Deserteurs Sublimes ZEVENDE JAAR V ZONDAG 14 OOGST 1927 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Gebr. DUPONT :23 centiemen het nummer G.DupeiUZ««g 't Is Proper I Buree gerief Prachtpapier horlogerij Amnestie voor de Verwoeste Gewesten 60.000 fr, voor de Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Y perstra at, 2 Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 10.50 Ir. buiten stad, met de post12.00 fr. Buitenland20.00 ir. Men abonneert op alle Belgische Poetkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. tl liTGtvTRs-EiüniAAjts Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2. POPERINGHE. PotTCt Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. ma X* 4S458 a a 1 a a a Aankondigingen Op 1'en i* bladzijde O.tiO Ir. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van i fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li frtMl, film, Kittel PABRUREN in Goud, Diamant bij Yperstraat, 2 Poperinghe. Van Cauwelaert en Hoste vragen am nestie, zooals men weet voor de ter dood veroordeelde deserteurs van de front partij, die aan de Üuitschers de plaatsen aanwezen waar hun Vlaamsche broeder;- zich in het Belgisch leger aan den IJzei bevonden. Die deserteurs, welke na hui desertie, mits betaling in Duilschen diecsi traden, zijn dus bedekt met het onschul dig bloed van hun broeders. liet was in April-Mei 1918. De toe stand was hachelijk voor de geallieerden Duilschland was op het punt den oorlog te winnen en van Belgié een wingewes' te maken. De fronlpartij bestudeerde toen twee helsche middelen van verraad, om het grootste gedeelte van het Belgisch leger aan den vijand over te leveren en de Üuitschers toe te laten Galais en Bou logoe te bereiken. Het eerste iniddel be stond uit een gewapend oproer, zooals Charpentier de zendeliog en desertem van de fronlpartij in 't Verraad van Vlaanderen heeft onthuld. Het tweede iniddel was 't sturen van afgezanten naar den vijand om met heui in betrekking D komen en mede met de activisten van 't bezette land. Het doel van die zending was het sluiten van een afzonderlijken vrede en de Duilschers te verzoeken et n grootscheepsch offensief op hel Belgisch front te laten loskomen, ten einde zooveel mogelijk Belgische soldalen gevangen te nemen. De slag van Merckem was daar van het gevolg. Dit alles blijkt uit een geschrift opge steld en onderteekend K. De Schaep drijver, J. Charpentier, M. Torreele, V Wjbrditc pok z tar forbid mi Jndv stria (arfïmïm Modrowa) w okoltcv - Voor alle inlichtingen en aaokoopen, .wendt U tot bierbovengemeld adres of tot de agenten van den heer Nestor Lietaert, Poperinghe. Bij hun inlichtingen voegden die deser teurs ook nauwkeurige plannen en schetsen Haesaert en Bernard Coolen uit de ver-lom de beschieting te verzekeren, klaringen van de afgezanten der front I De Frontpartij had dit menschelijk partij aan den Duilschen inlichtingsdienst.! uitschot bevel gegeven den raad van de verklaring van den latien pater K I Vlaanderen in te lichten en vooral Dokter Van Santé aan den officier van den dienst. I Depla, Ant. Jacob, Speleers en Dosfel, den brief van K Van Santé door bemid I Daarnevens moesten zij de Duitschers deling van het Duitsche hoofdkwartierI doen kennen welke activistische macht, aan pater Vosté, na den oorlog corres-Ivoor de toekomst het Vlaamsch gedeelte pondent van De Standaard te Rome, Ivan het Belgisch leger zou z ;n. derhalve De Frontpartij had zich bij het tweede! alles in het werk te stellen om het Bei- middel, het groolseheepsche offensief Igische leger, of ten minste zoo een groot aangesloten waarschijnlijk omdat zij voor I mogelijk gedeelte, in te sluiten of gevan een