Prachtpapier Bureelgerief Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van iu doozen. ZEVENDE JAAH A 51 ->5 centiemen M nummer ZONDAG IK DECEMBER 1927. Drukwerken te verkrijgen bij Gebr. DÜPONT Vperstraat, 2 Pope ring he. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Abonnementen Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post Frankrijk Amerika Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Geachte Lezeressen en Lezers Hieronder geven wij de verschil lende prijzen voor één abonnement op ons blad voor het jaar 1928. 1 Jaar in Stad, thuis besteld, m.oofr 7, buiten Stad, met post, 13.00- voor Frankrijk, 5 belg. 25.00- Amerika, b belg. 30.00- Alwie van HEDEN at een abonne ment neemt op ons blad voor het jaar 1928, ontvangt van nu tot Nieuwjaar ons Blad GRATIS. Gebroeders DUPONT, uitgevers - eigenaars der GAZET van POPER1NGHE STAD POPERINGHE Openbars Zitting van den Gemeenteraad van Zaterdag 10 December 1927 om 6 ure 'a avond* op het Stadhui* Op gestelde uur wordt de zitting ge opend door den h. Burgmeester. Afwezig raadsleden Brutsaert en Van- devoorde. Een tiental toehoorders bevinden zich in de zaal. De Secretaris geeft lezing vau hel prsuis verbaal der vorige zitting dat zonder opmerkingen goedgekeurd werd. Ontvangsten 49.003.58 Uitgaven 46.854 11 Overschot 2.209.47 Algemeene goedkeuring. De h. Devos als lid van de Kerkfabriek neemt aan de stemming geen deel. Ontvangsten 51.224 36 Uitgaven 44.613.34 Batig «lot 6 61102 Iu de buitengewone uitgaven zijn be grepen Aankoop van ornementenmeu bileering enz. 15 247.35 Ver«iering en verfraaiing der Kerk 4 100 07 Grooti herstelling der kerkge bouwen 12.927.00 Algemeene goedkeuring met opmerking als hierboven. Aankondigingen Op 4* en 2* bladzijde 0 60 fr. de regel. Op 3'en 4* 0 50 fr. met minimum van t fr. Rouwberichten 0 75 fr. de regel, met minimum 5 tr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen rek Urnen, prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn voorat ie betalen. Horlogerij Goutisuiederi Juweelhandel Monters Lip RosLopff - Patent, Statie- Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li fitttf, IïlT«r, Hltkil PARRIREN in Goud, Diamant. bi} Vperstraat, 2 7 Pimt. A tntraag om toelage door den "olbtill-Ciub. T e'é sf-ortT- rpeniging door haren over- g nvse io i we ede diriiie Js door de Fede ral. verplicht geweest bare inrichting'n op -éi terra.a fr^le Yeraadtriagao t* doe» osderg&aa ^zie vervo.g op de keerzijde ERINGHE ALLERIIANDÏ (bij de Post H.00 tr. 15.00 fr. 15 00 tr. 30.00 fr t W 0 0 m M*n abonneert op all* Üeiginoh* Postkantoren De naamlooze ingezonden artikels tcorden getceigerd. *r#«i liietvias-iuGiLtAAas Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINQHE. Roarcasc N' 4l4i» - ieder medewerker Het blad nut ter blijft 1 A faesckiiïkittg vu si deiijk veer zijae w.e bet goed meeat bijdrages. sn bei algeraeea Bijdrages ia ie JrPj «Ut ea belaag zendea zooveel mo- v Ar*-/ k legen deu Persoonlijk héét rt Donderdag noen. nemen we elel op. 1 Punt. Begrooting voor 1920 der Kerkfabriek van O.L. V. 2 Punt. Rekening voor 1926 der Kerkfabriek van O.L. V. 3 Punt. Overname der Barakken van het Koning Albert Fonds. De h. Burgmeester last weten dat het Schepencollege over korten tijd het bezoek ontvangen heeft van twae afgevaardigden van deze in iikwidatie zijnde instelling. Er werd door deze ambtenaren verklaard dat met 1 Februari aanstaande, al deze barakken, moesten ten dieDate van het Fonda gaateld worden, die ze a'sdan zou doen wegruimen, tenzij de Gemeente zelf, ze zoude vRIen overnemen, om te voorzien in den gebeurlijke* woningsnood. Er bestaan hier nog een twintigtal zulke noodwoningen, waarvoor er vroeger aan de Gemeente, rond de 125.000 fr. gevraagd wierd. Een laatste voor stel door de afgevaardigden gedaan, was het volgende de nog bestaande barakken zouden aan de stad overge laten worden voor de som van 75.000 fr., te betalen ia 15 jaardoodingen van 7.200 fr. Oorlogstitels zonder herbeleg zouden aan hunne volle weerde in afkorting aangenomen worden. Het Schepencollegie nam dit voorstel aan dat vocr- deelig achaen. 