I Bureelgerief sons ,".s «s scssssssssater asa-iStta»" - - ZEVENDE JAAR i\' - J JS 25 centiemen het nummer ZONDAG 1H SEPTEMBER 1927. GEMEEiS EEK HE DIET ran DELG IE Gebr. DUPONT G.DuponUZ««u Een terechtwijzend antwoord. Drinkt "MAS-CAR" bier Ter Overweging. Kanarievogels voor Amerika Praehtpapier Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van iu doezen. ALL8RHANÜK Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 10 50 tr. buiten stad, met de postitöOfr. Buitenland20.00 tr. Men abonneert op alle Belgische Poatkaatoreo UiTOKvias-iyGK^AAis Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Gebroeders DUPONT Yperstreat, 2, POPERINGHE. - Poircaic(itiitmia N' 4I4SI edewerker e Het blad staat ter veraatweer- qa M Sascbikk.a* ui at ujae arse het goei a>a<at atet kn aigesaeea sut ea belaag f 1 9 «■(u Aankondigingen Op I* en 1' bladzijde 0 60 tr. de rag el Op 3* en 4* 0.56 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichte» 0.75 fr. de regel, met minimum 5 tr. Bijzosder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn voorat te betalen. .....M UJ1USUL.i.1 LUS I I, U' 1 .1 J i L !>msi«piP*" I'"'W m J liorlogerii Goudsmeder: Juwöelhaudei Monters l.ip Roskopff- Pateot, Statie-Monters. Regulateurs Pen Jul en Welkers KETTINGEN li frtN, lüvtf, RUiil PABRUREN in Goud, Diamant Yperstraat, Met u&n ddu gemeenteraad te vragen dat er over den opstel van mijn proctv verbaal zou gestemd worden, was ik dus ten volle in mijn recht en ging ik uiijue De atdeeling K.V.N.V. in het weekblad (ambtsplichten Qict t« buiten, daar ik Het W^interuur. In den nacht van 1 op 2 Oktober aan j staande zal men terug het Winteruur in 2i7viji 7aa «erbied es virdraagxaaabeid of eere aaa wie eers toekomt. Iade eerstkouieade vergadering van Oestlctit in i8So 13, Bankatraat, en 12, De Ligneatraat, BRUSSEL. D. Yperscbe Bode"» had noodig gc.ch;|^JeWc vol^ns Jt vooiscbrlfto. IId*u 1 volg.nJ •uihJ'But'«v«i di.i «orjeii Ho t.rugk«r toi h«t uurii.».! |»p Ge I d plaatsingen in 't Cemeen te k redi et van Balg ië I it MnMotebelaagera loeg.r,cht, eD ,k| Du'"d" drukU .tah d. h. Glorie, g.m^UruH schijnen, ongelukkiglijk ik vind inij be-|l)as'> den verlangden duw moet nog ge l^tjz'gicfen ge rac it w ir en drogen |g®v®-'1 ^ijn, ten ware dat een termen duw De gazet ontving den Woensdag 7° dezer ljii h iu zou betrekenen iemand, zonder bij aangeteekenden brief, mijn antwoord I r®clh of reden, inde uitoefening van zijne otn het te doen verschijnen in de uitgaaf Gediening te beleedigen. van dezer, doch ze mochten het voor-1 Moesten de K. V. N alleen meester zaker aiet overdrukken, daar ik nog geen J z'ln' ze 'ouden naar willukeur traehieu nieuws ontving, tot op heden 15 Septem-|'n be' proces-verbaal der gemeenteraad ter. Het weekblad keurt dus goed dst, Ialles te doen inlaszchen wat zr in open brief, hoon en laster toegestuurd Ivan hunne trawanten NA de zitting in-1 jDet.,derheid awwwv Onze lezers weten reeds dat de katho- gendcr wijze uit Vertaling der rede van den heer R GLORIE Mija* Hserati, ik vraag het woord oui. naiucD» <i« libaraUl I partijmij bij het IccJwezen »»u Ie «iuitau door] tea beer Sobry uitgr trukl Ier g rgei.h<-,,i <r«u het afsterven vaa uuteii Lurken.