Iel nieuw Kabinet Jaspar voor 1928 w* Bank FORREST l ?ureetgerief ZEVENDE JA Aft N 49 *25 centiemen het nummer ZONDAG 4 DECEMBER 19*27 Dit Nijverkeidsbiad voor Poperinghe er omstreken verschijnt wekelijks. I GR MEE A TEKREDrun BELGIË Gebr. DUPONT Horlogerij Uit Fransch-Vlaanderen Voor een liberaal - katholieke Verstandhouding G.DupoaUZoon Ouderdomspensioenen Intik Het Delgingfonds I)e Helgen in Frankrijk Snoeck's Almanakken schoolgerief speelkaarten vvjeialiteit van pracht papier 0 iu doezen, *L!.EKHANDK Drukwerken t; verkrijgen bij Vperstraat, 2 v 'f: if 1 jP I 1 Abonnementen 4 Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post Frankrijk Amerika 12.00 tr. 45.00 fr. 25.00 tr. 30.00 fr. Men aboanoecf op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels toorden geiceigerd. B 0 0 0' 0 0 m m At-mm liTöivKJts-EiGixiAKs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPEIIJNGHE. Purr leder medevtrker blijft verautwoer tlelijk voor liiuf bijdrager. Bijdrages ib u renden loojree! pjo- gelijk tegen der D ,.t Irr ia>» noen. HU k«t«<*X! Geachte Lezeressen en Lezers ,,at Lesta,at'het tJeu,klIliet a.an zijner geburen aan te vallen, noch recht streeks of onrechtstreeks, aan eeu aan- ■tl IIOI - PtrnrOBjijike d«« nemen we n/e' op. a a a a Ir. de regel. 0 50 fr. Aankondigingen Op 1* en i* bladzijde 0.60 Op 3' en 4" met minimum van 1 fr. Rouw berichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 Ir. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederr Juweeih&üuel Monters Lip Hoskopff - Patent, Statie-Montere Regulateurs Peutlulbu Wekkers KETTINGEN IsSttCülTif.Xiikfl PABRUREN in Goud, Diamant, éi/ Vporstraat, 2 (4// de pest Poperinghe. Hieronder geven wij de verschil lende prijzen voor één abonnement op ons blad voor liet jaar 1928. Jaar in Stad, thuis besteld, ia.oofr buiten Stad, met post, 15.00- voor Frankrijk, 5 belg. 25.00- u Amerika, b belg. 30.00- Alwie van HEDEN al een abonne ment neemt op ons blad voor het jaar ;u2S, ontvangt van nu tot Nieuwjaar ons Blad GRATIS, Gebroeders DUPONT, uitgevers - eigenaars der GAZET van POPERINGHE voor het Parlement er De Regeeringsverk 1 tiring ig werd onder het Voorzit tcr- p van M. Brunet, de zilting geopend Kamer van Volksvertegenwoordigers. De belangstelling was groot al de tri- in waren volzet. De Kamer was, op Ie leden na, voltallig. Do oud-minis- D*3*krvelde, Aoseele, Wauters en mans namen plaats te midden vaD socialistischen groep, hunne gewone lts als volksvertegenwoordigers. Aide Kamerleden ontvangen den tekst Hegeeringsverklarirg in de twee odstalen. M. Jaspar, van op de Nationale Tribuun lezing der UegeeriDgsverklaring wei wij in het korte weergeven. regeering, die voor u verschijnt, H gevormd om een dubbele nationale iü te vervullen de voltooing van het ^Ecieel en ekonomisch herstel van het «d eo de oplossing van het vraagstuk f isgerhervorming. De leden van de huidige regeering zijn, Jiis in de verklaring der vorige re- ''riag werd gezegd, vast besloten ts uit den weg te ruimen wat, ver sheid barend, hen van het bepaalde dat zij zich hebben voorgesteld, zou ;«&6n doen afwijken zij willen den *de op godsdienstig- en schoolgebied -cg haudhaven en de huidige wetge- f op sociaal en taalgebied stipt doen *>en. onze betrekkingen met het builen- eangaat, zal de regeering, het werk internationale samenwerking en van 'ïcatie ondernomen door de vorige rmgen voortzetten, onder de be- ïfining van den Volkenbond en iD geest der verdragen van Locarno. vorige regeering had als reden van en als taak bet spoedig herstel openbare financies te verzekeren einde te stellen aan de monetaire die op dit oogenblik de ekonomie *k?t land