't Is deze voorloopige overeenkomst die vandaag aan den Gemeenteraad tot goedkeuring onder worpen wordt. De h. Burgmeester durft verhopen dat al de leden van den Raad met het Schepencollegie 't akkoord hier- ovet zullen zijn. Gezien de woningnood hier ter stede, zooals overal in 'tland beatatigd wordt, wara het onmen- schelijk de bewoners dezer barakken op straat te zetten an dat nog in den winter. De overname dezer barakken trate dus een edelmoedig werk en den behovf'igen ten vootdeele. De batakken op I Februari nog bewoond of in dienst van Stad zouden door deze laatste overgenomen Worden, mits eenen reeds vastgestelden geringen prijs. De bewoners kunnen ook deze barakken aaakoopen kits zich tot het Stadsbestuur te richten dat hun alle koodige inlichtingen zal verschalen. Voor de anderen jaardooding geeft de Stad eenen oorlogatitel zonder her beleg van 7.900 fr. De aommen voortkomende van ver koop door de Stad aan de bewoner* ervan mogen ook als afkorting der achuld, door de Slad ia het Iikwidatie Koning Albertfoods geatort worden. De h. Lefebvre vraagt, of het niet geradtg ware tr wachten om eene beslissing te nemen, daar hij gezi*n heeft dat er voetstappen aangewend wierden bi) minister Heyman, om de toepassing van dien maatregel, door hel Koning Albertfoods genomen, nog eemgen tijd uil Ir stellen. Een bezoek aan het zuiden van Weatvlaandereo zou door den Minister gedaan worden. Schepen Vandooren verklaart daarover ingelicht te zijn, maar ia van zin dat een definitief besluit hier in Pe- peringhe seffens kan genomen worden. Hel getal barak ken is gering, en de overnemiogaprijzen zeer gunstig Deze zaak heelt ten andere reeda lang geaoag aange sleept en eene oploaaing hier in Poperinghe dringt zich op. Uitstel ia gemakkelijker aanneembaar voor de fa brickstedea aan de Leie.waar de woningnood veel gteo- ter is dan hier.ea voor de Gemeenten van het eigenlijke front waar den finaatieelen toestand ook ongunstiger is Op deze woorden volgt eene algemeene bijtreding. 4 Punt. Toelating tot het inrich ten tan een autobusdienst tusschen Merckem en Poperinghe. Er ia hier spraak van eenen bijzoadefen dienst, den Vrijdag in te lichten, door Vrouw Weduwe Van Limburg, van Merckem. Het onderzoek van commodo en incommodo gaf tot geen opmerkingen aanleiding. Daar zulken dienst groot nut en profijt voor onzen wekelijkachen Vrijdagmarkt zal opleveren, zoo i* de h. Burgmeester van gtvoelen deze aanvraag in te willigen. Terloops doat hij opmerken dat er sedert lang alhie' geen nieuws meer toegekomen ia van den Autobusdienst die door de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwe gen tusschen Poperinghe-Locre-Yper en Dizmude-Po- peringhe, zoude aangelegd en uitgebaat zijn geweest. De ontwerpen wierden door het Stadsbestuur ia openbare zitting over eenigen tijd goedgekeurd, maar konden niet uitgevoerd worden bij gebrek aan aanbie dingen. Gezien de geringe opbrengst der uitbating van dus- danigen dienst tusschen Rousbrugge en Dutniude schijnt de Nat. Maatsch. van Buurtspoorwegen van het aanleg gen van zulksoortige vervoerdiensten door haar zelf uit gebaat, afgezien te hebben. Een gunstig advies wordt voor deze aanvraag toege staan, nadat er verklaard wierd, dat deze dienst zou loopen langt Merckem, Noordachoote, Reninghe, Oostvleteren, Westvleteren en Poperinghe, zonder on kosten voor de stad. 5 Punt. Begrooting roor 1928 der Commissie van Openbaren Onder stand. INKOMSTEN Buitengewone Gewon» a a a **40 ■M G.DupoBt&Zoou (bij ét Pest) Poperinghe. 