*e«l«r M (Jelaert. bit Jeedwetea tou haai zeker duur reu liberie! -... :g«s -k»:. e>tir:i k-. del M. (tuleert, vul leveueluit mrl MM ecbreoder I vemtcud begaefd, met een wil bezield die geen j 1. - Loopende Rekeningen Op Zioht3.00 °o bruto Met opzegging van 15 dagen 4 00 bruto 2. - Kasbons op vasten termijn. Vrij van Belastingen. Diet onderhevig aan de veranderingen van den Beurskoers. KASBONS aan 3 maanden 4.UÜ cello 4.80 bruto KASBONS aan 0 maanden 4.2ó netto 5.10 bruto KASBONS aan één jaar 4.f»Ü nette 5.40 bruto Lie Bona op 3 en 6 maanden, afgtsl&ta kan pari, zijn uitsluitelijk op naam wordt aan personen die hunne raeeniDgIgcbiazeu of opgelegd zijn Ue ritl'DKeilLemeeDte|.aad eene officieele schuol afge I«iju He(»all'£b!id#L*h..'.' t'/lMul v.,*hiad.r mat daaian «traulr varhatarri «nu I kunnen UU al niet meer VOOfbljgaan zod t I /At met deelea. Onze streek verbeterd nogi-—7"'Ischaft heeft, dit tegen de wil van een vaodkgtotdagmetdenieuw'8 opgestoken Mör er eeu of lv,êa der *f|fevaardig- J „r00| cjeej der bevolkiog. ruziemakers die geeue gelegenheid laten d®n- eeQ J|P®k®8l"le .Ult zlju ve>leb,,urs jn den gemeenteraad gaf deze beslissing voorbijgaan om twist en tweedraoht onder te voorschijn haait door een ander a ge taö|#idiog lol eene hevjge bespraking en de bavolking te zaaien, juist alsof het al|Jnedcu en geboterd, vsaartusschen de L a dieQ gevo,ge wiard er eeoe protest ',e dommigheden >oni,I, fi* welke zij gedwongen Ik wil nochtans, voor eenmaal, ant |x'Jn 'n de 8ein woord geven aau de heereu Nationalisten, I knabbelen en die, noch van verre noch wint het Fransch spreekwoord zegt ;j ven bij, de belangen der stad of d>-r be Uai Di dit rien, consent en 'lis hierl v0"4'"{f eenbelengen. itt geval niet hunne beleediging in tel ()m «og meer uitleg te geven aai deze I die 't niet weten willen, zal ik toevoegen u'dVüilgave van de Vpersche Bode ,|at hat verslag der zitting van de ge Uturn4September 1927, tot de gemeen |me*,if*raia'1 enLel kan opgemaakt worden jt0os'geree'd staan om het'officieelonder- V(/f..A*n |onm«hi k«sd«, bij geateimd wa» tij0 inmitens van 500 frank en bun bedrag moet een veelvoud van tOu uitma- zijn wederzijde terugbetaalbaar drie of zes maanden na den 1" der maand die op de storting volgt de interest wordt vergoed vae daags na de storting aan onze kassen en is betaalbaar op den dag der terugbetaling van het kapitaal be Bona op één jaar worden afgeleverd, aan pari, en in titels aan toonder, van 500, 1000 en 5000 frank. Zij kunnen kosteloos door het Gemeentekrediet bi wel gmg met elkander eenigtins teIonversiaanDaarsie uommigneaan soms meeljDg gebouden wgtrop de b