Bureelgerief Gsbr. DUPOHT ZEVENDE JAAR N' 42 ZONDAG 10 OCTOBER 192 s horlogerij G.DUb08l&Z«00 Eenige Aanbevelingen (ge!) Gouverneur Baron Janssens de lisibovee hoofd bij neerleggen. Bant FORREST L' Alf. WALLIN Provineiak Commissie tot Bevordering .^.-..Tuk Lorainen-Bier D.G.C.jvan de» en de Hhiaweteelt Heste Inlandsche Wol Buitenland Dit Nijverheidsblad voor Popering-he en omstreken verschijnt wekelijks. Een Prinsesje is geboren De uitvinding der Vliegtuigen 23 centiemen het nummer Prachtpapier Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozea. allerhande Drukwerken le verkrijgen bij Vperstraat, 2 (bij de fost) Pope ring he. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 10.50 tr. buiten stad, met de postli 00 fr. Buitenland20 00 tr. Msa abonneert op alle Belglaoha Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. a r r m 0 m 0 0 0 0 LiTüEva&s-KittK>«AARs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. N' 41419 teder medewerker Het bUJ >tui ter kiijft Yeram*ro»r- m M Setchikü-. »f *411 delijk var zijae x*J wie ket j jsJ meeat b dragen„A "-T.afW met het algemeen iidragen m tc /a i nut er. e'.ang. telden zooveel mn- 4 Ntv'vaV f gelijk legea den Poroomnttjk bodem Donderdag aQen. nemen we atef o#». W- iim-'t.jiliiifi «wmennnM». B n a a a a a a a Aankondig ingan Op 1' en V bladzijde 0.60 tr. de regel Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum ven 2 fr. Rouwberichtea 0.75 fr. de regel, met miuimum 5 tr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsinederi Juweeihandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pend uien Wekkers KETTINGEN PA BR l'REN inGoud.Diamaut éi; Vperstraat, 2 Poperinghe. //AVvWV Dinsdag morgen, om 8 ure, in het Bel- levuspaleis te Brussel, gaf prinses Astrid het licht aan eeue dochter. Het prinsesje zal den naam dragen van Josephine-Charlotte. Eene blijde gebeurtenis voor de ko- Astrid Leve prins Leopold l Leve ons Vorstenhuis Waarom Groot-Hertogin Charlotte Meter is Menigeen zal zich afvragen, waarom Nu dat we dag op dag lezen vau groote I vliegtochten, over bergen en Oceanen.de heele wereld om, is 't wel een gepaste tijd om iets te vertellen over het uitvin den der vliegmachienen. ninklijke familie, en voor de gansche i P™118^ Charlutle, Groot-llei login van belgische familie. Het geluk van een va-I Luxemburg, meter \an het der, van eene moeder, wordt thans ge smaakt door een heele land. Een en vijftig slagen van het kanon kondigden aan de hoofdstad de geboorte •ener prinses aan. Vroegtijdig heeft het kanon ditmaal wel gezwegen, doch hoe kon het anders, het is eene prinses. En is deze prinses niet reeds eene ver zekering der voortzetting van ons vor- M&as eu later te Auvours, ten aanzien j van een uitverkoren getal nieuw sgierigeu Dit gebeurde in 1908. Al kon de menseb nu wel zelf nietvlie-[ gen, tocb kon hij op een vliegtoestel de] lucht in, over bergen en zeem. Nu kwamea de verbeteringen aan dal vtieguiachieceii immer aan maar talrijker Van over ouds zijn er menschen ge en met beter uitslagen, Blériot vloog] weest die de vlugge vogels hebben benijd I reeds in 4909 bet Kanaal over, vaa Kales pasgeboren] En eer de menschen werkelijk in de luchtluaar Dover. Nog anderen, waaronder de prinsesje, meter zal zijn. konden, vertelden zeal kluchtige fabel J Belg Kiaet, hadden verbeteringen gevon- De uitleg moet gezocht worden, in eenIover menschen die vliegen kenden, belden, vromen wensch der ouders, die, men zal oude Grieken vertelden