6 249.34 460.434 45 460683.69 Onder Je gewone ontvangsten vinden wij Pachten cijnspa.-lilen 400 0.»0 Jachlpacbt Intresten van obligation 33.SM 58 Goedvinden voor verblijf van behoef- ligen van vreemde gemeenten in t gasthuis enz. t 000. - Aandeel in pensioenen der onderlinge!) 8 000. Aandeel in grondvergunningen op het Kerkhof Fondsen te kapitaliseeren Opbrengst van boom- en landverkoo- pingen 396 467 Waarvan te minken de vermoedelijke kosten voor 't vergrooten van 't Moe derhuis voitooiïngswerken 275.000. Blijft te kapitaliseren ftl 4»>~.l5 UITGAVEN Buitengewone 13 450 Gewone 44"149.04 2.000.— 45 463.599 04 Onder de gewone rijn de bijzonderste Jaarwedde der geneesheeren 9 10. Gewone A buitengewone gror asten i* 01" Herstelling van gebouwen 0I-I. Werk A planting in de bossehen 000. Onderhoud van arme ouderlingen en knechteweezen 5.100 Onderbond van oude vrouwen en uiei«jewee*en !*#l Onderhoud van het mobilair '*6 Onderhoud van kleederen A bed iiogen -- Ooderhoud zieken in l hospitaal Geneesmiddelen 19.0'*). Kolen in St. An na hof Maandegeld 30 Verblijfkosten van behoeftigen in vreemde gestichten 40 G. Aandeel iu gemeene fonds i 63 BALANS Ontvangsten 466 83 .69 Uitgaven ij.' 64 Overschot 3,084 63 Dit punt van het dagorde wordt ter «tenanting gelegd De h h Devos en Gombert als leden van bet i ndfl gtvü Ttl *.1* hs is te bezitten. Binst de afwezig*#** Cer bijzonderlijk ouder de werkende k a*, vi altijd een familielid et eene gebmirvronw die l iu-t die dagen VOOV het hu sgezin wii aorg-I ra gen en eer. tandje toesteekt om de kinderen vereorge» en het «ten gereed te maken oor zader en kleine*. Mochten de moeders uit de werkende klas. waarransemn geongeakkig kaognietf de word eden van het Moederhuis besef fen fete edele inrichting naar verdienste trachten te waardeeren. De h. .arpeütier van i jnea kant beknibbelt ook deze nuttig-» inrichting en spreekt *oo ve'gt om rijne ontU i ng te staven Ik heb mij onthoc-ien het Moed der Loam korten. H. Vandooren betreft aal ik u doei ongegrond i*. InJerdaad de be van. Na lat de aan looiinjpiwerken ala rhui* te dekken on istie van opeubaren Of»J rit Stemmen ja ie h.h. Vandooren, ileuoot, soiuer. Tally, Vancayseele en Lahaye. Onthouden rich de h.h. Lefebvre. Verbeke en Carpoatier. De h. Lefebvre geeft voor reden op van zijne otithouding dat er minbrtiiken bestaan in het Moederhuiii. H. Lefebvre - Ik zal bet budget niet goedkeu ren daar er in het Moederhuis van behoeftige personen zekere tusirhenkomst vereinrht wordt die zij onmogelijk kuunen betalen. Ik kan een gt-val aaontippen. H. Vandooren Alhoewel bet verboden L de roden* van onthouding te bespreken nou ik tocb iu dit speciaal geval liet woord wiileu toego staan worden. H. Lefebvre ik twijfel aan uwe lowering en vraag u wel te willen na de open bare sitting, de naam van den persoon in kwestie kenbaar maken, ik boloof bet geval nauwkeurig te onderzoeken II. Lefebvre -- 't Akkoord. Dan in het de beurt van Dokter Verbeke om zijne onthouding te wettigen. H Verbeke Mijne onthouding beeft voor r» !fn dat ik voorataander beo van de vrije keus van geneesheer voor de vrouwen iu bet Moeder- bui* kosteloos verzorgd. Er zou moeten eene gediplomeerde vroedvrouw bestaan die de be hoeftige vrouwen (en huize verpleegt. Daarbij vind Ik dat het niet geraadzaam is eene vrouw van een talrijk huisgezin naar een Moederhuis over te brengen om te bevallen daar bare tegen woordigheid in baar huishouden niet kan gemist ordao 11. Burgmeester Wij hebben eene godiplo- meerde vroedvrouw gehad waarvoor da »lad iïOO franken betaalde eu die op een jaar maar twee kinder* ontvangen heeft. 