h. (i|0riar, but#r«ülU,"d«i het Jer %ud *">Jt intareaten, t jaar aa den i»der maand die op de storting volgt met 522.50, 1045 00 [verstaan. worden opgelegd, welke zij gedwongen Miliia60 het vv00rd voarden vooi eene ,,r,n h•,, w"|0f 5225 00 fr. ba interest la loopen van daags na de storting aau onza kassen tot I talrijke menigte fbennegeia ten, zoogruut was hun verkleefdheid IdeD ,n der volgende maand ia bij voorbaat aan daa koopar betaald op deu dag dtr be h Bouquet Hemi, gewazan katholiek I tan hun stad. I mtaakaning gemeauteraadalid, bad eraan gehouden opl <»H «>f»abiik sou da liberale partij s!achn Waarborgen der plaatsingen bij het Gemeentekrediet van Belgii gedaan aeze e gaaeriDgeene arkiaring ia ooen 1 hrakk#nhéid ##D d# behendigheid en aan del Het geld der bewaargevers en der ioteekenaars op da waarden van het Gemeen- beze verklaring, welkiwij hierwnder I„|ntbaia vaa «en legeviaraadeo tagenairever. I («krediet van Belgie mag ovaraeokomslig onze statuten, maar besteed worden tot geven, kan dienen tot overweging aan df I Maar de haar Colaert heeft airh sindsdiaa niet I dekking der ontleeniug van de provinciën, van de gemeenten en van de door die Poperinghenaar en zijne kliek dia al I afgezonderd binnen de grenten vau zijn publieke I mslelliDgen gewaarborgde ontlaeningen. Ut-elaogers uerichl, *°oals hierboven1 gaIF^mr.eo"1 K«enr aod'ere*nuntea dYnI wi^B le bekamPcn eD t<! belaateren. an d®|()0*rioi Tarw^si'VJn aiel bet werk enkelenI instellingen wier betaalvermogen onbetwistbaar is, gezien zij het recht bezitten ifgdjaat het K.V.N.V. weten, dal vrijheid van dan huisvader, in zake 00- Lj. :d, «tl «de m*J.w.rkiog van alle J belastingen an lazen U llcbUa lijoa rechten te buiten ga en aan de vm1 mjn ter glemmjDg gebracht I dtrw'j8 k,od«r®, onder de voetenI was niet te vaal Het Gemeentekrediet van Balgic heeft dus de volstrekte zekerheid dat de aan de (lichten van mijo ambt tekort blijf alsj moaaterin da varusrrimr da!*lreden I ,4ti I gemeenten geleende fondsen hem zullen terugbetaald worden en dat deintereatfu k mii uar/lAiiit/ winnppr mpn ir* nnfinhArp 1 J A^lfS ITlOêSt €T IQ (1^ Y f ftrrinjf I t vf l ia i I dfzen dl# lijB irolilick*1 f i wir#i I ov«r M ,„d. pmt der «it I Hel *5^! "*|- M JijL. «K rtg.li.4t.» .uil.. l.rugbtlMld wordt.. iHtiDg net opstel an n jni \ui?iisti misvprstaari siin wie wl^ 200 Tr^ Iljn voiifeDd® verklaringIhUn een hartelijk aeik ni bij de itiHieiiing. op M Het heeft echter nog meer gevergd dan deze persoonlijke zekerheid, welke uit roees-verbaal der zitting van den ge-I""» au J lover te nemen, drukt zich uit in dezer Juni t vet, van den nieuwen gemeenteraad die. I de buadaaighpid der Schuldenaars VOOrspruit fceeoteraad beknibbeld. |ReH 0Ddt 6 gemeen e raads.d n I I kart» na de» oorlog, op de lotsbestemming der I T«n ware maar al te kranni* mopat ik had ik ü0« hét recht niet een ver8la» Lt.J t. w.ken had L... af.t.n.i do.., ie van .iu Gemeentekrediet van België heeft ecne werkelijke zekerheid bekomen, welke tost m -InJ m.