bedreigde. l3-i«n wij een oogslag werpen op huiligen toestand, moeten v ij feliea dat de stabilisatie onzer munt- *i'l op zichzelf van nu af mag be- j^wd worden als zijnde bekroond met en definitief succes. In zijne pariteit heeft de Belgische frank -'gsf eervolle plaa's onder de verworven. *ou evenwel een gevaarlijke illusie jtt w«rk van het financieel herstel ^«el geëindigd te beschouwen het op (Jeu weg der verwezenlijking t 'u allereerste laak zal zijn het tot ^Dkeeta voltooiing te brengen. aPlossiug van het vraagstuk van 4tj°Qlj6 veiligheid, waarover de |li® meening te recht bezorgd is, boven de politieke geschillen Ts2h volk is het vreedzaamste valsoorlog deel te nemen. Maar, ijverig werkend om, op ieder gebied, zijn bezit te doen aangroeien, heeft het tot recht en plicht te zorgen dat dit bezit niet blootgesteld worde aan rampen zooals degene die, nauwelijks tien jaar geleden, zijn bestaan bedreigde. Gansch hel Bal gisch grondgebied moet van vreemden inval en bezetlii g gevrijwaard worden. Dit doel zal worden bereikt door de degelijkheid van da verdedigsmiddelen die, samen met de verdragen, den waar borg vormen van de onschendbaarheid van ons grondgebied. De regeering zal binnenkort het parte ment verzoeken de hiertoe noodige wets ontwerpen te behandelen. Zij zal eerlaDg de wetsontwerpen indienen betreffende do lagere kaders, het statuut van d« reserveofficieren en het verdedigingstelsel van onze grenzen. Bovendien zal zij een gemengde kommissie inrichten bestaande uit parlemensleden en uit leden die tot het leger behooren. Alsdan handelt de h. Jaspar nog over de groote werken, sociale wetgeving, landbouw en kolonie. De verklaring werd langdurig dooi katholieken en liberalen toegejuicht. De socialisten beantwoorden mei het geroep van Leve de 6 maanden en tot de christen-demokraten Huichelaars» Daarna werd de bespreking over de Regeeringsveiklaring geopend. Verschei dene socialistische redenaars hekelden hard het nieuw Regeeriogsprogramma Donderdag werd de bespreking geslotrn Volgende dagorde werd voorgesteld a De Kamer vertrouwen stellend in de Regeering en akte nemend van hare ver klaringen, gaat over lot de dagorde Deze dagorde werd Aangenomen met 95 steramen tegen 08. De tegenstemmers waren de socialisten, de communisten, «ie fronters en Boedt (lib). Er waren van de 186 leden 103 aanwezigen. mi gij geld plaatst Let op iiiw mmaa Öpscbcrsisg vas Vervoer ea Verkeer. De Burgmeester der Stad Poperinghe. Gezien de wetten van I Augustus 1899 en 1 Augustus 1924, alsook de algemee ne verordening van 26 Augustus 1925 op de Politie van het vervoer en het ver keer Gezien de herstellingswerken begonnen zijn aan de Staatsbaan tusschen Poperin ghe en Rousbrugge er in het belang var de uit te voeren werken en van het ver voer zelf, noodzakelijkheid bestaat, voor eenigen tijd deze baan niet te bezigen Gelet op het Koninklijk Besluit, littera B, datum 26 Augustus 4925 Herzien de beslissing genomen den 5 November 4927 BESLUIT Alle ter keer met voertuigen, beestia- lenicordt opgeschorst en streng ver boden op de staatsboon tan Poperinghe naar Rcusbrugge, grondgebied Po/*e- ringhe te beginnen aan de stad tot aan den Watou steenweg, vanaf Maandag 28 November 192'lot en met den 24 December daarop volgende. De overtreders aan deze schikking zullen de straffen ondergaan door de wet can 1 Augustus 1899 bepaald. Het verkeer zal afgevend worden langs de banen van Grombeke. Vogel tje» voor Rousbruggeen de Werf straat too»* Watou. De agenten vermeld door art. 5t) van het Koninklijk Besluitdatum 26 Augustus 1925 zijn gelast ie overtre dingen te bestatigen. Poperinghe, den 26 November 4927. De Burgemeester. N. L