ZONDAG a JULI 1927. Groote DRAFKOERSEH Buitenland ZEVENDE JAAR N' :23 centiemen het nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Horloge rij Drinkt "MAS-CAR" bier GROOTE HAMDBOOGSCHIETiriG Bureelgerief Prachtpapier Gebr. DUPONT G.DupoaUZooa ELECTRICITEIT 5 Juli, Dinsdag der Kermisweek De Belgische Spoorwegen Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 bij de Post) Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 10 50 tr. buiten stad, met de post12.00 fr. Buitenland20.00 tr. Men abonneert op alle Belgleobe Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamloose ingezonden artikels worden geweigerd. STAD POPERINGHE Qpssbire Zitting van dan Gemeenteraad van Maandag 27 Juni 1927 om 6 ure avonds op het Stadhuis 3 Punt Rekening der Staatsmid delbare School voor 1926. De vergaderiog begint op gesteld uur onder hel voorzitterschap van den heer Burgmeester Lahaye. De Haad is voltallig ter uitzondering van raadslid h. Brutsaert welk xioh liet verontschuldigen. Een hon derdtal personen bevinden zich in de publieke omheining. De h. Secretaris geeft lezing van het proces verbaal der vorige zitting dat zonder opmerkingen aangenomen word. Er wordt overgegaan tot de bespreking van bet dagorde. 1 Punt Goedkeuring van het po- litiereglement, bij hoogdringendheid genomen door den Burgmeesterter gelegenheid fan 12 Juni laatst. Algemeene goedkeuring. Na hunne stemming uitgebracht te hebben vonden de heeren Lefebvre en Carpentier het noodig eenige opmerkingen te maken nopens den getroffen maatregel. De h. Burgmeester verklaarde deze maatregelen genomen te hebben in over eenstemming met de h.h. der Commissie van Vlug en Vroom en het wts hem oomogelijk den gemeenteraad op tijd bijeen te roepen. Ten anderen die maat regelen waren allen ten voordeele van het wellukken der feesten en konden niemand hinderen. 2 Punt Rekening der Commissie van Openbaren Onderstand voor 1926. De jaarwedden beloopen tot 111211.63 waarvan 1/3 ten laste van atad. Stemmen ja de zeven leden der meerderheid, neen de raadsleden Vandevoorde, Lefebvre, Verbeke en Carpentier. De 11. Devos onthoudt zich. a m n W m m V fl «J Iitükvirs-Eiöinaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE Alle DRUKWERKEN ten bureele dezer. 4 Punt Schikkingen te nemen we gens de vlot bare sch uld, weder eisch baar door het Gemeentekrediet. 1930. De eerste dezer laeningen beloopt tot een kapitaal van 76.330 fr. wierd aangegaan door het vorig sladsbaatuur en op 12 Maart 1021 goedgekeurd om de onkosten te dekken vau het verwarming- stelsel op het stadhuis en nog eenige kleine andere werken. Alleenlijk 40000 r. wierden dalrop ontvangen. De H. ïurgmeester stelt vóór deze som weder e geven aan het Gemeentekrediet bij drie aarlijksohe afkortingen. 1/3 zou inge schreven worden in het budget van 1028 1/3 in 1020 en 1/3 in 1030. De tweede dezer leeningen tenbeloope van 500.000 fr. wierd door het tegen woordig stadsbestuur aangegaan voor tiet aanleggen van de electrische ver- ichling en is wedereischba&r met 1030. )e bemachtiging wierd bekomen op 16 anuari 1025. Volgens contrakt met de uitbatiogsmaatschappij wierd dit kapitaal baar overhandigd. Hel dient door haar afgekort te worden bij jaardoodiugen waarvan de inbegrepen intresten gelijk staan aan deze door bet gemeentekrediet vereischt. Daar de stad onmogelijk in <030 zelfde som kan terugbetalen zoo stelt de H. Burgmeester vóór met het gemeentekrediet eene leening aaD te gaan op langen termijo ten einde met de jaar- doodingen door da uitbatingsmaatschappij betaalt deze van de nieuwe aan te gane leening te dekken. Dit voorstel