„«rrlaIgeven op zaken die dat punt niet aanbt- De Heer b "i iet. door gans. b d. z.ai t.,eg«- kleiDgeestigbeid. d Ate bij >ij. gr.,de vre g ie bestaat in een toegekend voorrecht op de inkomsten der gemeenten door den Staat «..gesloten mona en samengevouwaei hetizeen ik dan ook met aedaan li1 rht f'rkUrinf I t pofuieke tegenstrever» je en te n a geheven Een belangrijk deel der belastingen op het inkomen door al de belasting traizn mij laten beleedigen, en mijn werk I 8 5 I gen k,n |)#t „nderiing vinder, dat ik. dieIbun naijver stakend, hun pogingen wilden ver I schuldigen van het land betaald, komt aan de gemeenten toe (wetten van 19 Octc? b onjuist of valsch opgesteld laten af-1 0,n m!Jue P,lcn en n,e e ÜU1 <>n •j katu.liek ben van kin -L «n af. h.er ,p deuLgaifn om uit haar as- h te doen herrijzen Ljer 1919. 3 \ugustusl9i0 en 31 December (925). Bovendien is de Staat Jaarlijks <ur«D, zonder mij er tegen te verzetten. paaQ- I meeting uitgenoodigd werd en aanwezig ben I sohoooer en roemrijker tan .it de fieve «ta I ftAn de gemeenten ongeveer 1 HO miljoen frank schuldig uit hoofde van de verdeeling peheeran vau het K.V.N.V. zouden genoeg! Niettegenstaande de beweringen van Dat - nor hu..- .«el n.t. -üjk ai«t hi»r|„„ .weike b-.j d. ja r, b, -t... van het Gemeentefonds wet van 19 Juli 1922 bad gewijd eu aan dewelke bij beloofde de iaat lik eraan te verklaren dat de gemeente I ,f.. 'J.' 'JII,!P 'Kemaenteronds te betelen, atort de Staet al deze inkomsten aan bet Gemeentekrediet lillen dat iedereen aijn mond stopt cn|d,e tlMre0 Le,,b"e Carpenlier, W i;oeorea open aet alswanneer .ij dom- lk 'e d" n g*m«aDt«raadslid. e ioor m jae irgrr |„ffereD bigbeden willen aanleeren of schrijven, Iraa het punt van het dagordeI ^eii hier -o. h«« gw da<-i«| Aar. di«« ««d j g* gp - war het zijn nog maar hunne getrouwe Iheert gest<md- De gemeenteraad. opjn.ijBa kath'ieka -r«o.ib#g «n. hij it.ijj a u.««st bij ma» *«j»- j--,k« voarkaur] Welnu, in plaats van rechtstreeks aan de opanbare besturen bun aandeel in de belastingen op bet inkomen en in het van België. Werkelijk komt dus een deel van de belastingen van elkeen der belaating- slki laten vphpirpn nm da willp racreprl v®r''a8.> heeft mijne zienswijze, bij stem I vrö,i?>r i- ov«ree»st«® I rgmbar 1924 d« maar de - i"dr: Itekrediet van België toe. Op deze maoier is deze ioatelliog altijd in staat on. fttslaten gebeuren, om de wille zeggen ;i__|raiDf brangan «at de huidig, ««suad^aa. I^a^i bara eigene verplubTrngen tegenover bet publiek uit hoofde va. Vervallen i.Ureaten. kvtn hun ideaal. Zij vinden zelfs een|m'D&' 8°®d8®k®urd en de stemming vanj In jg^ge|50Mn aanzag ik bat altijd ais eeolgchooi op grond dt!D het beleedigen van een ambte den g®m6®0,«raad 18< du®kl- meerL ,ht d.tar gaan o Jen. haid diasda g. .ut ru,P ki«m T,-k ;,geB dat. !jl,^«rbar« of bewaargevingen