ZEVENDE JAAR V 4.) *23 centiemen liet nummer ZONDAG C NOVEMBER 19 2 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks, Alf. WALLIN Indien j;ij geld plaatstLel op GEMEE\ TEKIiEDIET run Sureelgerief Gek. DUPOHT G.DUJ«St&Z09B RECITAL Dl. Horlogerij Heropening van Kameren Senaat j Belangrijk Bericht I Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van iu dooien. allerhande Drukwerken te vcrki'ijgeu bij Vperstraat, 2 Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 40 50 tr. buiten stad, met de post 42.00 fr. i Buitenland20.00 tr. Men abonneert op aile Belgieobe Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. BV Yperstraat. 2, POPJERINGHE. HoSTCHaCKftBK tNlftO N' 41441 Veel drukte heerschte er op het Kerk- hof, wijl gansche scharen nog steeds tos weg naar den doodenakker insloegen cm huDne duurbare dooden te huldigen. Sierlijk waren de graven opgesmukt, ea menig gebed steeg smeekend ten he mel voor hen die dit tranendal verlaten hebben. Ingetogen en stichtend vervulde de bevolking, zoowel in de Kerk als op de graven, haren jaarlijkschen plicht jegens de afgestorven bloedverwanten en vrien den, die in ieder huisgezin christelijk herdacht werden. Twee dagen van echte doodenhulde. k Intergealliaerd Gedenkteeken is Luik Het groot werk van het intergeallieerd ledenkteeken, onder voorzitterschap van Mevrouw de Gravin Jan de Mcrode, vindt overal het warmste onthaal, niet alleen in de geallieerde en bevriende landen, maar ook en dit is natuurlijk in België. Wij zijn hoogst gelukkig in het open- oaarte mogen vaststellen de edelmoedige aschenkomst van al degenen, die van ver of van bij, zoowel in daden als iu "oorden, aan de eindoverwinning heb %8jP4degewerkt eoi antwoordden op het :troep ten gunste van dit werk van va- :;rlandsliefde eu broederschap. Wij meenen dan aangenaam te zijn aan wie talrijke medewerkers en inschrij- r«ra te melden dat de edele onderneming, -6 overigens staat onder de bescherming van bijna alle staatshoofden en van de roemrijkste militaire overheden waaron tor Maarschalk FOCH, een begin van verwezentlijkiug te gemoet gaat. Het touwwerk wordt aanbesteed. België zal *eldra een grootsch gebouw zien optrek ta dat voor altijd de eendracht der ge leerden op de slagvelden zal herdenken Ds groote belgische instellingen, ban- on, industrieelen, handelaars en par- t culicren hebben er aan gehouden de werkzaamheid van de voorstanders van tot te ondernemen werk aan te moedigeB *a te steunen. Een dertigtal gewestelijke 'omiteiten zijn in de meeste steden des jks tot stand gekomen. De uitstekendste torsonaliteiten hebben hunnen hoogsten ïudeiijken steun en verkleefdheid aan- tobracht. Het doel van het Werk zal - ichts ten volle bereikt worden wanneer Uaseh België er aan zal hebben mede werkt. Ons land zal dit uit ganscher tort doen wanneer alle Belgen, die gele- 4a hebben en nog lijden, zullea begrij- too dat het goed en heilzaam is voor de «iomende geslachten het hoogste offer eenen en htt lijden der anderen te Eeuwigen door een gedenkteeken dat waardig is. Hit heerlijk gebeuw, dat op onzen t'-ad zal opgericht worden, dank aan steun van de gansche wereld, beant- *tosrdt aan die verheven gedachten.Alles **t toe te hopen dat het eeuw feest onzer Afhankelijkheid zal samenvallen met de A^ldifing dezes. Het Belgisch Volk zal dan terzelvertijd eerste eeuw van zijna Vrijheid kun- vieren samen met degenen welke die niheid hebben bewaard. DRUKWERKEN ten bureel® dezer. Beste Inlandsche Wol voor Matrassan STAD POPERINGHE. Openbare Zitting van den Gemeenteraad a a 1 Op gestelde uur wordt de vergadering geopend door den h. Burgmeester Labaye Afwezig de h.h. Carpeutier, Desomer eu Vandevoorde. Er zijn