600 fr. per verlos sing dat valt te kostelijk als mes ia hel Moeder buis den bijstand van eenen dokter kan hekoiaeu nan 50 fr. per geval. De stad heeft inlichtingen genomen bij bet provinliaal opvoedingsgesticht voor vroedvrou wen te Brugge, eene gediplomeerde vroedvrouw zou thans ten minste 3.000 fr vereis* hen. Al» deze gvoote uitgaaf kan vermeden worden door den dienst van een Moederbuis, 'k geloof dat sulks eene hesparing is voor «taddie niet te misprijzen is te meer daar iedereen bier over de behandeling in bet Moederbuis uiterst tevreden is. II Vandooren *t Bewijs daarvan is dat verleden jaar 1^0 vrouwen er ift verpleegd wier- len. dit jaar aal zelfde getal bereikt worden, 't getal is in evenredigheid der bevolking veel grooter dan te Yper, Kortrijk of Brugge. Het grootste deel der vrouwen uit de burgers- klas laten zich er verzorgen en de gemeenten uit het omliggende maken er groot gebruik van om hunne ingezetenen er naartoe te zenden. H. Burgmeester De opmerking van b- Ver beke nopens de verpleging van vrouwen van tal rijke faaaiiien ia het Moederhui# komt mij zeer zonderling voor. In zijne hoedanigheid van ge neesheer kan bij dagelijks ondervinden met boe veel ongemak zulke famiriegeheurtenissen.bij de werkmenscben bijzonderlijk, gepaard gaar Te kleine woningen in dezen tijd van woningnood, houtea barakken waar dekoude gemakkelijkbin- nea driagt.slechte verdeeling in het huis. een en dezelfde plaats om te wonen ea dikwijls een ea iezelfde plaats om te slapen. Mengeling van oud en jong. die op zedelijk geVied niet azn te prijzen is. De h. Verbeke als Dokter moet beter dan griijk wie bekennen dat de noodlottige gebeurtenissen na de verlossing der vrouw, naar al te veel toe te wijten rijn aan de vrouw zelf die. meeweade dat zij niet kan gemist zijn. ze 's vau de eerste dagen af reeds opstaat eu in het huishouden wil helpen, dat wanneer rij onvermijdelijk no* de rust noodif beeft, lij ziet baar omringd var, hare kin Iers en haar werk. en rij kan. ten haren groo ten nadeele. haar »»M bedwingen. Har* hi f ^Voèg laarij "dat handelaar kost haar dikwijls bet leven, hetgeen dan ook den ondergang van de gansche famiiic nasleept- H* pijnlijk ook die geboorten seen rijn. de b Dokter moet beslateen met «nadat zij voor /allen. De Vrouw, in het moederhuis verpleegd, is van bare gewone bezigheid rior «enige dagen afge trokken. rij is goed verzorgd, blijft den nooiigen tijd gerust en bezorgd, en gaat ter :g naar buis om seffens en voor goed haar werk te k-.-anec, begi nnenDat ia volgenre'j et veel andereneene bet inkomen irstand in te ■'■Hl i,., i'lilMWLWriBWMi (a 1928 gwese toelage aan hospicen 33.000 tweed# Qi bet punt •rising fr, «i tg bewij-- ding go ofibgsweikeO en de voi- lueubeleeriug van het Moederhuis zuilen betaald rijn. soo zal ar nog eeue aotu *»fl 121 .OOUfr overblijven out te rapt- taiiseeren Geplaatst aan 3 zal zij eeacn intrest opleveren grooter dan den opbreogvl der pachten der verkochte eigendommen. Gij zi.t dus alerh Is profeet, heer Carpcnlior Gisteren «ai er vergadering der Commissie van Kiuantiêu, als lid en evenals voor de h.Lefebvre was uwe plaats op die bijeenkomst. Deh. Brutaaert vu er maar gij niet. Daar kondet gij u alle nuttige eu leer zame inlichtingen verschaffen maar gij vi*dthel geraadzaiuer iudete openbar# zitting kletspraat voor t publiek te vertellen ea alles te beknibbo len. dal ia gemakkelijker voorzeker. H. Carpestier Hoeveel brengt bet Moeder huis op H. Vandooren Dal kau ik nu niet Juist bepa len het jaar Is nog niet gn ritligd en zulks atllgij weten aUwamiter de rekening van den open baren Onderstand voor het dienstjaar 1627 u aal voorgelegd worden tot goedkeuring. Ik tal dr Boodige inlichtingen tracht'li te bekomen. li