bekomt de algemeene goedkeuring 5 Punt Vergoeding aan den Ont vanger der Rechtstreehsche Belastin gen toor het innen der gemeentetaks op de honden. Deze gemeentetaksen worden dit jaar voor de eerste maal door den dienst der belastingen rechtstreeks ontvangen. Deze manier van inning is voordeelig aan de gemeente, de belastingsplichtigen onder geven hen gemakkelijker aan hunne ver plichtingen en de gemeentediensten wor den van een groot werk ontlast. Om de Ontvanger voor dit opgelegde bijwerk te vergoeden stelt de H. Burg meester voor eene bijlage te verleeaen var 4 H op de ontvangsten ten dezen titel Zelfde bijlage bestaat reeds in vele ge meenten Algemeene toestemming 6 Punt Aanvraag voor toelaag aan de onderwijzers der aanneembare school voor Knechten, St. Jozef. Er is hier spraak van de knechten- school aangehecht en inger.cht hi; het bisschoppelijk college en in den wande bekend onder den naara van Klein College. Dit punt wierd op aanvraag van raads lid Lefebvre op het dagorde gebracht en door hem ter zitting uitgebreid Hij vraagt voor de leermeesters dezer vrije school zelfde toelaag van 500 fr. als deze welk aan het onderwijzend per soneel der gemeenteschool van den Kouter toegestaan wierd bij laatata budget. De H Burgmeester doet roet reden opmerken dat eene aanvraag voor toelage door de onderwijzers der St. Jozefsschool reeds vroeger gedaan, niet is kunnen ingewilligd worden daar het budget reeds gestemd was. Op de tegenwoordige vraag vau raadslid Lefebvre kan er ook om xeltde reden geen gunstig advies uit gebracht worden en soortgelijk voorstel diende dus alleenlijk bij bet bespreken van het budget van 1Ö28 vernieuwd te worden. Verder drukt de II. Burgmeester zijne verwondering uit en vindt het zonderling dat deie aanvraag gedaan wordt door leden van den gemeenteraad die tegen de noodige opcentiemen stemmen en het >udget niet goedkeuren, die dus niette genstaande zij altijd uieuwe kredieten aanvragen aan het gemeentebestuur, de noodige geldelijke middelen weigeren ter band te stellen om de stad te beslieren. Van de handelwijze der minderheid op dil gebied zou de meerderheid dieaen rekening te houden in het toekomende. Na nog eenige opmerkingen van den leer Carpentier wordt de aangevraagde oelage geweigerd meerderheid tegen minderheid. 7 Punt Aanvraag tot erkenning van 11 Juli als offxcieele feestdagals ook tot het hijschen der Leeuwenvlag aan den gevel van het stadhuis. Deze aanvraag komt uit van raadslid Carpentier en geeft aanleiding lot eane ange bespreking. Het raadslid, om zijne aanvraag te staven, geeft lezing van een uitgebreid schrijven w aarin hij den Slag der Gulden Sporen op geschiedkundig gebied vóór- stelt. Of zijne opvatting over dit belang rijk punt nu gansch overeenkomt met de verhalen die ervan gegeven worden door wijdvermaarde geschiedschrijvers als Pirenne of Godefroid Kurth, dat betwijfe- en wij grootelijks. De h. Burgmeester daarin 'takkoord met de leden der meerderheid, verklaart bet ingediende voorstel niet te kunnen bijtreden, daar hij met de opvatting van d heer Carpentier niet instemt, en doet volgende verklaring Moeilijk ware het, b. Carpentier, op al de punten uwer lezing seffens le antwoor den, daar er mogelijks mij sommige uwer verklaringen of bemerkingen kunnen ontsnapt sijn. Gij komt daar uw gedacht uit t« druk ken en misschien wel het gevoelen van een geheel kleine minderheid van onze Poperingache Bevolking, maar ongetwij feld volgt de algemeene meerderheid onzer Medeburgers uwe overdrevene gedachten niet. Zelfs onze twee machtige Tooneelgilden die voorzeker niet mogen verdacht wor den geen