AH AYE /"tan dc Bejaarde Lieden geboren van 1 Januari 1863 af. Er wordt aan de bejaarde lieden, van 4 Januari 1863 af geboren, herinnerd, dat hun bet maximum pensioen vau 72U frank slechts mag worden verleend,inge val zij in den toastand verkeer en bij de wet voorzien wat de bestaansmiddelen betreft, in de Lijfrentekas de volgende stortingeu hebben gedaan Personen geboren in 1863 voor de mannen 72 fr. voor de vrouwen 24 fr. Deze som zal in 1928, uiterlijk iu den loop <1er verjaringsmaaud, moeten ziju gestort. Personen geboren in 1864 voor de mannen 72 fr. voor de vrouwen 24 fr. te storten som iu 1929 uiterlijk iu den loop der verjaringsmaand voor da mannen 36 fr. voor de vrouwen 12 fr. Personen geboren in 1865 en 1866 drie jaarlijksche stortingen, te storten in 1928, 4929 en 1930, uiterlijk in «ten loop der verjaringsmaand en ten bediage van voor de mannen 36 fr. per jaar (108 fr. in drie stortingen) voor de vrotnvenT 42 fr per jaar (36 fr. in drie stortingen) Aan de Gehuwde Verzekerden. Belangrijke Bemerking. Opdat dc rebtgenoote, bij 't overlijden van haren man, hel maximum-bedrag van het weduwepensioen zou kunnen ge nieten, dienen de gehuwde mannelijke verzekerden jaarlijks het dubbel te stor ten van het hierboven vermeld bedrag. De belanghebbenden mogen zich tol de raulualiteitsvereeBigiogen wenden, welke er zich *mede belasten voor beo al de for maliteiten te vervullen. Zij mogen ook de stortingen doen i» onverschillig welk postkantoor van het Rijk, dat bun al de noodige inlichtingen zal verschaffen. De Minister van Nijverheid,Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg. J. WALTERS. Agendas - Mementos Scheurkalenders Snoecks-Almanakken V 4 GENADIGE PRIJZEN GROOTE KEUS *?-£$$$ Wat een Duitsch Generaal z«gt Fraakr.; k beeft gees schuld des ocrlcg De Duilsche generaal ven Scboenaicb is te Londen aangekomen Hij zal er deel nemen aan de conferencie van het oor logsgtvaar die geopend werd in de Central Hall te Westminster. Bij zijne aankomst in de Eagelsche hoofdstad was de generaal ooroiddelijk omringd door eenige dagbladschrijvers, die hem eens wilden nitbooren cc aan wie hij het vol gende verklaarde Het is voorbarig te zeggen of het wel DniUcblacd is dat d# oorzaak ge weest is van den groeten ooriog Msar de handelingen van den keizer en vaa Btthmaon-HoHweg. in de laatste weken w elke de ramp vooraf gingen waren alias behalve versiaadelijk. De zeevaartpolitiek van Wiihelm II is verantwoordelijk voor de opgevatte dwaasheid Esgelaad te w il- len onder den biel brengen. Wat ik bier oog bij te-voegea heb Frankrijk is nie schuldig geweast aan des oori g Zijn de interesten voordeelig en vrij ven belastingen Is het aan korten termijn Kunt gij aan uw geld vóór den vervaldag Moogt gij wel gerust zijn over uw kapiteel is de geheimhouding volstrekt L> K KASBONS aan 3 maanden 4.00 f,< netto KASBONS aan ft maanden 4.2.4 netto KASBONS auu één jaar 4..4Ü uelto - Hot 4.80 5.IO 5.40 bruto bruto bruto vun zijn in die voorwaarden uitgogeveu en mogen ingeschreven worden alle plaatselijke agenten en ook bij bet Hoofdagentschap bi. POPERINGHE, Bertsnplaats (Kleine Merkt), 10, Til. 89 YPER, Groote Markt, 9, telefoon 304 (HOESKROEI, fóliestraai, I. koiheh Groois mam. 7. - WEIYII. Sieenackerp aais, 3. Over eenige dagen liet het Gouverne ment welen dat <Je delgiug der openbare schuld, gesteld op (599 miljoen per jaar, gedurende 4 jaar ging vertnimlerd wor- co- Over «lie gewichtige beslissing zal iet Patlement natuurlijk 'l laatste woord hebben. De vermindering is vastgesteld op 309 miljoen. Wat mag dat tnleekeuen I Dit beteekent ongetwijfeld dat het Gou vernement, de verbintenis aangegaan