ZEVENDE JA AH .V :J7 23 centiemen het nummer ZONDAG 11 SEPTEMBER 1927 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Drinkt GHASS Rit <iEMEE\'PEK HE DIE T Bjreelgerief Gebr. DUPONT horlogerij G.DypoBtilooa STEDELIJKE AKADEM1E Alf. WALLTN Overlijden van M. René Golaert Drinkt "MAS-CAR" bter! Sis Birerwachta Erf gait ti Esms. Saokkal 743 prasscli B&skbnms Praehtpapier Het Belgische Vaandel Beste Inlandsche Wol Ministerraad van België Geldplaatsingen in t Gemeentekrediet Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van ALLERHANDE Drukwerken tó verkrijgen bij Yperstraat, 2 bij d* fost) Pope ring/ie. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post 40.50 tr. RH 4100 fr Buitenland10.00 Ir. Men abonneert op alle üelglsohe Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamloose ingezonden artikels toorden geweigerd. m m V V 9 «f 9 o Litü i v a a s - Ejg k.t mts Gebroeders DUPONT Y pers treat, 2, POPERINGHE. PosTCMKCK&mdXtMa N' 44441 leder medewerker Het blad itut ter blijft vertaiweer- t CfffifEf betchikkitg *aa al delijk *e»r u.tee wie bet (oed meent bijdragen. iV met bet nlgemeen Bijdragen in te nut en belang, zenden zooveel mo- y pJ-J j, gelijk tegen den *4^- Pereuoalijktic Jen Donderdae noen. nemen »v aUt up. Aank ondigingen Op 4'en 2* bladzijde 0.60 tr. de regel. Op 3* en 4* 0 50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 Ir. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsmederij Juweeih&adel Mouters Lip Roskopff - Patent, Sutie Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li fiiil, XiiYer, fllskei PABRLREN in Goud, Diamant. bi) Yperstraat, 5 (bij de Posh Poperinghe. 't 1% gelijk wat gebeurt, t zij in vreug de, "t zij in rouw, er wordt gevaandeld. Het vaandel versiert en verlevendigt onze huizen en straten, en de Vlaamsche stoe- teu zijn wereldberoemd om de weidsche heerlijkheid van hunne vaandelpracht. En nogthans weinige weten waar het vaandel vandaan komt, en bijzonderlijk welke de oorsprong is vau ons vaandel hij uitmuntendheidhet Belgische Y.iandel Een woord uitleg daarover. Iq den beginne wierd het vaandel, of vlzg, of wimpel of pennoen gebruikt in den oorlog, om aan de vechtende mannen de plaats aan te duiden waar hunne medestrijders, en bijzonderlijk hun hoofd- mao zich bevonden. Alzoo bezat iedere kampende bent, en ieder onderdeel van dat bent, eene vlag die zich onderscheidde door eene bijzon dere kleur of kenteeken. Van onder die vlag vertrokken de bevelen rond die vlag schaarden zich de mannen als ge vaar dreigde. Philips van Elsaten, die heerschte in Vlaanderen van 4468 tot 4 494, is dik wijls genoemd als de eerste graaf van Vlaanderen, die zou een leeuw als wapen gedregen te hebben. Hij zou volgens de oude kronijken, dien leeuw ontnomen hebben aan den koning van Abilena, dien t heilig land zou overwonnen heb ben. AJaar men weet met zekerheid, dat te dien tijde de Thrken nog geene wape nen droegen, en dat dus enkel kwestie kan zijn van een persoonlijk versiersel de leeuw, kenteeken der dapperheid. Al thans mag men aanveerden dat de leeuw als zinnebeeld van moed alhier met de kruisvaarten is overgekomen. 