een dertigtal personen in de publieke omheining. De h. Secretaris geeft lezing van het verslag der vorige sitting dat dóór al de tegenwoordige leden goedgekeurd wordt. De h. Burgmeester geeft eeuige inlich tingen nopeus de werkiug dezer com missie. Schepen Gomberl doet M. Brutsaert opmerken dat M Carpontier deze aan stelling voorgesteld had eu hij de Raad verzekerd had dat M. Brutsaert dit ambt zou aanvaarden. Wij dachten dat deze opdracht gegeven werd aan het nieuw hoofd der Katholieke Partij. Daarna wordt er overgegaan tut de bespreking der punten van het d&gurde. De ontvangsten bedragen 788.770 50 De uitgaven beloopen tot 778.479 90 In kas 40 290 60 Het proces-verbaal van nazicht wordt met algemeene stemmen goedgekourd. Boven hare gevestigde schulden aan het Gemeentekrediet en welke bij jaar doodingen aflosbaar zijn heeft de Stad nog hare vlottende schulden bij zelfde credietinrichting en welke vervallen in 4930. Deze zijn 4. Eeae leening van 76.330 fr. aange gaan den 47 Januari 4924, goedgekeurd bij K. B. van 42 Maart daaropvolgende ten einde de onkosten te dekken der Cen trale verwarming van het Stadhuis en eenige andere noodige uitgaven. Daarop ontving de Stad slechts tot nu toe de som van 40.000 fr. 2. Eene leening van 500.000fr. aange gaan den 7 October 4 924 en goedgekeurd bij K. B. van 16 Januari 4 925 voor bet dekken der onkosten van de electrificatie der Stad. Daar de Stad onmogelijk deze belang rijke sommen op gestelden datum 30 September 4930 zal kunneD terug be talen, had zij aan het Gemeentekrediet, in hars gemeenteraadszitting van 27 Juni 1. 1., volgend voorstel gedaas Voor wat betreft de eerste leaning 40.000 fr., deze zou betaald worden per derde, ieder der drie eerstkomende jaren en voor wat aanging de tweede leaning. 500.000 fr., deze zou afgelost worden binGen de 30 jaren per jaardoodingen Daar de uitbatende maatschappij der Electriciteit op zelfde maaier de voor schotten baar door de Stad gedaan dient af ta lossen, zoo zou de Stad gemakke lijk het geld voor bare ;aardoodingen aan het Gemeentekrediet vinden. Deze voorstellen w erden door het Ge meentekrediet niet aanvaard Deze instel ling eischt voor 4927 tot en roet 4930 eene jaarlijksche aflossing van 5 op voormelde leeningen (vlottende schuld In 4930 zal er alsdan eens verdere be- I slissing dienen genomen te worden vol gens de tijdsomstandigheden, i Deze 5 zullen rood de 27 000 fr bedragen en moeten door de Stad in 4927-28 29-30 betaald worden ieder jaar Algemeene goedkeuring. De Steat bezit op het grondgebied der gemeente Henioghelst een perceel grend van 28 e 84 ca overschot ven vroegere onteigening voor het aanleggen van den Yzerwcg op Yper. Dit perceel is gelegen tusschen de lijn ven den Yzerweg en eene beek makende de natuurlijke schei liegslijn tussoben de gemeenten Mening en Poperinghe. De Staat zou willen dit goed verkoopes aan de aanpaelders ellen op Poperingschen grond, maar door eene beek afgescheiden van dit perceel. Om dezen verkoop te vergemakkelijken vraagt bet Staatsbestuur de toelating aan beide gemeenten om de tegenwoordige beek te mogen vullen en er eene nieuwe aan te leggen die zou loopen langs den Yzerweg De scheidingslijn der gemeen- en zou dus voortaan door uitpaliog vastgesteld worden. De kosten van vullen en herdelven der beek, alsook deze van uitpaliog, vallen niet ten laste der gemeenten en blijven dus aan den Staat. Deze aanvraag wordt met algemeene stemmen aanvaard. Bij de bespreking van dit punt der dagorde worden door verscheidene raads eden opmerkingen gedaan nopens onre gelmatigheden langs verschillige steen- en keizelwegen, voortspruitende uit wer- ten door de verbondene legers binst den oorlog