echte goede Vlamingen te zijn zouden uwe handelwijze niet goedkeuren Denkt niet, geachte Collega, alhoewel wij uwe overdrevene princiepen niet steunen, dat wij geen Vlamingen zijn, en wij niet bovenal onze Moedertaal bemin nen en genegen zijn. Gij spreekt ons van den Slag der Gul den Sporen, zes eeuwen geleden, maar het was veeleer een klassenstrijd en waren we dan in "t leven met oDze demo cratische gedachten, dan zouden we ook laogs Breydel en De Koninck geschaard zijn geweest, om de democratie te verde digen tegenover een overschot der feoda liteit. Er was daar geen kwestie van Yiaamscbe Beweging, maar daar stondan ook Walen aan de zijde der Vlaamscbe voormannen. Iets is dichter van ons. ik noem 1914 alswanneer Franschen en Belgen inde zelfde loopgrachten vielen voor de ver dediging der Beschaving en van het Vaderland. Wij hebben bier geeD voorbeelden te nemen aan andere steden, wij zijn hier biijf eerbiedig tegenover eenieders ge I dacht, maar opkomen tegen den wit mijner bevolking, dat doe ik niet. Wij zijn bier ten anderen, door onze igging. ia bijzondere goede betrekkingen met Frankrijk. Veel heb ik reeds van deze groots Natie voor onze Bevolking bekomen en we zouden tegenover baar ondankbaar wezen indien zulke voorstel en moesten aauveerd worden, te meer daar onze Stad met bet Frausch Oorloge- kruis vereerd is. Moest gij, b. Carpentier, een referen dum onder do bevolking doen, de uit slag zou U voorzeker wel verbazen. Dit gaf aanleiding van wegens den h. arpentier om volgende vraag te stellen Hebt gij er iels tegen dat de Leeuwen vlag op 11 Juliophel Stadhuis wappere T* De b. Voorzitter wilde daarop de vraag wijzigen met het volgende Wilt gij de eeuwenvlag op het Stadhuis Nadat deze legenstellige vragen eenige woordenwisselingen verwekt hadden, zette de b. Burgmeester zijne verklaring voort en zei nagenoeg het volgende Met de eerste processie of feestelijkheid zullen w ij te sameu de optelling der ver schillende Vaandels doen en het referen dum is seffens gedaan De h Carpenlier vreest dat de bevol king hier te benauwd is, waarop de h. ïurgmeeater anlwoordtGij vergistU, Aankondigingen Op 1* en 2'bladzijde 0.60 ir. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn voorat te betalen. Goudsmeder^ Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Piegulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN liGttf.Zllnr.KUkel PABRUREN in Goud, Diamant. hij Yperstraat, 2 bij de Pest Poperinghe. b. Carpentier, want nergens kuot gij een# onafhankelijker bevolking vinden dan in onze stad de laatste stemming heeft dat bewezen. Hoe zou de h. Car pentier, over het ge.dacht onzer Bevolking cuunen oordeelen, aangezien hij slechts eene herberg in gansch de stad bezoekt, die enkel het midden is der personen die zijne gedachten ten volle deelen en voor staan. Moest de Kamer en Senaat de Un Juli wettiglijk erkennen als Nationale Feestdag en de Leeuwenvlag als een tweede Na- ionaal Vaandel aanzien, dan zou het ge meentebestuur zicb haasten zich bij deze verordening der Hoogerc Overheid te vervoegen. De h. Burgmeester verklaart de be spreking gesloten en legt het voorstel ter stemming.Het wordt verworpen meerder heid tegen minderheid. In den loop zijner rede had de h. Car pflntier de verklaring gedaan dat de aan vraag, alhoewel door hem alleen onder teekend. ingediend werd in naam van jjeheel de Katholieke Groep. Wij mogen dus daaruit besluiten dat de h. Brutsaert, die zijne afwezigheid liet verontschuldi gen daar hij aan de Verjaringsfeesten der Hoogesehool van Leuven w ildedeelnemen, het voorstel van h. Carpentier zoude gestemd hebben