Groot IU\\ Eenige Aanbevelingen! lantFOlRESTL ZEVENDE JA AH V 3925 centiemen het nummer ZONDAG 25 SEPTEMBER 19-27. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. tcnlanO Alf. WALLYN Statie-Kermis 1927 De lersche Verkiezingen. Drinkt "MAS-CAR bier" Sureeigerief De Grens van Belgisch Congo gewijzigd Beste Inlandsche Wol Verwoeste GewevSten «NK Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit vaa l'rachtpapier iü doOZOÜ. te verkrijgen bij Gebr. DUPONT Vperstraat, 2 Pope ring he. Abonnemanten i jaar in stad, thuis besteld 40.50 ir. buiten stad, uiet de post12 00 fr. Buitenland20.00 Ir. Men nbonne&rt op alle Belgische Poethaator*o Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels toorden geweigerd «'«BHiBPeilW'i t m ar 9 a a f at] Y perstraat, Gebroöder» DUPONT ■eciMiMS S' 4tall Hérsa JIJIJM hcéea nemen w* afct op. 3 a a a Aankondigingen Op 1* en 1' bladzijde 0.60 (r. de regel. Op 3'en** 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichtea 0.73 fr. de regel, met minimum 5 Ir. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. mapmmpmmmmpmwp m»lil iinin.il ifjun»» Horlogerij Goudsmeder; Juweelhandei Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendule* Wekkers KETTINGEN li êettf, ÜiTtf, Rlskei PABRLREN in Goud, Diamant éi; G.DuptBtkZota Vperstraat, 3 (bij de Pest) Poperinghe. Gedurende de maand December 192( had te Lissabon een vergadering plaats vaa Belgische en Portugeesche afgevaar digden ten einde het programma eener coloniale conferentie vast te stellen waarop vraagstukken welke Angola cd Congo uanbelangen zouden besproken worden. De besprekingen hebben geleid tot sen accoord van princiepen, waarvan devor weicnlijking en de wijze van uitvoering door een nieuwe conferentie zouden wor den vastgelegd. Deze nieuwe bijeenkomst had plaats ta Sao Paulo de Loanda, in Angola, van 17 tot 22 Juli 1027. De Belgische regeering was vertegen woordigd door den heer Hutten, gouver neur generaal van Congo en den heer Cattier,"ondervoorzitter van den beheer raad der Banque d'Outrcmer en eero professeur aan de Universiteit van Brussel de Portugeesche regeering door den heer Antonio Vicente Ferreira, hoogeommis- saris der republiek en gouverneur-gene raal in de provincie Angola en den heer vice-admiraal Ernesto Julio de Carvalho ^Vaseoneelos, algemeen bestuurder van het ministerie van koloniën. De gevol machtigden der beide regeeringen werden door experten bijgestaan. De onderhandelingen hebben geleid tol het onderleekenen van overeenkomsten waarvan drie reeds de uitvoering verse keren van princiepen in December 1920 te Lissabon aangenomen. De eerste overeenkomst is een ganscho lijst sanitaire maatregelen welke voor doel hebben besmettelijke ziekten in Belgisch Congo en Angola te bestrijden Een gemeenschappelijke poltiiek is des aaagaande door beide regieringen aan vaard. Een tweede overeenkomst regelt vier vraagstukken e) Het opmaken van een gemeenschap pelijk programma voor het bouwen van wegen in de aangrensende streken van Congo en Angola. b) De beteugeling van den smokkel handel in vuurwapens. c) De voorwaarden van den eventu- eelen bouw van een stuwdam op de rivier M Boao op Belgisch grondgebied deze afdamming zou voor gevolg hebben op Porlugeesoh gebied een gedeelte van den oever onder water te zetten. d) Het tolregiem op zekere plaatsen van gemeenschappelijke grenzen. Dit re giem voorziet het oprichten van douane posten en de wederzijdsche