dat Icarius vogel-1 Het opstijgen ging ten slotte gemakke- het zich herinneren, eikaar voor de pennen samenstelde tot vleugels. DieI lijker, het dalen zonder tueer gevaar, het eerste maal ontmoetten, en elkaar leerden plakte bij aan zijn schouders eu vloog del oesturen sekerderen gemakkelijker. STAD FOPEK1NGHE den 18 November 4924 De titels die door het Gemeentekrediet vaa België aangeboden worden, xijn van allereersteu rang. Het is eene uitmuntende geldbelegging die benevens een boogen intereet (vrij van lasten) op korten termiju, ook eene onbetwistbare zekerheid oplevert. Voor het College De Sekretaris, (get) M COUTTESIKH. De Burgmeester, (get) N. L AH AYE. kennen aan het Hof Luxemburg. Prins Leopold en Prinses Astrid woon jden daar inderdaad, nu ongeveer twee stenhuis Wij koesteren alle hoop datjiaar 8,!edcn» een doopplechtigheid bij. een broertje haar moge vervoegen. Voor een der zeldzame malen, dat een De geboorte vau dit prinsesje versterkt} huwelijk een huwelijk uil met een graad, met eene generatie, het vorstenhuis door Leopold I gesticht. Zij voegt een schakel aan de reeds lange lijn onzer vorsten. Zij smeed een band te meer tusschen de koninklijke familie en de natie. Zij is eene borg van onderling geluk en op haar teerder hoofdje rust eeneschoone belofte voor de toekomst. En \ve denken natuurlijk ook eens te- rtrg, aau wat Belgie reeds aan zijne koningen moet. Leopold I, stichter, diep politiek ver nuft, welke de jonge Staat wist te leiden, doorheeu de duizende moeilijkheden wel ke hem omringden. Indien hij zijne taak tot een goed einde wist te brengen, dan is het omdat hij er zich met gaoscher hart op toelegde, 't Is omdat deze euro- peesche prins spoedig en tot in 't hart Delg was geworden en zich Belg gevoel de. 't Is dit nationaal gevoel dat Leopold II tot den hoogsten graad ging ophelpen, door zijn gezag, zijne volharding en zijn vernuft tot zelfs aan de politieke partijen, niettegenstaande hunne onderlinge twis ten, te kunnen opdringen. Leopold I was de Groote van het bestaan was verzekerd onmetelijke vooruitzichten. Hij de zijne economische uitbreiding en gaf]gevoelens van verkleefdheid. het dezen Congo waardoor we onze rang] NESTOR LAHAYE, van mogendheid verwierven om meer tel Burge mester winnen bij de vredetrachtende natiën. Albert was de moedige. Hij was het.j In antwoord op bovengemeld >nel- Wat al verbeteringen Wilbur Wright vloog met een motor I van 46 paardenkrechtslerkte. Er werd maar getocht naar motors die veel meer sterkte geven, zonder daarom evenveel te verswaren. Ja, we hoorden reeds van motoren met honderden en honderden] van de Prinses vangevangenis uil! Hij was er echter te booveerdig mee. Hij wilde steeds bceger Ja, hij kwam zoo dicht bij de zon, dat het was waarmee zijn vleugels vest wa ren, smolt. De vleugels vielen af en Icari us viel ook, de zee in. Verzinsel, natuurlijk Het zou wet liefde wat, zal elkeen dezen vroomenlmeer koeteneer t vliegen van menschen paardenkracht lieden ten dage hooren we wensch begrijpen en hem goedkeuren. I zou gebeuren. I nog al meer Kr wordt gevlogen op groo Dit is ook de reden, waarom de naam} Reeds in de 45* eeuw werd er gipro-H' hoogten, zooals Callizo die 12.450me- Charlotta aanstonds bij dien van Jozefinalbeerd, Daute in Frankrijk en pater Oliver! *>«ri bereikte. De heele wereld heeft kor werd geplaatst. |iu Engeland Maar de mannen kwamenllelings den vht'Klooht van Lindbergh, er vanaf met gabroken hals of