't Gene volstrekt te verwerpen is, is de soort van ster die de Belgische regee ring, als wapen van West-Vlaanderen heeft geschonken, 't Is waar, oude zegels dragen iets dat daaraan gelijkt, maar die teekens zijn bevonden echte versielsels uit te maken, die met ware wapens geen gemeens hebben. Da oudste leeuw op wapeningen en vlaggen gebruikt, schijnt de Brabant »che leeuw te zijn, daarna de Vlaamsche leeuw, en eindelijk de Liraburgsche leeuw Luxemburg droeg de Limburgache leeuw, daar, in 't jaar 4176, Hendrik II van Limburg graaf van Luxemburg wierd door erfenis zijner moeder Ermesinde. Namen ea Henegouwen droegen de wapen van Vlaanderen, het eerste door Jan l.zoon van Gewijde van Danapierre, het tweede door Jan I van Avesnes. Brabant droeg als wapen de klimmende gouden leeuw op zwarte veld met tonj en klauwen rood (armé et I&mpassé de gueules). Vlaanderen droeg de klimmende zwarte leeuw, op gouden veld met tODg en klau wen rood. Limburg droeg de klimmende roode leeuw, op zilverveld met tong en klau wen blauw. Men ziet dus dat Vlaanderen en Bra bant alle twee de Belgische kleuren, te weten geel, zwart en rood in hunne wapent droegen, en dat de leeuwen der 4rii dietsche Vorstendommen, de drie kliuren van Belgie bezaten. Luik alleen miek uitzondering Men kent het Luiksch pennoen, dat hedea nog het wapen is van stad en provincie Nu alswanneer in 1787 de Belgische jroviitiën tegen Oostenrijk opttonden to een gemeenzaam zinnebeeld zochten vonden zij het natuurlijk de kleuren der drie leeuwen van Belgie naast malkander te voege», om alzoo uit te maken tgeae uien alsdan noemde les couleurs Bra ban onnes. Het waren eigenllijk de Brabantsche Hoe zijn de brabantsche kleuren de kleuren van Belgie geworden. T Edward Ducpétiaux, die een voorname rol gespeeld heeft in de Belgische om wenteling, en ook nog in de eerste jaren van onze onafhankelijkheid, zal op die vraag antwoorden. Op 26 Augusti 4830 zoo schrijft tuj in zijne gedenkboeken, «bevond ik mij met Lucien Berliand, in de opstel kamer van den Courrier des Days Bas, als men ons melden kwam dat het fran- sche vaandel op het stadhuis uitstak, liet drijkleurig vaandel der Brabantsche om wenteling schoot mij in het geheugen. Ik kocht in den ellegoedwinkel der juffer Abts, op den hoek van de Hue de la Col- ine en den Marché aux Herbes, drij streepen goed in de Brabantsche kleuren, ik deed ze in allerijl tboope naaien ik nagelde ze vast aan den eersten den bes en stok, en om elf ure s morgens reeds vervong de Brabantsche driekleur het ransche vaandel op het stadhuis. Avonds liep Brussel vol van driekleurige kokaarden, en vandaar overstroomden zij het land. Een vaandel is zeker slechts een zinoe beeld, en de manier op welk het zich ;evormd heeft is enkel van toevalligheid Nochtans het vaandel is het zinnebeeld van eene grootscbe zaak het Vaderland. 5n in de troebele tijden die wij beleven, en in dewelke het vaandel van het Vader and soins op lichtzinnige wijze gehoond wordt, is het misschien niet ongepast aan ons volk te herinneren dat de Belgische kleuren en de kleuren van 'toulcVlaan deren dezelfde zijndat het onzin is en strijdig met de geschiedenis, van het roode kleur uit Vlaanderen'! vlag te scha kelen, en dat, nu dat noch Vlaanderen, noch Brabant, noch Limburg als onafhan kelijke Vorstendommen meer beslaan, het moet aanzien worden als een eer, dat het uist het dietsche, het Noordergedeelte van Belgie is dat zijne kleuren geschon ken heeft aan het g&nsche Belgische Vaderland. R P B en gevolgen te hebben, die heel en gausch het tegenovergestelde zouden zijn van den gemeenschapptiijken wenscb, van beide goevernementen, tot bevrediging en ver betering der betrekkingen tusseben de twee landen. De Minister van buitenlandse!)» zaken zal deze overwegingen uiteen zetten tijdens de onderhouden die hij zich voorneemt te zullen hebben, ter Bijeenkomst vau Geneve, met de vertegenwoordigers der Mogendheden, die bet Traktaat van Lo- oarno onderteekend hebben DépotD. GRUWKZ, Crunkakt. STAD POPERINGHE. tlciit in 12, De Lign 1 0 u3 IN DE WOLWASSCHERIJ. voor Matrastan rechtstreeks van de schapen en in huis t/ewasschen. Vrijdag vergaderden de ministers, in het ministerie van koloniën, onder het voorzitterschap