opheffing van invoerrechten op de levensmiddelen die hst gewone voedsel der zwarte bevol king uilmaken en op het vee, onder de dubbele voorwaarden dat levensmiddelen en vee afkomstig wezen uit Belgische en Portugeesche bezittingen en dat zij recht streeks uit de eene kolonie in de andere bianengevoerd worden. De derde overeenkomst regelt het ver keer langs den spoorweg van BeDguela «n de haven van Lobito-Bay (Angola) Vrije doorvoer ea een tarief gelijk aan het nationale in zake haventaksen en ver- Vösrprijxen zijn door het Portugeesch gitYernement aan België toegestaan. De Belgische wagons zullen op den spoor weg ven ienguela mogen rijden voor het vervoer van goederen tusschen Belgisch Congo en Lobito-Bay. Ia deze haven zul len de Belgische booten van dezelfde voordeelen genieten els de Portugeesche. j De Portugeesche regeering verplicht zich de haven van Lobito van zulke in stellingen te voorzien dat deze in staat is aan de behoeften van het nationaal en internationaal verkeer te voldoen. Vau haar kant verbindt de Belgische regeering er zich toe binnen een termijn van vijf jaar, die zal beginnen te loopen vau den dag waarop de spoorweg van Btnguela de grens van Belgisch Congo zal bereiken, de verbinding van den spoorweg in Congoleesch grondgebied met het net van den spoorweg vau Ka- tanga af te maken. De vierde en voornaamste overeen komst welke te Sao Paolo de Loanda ge troffen werd is die aangaande een wijzi ging vau grens tusschen beide koloniën Dit vraagstuk werd te Lissabon vroeger niet besproken. De Portugeesche regeering staat asa België een grondgebied van ongeveer drie vierkanten kilometer af, ten Zuiden van Palababergen, niet ver van Matadi. Vaa haar kant staat de Belgische regeerieg de streekgenaamd de bocht van Diiolo aan Portugal af. Deze streek is in het uiterste Zuid Westen van de kasai gelegen. De voordeelen die voor ons land uil deieu ruil voortvloeien zijn belangrijk Het tracé van de nieuwe lijn die Matadi met Leopoldstad verbindt en de zeer bergachtige streek van den Palabala ver mijdt, zal met zachte hellingen langs het dal van de Duizi stijgen. Deze oplossing laat niet alleen toe het maken van zeer kostbare tunnels uit te sparen, maar zij vervroegt het tijdstip van de voltooiing der werken met een jeer en zal de uit bating van den spoorweg in vonrdeeliger voorwaarden mogelijk maken. Het afstaan der streek van Dilolo zal ook zan Portugal de verplichting opleg gen de spoorweglijn van Benguele van 70 kilometer te verlengen en dit gedeelte onzer bijdrage in de kosten te vermio deren. Men ziet dat de getroffen overeenkom sten van groot belang zijn voor beide landen daar zij op economisch gebied de verhandelingen vergemakkelijken. Het grootste voordeel dat België in deze zaak heeft is voorzeker de verplichting welke de Portugeeeche Regeering op sieb geno men heeft, de haven van de Lobito-Bay te moderniseeren. Daardoor zal Zuid- Katanga aan een goed ingerichte haven verbonden zijn door den Benguela-spoor weg en zullen de Belgische goederen niet meer verplicht sijn den duren Zuid-Afri kaanschen spoorweg te gebruiken. Borziiniag der KiazeriÜjstea 1927. DE WOLWASSCHERIJ voor Matraseen rechtstreeks van de schapen en in huis geicasschen. De Fransche Financies. De Fr&nscbe Kamerkommissie der M- oanciesbeefteenebelangrijke vergadering voor het onderzoek der begreoting van financies, waarvan de kredieten. in ver gelijking met het dienstjaar 1927. ver