n Langhoirs Victorinenis het niet alleen een plicht maar een hoogste noodzakelijkheid hier het woord te ne men. om aan onzen dispbetreurden Kere Voorzitter, eenen laatsten vaar wel toe te sturen en tevens eene laatste hulde te brengen aan den verkleefden afgestorvene. Sedert meet dan veertig jaar. was Mijnheer Arthur Lahaye lid onzer gilde. In 1892 volgde hij als Onder-Voor zitter zijnen broeder Theophiel op. En sedert het afsterven randen Voorzitter A dolf Vandecosteele tot in 1920 nam hij hel bestuur der maatschappij in handen. Geachtgeprezen en bemind van iedereen, wist hij doer zijne wijze lei ding de maatschappij in bloei te hou den en na den oorlog was zijn eenigste streven het behoud der Victorinen. Ja! Mijne heerenArthur was een waren voorstaander en hoe kon hel anders afstammeling van eene over- eerlijke familie die sinds lange jaren de m intschappij, tot eer, r em e i onder stand verstrekte, heeft ht> even als zijne voorouders de belangen onzer gilde verdedigd. Waarde, medebroe derswij verliezen een echten vriend. Aan de achtbare familie van den zoo diep betreurden af gestor ene lied de Maatschappij hare welgemeende gevoelens van rome. Den heiligen band dien onzen waar den Eee-\ oor sitter aan ie Maatschap pij gehecht hu ld «i gebreken. M*jn hart is pijnlt aangedaan door dit verhes. omdat xk beter dan iemand eet hoe hij on* genegen tea Beste. Waarde, Kere - Voorzitter, dxepbetreurde vriend, de Langhoirs tetorinen en al uw rond geschaarde vrienden werper U een trouwen Karte ll! ken blik toe Ru t zachtge zegend zal uxce nagedachtenis in ons geheugen blijven Vaarwel, duurbare vriend. Vaarwel. verkeerd en valseh uitgelegd. Een meid! De andere mmmers van dei* reeksen, van het Engelscb gezantschap, Louisezijn uitkeerbaar met 550 frank. Wij bieden aan de Achtbare Familie de gevoelens onzer rechtzinnige deelne ming in deo rouw die Haar komt te treffen. POSTZEGELS 1 Jor vvrs imtlaars. luullu (tn frurefie dezer, zou, over een g* dagen •|"iT> «wTi ir«"i i "ifTa ■M WiaMiii Wii.i«MM»» m" iiiT "j Het parket is Zaterdag afgestapt in Malperliss het lokaal der aauntche Nationalisten, te Antwerpen, stiel van de leiders der zoogezegde Front partij. E*ne groote polieiemacht bewaakte, buiten, het gebouw waar voor een nrta! *-oote menigte menigte samengeschoold was De huiszoeking van het parket zou ge wettigd zijn door bedreig.rtg-n tegen den persoon des Koning? Volgens De Schalde het org-.an der Extremisten, op eene am neg Aankondigingen Op 4* en 2* bladzijde 0.60 lr.de regel. Op 3* en 4' 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik wij ls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. .eiiiaswaas Goudsineder: Juweelhandel Monters Lip Roskopff- Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN ii £smI, ZUtif, Rlcksi PABRUREN in Goud, Diamant. bij G.DupobUZOOD Yperstraat, 9 Poperinghe. i Zijn de interosten voordeeiig en vrij van belastingen Is het aan korten termijn Kunt gij aan uw geld vóór dan vervaldag Moogt gij wel gerust zijn over uw kapitaal Is de geheimhouding volstrekt LD E KASBONS aan 3 maanden 4.00 netto 4.80 bruto KASBONS aan 6 maanden 4.50 netto 5.40 bruto KASBONS aan «V-n jaar 5.00 °!0 netto 6.00 bruto vun het zijn in die voorwaarden uitgegeven en mogen ingeschreven worden bij alle plaatselijke agenten en ook bij liet Hoofdagentschap Ranlf» f i POPERINGHE, Bertenplaats(Kleine Markt), 10,Tél. 89 04I1& f M, j YPER, Groote Markt, 9, telefoon 304 tiemeeting een der leiders gezegd hebben «Moest Borms in het gevang sterven, welnu dien dag zullen de Belgische bladen met een rouwband verschijnen. Oog voor oog,tand voor tand. Eene soortgelijke