van M. Jas par, eersten minister. Alleen M. Wauters, in bet bui tenland verblijvend, was afwezig. Na afloop werd aan de Drukpers de volgende officieele mededeling gedaAn Kennis nemend van den tekst der Verklaring, den 43 Juli 11. door M den minister van buitenlandsche zaken gedaan betreffende het aannemen door België van een zelfs laattijdig. inter»ationaal onderzoek over den vermeenden Vrij- «chuttersoorlog. had de Duitsche regec ring baar gezant te Brussel belast, den 22 Augustus, aan het Belgisch goeverne ment te laten weten dat zij voorstelde van het uit te breiden tot al de feiten des oorlog betreffend. Het Duitsch gouvernement verdook het niet dat. zijn inziens, dezelfde methoden ten opzichte van andere landen zouden kunnen toegepast worden. M. de minister van buitenlandsche zaken van België beeft den Duitschen ge zant akt van zijne mededeeliog gegeven, hem aankondigende dat hij baar onder werpen zou aan het oordeel van den eerstkomenden Ministerraad De Ministerraad, in zitting van Yr 1ag was het t akkoord om aan te ner en dat deze voorstellen niet kunnen ingewilligd worden, alhoewel zij heeten ineen be- vredigingsgee>t gedaante zijn Het blijkt M Reno Colaert, burgemeester en oud- volkavertegenwoordiger van het arron disseraent Yper-Poperinghe, is Zaterdag namiddag te Yper in den Heer ontslapen na eene lange en sleepende tiekle, welke hem vele maande» op bet lijdensbed had gekluisterd gehouden. M. Colaert ia op 36 jarigen ouderdom als volksvertegenwoordiger ven het ar rondissement in de Kamer gekomen, waar bij onafgebroken heeft gezeteld tot 4926, t zij gedurende 42 jaren. In de laatste jaren was bij er de ouderdomsdeken en zat als dusdanig de openingsvergaderin- gen van de zittijden voor. M. Colaert was geboren in 4848 en 't was op 78 jarigen ouderderdom, dat hij verleden jaar ontslag nam als volks vertegen woor- diger. Zijn iever ia het parlement beeft hij na den wapenstilstand gewijd aan de verdediging der kwestie van het vrou wenstemrecht. De rechterzijde had bem gelast daarover een wetevoorstel op te maken, daar zij wist met welke bevoegd heid bij steeds dit vraagstuk had verde digd. M Colaert beeft ook een groote ro vervuld in de stad Yper, waar bij seder 4887 in den atedtlijken raad zetelde. In 4900 werd hij burgemeester ven Yper opvolger van M Surmont de Volsbergbe die alsdan minister werd. Gedurende 27 jaren is M. Colaert burgemeester geble ven en t was met hart en ziel dat bij de belangen der stad verdedigde Woensdag morgen, ten 4( ure, hebben in de St. Jaeobskerk, delijkplechtigbede» plaats gehad Volgens den uitdruskelijken wvasch van den overledene, weren deze lijk plechtigheden zeer eenvoudig, ontbloo van alle officieel praalvertoon Eene over groote menigte was er aanwezig Na de H. Mis werd bet stoffelijk over schot overgebracht naar het kerkhof waar bet in den familiekelder werd.bij gezet. Op heel den doortocht van den lijk atoe brandden de omf oersde lantaarns en stond eene dichte menigte welke ingetogen en ontroerd een Iaatsten groet bracht aan het stoffelijk overschot van den burgmeester der stad Yper. Hij ruste in vrede De School bevat 3 Afdeeliogen Voorbereidende Afdeeling. Afdeeling van Schilderkunst. Afdeeling van Bouw- en Werktuigkunst. Leerlingen worden aanvaard van 12 jaar Men leert er de keunis van Schilderen en Teekenkunde noodig om iu de 2 andere Afdeeliugen later te kunnen volgen. Al wie op stiel is ven schilder, deze die de Voorbereidend* Afdeeling gevolgd heeft, of jongens met aanleg voor schil deren worden er aanvaard. Men leert er decoratie, marmer- en loutnabootsingen, letter schilderen, enz De leerlingen werken samen, helpen malkaar, bespreken elkanders werk