na te kernen en dat in ge.ijk welke omstaa waard dan de verklaring van twee harerl t« worden tusscben de bawoters mijner gaSiafdal gtagnda da zwara op ifferu c vo .r da su »««a| digbeden leden, die de Belgische wetten, zooalt Igeboor'.estad. i»t «n bom ia P*''ijbeiaaga» zijn varhinuaistan moe- te h ie» en 4» j de gemeentewet en de grondwet willen e" '-en i'g.wn v0Jrw,»rJ« der fuod.ti. .ad.:. Pa«reb^«| 114bij het uitvoeren van zijn ambt. 'k wil enkel eens voor altijd, antwoor op de kale lastertaal welke het pas 1 de wereld verschenen, ineengenaaid opgeraapt verbond, mij toericht. 'tWa- öTerhodig moest men hunne oawaar- edaa telkenmale weerleggen, men zou eskel daarmede kunnen bezig hou- t: leo menigvuldig zijn zij. Sedert een ri&ftnlijd geboren, wil die nieuw ge ogde partij reeds den baas spelen over vaar ze met een tr»4kt; gelukkig dat er nog verstaidige 'v&ers zijn die dat nog zoo gauw niet laten gebeuren. Yoor deheeren die het niet willen we- of die de gemeentewet niet veretaan, in enkele woorden mijae handelwij 1 a di zitting van den gemeenteraad gemeentewet I miskenneB. De Belgen zijn gelukkiglijk nog ver-I b) Zonding van galden aan Hat Gemeentekrediet van België De gelden welke het (reroeentekrediet van Belgie bestemd zijn mogen gestort 'Standig genoeg om te voelen dat de lOC-I «ledeliikabaiaafen geldt, en ,a ke-.r kra h-1 b«*ta hoffelijkheid, gndir nda da t«s eerste jaren gezegde Nationalisten Katholieke Of an-1 a' s e"ce 'Dbre k A op de vrijbaid Tin ienk-l Cg Of den oorlog vodden -a enk >d irr. werker, j dere) ons klein België in een doolho'r'!?1*T" k Deve-irasgzaaoh. j yoor|M je ip0a.i g« ba;.#' g< •- vv iatk herscheppen met I 'Ugezeg'. zelf-| vre.Je en naa- »fde nierd* .er ioet bestuur voor de landbouwstreek (Viaaa-j mtstaan. |kf waziaeer a - oprerht aa Pt a i~ deren), de nijverheid uitgebannen, er I kB r i *n f* 11 i"4 4 - -n m*d. - oen Daas speienover-i iskent alwMr ons VJaamsch Volk me» Jie j' 9 laat.u verk e -r--ie» «r| hal ven been IS binnen I I f- *ff g der - h*0 gestemd hek en or, iat ik f 4 in de kissen van het Gemeentekrediet van Belgie Op zijne postchetrekening d 10; Op zijne loopende rekening tar Nationale Bank van Belgi I overtuigd ben dat ieder gesïnshaofd vrije k«I brachten er. «aarvan mttr daa **d om rcndeels zijne broodw inning gaat zoeken Gelukkig voor ons land, wiiien de op- I ra.el hebben der «- hooi. die aijn vertro wer. gt~ vatbare, verstandige lieden, aan diet I :et, en o k om ik h«t «kkeord na de» droom niet gelooven, dewelke nooit kan J ÖJr'ck l4n- sUpteltjk zo i «edarbooden e-, J -it j Ml j» gnjse burgenscester (Tolaert I Ra-I, P0PERIN6HE. 8erte-p aats K eme Mirkt),10,TéJ. 89 f U. YPER. Groote Msrkt, 9, telefoon 304 RiESKIIEV. STiiitóifaai. l. - KOPIEI. CPNit P"3«i. 7. - WEIfIK. Siceracierp'aais. 3. en bij alle PiasUelijse Agentschappen. i w ui in I it in «»ni—■■■■trrm-i iwttüi iwlii":rwi«Uliii»»i«r-ri--r-rw-,Hfiitiiv» of zal vsrweientlijkt worden, tenzij dooi tegenstrever gegeven, en strekt tot eere A onvermijdeiijke aankleving Z!,n zou, derj ,^k" el :g var. ««.