muiterij vreesde en voor de kogels.Igen te nemen. Indien dit opzet ware geslaagd, thans I Na die gevangenneming moesl dadelijk zouden wij allen Duitschers zijn. Ide indeeling in Vlaamsche en Waalsche Die zending werd naderhand bevestigd!regimenten gebeuren. met voor de Vla door Odiel Debeuckelaere ruwaard «Imingen, instandhouding van de activis- van de frootpartij, thans provinciaal I tische frontorgaoisaüe versterkt door de raadslid, met permissie, te Ninove. Be-1 groep van het kamp van G ttuigen Oud doelde deserteurs die naar Holland vlucht-1 strijdersbonden moesten opgericht worden ten, hebben niet opgehouden tegen Belgielom dadelijk na den oorlog als een acli- te stoken met Duilsch geld. I vische macht op te treden A s bekomende In den nacht van 30 April 1918 liepen [zaak kwam de propaganda in het Ylaam- Cbarpentier, officieel afgevaardigde vanlsche land. de Frontpartij, De Schaepdrijver, Hae-j De Duitschers zelf waren overtuigd saert, Torreele en Coolen naar den vijand I dal er niet gerekend kon worden met de over. (Van Santé deed zulks den 4e Mei)Imogelijkheid van de des?:;e van een Hun houding was deze van de ge-1 groot gedeelte van het Belgische >ger meenste verraders. Aan den Duitschea 1 maar dat men nu de propaganda van die officier gaven zij zonder de minste nood-1lieden sic) gebruik diende te maken, zakelijkheid alle mogelijke inlichtingen I ten minste in den toestand waarin wij over de militaire inrichtingen op het Bel-1 (Duitschers) ons nu bevinden giscb front. Hun slipte aanduidingen I Charpentier, De Schaepdiijver en hun dienden den Duitschers bij een aanval. I mededeserteurs «aren zelf overtuigd dat voor de regeling van hun geschut hetzi;|een gewapeod oproer niet mogelijk was. als spervuur, hetzij als vernielingsvuur J daarom drongen zij op een offensief van Hoevele Vlaamsche kruisen hebben zij j Duitsche zijde aan a dus achter het front doen planten, del Borms. de opper-idea ist. zegde den li schurken.^ I Mei op een vergadering te Keulen Wi, Hoevele vrouwen, zijn door hen wedu-1 hebben slechts één verlangen en dat is wen geworden, hoevele weezen. zijn J dat het Duitsche leger er in zou slagen aldus vaderloos. Hoevele ouders bewee nen nog het verlies van hun zoons, slachtoffers van de activistische verra- .ers, wier namen voor eeuwig gebrand- de Germ&ansche grens Duinkerken merk moeten blijven. Oorr.). De deserteurs werden door het Duitsch hoofdkwartier betaald. Het cet lraal propagandabureel van den raad van Vlaanderen betaalde die idea isten in klinkende speciën Ziehier eenige authentieke getallen die zoo slecht niet zijn voer 20 jarige jongens maand Mei 918 Voor de fronlleiders Charpentier enz. te feesten marken 7 683 83, maand uni. buitengewoon kredietCharpentier Van Santé, enz. voor kosten 1 830.00 maand JuliDe Schaepdrijver, voor werk zaamheid 312.50 Van Santeen Cbarpen- ier, voorschot, 625 Van Santé en harpenlier, loon voor Juli, 625; voor de maand Juni. 1.230 Haesaert, werk van 22 Mei tot 22 Juni 312 Haesaert werk van 22 tot 30 Juni 77 De Schaep drijver. reis van Temsehe naar Roubaix (waar de Duitsche s pi oen en dienst zetelde 180Van San te propaganda 1.250maand Augustus. De Schaepdrijver voorschot 312 50 De Schaepdrijver, reis naar Temsehe 40. De Schaepdrijver. Charpen tier (IJzerfondst 1720 en tien centiemen sic). Maand September De Schaepdrijver en Charpeatier kleedingonkosien 1 Ot 4 50 De Schaepdrijver. reis naar Roubaix 87.50 De Schaepdrijver, naar GeBt. 70, Van Santé, reiskosten 317 50 Charpen tier, reiskosten 379 65De Schaepdrijver reiskosten Roubaix 119 50 id. voor dracht te S t-N iklaas-Cokereo 170.30 Van Saote voor kleederen 1,110, Charpentier id. 112.50. Haesaert 