on der de leiding van den leeraar. - Kr is een welvoorziene bibliuleek en de leer lingen zijn geabonneerd op degelijke tijdschriften Als belooning doen de leerliDgen ieder jaar, een studiere.s naar een kunstrijke stad en een tentoonstelling der werken beeft ieder jaar plaats, gedurende de ker misweek.in de feestzaal van het Siedhuiis Zendt er .we zobco zendt er uwe kne< hten en komt z en des avonds naar de werking derscheol. De aanvragen tot inschrijving worden aanvaard op het Gemeectesekretariaat vanaf 26 September, s morgens van 9 tot 4 2 ure en bij de eer meesters, den dag der heropening in de Schoollokalen der Meessenslraat bruto bruto 1. - Loopende Rekeningen Op Zloht3.00 o Met opzegging ven 15 dagen 4.00 0 2. - Kasbons op vasten termijn. Vrij van Belastingen, niet onderhevig aan de veranderingen van den Beurskoers. KASBONS aan 3 maauden 4.UÜ netto 4.80 bruto KASBONS aan 6 maanden 4.25 netto 5.10 bruto KASBONS aan één jaar 4.50 netto 5.40 "o bruto De Bons op 3 en 6 meenden, afgestaan aan pari, zijn uitsluitelijk op naam Zij zijn minstens van 500 frank eu huu bedrag moet eeu veelvoud van 400 uitma ken. Zij zijn wederzijds terugbetaalbaar drie of zes maanden na den 4° dar maand dia op da storting volgt da interest wordt vergoed vaa daags na da storting aan onze kassen en is betaalbaar op den dag der terugbetaling van bat kapitaal. Da Bons op één jaar worden afgeleverd, aan pari, an in titals aan toonder, van 500, 4000 eo 5000 frank. Zij kunnen kosteloos door het Gemeentekrediet be waard worden in open bewaargavingen. Zij zijn terugbetaalbaar, kapitaal en interesten, 4 jaar aa den 4" der maand die op de storting volgt mat 522.50,4045 00 Of 5225.00 fr. Da interest te ioopeo van daags na da storting aan odzs kassen tot den 4° der volgende maand is bij voorbaat aan den kooper betaald op den dag der ateakenlog. Waarborgen dar plaatsingen bij het Gemeentekrediet van België gedaan Het geld der bewaargevers en der inteekenaars op da waarden van het Gameen- «krediet van Belgie mag overeenkomstig onze slatutan, maar bestead worden U t dekking der onlleening van de provinciën, van de gemeenten en van de door die instellingen gewaarborgde ontleeniogen. Hat Gemeentekrediet van België heeft geene andere schuldenaars dan da openbare instellingen wier betaalvermogen onbetwistbaar is, geWen zij het recht bezitten belastingen en taxen te lichten. Het Gemeentekrediet van België heeft dus de volstrekte zekerheid dat de aan de gemeenten geleende fondsen hem zullen terugbetaald worden en dat de interesten ervan regelmatig zulle» terugbetaald worden. Het beeft echter nog meer gevergd dan deza persoonlijke zekerheid, welke uit de hoedanigheid der schuldenaars voorspruit. Hat Gemeentekrediet van België heeft eene werkelijke zekerheid bekomen, welke bestast in een toegekend voorrecht op de inkomsten der gemeenten door den Staat geheven. Een belangrijk deel der belastingen op bat inkomen door al da belasting schuldigen van het land betaald, komt aan de gemeenten toe (wetten van 29 Octo ber 4919, 3 Augustus 4920 en 34 December 4925). Bovendien is de Staat jaarlijks aan de gemeenten ongevear 180 miljoen frank schuldig uit hoofde van da verdeeling vao het Gemeentefonds (wet van 49 Juli 4922). Welnu, in plaats van rechtslreaks aan da openbare besturen bun aandeel in de belastingen op het inkomen en in het Gemaenlefoads te belalen, stort de Staat al deze inkomsten aan het Gemeentekrediet vao België. Zonding van galden aan hei Gemeentekrediet ven Belgie De gelden welke bet Gemeentekrediet van Belgie bestemd zijn moges gestort worden a) I») c) België Aan de kissen van het Gemeentekrediet van Op zijne postchekrekeniog n 40; Op