been. DieIChamberlain en Cie toegejuicht. En wie zoekers wilden vliegen met eeu paar groo I's er d'e n'e* hoorde spreken van de Onderstaande telegram kondigde de|,e v|eugeis aan de schouders, gelijk een(groote vlucht van Belgie naar Congo. '~l' groote vogel. I De Noordpool werd onlangs door een lo de laatste helft der vorige eeuw lx AmerikaaDscbea kapitein overvlogen, en Gemeentebestuur Poperinghe. I proefde raen t00 goed t raaHr kon den Amundsen vloog er over mei een bestuür- liruggcij u. 4<> m. I vleugelslag vaa de vogels na te bootsen. I ^aar luchtschip. Heb de eer U te melden blijde beval-\iondtr uitslag I I ,r 00f belet, dat er nog groolere ling van U K 11. de Hertogin ran Bra I E|> wmB zHfsj gft|eerden die in i888|*°c^en 8ftd"D worden zonder nederda- bant. 'tic het Uien geschonken heef:I rerk|aard(,n dat loie, I0U bel M«g*> v«» BI.Tiot, <1. Doch Ltlienlhal had weeral iets nieuws Ter dezer gelegenheid heeft de Burge j uitgevonden Hij had gezien dat er vogels meester, in naam der stad, volgend ,jjQ d^e kunnen uren lang zweven, zon telegram gezonden |der vleugelslag. Hij miek een toestel Aan Zijne Majesteit, I oaet twee zweefvlakteo, die heel groot den Koning der Belgen, (waren. En waarachtig t ging 't Was Gansch de bevolking van Poperinghel eigenlijk geen vliegen. Zijn toestel zweef- rarhliidt zich bii het vernen.e>, van eet hcuve h# mar heneden en ontoereikende hoeveelheid naphle, die ze| kunnen meenemen Het gew icht meg im mers «iet te groot worden. We moeten hier gren el!« n papier gaan] vol schrijven om uiteen te doen w aarvoor j de vliegmachienen al gebezigd worden. De meeste lezers hebben 'tgedoe van] den oorlog nog in hun ooren.... t geronk t geruisch en 'tgeplof van bommen enl ontploffende granaten in de hooge lucht I Kom. we peinzen daar zooveel niet meer Dat was dus alweer een stap vooruil Tal van andere proefnemers kwamen' veer op Die allemaal bier noemen, dat] ware te lang. IjHco we de bijzonderste' noemen de gebroeders Wright uit die het «Neen den germaanschen aan- schrift, ontving de Burgemeester volgend! \merika valler toeriep. Kritiek oogenblik van ons] antwoord I Het zoeken en snuisteren naar vliegers bestaan en van de geschiedenis van ons] De minzame heilmenschen welke gijco draken zat hun al v&n jor.gs a ia het vorstenhuis, waarop hij zag hoe het land \hun in naam der stad Poperinghe ferlbloed. Die broers ba iden eene rijwielen- éen miek met zijn vorstenhuis. Eene ver-j gelegenheid van de geboorte der nn»-j fabriek, maar da hten ru er en meer aan eeniging welke levendiger en vruchtbaar j ses Jozefina-C.harlatla hebt toegezo- de j de vliegmachienen. der uit de pijnlijke proef opstond. hebben den Koning en de Koning nj Jaren lang studeerden ze ea beproaf den Heden heeft 't land zich uit die droevige Seer getroffenen Hxtnne Majesteten\ao\.e\t zweeft* chten met Kleine icht- proef hersteld. De wonden werden ver- j gelasten mij aan alsmede aan al t-tce] zw evers, ir. hunne werkpiaats. Later z<vcfc- band en op de puinen rijst een nieuv-'^medeburgers hunne kartel he rfan4-|ten ze een grooter terrein op eene eenza- Belgie op, even moedig aan h8t werk. betuigingen oter temaken. er in de toekomst nog heel w at verrassin gen op bat gebied rv g' enk ;r-l nen voor den dai; komer NY e weet 'tsomsgeen mode wordt voor de rijk» menschen, en dat de auto te gemeen wordt Als we oog honderd jaar leven ('t geer I ik u w tascb) zullen we op onzen aardbol j nog veel hooren en zien. STAD YFKR den 4 