-ha voor watde toe ages I r jt Rw bter»:oe va:. G ge: -r l% genden uitleg opmaken van het proces-verbaal iets eraan te veranderen of te doen '"kaderee eü verbeteren zonder een be- gendheid 't Is misschien hetgeen de Nationalisten 1^^* .zoeken, daar zij alles aan den Du.Uch, lenmnUrMdMltliog is bet werk van Jjs jB Bs;gl{ 0Dlf;bar, rrMwt0 •«tkntar» n,eiand heelt het|ders v5rmoorde jt |8|i |abecht „,c De inwoners onzer stad zullen dus de beleedigingen welke hel bestuur van bet ignndu gtmetnUraai met vee L. y N y l0M.aurg M,. WMrde Ik dank de heeren K V. N ten mij de gelegenheid gegeven te hebbcD. opentlijk mijn gedacht over hunne politiek te hebben kunnen laten kennen. M. COL Tl fcXTER, aecrataris. oaliitan en hunne afgevaardigden •*r»n. De h. Carpentier mocht dus kl euchen dat mijn verslag zou veraB- •7^ zijn, ten ware hij hem alléén aan gaasoh de gemeenteraad uitma- ad# Deze redevoering bevat harde w*-irh«- den vo^)r vele e tze .ende. aden overleden Burgmeester d.e op het eieae van lijn* verdienstei jke loopbaaa re hl TREKKING DER TREKKING VAN (0 SEPTEMBER Zaterdag morgen beeft ia de Nationale Bans U Bruise! de 64* trekking plaats gehad der leasing 5 t h (922 der Ver- woaate Gewesten Reeki 151.909 nr 3 wint 500.000 fr. Reeks 189.168 nr 1 en reeks 189.168 nr 19 winnen elkeen lot van 100.000 fr. De andere nummers dezer reeksen «vent a. de summer» der reeks 757"h zijn uitkeerba&r met 300 fr. <WWWiV Berlijn, de wereldmarkt voor kanar:? vogels, zeadt jaarlijks ongeveer 5000 vaa die gevleugelde zangers near Amerika. >edert bet begin van die zestiende eeuw werdea die zangers uit die Caaarie-eiian den overgezet en met groote zorg in Duitsehland opgebracht In de laatste eeuw hebben de Harzer Rollers uit de Hang-ebergten. wereldwijde vermaard heid verworven Door zorgvuldig kwee- ken is de oorspronkelijke groene kleur tot kiaar gee. veranderd eu onvermoeid traineertn beeft hun zang zeer veel ver beterd Experten verklaren dat de kana rievogels wier pluimen meer op dit der wi. ie kananes trekken, ia gevangenschap bet best zingen (bij dt fast) Pope ring he. De naamlooze ingetonden artikels worden geweigerd. Ieder blijft delijk vaar bijdragen Bijdragen ia te zeaden zooveel mo gelijk legen den Doade^^^ijzeB Pertuunlljk beden acitica niet up. n êif j (bij de P«st) Poperinghc. mm w,» migL Achtbare Lexers en Lezeressen, I n Ar\4n n H aa man f un Arv tint r* n 4^ «raI 0 I IJ.»» k --g-—-t - - - - -• *■- r a 1 w a/u ai vp u «11 u iiiaatiucu* •igaaiuBii «om t'm 1 t •••ju uiiaiuttviij» up iiooiii >alta uil «Icd w«g Ie ruimen, mei bijval da ver- »varii:g van het tlaJ'ini» »uJtrua !