537,50. De Schaep drijver, loon voor September 312 50, Van Santé id 312 <0, Charpentier, id 312.50, enz. eDZ. Natuurlijk goudmarken. Als de Duitschers zulke hooge sommen aan 20 jarige jongelingen konden beste den, mag men de vraag stellen welke nog boogere sommen de leiders der acti Terwijl Van Cauwelaert en (loste, die jong genoeg waren om in 1914 dienst te nemen in het leger zooals wijlen Ed Pecher, amnestie voor het gebroefte vragen, was er een Duitsch officier die aan De Schaepdrijver zegdeVoor mij zijt gij een verrader en een lafaard De Duitsche soldaten van hel bezette gebied liadden overigens slechts verachting voor die schurken van activisten en deserteurs. Van Santé werd rechtstreeks gehecht aan den inlichtingsdienst van het 4* Duit sche leger om zich bezig te houden met de propaganda op hel Belgisch front onder leiding van luitenaol von Hennburg lij nam tevens de leiding van het af schuwelijk tijdschrift Door Vlaanderen heenop zich. De Schaepdrijver werd gelast met de propaganda door meetings, vlugschriften en dagbladartikels in bet gebied van bet generaal gouvernement lij werkte onder de leiding van Sehaible haxpentier werkte in Oost-Vlaanderen en maakte propaganda onder de civiele arbeiders. Ludendorff schreef in zijn oorlogsher ineeriogen Onze Vlaamsche propagan da begint vat te hebben op het Belgisch eger Admiraal von Schroder schreef dat bet van bet hoogste belang was dat de Vla mingen den Duilschen steun vroegen voor de bescherming van hun nieuweu Yiaanischen staat. Zulkdanige wensch zou ons toelaten, zegde hij, gemakkelij ker ons hoofddoel te bereiken, dit wil zeggen Vlaanderen door onze leger macht in de hand houden voor latere ooderbandelinge n Rudiger voegt erbij dat zekere Juliea S- in het kamp te Korlrijk als spioen voor de Duitschers optrad, een ander die als Lucifer aan Ons Vaderlandvan Calais bad medegewerkt was ook ver klikker. In de b West-Vlaoiiug alhier beter gekeud onder deo naam van Meester Butaye s gazette lezen wij Zondag laatst i onder de rubriek Kiesfonds van Meester Butaye LIT POPERINGHE H'ia zegt daar weer dat er geen j« geld is voor geteistei den. toor Inca- Voelen de overheden uit den Katholie ken hnng den stamp welke de fronters hun daar opnieuw geven De milde gever van dit vijffrankstuk mag. van zijnen kant, er zich niet op beroemen de Vlaamsche Kassenfierhrid in p&chte te houden, 't Bewijs ervan is, ten eersten dat hij zich beschaamd ver- schuiltin een verloren hoekje van Meesiers Gazette om op Dr Brutsaert zijne gal uit te spuwen ten tweeden dat hij ge wacht heeft om Dr Brutsaert te bekladden en te bevuilen, tot dat deze laatste op zee vaarde. Waarom heeft de schrijver dezer regelen zoolang gezwegen, bij wist zoowel als eenieder in Poperinghe, sedert een maand, dat Dr Brutsaert deze reis naar Congo ging ondernemen. Of volgde en tocht naar Etaples te doen besluiten!hij misschien het muziek uit den Cirkel door te verklaren dat sommige der gast jalswenneer men aan D' Brutsaert eene huisbarakken eenvoudig munitiedepots I serenade ging spelen ter gelegenheid zij- waren. Zoo heeft dieonmensch een lucht- oer aanstelling als volksvertegenwoordi- bombardement veroorzaakt waar bonder-1 ger I De fronters hebben nog somtijds den zieken en gekwetsten en ziekendien-1zulke trekken op zak. stersom het leven zijn gekomen. Dill Kluchtige Union Sacrée ven de laatste waren de twee eenigen niet die spion-1 gemeentekiezingen, ziedaar nog een van neerden te^en hun eUen Vlaamsche uwe perten. kameraden en tegen hun eigen land Al die schurken beoogden aan het front een Caporetto. Toen was het dat booger genaamde Jebeukelaer gevangen en Dt Osswald de directeur van