uitgevoerd. Het Schepencollege belooft daaraan een einde te stellen binnen korten tijd ter gelegenheid van de herstellingswerken aan zelfde wegen uit te voeren. «f ♦P e V. Aankondigingen Op I* en f bladzijde 0.60 fr. de regel. Op 3' en 4* 0.50 fr. mei minimum van t fr. Rouwberichtea 0.75 fr. de regel, mei minimum 5 Ir. BtjzoaJer tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudiuoederi^ Juweelhanud Mouten Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Peutiulon Wekkers KETTINGEN ii &0»4lttJm,lRtke! PA BR l'REN in Goud, Diamant. bij Vperstraat, 3 Poperinghe. i jZijo de interesten voordeolig en vrij van belastingen t is het aan korten termijn Kunt gij aan uw geld vóór den vervaldag Moogt gij wal geruat zijn over uw kapitaal Is de geheimhouding volstrekt l> E KASBONS aan 3 maanden 4.00 netto 4.80 bruto KASBONS aan 6 maanden 4.'ij "o netto 5.10 bruto KASBONS aan één jaar 4..">Ö netto 5.40 bruto VM n het zijn in die voorwaarden uitgegeven en mogen ingeschreven worden bij alle plaatselijke agenten en ook bij bet Hoofdagentschap RenlPflRRP^T f 1 POPERINGHE, Bertenplaats (Kleine Markt), 10t Tél. 89 étdlltt i WétltAyé H. YPER, Groote Markt, 9, telefoon 304 mOESKIOEif. siaiiesiraai. l. - KOlflEN. Groon Piarii. 7. - WE1VIX, Sieenackerpaais, 3. De heropeoiog van het Parlement heeft plaats den tweeden Dinsdag dezer maand dus den 8 November. De openingszitling zal voorgezeten worden door bat oudate lid, M Huart, en de tvvae jongste leden M Vf Soroarhausen en Chalmet, alle drie socialisten. Er ligt de Kamerleden veel wark te wachten. Eerst de hegrootingea dia vol gens het reglement vóór Nieuwjaar moe ten gestemd zijn, alsdan 20 watsontwer pen waarover reeds verslag is uitgebracht te onderzoeken 43 ontwerpen in aan merking te nemen Ook lijn er reeds vier vragen tot interpellatie ingediend. De opeaingazitling van den Senaat, zal voorgezeten worden door M Braun. katholiek senator voor Brussel, thans ouderdomsdeken. Da twee jongste leden M M Esser senator van Eupes, en Bos suyl senator voor West-YIaandtren. zul len dienst doen als voorloopige sekre- tarissen. De gezondheidstoestand van graaf t Kint de Roodeheke, voorzitter van den senaat, is den laatsten tijd veel beter geworden. Bij de heropening van het Parlement, den 8 November, zal de graaf de hernieuwing van zijn mandaat van voorzitter «ier Hooge Vergadering kunnen aanvaarden Goedgekeurd door de zes tegenwoor dig* leden der meerderheid Sten t neen h Lefebvre zonder reden* te doen gelden. Ombonden zich h Verbeke daar hij ia 4926 nog gtea deel roi*k van dtn Ge meenteraad eo de h h Brutsaert en De^os daar zi; de k sten der middelbare i hooi met w; ,ee goedkeurer. Ir worden er geene gedaan en cm ure wordt de speabsre sitting gesloten Een afdruksel der voorloopige Kiezers lijsten zoowel voor Kamer, Provintie eo Gemeeotekiezingen, als deze voor de Werkrecbtersreden. liggeB ter inzage in het lokaal Ons Huis De belanghebbenden gelieven te komen nazien of ze ingeschreven zijn en. zoo ooodig bonne inschrijving te vragen, slletxin» voor 20 NOVEMBER aan staande. Wacht dut a u b niet van re (lameeren tot ar kiezing ia, went dan zal hat ta laat zijn uaii j -frnmseemmememssmm EXAMEN VAN LANDMETER De Gouverneur der Provincie W#st- Yiaaaóere* brengt ter kennis van de te iangbeblteridea dat het examen van Land meer proef- zal afgenomen werden op WOENSDAG 9 NOVEMBER aar sUan- dft en voïgeade dagen. De inschnjviagéo worden ontvangen ia het Provinciaal Bestuur bureel nr li De werkman Albert Eet t eh em. it jaar, wonend in de rue de Chaotilly. te Calais, was bezig een werk uit te voeren op de verbindingslijn van den koopman Honoré te Morck. Toen hij twee wagons wilde aanhaken, werd