zijne loopende rekening ter Nationale Bask van België ftsnk f POPERINGHE,Berterpiaats (Kleine Markt), 10,Tél. 89 Bdüé i WéADéÉtf bi. YPER Groote Markt, 9. telefoon 304 MEHMEI. ttltigtnsl, L - XIPiEI. Ml iirtf,7. - WE111I, StetBKtOtHifS, 3. en bij alle Plaatselijke Agentschappen zonder twijfel dat, in de tegen woordige ttloriQ, maar het waren ook de kleuren'omstandigheden, een onderzoek gevaar f*® Vlaanderen ,ou lööPeD V1Q di dnfleD herop t# *UéD Vraagt overal PURFINA Essence Vet en Olie 't ie de beste Gemakkelijkheid voor leeri.ngen d.e vertrekken per tram of trem. Voor bet Schepencollege nj*. Alle DRUKWERKEN ten buret!» lezer Aan het tolkantoor der Franscb Beigi he grens, te Bezieux, hebben de doua niers den burgmeester vaa Fournea Fraosch Noorden1, graaf d Hesptl aao- g-houden, omdat hij per aoto met eene som van 406 000 frank ia K ranse he bank- brieveQ over de grens wilde. Graaf D Hespel werd aan bet Parket van Rijssel overgTeverd Na ondervraging werd hij voortooptg in vrrbeid ge aten De voor zfcne straffen zijn in bealagvcm.ng der eora er, ven den auto en eene boete van 400 tot 500 fr. Een Roomsch student bad de gewoonte gansche dagen door te brengen in de bi- bhoteek van het Yatikaan Enkelen tijd geleden vroeg hij daar een weinig bekend boek van zekeren Emile Fabrier deRevisa en voad er tot zijn groote verwondering tusseben twee bladen een beschreven velletje papier in, met de volgende woor den Begeef u naar de rechtbank te Rome en vraag er bet dossier L. 4 N 4h2 Het briefje droeg den datum van 5 Februari 4784. De student La co sta. begaf zich naar de rechtbacs en eskele dagen later werd hem medegedeeld, dat hij aanspraak ma ken son op eeo erfec.s van 8 millioen lire. ld doozen. ERINGHE tr 9 9 a 13, Bankstraat, an itraat, BRUSSEL. Veurneatraat, 73 Poperioghe en Burgemeester van Yper oud volksvertegenwoordiger Geen internationaal onderzoek Eenstemmig besluit van de Miniatera 1 Voorbereidende Afdeeling. 2* Afdeeling ren Schilderkunst. 3. Afdeeling ven Bouw en Werktuigkunst. Timmerlieden. - Deuren, Vensterra men, Kappan, Trappen, op schaal ea op werkelijke grootte. Alsook plantteekenin ;en van woningeu Metsers - De verschillende onderdeelen van woningen, met als bekroning oefenin gen van planteekautngen Steenkappers - Vensterbogen, Schou wen, Trappen, Grafzerken en planteeke nlii gen. Meubelmakers - Stijlmeubeleo, maar bijzonderlijk moderne meubels. Werktuigkundigen. - Schetsen van werkelijke stukken, Macbiendeeleo, Tand wielen. Niet naar copij maar naar opgave Zinkwerkers, Smeden, Plafonneurs, Wegenmakers, teekenen werkstukken elk volgens stiel. 4. Werkwijze der School De leerlingen teekeoen op hun voorstel, dtt wet se op bet oogenblik op het werk huis uitvoerenZe voeren bun teekeninger :n platte gronden uit als bij bun baas.' Hun planteakeningen worden uitgevoerd met berekeningen en blauwe afdruksels ais op het bureel van den bouwkundige. 5- Aan de Ouders en Stielbazen. 6. Heropeniag 3 October 1927. Werkelijk komt dut een deel van de belaatingen van elkeen der belasting schuldigen v*n het land eertt en vooral en bij voorrecht aan het Gemeen tekrediet van België toe. Op deze man-.er is deze instelling altijd in staat om bare eigene verplichtingen tegenover het publiek uit hoofde vaa vervallen interesten, uitkeerbare titels of bewaargavingen na te komen en dat in gelijk welke omstan digheden. 7. Uren. Voorbereidende Afdeeling vat 4 3>4 tot 6 3)4 ure. Afdeeling van Bouw- en Schilder- kunit. van 5 3)4 tot 7 3)4 ure. ik De Schep*» va» rider- i CoytUa ir. J YAIDOGRE* Graaf D Hetpel Burgemeester van Fournes, aangehouden Als man veel leest **e

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1