ware bij in geen belet geweest. Op deze verklaring antwoordde de h Burgmeester dat de h Carpentier, voor zeker mis was, indien bij sprak io naam der gaDsehe Katholieke Partij van Stad, want, zegde hij, wees ervan overtuigd dat velen uwer partijgenooten, uwe ge dachten niet aankleven. S Punt Mededeelingen. Daar bet Schepencollegie g^n med>- deelingen te doen bad. noch geen enkel raadslid vragen te stellen had, zoo sluit de b Burgmeester om 7 12 ure de zitting. Michel AMPEN, gediplomeerd electri cien, A 35 (Briekedreef), Poperinghe gelast zich met bet aanleggen en herstel len van electrische leidingen, alsook van radio-toestellen (Heeft ook eene bijzon dere inrichting voor het laden van accu aangesteld om den wil onzer bevolking Genadige prijzen Verzorgd werk te behertigenen te eerbiedigen Ik ben en Spoedige bediening STAD POPERINGHE om 3 uur namiddag; Op den Hippodroom der GROOTE HEERLIJKHEID Woestensteenweg. 10.000 FRANK PRIJZEN (Gewaarborgd) 70 der BESTE KOERSPAARDEN zijn ingeschreven. Kaarten zijn op voorhand te hekomen bij K. Degrpote, Tramstatie, Groote Markt, den 5 Juli van 10 tot 12 ure. Gemak van Treins en Trams in alle richtingen. Bijeenkomst van den Beheerraad De beheerraad der Nationale Maatschap- )ij van de Belgische Spoorwegen heeft eene vergadering gehouden en verschei dene belangrijke beslissingen genomen. Heen en Terug Op voorstel van het bestendig komiteit heeft de beheerraad besloten de reiskaart- es heen en terug opnieuw in voege e brengen. De totale prijs zal met 25 t b. verminderd worden. De bevolking zal zulks met vreugde vernemen. De reiskaartjesdie den Zaterdag namid dag na 1 ure afgeleverd worden, zullen moeten gebezigd zijn ten laatste den Maandag ten 10 ure. Het personeel De raad beeft 't onderzoek voorlgeztt aangaande het overtollige personeel. Hij zal de lijst doen opmaken van al de agen- en, zoowel ambtenaars als bedienden en werklieden, die 65 jaar oud zijn. Die agenten zullen van ambtswege oppensioeD jesteld worden. De agenten, nog geen 65 jaar oud, mogen bun pensioen aan vragen. De agenten die geen voldoende rezigheid verrichten, zullen van ambts wege in beschikbaarheid gesteld worden. Gebeurlijk zullen de laatst aangeworven agenten in beschikbaarheid gesteld wor den, als men het gepast oordeelt hun be diening af te schaffeD. De aankoop van kolen Voorts heeft de raad zijn goedkeuring gehecht aan de aankoopen van kolen, ge daan toe» tel aanstaande termijn 170.000 ton fijne kolen aan 140fr. 120 000 ton klontjes aan 147 fr.70.000 ton brikelten aan 188fr. 25.ÖÖ0 ton vette Engelscbe kolen aan 134 tot 150 fr. De prijs van die aankoopen is van de 5 tot 15 fr. lager dan voorzien werd. Dit vertegenwoordigt een min uitgave vau 5 miljoen frank. Tariefvermindering De beheerraad heeft nog besloten de vervoertarieven der kolen, bestemd voor den uitvoer, alsook de vervoertarieven van het witloof en de grove baksteeneo. met lOt.h. te verminderen. Hij zal een kontrool inrichten op het benuttigen der cokes, bestemd voor de metaalbedrijven en die een bijzonder tarief genieten. Gevaar der vuurwapen* De 22 jarige André Dehaudt, koewach ter op de hoeve Werquln te St-Sylvestre- Cappel, vond er zijn vermaak in met een oud geweer te schieten naar de kikvor- scben in een poel, nabij de hoeve. Op een gegeven oogenblik, ging het schot niet meer af. De kameraad van Dehaudt, de 17 jarige Albert Barbry, knecht op een naburige hoeve, ontrukte hem bet geweer zeggend dat hij bet wel zou doen werken Het werkte maar ai te rap, een schot ging af en Dehaudt, in volle borst getroffen, stuikte met een pijnlijken gil neder. Torn een