hij tusschen beide gevat en de buik geplelterd. Een bijgeroepen geneesheer kon slechts den dood van het slachtoffer vaststellen. De douaniers van den post van Vieux- Beog, nabij Avesnes, zagen uit de rich ting van Belgie een auto in volle vaart aankomen en deden den voerder teeken te stoppen. In plaals van te gehoorzamen werd de vaart nog versneld De douaniers losten zes revolverschoten op den auto, die ten slotte stil hield. De voerder sprong er uit en nam de vlucht. Men vond in den auto 730 kilo tabak, ter waarde van 50 000 fr. Het voertuig, geschat op 23 000 fr is in beslag genomen. Vrijdag heeft men, op de spoorlijn Lyon-Boanoe,onder den tunnel «des Sau- vages tusschen Tarare en Amplepuis, ven beenhouwer van Palingis, M Joseph Vauverney, 30 jaar oud, gekwetst vinden liggen De man was s nachts, in een treia aangerand en uigeplunderd geworden en vervolgens uit den wagon geworpen Hij was terwijl hij sliep door oebekenden overvallen Het slachtoffer weet mear alleen te zeggen dat er vijf of zes reizi gers in den wagon zaten, toen hij inge dommeld geraakte. Dt handelsbediende Andrë Jubi trd, 28 jaar oud an Mej. Louise Camusin, 33 jaar oud. trouwden Vrijdag te Parijs Na #eo plezierig eetmaa', kwamen de jong gehuwden, met hunnen eersten getuige, Joseph JubÜlard, tweelingsbroeder van den bruidegom, in een wijnhuis der rue Beaurepairt Menige flesch wijn werd gekraakt, en de twee broeders geraakten woor eene nietigheid, in twist en hand gemeen De houder van het wijnhuis. M. Euf - oe, kwam tusschen d§ twee broe ders. onmiddellijk verzoend, ranselden den man duchtig af Een policieagent, die kwam om de rust te herstellen, werd -p sijne beurt door de twee mannen aïgei itageo eo door de bruid uRgescholdt-o. De trio werd opgeleid en bracht den nacht ia dan amigo door. Praehtpapier bij dt post t «j De naarnlooze ingezonden artikels toorden geweigerd. IIIMHIu n'iui mmssemmmjr i m m m K m B r W a 0, l'iTaxvKRi-EiSK.iAAis Gebroeders DUPONT ieder medewerker S f Hei blad staai ter blijft «tfMtwtw- a tHSTP Jt 9e»ch;kking a. delijk veer xijae w;e bet goed meeat bijdragee. met bet algeu>««a Bijdragen ia te yW aut ea belaag, zen-ien xooreel ma- a gelijk legea dca f ^"VSr Bereeoalljkbede a Donderdag noenneme a me aiei op. T.. m "b IIP? I|—BIJl !ftI. rn PWIIHII .1 IN DE WOLWASSCHERIJ. Veurnestraat, 73 Poperinghe rtchtstreehs van de schapen en in huis gewasschen. Uirnnderden y voor Voortverhoopers van Zaterdag 29 October 1927 om 7 ure 'a avond», op het Stadhuis. a a a M Brutsaert vraagt eenigen uitleg over zijue aanstelling als lid dor fiscale commissie, tijdeus de gemeenteraadszit ting van 24 September 1.1., waarop hij niet aanwezig was. 1 Punt Driemaandelijksch nazicht der Stadskas. 2 Punt Gedeelte lij ke aflossingen der vlottende schuld van de Stad b>j het Gemeentekrediet. 3 Punt Verandering van den aard der scheidslijn tusschen de ge meenten Poperinghe en Rentnghelst, door het verplaatsen der Roobaertbeek. 4 Punt Stadsrehernng voor 1926. ONTVANGSTEN Gtmont I 159.75* 79 liehitr d« bij (onderste Huur der gemeentelijke gebouwen 4.200. Grond vergunningen op het kerkhof 24.01 4 36 eduDire belasting op het inkomen 217 21 ft to Betasting op de honden 6.8S3.— Jpceatieroen op de belastingen van 1915 233 450 2! Intresten op het voorschot aan ie uitbatende maatschappij der elec triciteit voor 1926 27.7S7.87 aardooding van ielfde maatschappij 3.405.71 Maatsrechtan op markten A fooren 13 573 70 Lagere scholen, toeleg van staat 280 Ü65.79 Aankoop van scheolbehoeften, tus- schenkomst der provintie 4.737 Fonds der meeei begaafd en. tü-lage voor etudiebeursen 17.685 55 4em voor beheerkosten 853.98 Keurrecbt op slaehtvleesch 3 000. - Opbrengst der stadsschaa! 