hebbende geene nieuwe lasten meer te leggen, in 4928 met de tegenwoordige i.komsten de gewone uitgave de hegroo- ting niet meer zal kunnen dekkco, als ze verboogen met de kosten die voor t vloeien uit de perekwatie Hier wordt dus naar een xijmiddeltje omgezien om «le b*groo- ting in evenwicht te houden. Dat is natuurlijk ten nadeelc der ge zomlmakieg onzer financiën. De oplossing is 't gevolg van eene onvoldoende inkrimping der uitgaven waarmede men zoo geschermd heeft. Hadde aten in tijdsde nutte! >ozc uitgaven volstrekt daargelaten, dan hadde men in tijds de nuttelooze uitgaven volstrekt daargelaten.dan hadde men zijn toevlucht lot zulk middel niet moeten nemen. Om op vasten en zekeren financieelen grond le kunnen gaan, moest men eerst ie hervorming der openbare diensten invoert». Dit hadde b>cgelalen de ambte naren goed te betalen die er noodig waren. Het Gouvernement heeft zich, ten nadeeie van "s lands atgemeene belangen. I de perekwatie laten sloren, ontwor pen door de belanghebbende zelf. De spijtige toestand der zaak moest vermeden worden iedereen die wel redeaeert is er van overtuigd al ware bet maar geweest om een voorgaande te vermijden. Men roert aan t deigir g'onds dat voor vier jaar laag onschen«1baar m« e«t bn j- veo, om eene gewrone uitgave «ier be groeting te dekken Wan eer tdelgir fonds gesticht w erd was er overeengekomen dat dc b» astie- gen,die het spijzen zouden, geen ander doel mochten hebben tz. dat ze zo< ien verdwijnen, eens dat de wt-rkiog van het fonds uitgedoofd zija. Dat mag gerust beetea bet publiek voor den aap houden Weiboe de schatplichtige tapt zich bet bloed af om de schuld te delgeo ea zijn geld moet eindelijk dienen om de onkos ten van bet staafshuishon ien te betalen Op dis wijze geboerd, rraagt men zich af of biooea de twee jaar de betastingen zullen verminderen, gelijk minister Hou- tard bet z-:>o klaar ea duidelijk verklaarde. Als een mijlpaal op den weg naar meer Yiaamscb leven in Fraosch-Vlaaoderen. staat daar telkenjare te llazebrouck, de vanouds bekende «TISJE TASJE s Alma nak v«x»r Fraosöh Vlaanderen weer op post. TISJE TASJK's Almanak voor 1928 komt zoo pas te verschijnen. Op markten en fooren wordt hij rondgevent en uit gevochten. Maar laten we hier TISJE TASJE zelf, in persoon, aan het woord, ia zijne Voorboodscbap Die 't beschaft cn wil nagaan, zal het gauw neuzewijs zijn, dat er 'lijk entwat verandert is met onzen almanak Iader- daad, menschen van de kanten van Rijssel en Roebaais hadden ons ai zoo w dikwijls gezcid van Tisje-Tasje ook al ginder te laten komen, dat ginder ook nog Vlamingen waren, «n vele die het Vlaamsch geerne spraken en geerne hoorden spreken of lezen. Zoodat we. eindelijk hebben toegegeven, en dat nu Tisje-Tasje een almanak voor ganscb Fransch-Vlaanderen bedegen is. Verders, boerinnen die naar de markt moeten, boeren en heeren die naar de peerdefeesle willen, ouders en kinderen die i aar huis gaan, te wege, naar grootvaders, laat ons zeggen, om te lukken, of om Petje of Metje te fceste- ken. al die uitzetten wil of moet, is gelijk becionwd, van 's zelfs, om te welen welk weert dat t gaat zijn \oori««tu gaau nu ook al die menschen bun gadiftge vinden en bescbeed in de Goe en kwaa weereroartn En, wordt er, daarenboven gezorgd eerst en meest lijk voordeze», voor la. bedingen en voor koddiges waar de geest over waareert van Tiaje van Greveliogea, die onze geest, onze geest, onze Vlaamse be geest is, waar het past gaan we ook peiaen alten,ets op een Viaamsch vertetlingske. een van die oude goe, zoodat elk zijn tueuge gaat kunnen vinden m onzen almanak en elk zijn gee re En daarmee w ensehea wij aan U en aan