Februari 4925 liet stadsbestuur van Yper neemt de vrijheid L' het aaukoopen aan te prijzen van de titels van het Gemeentekrediet van België omdat gij alzoo zeer voordeelig en zeker uw geld plaatst. Voor het College Da Sakralazis, Da Burgmeester, (gel) G. VERSAILLES. (get) R. COLAERT. STAD WKRVICK dan 9 Februari 492.3 liet Gaineeutebastuur laat zich toe ernstig het plaatsen aan te prijzen van gelden bij het Gemeentekrediet van België daar deze plaatsingen van alle zekerheid zijn, vau korten duur en met vergeldende interesten. Voor het College De Sekretaris, Da Burgmeester, (get) Em. DE MAZIERE. (gat) l'aul LEROt X. Gemeenten Bixschoute Noordscboote Oostvleteren Pollinchove-Woesten. 42 10 25 Het Gemeentebestuur laat zich toe ernstig het plaatsen aan te prij zen van gelden bij het Gemeentekrediet van België, daar deze plaat singen vau alle zekerheid zijn, vau korten duur eu met vergeldende interesten, bij bevel De Sekretaris. De Burgmeester d Schepenen, Remi MOR LION. Alpbon se PEENE M. BAtLLKUL. TH SOKNEN Richard SMIS. Ach. GARMYN. A. Y ANHOUTTE. 14 VER EECKE. LE SOIR Aldus hebben onze Gemeentebesturen, dank zij het Gemeente krediet van België, hoofd kunnen bieden aan de gewone behoeften in afwachting dat zij in hunne begrootingen het evenwicht kunnen verwe- zenthjken, en zoo hebben zij ook diensten van openbaar nut kunnen tot stand brengen die het gemeentelijk bezit verrijken en meer welstand en gezondheid voorde bewoners medebrengen. En waarop ook nadruk moet gelegd worden om het groot nut van het Gemeentekrediet van België in klaar daglicht tc stellen, t is namelijk dat de interest dit aan de ontleende gemeenten gevraagd wordt van 4 tot 4 50 minder is dan deze die in voege is. LOUIS BKRTRAND, Socialistisch Volksvertegenwoordiger voor Brussel. De plaatsingen kunnen gedaan worden bij alle plaatselijke agen ten, alsook bij het Hoofdagentscbap. POPERINGHE, BERTENPLWTS, 10. Tél. 89 YPER, Groote Markt, 9, tél 304 KOMEN, Groote Markt, 7, tél. 58 Moeakroen, Toerkonjestraat 109, tél. 179 ',~m HRSHKKiMMn PROVINCIE WEST VL A ANDEREN even vast beraden zijn deel te nemen in de wijde wereld, even besloten te leven als voorheen. Na het geweld heeft het zijnen gang hernomen. Nieuwe lachende vooruitzichten openen zich ervoor. Eene hoop, een symbool vaa hoop in de toe komst, een symbool van leven, om deze nieuw e richting te doen gevoeleB, ontbrak nochtans. Deze hoop, dit symbool, het is h«t koninklijke kind welke nu ter wereld kwam. Met ontroering bezien we thans al de zoe te gratiën, de teedere zorgen van liefde. Vrelke zich rondom de wieg van het koninklijke kind vereenigen. Wij vormen s Konings Kabinetsoverste. LEENING DER IN DE WOLWASSCHER!J. Vcurnaitraat. 73 Poperinghe 5 ten honderd 1922 TREKKING VAN (0 OCTOBER Maandag morgen ten 10 ure heeft in de Nationale Baak te Brussel de 65* trekking plaats gehad der leening van ds Ver woeste Gewesten a t h. 1922 De uitslag is Serie 9,468 Nr 19 wint 250.000 fr. Serie 31,892 Nr« 4 en 14 winnen de vurige wenschen voor de moeder die I 000 ons deze gr.ote vreugde sohoek. welke ,)f J,mmera Ta„ d,a „mt en ee. volk. dat «an ajnekom.ge.gehechtL, d, nnmmers Mne (U 6U kan v»or del kind, del, in uUbataalbaar nial 30(1 !r BEKENDMAKING De Provinciale Commissie tot Bevorde ring vao den Tuinbouw en d« Kleinvee- teeït, laat weten dat tij beslist heeft, evenals vorige jaren, gedurende het win terseizoen 4927-4928. hare medewerking te verleeu-m voor het inrichten van voor drachten