minderd, zijn met 600 miljoen De begrooting van 1928 ial voor Frank rijk een ontzaggelijken last uitmaken De regeering vraagt inderdaad voor dit jaar een totaal kredieten van 26 miljard *00 miljoenes frank Ganseh deze som moet Ingevolge art. 73 van het Kieswetboek, wordt er ter kennis der burgers gebracht dat de voorloopige kiezerslijsten, voor het tijdperk ven 1 Met 1028 tot 31 April 1920, ter inzage van het publiek berusten op het gemeentesekretariaat en het poli tiecommissariaat, van heden af lot 15 December aanstaande De bezwaren tegen die lijsten moeten, afzonderlijk voor eiken kiezer, ingestuurd worden vóór 21 November 1027. Geene vordering tot inschrijving van emeu kiezer zal in beroep ontvankelijk aijo, zoo zij niet voorafgaandelijk aan het Scbepenencollege onderworpen werd met al de bewijsstukken. Poperinghe, 23 September 1027, Bij bevel De Sekretaris, Dn Burgmeester, M. Couttenier. N. LAHAYE. De aanvragen strekkende tot bet io- •chrijven vau eenen kiezer op de einde- lijke lijsten moeten afzonderlijken schrif telijk worden gedaan, tenzij de aanzo*- ker verklere dal hij niet kan schrijven. In dit laatste geval, mag de aanvraag mondelings worden gedaan. De processen verbaai van de monde linge aanvragen en de geschreven aan vragen, alsmede al da bewijsstukken, waarvan de aanzoeker gebruik wil maken, moeten, op peine van ongeldigheid, over gelegd worden, op bel secretariaat der gemeente of ten bureele ven den arron dissementscommissaris. dit ten uiterste op 20 November. Opeobiri Zitting ?as des Gitsseoteraad D AG -ORDE 1 Punt. Openbaren Onderstand Goedkeuring der openbare rerkooping van onroerende goederen gehouden op 22 Juli laatstleden 2 Punt. Kerkfabriek tan St. Jan Begrooting voor 1928. 3 P'int. Staatsmiddelbare School Begrooting voor 1928. 4 Punt. Stedel'jke Academie. Be grooting voor 1928. 5 Punt. Werkrechtersraad. - Be slissing te nemen nopen* de samenstel ling (art. 6 en 8 der wet vanQJuli 1926j 6 P Aanstelt, ng van twee ge eenteraadsleden om deel te maken van de fiscale commissie (wet van 28 februari 1924). 7 Punt. Her sienng der jaarwed de van den gemeentegnlranger tn uit ering van het K. B. van 22 Juli 1927 8 Punt. MeieieePngen. Om 6 ure 's avonds Aankondiging der Kermis door kanonuengebulder. Prijavlucht uit Arras bij Em. De- crock lnkorviug Zaterd. van 6 tot 10 u. Prijaviuoht uit Arras bij J. Debeir lnkorviug Zaterdag van 6 tot 10 ure Om 3 ure namiddag ENVELOPPETREKKING parVELO 150 fr. Prijseu. 40-30-25 20 15 10-5 3 Om 7 ure 's avonds Buitengewoon CONCERT, door de Koninklijke PbilharmoBie. PROGRAMMA 1. Vlaanderen, Mercbe (Rousseau 2. Marche Heroïque d Hamlet. (A. Thomas 3. Ouvarturs Mati.1, Midi et Soir, (Suppr 4 Scènes et Dsnses Congolaises. (I.eoglois 5. Fintaisie sur Rigoletto, opera de (Verdi 6. L Amour et I Argent. suite de Valses (Francois Om 9% ure s morgens in St Janskark Plechtig Jeergetijde voor de overle dene parochianen. Om 1 ure namiddag Croote Hendboogaohieting aan de pers van 3t Stbasliaan Om ure namiddag GROOTE VELOKOERS 70 Km. voor alle Beginnelingen met of zonder lioeoce. 