14" (5.9" 'pbrergst der hoppepres 13.1* .30 Ontrar.gsten toor orde 9.617.99 Bmie^pncf'Y.e ostr«>i<r*?en 444.918 76 waarvan overschot van 1925 21! 77» 06 Achterstallige aandeel in de cedu- laire belastingen 102.783 27 Stadsieeaing aan Gtmeentecrediet toot de electrificatie der stad 109 000. UITGAVEN Getto* waar>nder Jaarwedde sekretaris 12.350. Jaarwedde ontvanger 7 75 aarwedde van gem een tebed ie r. den jE 24* CO reeikoetea van het plaatse. ;jk be stuur 6v0 63 Onderhoud der gei., een* «ge beu wen 3 -93 86 Uitgaven betreffen Je de kieringen 4 884 52 Aankoop vaa boeken A drukne - 2 ly Gemeentelijke weger - 49 977.14 Reiniging van waterloopen er» onder houd der pompen 5 979.70 Keuren van siachtvleesch ko-ten 3 000. Verwarming en verlichting van stadsgebr iwen S.lè* 15 Vergoeding aan boventallige bedien den 11299 K «ten van openbare feesten en aan koop van materiaal 6 958 23 Gewestelijke hoptentoonsteS ir.g toe- 'H'* "59.- jaar jkscha peerdenmarkt 2 176.40 Ionen der markitaksen onkoster I *69.70 B jion iere vergoeding aan «tajsbe- 1 dienden eo politieagenten 26 699.50 Ville de Poperinghe. ISt 219 du JEUD1 10 NOVEMBRE 1927 A 3 beurev de l'aprce-midt douur per Msdemoieelle Ven Steenkiate avee le concoure de Medernoiaelle De Loof profeaseur de chant a 1'Acadéiiiie Je Mush|ue de BRUGES, ROULLRS YPRES. Seli»te du Kureeal d'tHtende Plano do la Maison C. QUACHEBEUR i Aandeel in peatioeneu van onder wij iera 5.133.98 Jaarwedde van politiecommissaris 10.200 Jaarwedde vea de polilieagentcu 25 834 kleeding eu uitmeting deaer laatelen 3.557.— Verlichting der straten eu openbare plaateen 35 1N2.18 kuiechen en netboudeu der straten 32 900 2t Onderhoud der brandspuiten en ver goeding aan pompiers 4 212 82 Toelage ten voordeel» der Commissie van Openbaren Onderstand 32.500 W «rkloosenfonda 1.000.- Toelage geitenbond 900 - Koeten voor lager onderwijs 94 023.70. Jaarwedden deor den etaat recht streeks betasld aan onderwijzers 280.003 79 School van volwassenen I 673.78 Fonds der meestbegaafden. studie- beursen to 888 80 Idem beheerkosten 1.270.40 Middelbare school. Aande*! der ge- gemeente 48.991.67 Medisch toean ht 4 402 90 Toelage aan muaiekmaatschappijen 1 700.- Toelage aan de kantwerkscholen 1 2t>» - Toelage aan de teekenschool 5 29-1 92 Krediet voor de prijsdeelin^en 2 323.40 Toelage aan het Bies* hoplijk College 3.000.— Intresten en jaardoodingen van lee ningen 74 510.71 B«Uenfetcons aitgaeen aiehier de bijeonderste Herstel van oorlofschade 59 503.65 Onteigening van gronden voor ver breden der straten 394.16 Aandeel der stad In verachterde ouderdomspensioenen 3i 237.62 Inhuldiging van het standbeeld der gesneuvelden 7.373.75 Bijdrage seDttorium Sy««eele 2.380.-- Toelage voor herstel St Bertinuskerk 5 000 - Saldo uitbetaling der kosten voor electrificatie der stad 100.000. Muur en omheining bij het stand beeld 24 444 96 Afaluitingsmnur rond het kerkhof 8 725 75 Aankoop eigendom voor het oprich ten der middelbare schooi 148 000. Toe,sag aan de H«ge- hooi van Leu ven vaor 't geven van Vlaamsche Cursussen 500.— Aandeel in het te kort in de ui ba ting van de tramlijn F' peringhe Uturne 5 *64 48 HERHALING 0**e«*fstrw wone Ge voor orde b itengewrine 11 o9.754 9 017. 444 018 Samen 1 613.381.54 Lttyeoen Verplicht# Vrijstaaade Voor arde Buitar,gewon» 869 336 22 m 154 10 9 617.99 450 310 39 Sausen 1 423 4'3 70 1 423 418 70 i.Miiii.1 iurn -aww - - (bij de pest D* Kamer In den Senaat De Voorzitter van den Senaat B»tif sijt 189.972 8* 5 Punt Medeleehngen. Doodalijk ongeluk bij Calaia De tabeksmokkel Uitgeplunderd en uit een trein geworpen Beroerde huwelijksdag

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1