bedreiging, doch veel duidelijker, zou gedaan ziju in een naam- toozeu brief aan een Antwerpsoh dagblad gezonden. Deze brief is door het parket in beslag genomen. M. Ward Hermans, een der leiders van de frontpartij te Antwerpen en opsteller aan het orgaan dier partij, werd Maan dag morgen ondtr aanhoudingsmandaat gesteld, in het justiciepaleis ontboden en ondervraagd. Hij wordt beschuldigd van aanslag tegen de veiligheid van den Staat en van smaad aan de openbare macht. Hermaos werd ter beschikking van het gerecht gehouden en 's namiddags aan eene nieuwe ondervraging onderworpen. 8 Avonds werd hij,na de ondervraging terug in vrijheid gesteld. Bij de huiszoeking in zijne woning, werden vele dokumenlen in beslag ge nomen. GuiU-nlonó In de gemeente Gambais, berucht door den akeligen Landru, heeft een nieuw drama plaats gehad. M. A. Poiret, wo nende gehucht Saint-Cosne, had e«n twist met zijn huurder Martin Maurice, autoverhuurder te Parijs. De ruzie liep hoog op en uitzinnig van woede haalde Martin Maurice plots een revolver te voorschijn en vuurde vier kogels af op zijn huisbaas. Deze werd door twee kogels in bet hart getroffen en bleef op dtn slag dood De moordenaar werd aangehouden en in hel gevang van Poe- toise opgesloten. Ter plaats Bois de Boulogne, tusschen Longuenu en Araiens, aijn twee autos d e elk uit een andere richting aanholden bij het willen vermijden eener groep van drie meisjes, in dolle vaart op elkaar gereden en werden heelemaal ontredderd. Vijf personen bekwamen erge kwetsuren M. Platei, zijn vrouw eo M. CaussiD, van Moreuilmej. Lea Colléatre, 27 jaar rn mej. Henriette Caebelière, 20 jaar, van Amiens. De vijf slachtoffers werden ler verpleging naar eene kliniek overgebracht waar M. Platei aan zijn wonden is be zweken. ■-i'.uj PW«wp'g'O'rm 1 Punt Goedkeuring van het po- litiereglement, bij hoogdringendheid genomen door den Burgmeester, ter gelegenheid van 12 Juni laatst. 2 Punt Rekening der Commissie van Openbaren Onderstand voor 1920. 3 Punt Rekening der Staatsmid delbare School voor 1920. 4 Punt Schikkingen te nemen we- gensde vloibare schuld, wedereischbaar door het Gemeentekrediet, in 1930. 5 Punt Vergoeding aan den Ont vanger der Rechtstreekse he Belastin gen voor het innen der gemeentetaks op de honden. 6 Punt Aanvraag voor toelaag aan de onderwijzers der aanneembare school voor Knechten, St. Jozef. 7 Punt Aanvraag tot erkenning tan 11 Juli ais officieele feestdag, al sook tot het hijschen der Leeuwenvlag aan den gevel van het stadhuis 8 Punt Mededeelingen. STA LD POPERINGHE om 3 uur namiddag Gemak van Treins en Trams in alle richlingen. (bij dt fasti GAZET VAN 9 9 9 9 9 9 S 9 9 9 S leder medewerker blijft verantwoor delijk too r zijae bijdragen. Bijdragen ia te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag apea. V 48458 Het blad staat ter beschikking van aJ wie het goed meent met het algemeen aut en belang. Persoonlijk t> eden nemen w niet op. a a a Onrustwekkende Toestand De breuk tusschen Londen en Moskou TREKKING DER Leening 5 t.h. 1923 Het lot van EEN MILJOEN is ge- wonnen door de obligatie Nr 2 der reeks 233.247. Het lot van 100.000 frank is ge wonnen door de obligatie Nr 5 der reeks 238.342. De obligatie» reeks 81.288, Nr 1, reeks 143.139, Nr 2 en reeks 263,458 Nr 2 winnen ieder 50.000 frank. 't 1» mat zuik hoffelijk hoeJauiglieiJswoorJ dat De Poperioghenaar Zondag laatst ons artikel over zijrie drukfouten bestempelde. Deze houding geeft ons de verzekering dat ons artikel raak droeg, wat niet belet dat wij het al te kras vinden \oor eene gazette waarvan bijna elke week onbeschoftheden door de presse drui- pelen. 