400 FR. PRIJZR.X IN GELD 100-80-60-50-40-30-20-10-10 Poperinghe Statie-Kermis Dt Portugeesche Staat zal in dezelfde door de belastingen opgebracht w orden, voorwaarden ook Portugeesche wagons met uitzondering van 3 I im. jard frank, op de Belgische lija mogen laten rijden.zijnde deDuiUehe herstelbeta.;agen voor De tolformaliteiten zullen zooveel moge-A928. De Fransebe lastenbetalers zullen fyk vereeavoudifd WOrdêB. dus diep in bunnen zak mogm schieten. TREKKING VAN 20 SEPTEMBER Dingdag morgen ten 10 ure beeft de 52* trekking plaats gehad der leemag van oorlogsschade 5 t.h. 1923. Al de nummers ven de aangehaalde series zijn uitkeert aar met 550 fr. in dn tent ran RICHARD VERIUEGHK De volledige uitslagen der lersche kie zingen zijn Pertij der rrgeering 61 zetel» onafhankelijken 12 boeren 6 in 't geheel 79 voor de groepen die de regeering ste jo den in bet vorig Parlement. De oppositie heeft ja t geheel 73 zetels t zij 57 voor de partij van de Valera 13 voor de labourpartij 2 voor den syndi- kalen bond en 1 vo or bet arbe; ierssyn- dikaat. Al d# medewerkers van M. Cosgrave in deregeering zijn het iozen. M. sgrave blijft een het bewind. De «i.eziEgen zi;n gekenmerkt door de nederlaag der labonrp rt De artijen Ier regeering en van de Valera laddea er op gerekend het getal hunner zetels te vermeerderen len koste van elkaar he,den hebben zetel* b gewonnen maar beï is ten koste der labourpart, geweest. Zooils men ziet beeft de r*geericg slechts zet stemmsn meerderheid In eer. persgesprek heeft M de Valera verklaard dat zijn partij zal voottgaaa met hetzelfde doei na te streven als vroegar zij wil be: laad vr,; en lerser, maken en de een heid bewtrsis In afv. achting zal er een politiek gevoerd worden voor de ekoao- Qi.sche ontwikkeling van het land ea voor de IersohenijTerhe dsuiUeUirg. ten esnde bet laad ekoMttitch oaafhankalijk te maken. STAD POPERINGHE den 18 November 1924 De titels die door bet Gemeentekrediet ven België aaugeboden worden, zijn van allereersten rang Het is eene uitmuntende geldbelegging die benevens een boogen interest (vrij van lasten) op korteu termijn, ook eene onbetwistbare zskerbeid oplevert. Voor bet College De Sekretaris, De Burgmeester, (get) M COUTTENIER. (get) N. LAHAYE. STAD YPKR den 1 Februari 1925 Het stadsbestuur van Yper neeuit de vrijheid l' het aankoopen aari te prijseu van de titels van bet Gernonntekraciiet van België omdat gij alzoo zeer voordeelig en zeker uw geld plaatst. Voor bet College De Sekretaris, De Burgmeester, (get) G. VERSAILLES. (get) R. COLAERT. STAD WERVICK den 9 Februari 1925 Het Gemeentebestuur laat ticb toe ernstig bet plaataen aan te prijzen van gelden bij bet Gemeentekrediet van België daar deze plaatsingen ven alle zeaerheid zijn, vau korten duur en met vergeldende late resten Voor bet College De Sekretaris, De Burgmeester, (get) Em DE MAZIERE. (get) Peul LKROl'X. Gemeenten Bixschoote Noordschoote-Oostvleteren Pollincbove-Woesten 12 10-25 Het Gemeentebestuur laat zich toe ernstig het plaatsen aan te prij zen van gelden bij het Gemeentekrediet van België, daar deze plaat singen van alle zekerheid zijn, van korten duur en met vergeldende interesten. bij bevel De Sekretaris, De Burgmeester A Schepenen, Remi MORLION. Alpbonse PEEN'E M. BAILLEUL TH. SO ENEN Richard SMIS. Ach. GA11MYN. A. ANHOUTTE. H. VER EECKE. LE SOIR Aldus hehbon onze Gemeentebesturen, dank zij het Gemeante krediet van België, boofd kunnen bieden aan de gewone behoeften in afwachting dat zij in hunne begrootingen bet evenwicht kunnen verwe- zentlijken, en zoo hebben zij ook diensten van openbaar nut kunnen tot stand brengen die bet gemeentelijk Lezit verrijken en meer welstand en gezondheid voor de bewoners medebrengen. En waarop ook nadruk moet gelegd worden om bet groot nut van het Gemeentekrediet