elkecdeen, volgers oude geplo- ganbeid een gelukkig en een zalig nieuwjaar, ea nog vele navolger de als 11 zalig is Tisje-Tasje Gelijk vorige jaren, gelast zich de Kriog PRO WESTLANDI4 bet boekje te bezorgen is Vlaanderen en Nederland. Wie dus if initiatief wil steunen, en het boekj weeseU te ontvangen, kan op geojk welk postkantoor 3 frank storten op de rekening van den Secretaris F.dm. GIJSELINCK. Orar estraat, 444 te Ant-j werpen. Voor Nederland kost het boekje1 thans, gezien de hooge verzendingskosten 40 centen, in Nedêrlandsche postzegels asti bovenvermeld adres te laten toeko men. Het boekje wordt dan na enkele dagen bezorgd. m Hetmiuislerie van buiteniaedsche zaken trekt de aandacht der belanghebbenden op de reglementen inzake inwijking welke in Frankrijk van kracht zijn. Om den na- tionalen arbeid en de volksgezondheid te heschermee, heeft de Franscbe regeering verscheidene maatregelen genomen De vreemdelingen die in Fraukrijk gaan werken, moeten aan de greus een arbeids- kontrakt toonen, voorzien van het viaa der bevoegde diensten van de ministeries van arbeid of van landbouw, alsook een geneeskundig getuigschrift, afgeleverd door een geneesheer, erkend door de 1 ransche overheden. Ken aantal vreemdelingen, om aan die formaliteiten te ontsnappen, onthouden er zich van aan de grens le verkleien dat zij iu Frankrijk gaan werken. Maar eens in bet land laten zij tich aanwerven door een of anderen werknemer, waarna zij zoeken een eenzclvigheidskaart te beko men voor het regelen van hun toestand. Do/.edoenwijze isbeelemaal onregelmatig en de bevoegde diensten mogen gceu guustig advies geven voor de arbeidsge- tuigschritte», afgeleverd tot staving der vragen van eenzelvigheidskaaiten welke hun in die voorwaarden worden aange boden. Niet alleen zijn de vreemdelingen iu zulk geval Diet gemachtigd te werken, maar zij kunnen over de grens gezet worden De werkgevers die hen aanvaar den, vallen onder toepassing der wet van (4 Augustus 4926 en kunnen boeten van 500 tot t 009 frank oploopen. De maatregelen, sedert een jaar geno men uit hoofde der werkloosheid, om kontrool uit te oefenen op de nieuwe vreemde arbeiders, hebben velen dezer aangezet te pogen zich aan die maatre gelen te onttrekken door te verduiken dat zij in Frankrijk gingen werken. De Fran scbe overheden hebben strenge bevelen gegeven tegen de inbreuken, begaan door die arbeiders en wederkeerig door de werknemers, die hun bezigheid ver schaffen i n 9 uwrnammmmmmmmmsmmsmmmBmim. GROOTE en KLEINE ten bureele dezer aan 4.00 FR. en 0.75 CENT. In de federatie van katholieke kringen Onder voorzitterschap van den b. Segers heeft de Federatie van Katholieke Krin gen een vergadering gehouden te Brussel. De h. Pierlot verklaarde dat er van een gewestelijke indeeling met Vlaamsche en Waalscbe eenbeden geen spraak kan zijn. Door den b. Michaux werd de gedachte T<>oruitgeze.t dat het bestuur van de Fe deratie zich van nu af moest in betrek king steilen met de liberale partij om een aigtmeea akkoord met het oog op de volger.de verkiezingen voor te bereiden. De h. Segers antwoordde, dat de libe ralen verwonderd zouden zijn, indien bet bestuur van de Federatie dergelijke stap pen moest doen, maar bij drukte zijn overtuiging uit, dat samenwerking van liberalen en Aatboliesen in de regeeru g, dc twee partijen in de richting van een overeenkomst zou brengen. Ten slotte werd een motie van ver trouwen ia da nieuwe regeering uitge drukt. (bij de Post pope ring/ie. 0 m t O' M Het blad staat ter I beiu.bikking van ai wie bet goed invent Biet bet algemeen rot en baiacg. a a a a TEN BIREELE DEZER

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1