geneesheer ter plaats kwam, was de ongelukkige jongeling reeds bezweken. De gendarmerie van Steenvoorde deed het gebruikelijk onderzoek en verwittigde het parket van Duinkerke, dat last gaf den onvrijwilligen moordenaar aan te houden. De wreede gebeurtenis heeft groote ontroering teweeg gebracht in heel de streek. Noodlottige badpartij De 8 jarige Newell, zoentje eener Ame- rikaansche familie, op buitenverblijf te Touquet-Paris-Plage, is bij het baden verdronken. De jongen en zijn twee zus jes w aren te w ater gegaan De strooroing was nogal hevig en plots werd de kleine meegesleurd. De zusjes riepen om hulp. Brigadier Dumetz snelde toe en zag het knaapje, op een 30 tal meters van het strand, tegen de strooming worstelen. Dumetz. gevolgd door twee andere man nen, sprong gekleed in het water. Geen der drie kon het jongentje bereiken. Het verdween in de diepte en zijn lijkje werd nog niet opgehaald. Op geweerschoten onthaald M. Lancien. hotelhouder te Pouldu, kwam Zondag morgen, rond 2 ure. per auto langs de baan van Coutons, toen zijn motor stil viel en zijn voertuig niet meer verder kon. M. Lancien liep na&r bet eerste hel beste huis om hulp. De bewoonster, de weduwe Bellenger, 74 jaar oud, uit den slaap gewekt en mee- cend met dieven te doen te hebben, loste een geweerschot en M. Lancien kreeg den kogel in den voet. De wonde is zeer erg. STAD POPERINGHE Schuttersgiide a SIST SEBASTIAAS Ypersteenw eg (Static) OP KERMIS - ZOND AG 10 JULI 1927 1595 fr. Prijzen. Inleg 13.50fr. Terug 10 fr. Begin cm 10 u. 30 GAZET VAN ERINGHE ALLERHANDE OatYingstea I hoofdstuk 168.003.63 OntvsugsteD M hoofdstuk ONTVANGSTEN Buitengewone Orsrschot van 1925 3941.30 Sudsto«lag« voor 1926 32300. Verscheidens 3478.97 Samen 39920.17 Gewone: 272218.43 waaronder Pachten van landen en gebouwen 169.660. Jachtpachten 1250. Taillie en houtkappingen 19643.90 Intresten van leeningen 33992.62 Goedvinden voor verblijf in 't Gasthuis ▼an vreemde behoeftigen 13937.62 Aandeel in de ouderdomspensioenen 10001.50 Aandeel in grondvergunningen op het kerkhof 2795.50 Onvoorziene ontvangsten 9566.75 HERHALING ONTVANGSTEN Buitengewone 39920.26 Gewone 262218.42 Samen 302138.69 UITGAVEN Gewone 393146.97, waaronder Jaarwedde ;ler Geneeaheeren Grondlasten 2124.50 Assurantiën 819.60 Herstelling van gebouwen Werk en planting in da bosschen 5964.13 Stichting van missen a brooddeeiingen 1932.13 Dokter Moederhuis 1250. Onderhoud in St. Vincentiusgesllcht 43422. 'A Onderhoud in St. Michlelsgesticht 35543. Aankoop meubelen 800.31 Onderhoud kleederen en beddingen 3915.21 Onderhoud zieken in het Gasthuis 54333. Geneesmiddelen 9380-21 Fondetie St. Annahof 648. Uitdeeiing kolen St. Annahof 7850.— Maandgeld 21490. 5 erblijfkosten van behoeftigen in vreemde gestichten S8s54." Aandeel in gemeene fonds 20888.5 Buil .gewone: 5234.54 HERHALING UITGAVEN Oewone 293146.9" Buitengewone 5*34.54 Uitgaven I hoofdstuk Uitgaven II hoofdstuk Samen 128555.57 10990 07 Samen 139545.64 10990.07 178993.70 139545.64 Batig slot 39448 Hos TC H ECMUnVM IMC leder medewerker blijft verantwonr- delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Don4cr4*fe' open- N' 4S4SI Het blad staat ter beschikking van a! wie bet goed meent mei het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. Sameu BALANS De ontvangsten beloopen tot Do uitgaven beloopen tot 29*381.51 302138.69 298381.51 Batig slot 3757 18 Al de raadsleden stemmen ja, de H. Devos en Gombert als leden van zelfde bestuur nemen aan de stemming geen deel. a»u «ravie sk.u^m, t» IJ &1J Li UiC» mUlStOrfS)

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1