van België in klaar daglicht te stellen, t is namelijk dat de interest die aan de ontleende gemeenten gevraagd wordt van 1 tot 1 50 minder is dan deze die in voege is LOUIS BERTRAND, Socialistisch Volksvertegenwoordiger voor Brussel. De plaatsingen kunnen gedaan worden bij alle plaatselijke agen ten, alsook bij bet Hoofdagentscbap. Donderdag reed een auto te Osterath bij Crefelt in een groep van 8 personen, w aardoor de 26 jan ge zoon en de 13 jarige dochter van een landbouwer on middellijk gedood werden en de vader zoo zwaar gewond werd. dat bij op weg naar het ziekenhuis overleed De eebtge- noote werd licht gewond. De automobi list reed. zonder zich om zijn slachtoffers te bekommeren verder Het nummer ven den auto is echter bekend Alle DRUKWERKEN ten boreale dezer M. Msyer. fabrika 11§ Brussel, tegaf och met zijn vrouw en hun twee kinde ren. «ulo naar Nevers Op de Route Nationale, nabij de Cbarite. glibberde bet voert u g uU ec v.oog 'egec eea boom De voer 'er werd bewusteloos opgeno men er. naar bet gasthuis der Charite ovei t -* bt. Men vreesde voor z;;n leven daar de geoeesheerea verscheidene brtu ken vaststelden De echtgecooten Mayer en hun kinderen werden door glasscher ven ia het gelaat gekneusd. Vrijdag ia den vroegen morgen stort ten in de Creuzgasse, te Keulen, de 2* en 3* verdieping in van een buis, dat verbouwd werd. Zeven personen werden ader de puinhoopen bedolven twee van ben vonden den dood, terwijl de overigen lichte verwondingen opliepen. Een op de 3# verdieping wonende arbeider werd •rastig gekwetst. De brandweer moest hem en zijn gezin langs brandladders uit zijn benarden toestand bevrijden Te Naates.waar de eirk Amar tbans ver- tooningen geeft, was de 13 jarige zoon van den eigenaar bezig zijne afgar chte leeuwen tn leeuwinnen aan het publiek voor te stelles. Inmiddels veerden eenige kunstenmakers hunne toeren uit boven de kooi, die largs boven open is. Eea der ekrobaten, Georges Laocien, 18 jaar deed eene verkeerde beweging en viel tusschen de dieren een leeuw sprong op hem en de jeege Amar kon de anderen bedwingen Toen trad d? temmer Raoui binnen en g.og den kamp aan met den woedenden leeuw, wien hij ziio prooi kon ontrukken Lanciet.die erg gekwetst is aan de billen, werd near het gasthuis overgebracht. ALLKHiUNDK Drukwerken (bij dt post) l IT6 K V Kil S - Bic Lf 1A RS Posrcwci Ieder aiedewerker blijft *er»»iw»»r- detijk veer unc bijdragee Bijdrage» i» ie zenden zooveel mo gelijk lege» de» 2, POPERINGHE. t Het blaJ «taat ter bescbikki»g van al wie het goed meent met het algemee» ut ea belang. B Een accoord met Portugal Veurnestraat, 73 Poparinghe 26 1)2 miljard frank latten in 192S Uittreksel uit art. 74 van hat Kiaawatbaak STAD POPERINGHE. op Zaterdag 24 September 1927 6 ure avonds op het Stadhuis. on STAD POPERINGHE Zaterdag 24 September Zendag 25 September Maandag 26 September TREKKING DER Leening 5 t h 1923 Het lot var» 500.000 fr. valt te beurt aan serie 257.536 or 3 het lot van 100.000 fr. aan «erie 266.546 nr 2 de loten van 50.000 fr. aan serie» 256.393 nr 4. 280.443 nr 2 en 342.715 nr 4. Zaterdag, Zondag en Meandag POPERINGHE, BERTENPLAATS. 10. Tél 89 YPER, Groote Markt, 9, tél 304 KOMEN, Groote Markt, 7, tél. 58 Moeskroen, Toerkonjastraat 109, tél. 179 Vreeselijk auto ongeluk te Crefelt Belgen in een autc-ongeval in Frankrijk Huis ingestort te Keulen Tusschen de leeuw-en

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1