in den schoot van landenaars- bonden, boerengilden.hofbouwmaatscbap pijen, enz. De aanvragen moeten vóór 5 November e k ingediend worden bij de Provinciale Commissie tot Bevordering van den Tuinbouw en de Kleinveetee't, Pro vinciaal Bestuur, Bnrgpiaats, BRUGGE De aanvragers worden verzocht in hun verzoekschrift naam en adres op te geven van den voordrachtgever en melding te maken van het te behandelen onderw erp voor Matrassen rechtstreeks can de Mchayten en in huis rasschen. r-StlJt' grijs reer ;cs me plaats bij de ree. Het zou te geleerd klinken eens te vertellen vat die twee vernuftige brr.ers al tochten om bun vliegtuig zóó vast te maken ais het nocdig is, en om te kunnen in evenwicht blijven. Na 3 jaar ondervinding ('t was dan in 4903) gebruikten ze een motor. Ze maak ten een tuig dat 335 kgr. woog, met vleu gels van 42 meters lang. Ze gleden eerst. iar.gs een nggel en werden alzoo in de|SfT10Rk6l 33fl 06 i_r3tlSCn0 Gf6flS lucht geslingerd. De eerste vlucht met hun nieuw toestel duurde 12 sekoodec i Aan de FraDiche grens werden in den Doch ttou verbeteren Zoeken en pro-llaatsten tijd verscheidene smokkelauto bcereo met harde volharding Een goed]mobiels in beslag «.enoncen Uit bet jaar later vlogen ze 4 5 km. en wat later ondericek bleek dat men h er met eene 38 km- ia 35 minuten en nog steeda ver-1uitgebreide zaak van smokkel op grootej zijne teerderheid, het beste onzer liefde omvat. Leve de kleine prinses Leve prinses der met betere uitslagen. Het w as alsdan j schaal te doen heeft. Het onderzoek over gevonden Ide plichtigin en medeplichtigen wees uit Ons Schoolschip Tc^es het groote Bieuws uit dit stille]dat eeo« Belgische cutabiliteit inde zaak 1 Vo'.f - een toegekomen ralit>tele- hi^ekje. in Europa verteld ward, geloofde] betrokken ia. Deze persoon werd voor 1 gram bevond bet Schoolschip L Av«nir»| messteek in den buik bij Smartelijk ongeluk te Winnezeele Io de mekanieke zagerij Cardinal te Winnezeele heeft een smartelijk ongeval plaats gehad M Cardinal was er samen met zi;n schoonbroeder, M Jacquement, aan dea arbeid, wanneer de kleine Alexis Cardinal. 5 jaar oud, die gewoon was in het werkhuis rond te loepen, te dicht bij een zaag naderde De voorschoot van het knaapje werd door de maehien gegrepen en het arme kind werd meegesleurd. Een in allerijl bijgeroepen geneesheer stelde vast dat het kleine slachtoffer, benevens andere kwetsuren, een erge wonde aae het hoofd had en de beonen op verschei dene plaatsen was gebroken. Drama in een cirk Tijdens de vertooniag in den cirk. op ie markt teBudos. maakte de bestuurder Douchet, eene opmerking aan den be dieode Berlin. Een twist was hel gevolg en de twee mannen werden handgemeen Opeens zeeg M Douchet badend in zigj blo*d tec gronde, getroffen door e^i werd ia on- mee net ciet Maar W burM'ngbt i-.vam.dan oadtric-ksrecht ^-daagc Men ver 11 h 4 en 7 deier 44*08 bretdteen op] rustiek «end--n tJtstaad naar het ga- - Mj-iKjaiüi ttmm m ww 1telf naar Frankrijk, zette zijl tuig iraenwacht bet uitbreken an een groot sefcao 12»><K) lengte .ongeveer 4w0 ra ;len Wasth is gebracht De dader die gevlucht was OrifMl MAS-CAH Dier en daar giBg da v «gar op, eerst ta La 'daal van Oporto) A7.cs wal aan boord. ]werd d:or de gendarmes aaogarioudea n n (bij de Past) aaneene Prmeee. ,,el,efd,t nieuu-eaat >|l0£ie„„ to vliegen dit zwa.idfr zijn ele bevolking te eerkondigen L ,„cbl. üu, ma„seh koa er Ijja

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1