't Ware noel.tzn» overbodig voor ons in zulk gerucht te verschieten. Hoe tnecr gaaien e De Poperingheuaar afschiet, hoe meer tappen hij afloopt en hoe meer koren hij op onzen molen brengt Wilt hij op zelfden weg voortdoen zoo zal hij veel riskieree, van hij zes jaar, op den uitslag der kiezing alweer te rnogen staan kijken gelijk eenen hond op eene zieke koei, alhoewel hij zooale in October laatst het vel van deo beer miaachien nogmaals zal verkocht hebben, vooral- leer het heest geschoten wierd Zoo lag laatst werden aan De Gazel van Po peringhe de volgende vragen gesteld Hoeveel niuzieken waren er te Staden: «De Poperinghenaar* moet maar kort vananemo- rie zijn want iu zijn eigen nummer van Sil Mal laatst staat er klaar gedrukt dat er aan dit feest 9 Minzieken deel gingen nemen. 't Is waar ook, hij wist alsdan nog niet waarin het feest te Stade» bestond en hij miek daar voorzeker per drukfout roklaam voor het feest zelf. Hoeveel katholieke en liberale mu ziek e n waren er te Staden, vraagt «De Poperinghenaar ook nog. Och Heere de Philharmonisten van Poperin ghe hebben zich daarmede maar weinig bekom merd, zij ragen daar dat het katholiek muziek van Staden niet mededeed. Maar wal zij daar over vernamen 't was dat de muziekanten met overgroote meerderheid geweigerd hadden naar de velokoersen van Stadenberg te gaan spelen omdat deze koersen opzettelijk ingericht wier den om het muziekaal feest van Stadenplaats te verhinderen. Zij wilden deStadenaars van gelijk welke politieke denkwijze in hunne neering niet benadeeligen. Spiegeld u daar een» in «Po peringhenaar», gij zoudt veel heter deae vragen gesteld hebben aan uwe» welingetichlcn corres pondent uit Staden die eene halve eeuw ten ach teren bleef met zijn gemeentearchief. De Poperinghenaar meent ook oss n <g las tig te vallen met andere punten. Op liet feest te Staden heeft M' Buy! gesproken over.... rijslpap. Wel wel! 't is verschrikke lijk en dat al zonder de toelating af te vragen aan de Phiiharmonie van Poperinghe. Had zeker bekend nationalist gemeenteraadslid misschien ook den tekst voorgelegd, aan het hoofd van zijnen groep, van zekere aanspraak welke hij hield op eene omliggende gemeente, over korten tijd ter gelegenheid var. eene V.O 8. vergadering. Wat hij aldaar vertelde zijn wij niet jaist t» wete gekomen. Da Poperinghenaar» deed wel een oproep tot het bijwonen van zelfde bijeen komst, maar hij gaf er geen verslag over nog eene drukfout Al wat wij daarover vernomen hebben "t was dat de plaatselijke overheid in al die vertellingen precies niet veel gratie vond. De Poperinghenaar schijnt in zijnen slaap gestoord geweekt te zijn door de deelname onzer Philha mooie aan de feesten van Staden. Wij geloven dat de tijd nog niet aangebroken is waarop de Phiiharmonie toelating zal moeten afsmeken aan Sansen's gazette, te meer daar het fe'ad op zeifde tijdstip het onnoodig vond aan zijfee kathol, ek» stle 'oeners te vragen of het niet teg^n hunne intresten ws* dat het muziek int den Cirkei de feesten van Poperinghe verliet om er op een vreemde te gaan opluisteren. Wij gehxvven dat wij nu genoeg geschreven hebben op de uitdagende artikels van De Poperinghenaar Om te ei»digen met wat anders, wens- hen wij san al onze zers eene kermis door een prachtig *der begunstigd, aaa alle stiel- en b«*; gloe ners goeden verkoop, aan oud en jong een aan genaam verzet en aan ai e sportvrienden schoon zonneschijn bij velo-en raardekoersen. (bij de fest) Een huurder schiet zijn huisbaas neer Autobotsing STAD POPERINGHE Op Maartdag 27 Juni 1927 om 6 ure 's avonds op het Stadhuis

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1