de Politische Abteilung on middellijk verwittigd werd. Daarna ver scheen zijn defaitistische oproep aan de Vlaamsche soldaten. Te Geit lui harpenlier, Van Santé en De Schaep drijver. Ziedaar het proper zoodje idealisten, w aarvoor o schande 85 Belgische volksvertegenwoordigers gevonden wer den eene amnestie goed te keuren omdat zij speculeerden op het gemis aan inlicb- ingen van het volk over hetgeen gedn rende den oorlog is gebeurd. Daarom achten wij het als plicht de geschiedenis te laten kermen en de ma» ïers af te rukken Men beeft alles gedaan om het afscbu Wtiijk verraad van de fronlpartij en bet activisme in den oorlog te doofpotten en Usrna te ;dea iseeren omdat er te vee, medeplich'igen geweest z ;a onder del De Franse be Kamer stemde laatsteen s-oole oomes, die na den oorlog zee 1 stukje wet dat schier onopgemerkt voor- booge bedieningen in het land hebben I bij ging en waarbij de volksvertegenl bekleed of nog bekleedcc I woordigers. voor wat hunne wad de be iaamsche volk m-n fopt en men be-{treft, gelijk gesteld worden met de last* rt u 3p de schart dec. kste wijze do^vr staatsraadsbeeren. In bet officieel Staats- van bet ideaiisae van Vlaamsche land- Wad >s nu een regel verschenen bepaleDd verraders en deserteurs, moordenaars van uwe zonen te spreken. u. 6. TREKKING VAN 10 OOGST Woensdag morgen, ten 10 ure, had |de 63' trekking plaats der Leasing 5 t h b.j saraenk ms.en me 1der Federatie van da Coöperatieven voor oorlogsschade 100.000 fr. De andere nummers dezer reeksen, alsook al de nummers van de reeks 8746 zijn uitkeerbaar mat 300 frask Fransche Vslksvertegenwoordigeri, Leest en Verspreidt DE GAZET VAN POPERINGHE dat de staatsraadsheeren voortaan zullen 60-ÖOöfr ontvangen. Verscheidene Fran sche bladen betwisten de wettigheid die, laags een omweg de vergoeding der v iksvertegenwoordigers van 45 000 op 60 Ü00 frank brengt (bij de fosti De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd B m B B B m B W 0. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het blad »taat ter beschikking van al wie bet goed meent met het algemeen nut en belang. Pcntooailjk heden nemen we niet op. a bij de Post) Amneatie voor de ter dood veroor deelde dezerteur» Charpentier.Haesart pater Van Santé, De Schaepdrijver, Torreele en Coolen. Een zicht op een PooDch Plantaardappelveld (echte INDUSTRIE Madrowa roze-bloem. zekere opbrengst 32.000 Kilo» per Ha.), aangekocht door den Heer Ne»tor LIETAERT, Handelaar, Yperttraat. 96, POPERINGHE. Telefoon 33. mnm door te breken, de Verbondenen a an he Belgisch leger af te snijden en aldus Vlaanderen te redden. Wij hopen dat zal bereiken. Dan zullen wij zorgen visten hebben opgestreken voor de zekerheid van het Germanen- dom, in de Noordzee, op de Schelde en op de Maas. (Slikt dit, o Hollandsche Hij bood zich zelfs aaa om een Duitsch vliegereskader op een tocht boven Haver te vergezellen Hij Avist de Duitschers tot lidenvoor ouderdomspensioenen wijt Kamerlid Brutsaert reeds naar 14 de (.'ongo is getrokken en de 50 000 fr. onkosten van die nuttelooze reis. weer door ons - belastingenbetalers - - zullen gelegd u-orden O, kluchtige 0 zoogezegde vlaamsche minimalisten U edel land der (JOEDE Delgen Kon D' Brutsaert niet wachten tot ot de geteisterden toerden afbetaald i Of heeft hij schrik in de toekomst 1 met meer (IKKO'/ES' te worden f Ja, dan sou hij op zijne beurs moeien gaan paar zijn zoon en dan ging hij zeker niet Er. 5,00 TREKKING DER Leening 5 t.h. 1922 Het lot v«n 250.000 fr. i* gewonnen door de obligatie nr. 12 der reek* 183170. De obligatie* ar* 17 en 18 der reek* 85866 winnen ieder een lot van

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1