«i,k a a 1 J Je medewerking van eei ge vertr jwbare en verkleefde vrieadea waarvan tiet aantal i>eel| epoediy gruuter werd Hrvrnmiehaden anmii Zija aege wa» zuoveel te meer vrrraasend enI vnard worden in open bewaargavtngen. Zij zijn terugbetaalbaar, kapitaal en eentflianiis7 11 nir af tel wearvaa varerbeidene onelerfehjke namen beb I j J.,. i.n. uÉi.kl.i.lni, 1. >ln«>i I huid# hebban kunnen brengen aan de on»er-l r - H*t 'haratei oater dierbare stad. duor den! R*t Gemeentekrediet van Balgic heeft geene andere schuldenaars daa da opanbai e n|v*v ,,VV'VM v" v-w-rw-..v»f i a .jI w iat*ii uo u suufiir Dvstuieu muu «iDurct Iu ur uciaiiimmcu uli ijci iuk üch ru iu tiet Btciars nf hatPr mo hnnna alavan diplmijne »*ovraag nopens het opgemaaktIrotsvast blijvrn Ik wi! raijna godragilijo vanl^wald aaaéo«a t<Kk k .a h'; a - «p 15 >o-l^huldifen van het land eerst en vooral en bij voorrecht aan het Getneen- moet beoogen laders overtuiging eerbiedigen. earbiadigen Onwrikbar» voorslsndsr vu ik. ban I Dis rgrkiaJ »oor b«'. gte-ven woord, iie ie Jer I Wrorden k nog *an de stipte onpartijdigheid, waar bat|MQ gich selvaii «plegle. maakte dat we. in -iel I j eece - n >oae «b e.J«a J- tgonaJat t Hoe dikwijls verklaarde B -geaoeester Jaar' rt Ca'. r«n se - vak l.eal vr :*t> k* at aageeef: .lei Dat --- e«- t :,aa delen. wetend net de ver J «asten vaa «ia» veieraaa d e gan-ch rij» 'teven aas bet gemeenehest geofferd Ti„ porbiedibewijs, dOOT ten pOÜtiêkeB areidra fiwtidig aaBgesprokeo. verv Sgets ver waarloosd e» door soBimiren v«-getea vo»>ra t I vao uitsprak ;lde Teroiitiging MgK. b,.g... d, u. »».ug 'au 8tl7"7" [gescheurde deelen, aan eeDe groote mo- betreft a so,.k van e Tr.jbei va» g«srct«» «Ihn »--li easier ster ..<*1 W sa *«rvan spraak, verrechtveerdigen door *n.h., 8 L«n De huisvader^ »o«t 1 1 1 gemeenteraadslid, zooals de heerenl baoêt#n dus in Je gt-1 dnagl b i ts *t U i'eisU (ïh- i vaa e* waar.vp b j tan adere e*Mt ge^a- dan t>-daa aarhiad vaa ai ia I a^erihaid fstaid wordea. dia schoei ta kiesanl mmi g»^> ataa garuvtstrit to waar hnnoa kin Ktad bad daraade taiao iaeran.diabuBBa veorkaur btbbta I ibars':en Om al dte radeaan hel. ik aan de uitnew: f c» Mocht d a ie*«r ,r.i die t Btunans m:: ta rant woord «n dat zonder ssrzslan om ia. ga var., d a openbare buide de ik we»ach te tit steed- enifbaDkel ;k gel ieven .«a vat. a aar. kam dia #eo far foU-i# B kleinrieuira gadachlen en strekkingen, al aan bet caestars 'aa Tp»ar «ii en dia «aar asott jk ia a:;gAmean ba,ang voor dar, hebbeade j vervar,gaa worden eaa bron van tr<>ss: T«r Ik ban b er d ,s »ro protest aan ta reekenen j g%vn. b tijn fam ,kr vreter, tegen da vtrt rakirg van het vroagar gasto ten akkoord an tagea da inbreuk »p 1« vrij heid dar familievaders Da afs-haffing der betalen ia iaeisje*s>:ho*l is de-ten,ear ongao, rloofd, omdat i j oat-raao is dank aan aer.e g ft. waardoor ar «itdrokke: jk varais ht wordt dat »i] «ene legere schoei bed ASB meer «.iCu s wezen moeu. I Zij tt ter «elfder tijde «en voorbeeld Loening 5 t h. 1922

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1