Gombert De h. Carperitier kritikiorl nog al geerne. dat gemakkelijk. De acs leder, van Jen bestuurraad verdienen meer dank voor hunne opofferingen en men m et onuoozelaar sijn en niets kennen van bestuurszaken gelijk de h Car peatier om himne diensten niet naar weerde t< schatten. H. Vandooren Vooraleer daarover te ein tigen voeg ik «r bij dat de houding van de h. h 1 bvrvffLfcs e»i .arpcrHif** Hjken druk aal maken opde bestuurleden van den Open baren Onderstand. Het buJjel dezer instcllinf heloepende tot de belangrijke som van 466 06Ofr, •iet goedkeuren zooals de h lefebvre omdat hij eene kleine onregelmatigheid schijnt ont lekt t« hebben waarvan bij maar moeilijk de ecbtheio tal kunnen bewijzen toont eeo« te meer welk ver trouwen bij maar stelt in de bestuurleden dooi hem self aangeduid Deze nog al woelige bespreking wordt daarop gesloten en men gaat over naar punt 6 van h«t dagorde. 6 Punt. Gemeentelijke ojx^cnhe men voor 1928. De h Burgmeester laat welen dal het «cbepen college besloten heeft de opcentiemen die in 1927 10 waren te brengen op 4t) v>> »r Iu2" en Idj ver rechtvaardigt deze beslissing op de volgende wijze H. Burgmeester Door inlichtingen ingewon nen bij den dienst der rechtstreeksche betastin gen hebben wij versomen dat ons aandeel n de cednlalr* belastingen zal bedragen voor 1927, in prieipaal 266.000. de 20opcentiemen voor zelfde jaar 212.000 - Ui jaar Samen 472.060. 1 zelfde bron komt ons te wete dat voor het I92* zelfde inkon «ten zullen bedragoi in principaal 216 000.— 20 opeeatiemen i:i8.5O0 be moesten de blijven r.lki samen opcentiemen n.iek brengst van 97.500 fr. wa; principaal en 53.300 fr. o verschil wordt grootciijk» n n.in lere weerde der hen en was van dit jaar. De Isr. ib ier eetatevr i op hunne 374 500.— vooZ 1928 eer,e min leSe op- van 44 000 fr. op opcentiemen, dit ■-tgebraeht d«or de et gebrek* lijk ge j tas is u* «15|f ~f* wie- pn izen o.ïk raio aaoge^letei aar wend kapitaal en op buBrte w iedereen weet bet. zeer gerirt- Eindeiijk. bande' en n doorstaaa zekere versier heeft ook een deel -« •-«» er belastingen en iie rg moeten zijn. verheid in alge eg en dezen staa F| fit jaar. ehuU mn seer VIT den if" Met 30*E:»sti«, i 'i de sta Ji itiën ontvangen Voeg a.t- NOG 20 in 1924 var j 374.100 158, óOt"».— ïtemea ware Ud de uilwi ï!*«f I *n h* d I \tf - 1 'Ikift Yt24T) Ji Tji« H Carp««tfer Ik b*b mij dsdonla reden dat de noodlijdenden dasr ciet gelenigd -se r de» e.E ook nog dia tik het goed var. den ara* *>pfc?T*n 1 rM rkv -sr. o v -tea va» z Lade «o-uuige iDiicnuugcH ga, vciftiiiacu. v wt uc «aucrca t»c ti.tt - c1 - de Stad maandelijks pacht ontvangeo. Als eerste bestuur nemen aan da slami tng gaa deel D.s met 4« ^-entiensen Vï.fir*!.—j Dit cijfer ren 40 eprentiemen ware nog est be reikend geweest bad de «tad de «rit*isseüng verkregen van letfef <OD fr. waarvan I schade bij m*»ddw ;,gr rsrie* gewone iokomstes g» do# slszwi beschikbaar V eatvar.gst dat d e Onderstand dit jaar Üdfc »1 C i k s«t«a vo*d«ende rijn es v;a i -n Jaar - g eene nïe we som van 33.»*.^ fr d e bew ik baar komt Ziehier rui de bijzonderste 1 ik «re gelde' voor I92S Contributier. en 4© opcentiemen 33k #00 - ge hefabt* trage far et «or< gs egere jarei Dit geld i- >m «svow- i C^eribarer vaa Ie GvaameutUjk totaal 736.000.— dit totaal sullen wij «mi* aoui van 97i.OOu eu.au «Hu hierna veriuelda biiunpvoae ven cu etkeu t« doazi au «r blijft das nog ijfer over vau 462 O0U fr die aagenoeg overeenkomt met de 472.000 fr. waarover wij ia 1927 beschikten door het leggen vaa rakel 2" ojM*eutieiueu Gij sirt dat de 40 gevraagde opcentiemen len «olie gerechtigd sijn. Ziehier nu waartoe de hiervnren vernield 27 000 fr. souden gebezigd worden 1 Bijgevoegde ouderdomspensioenen voor 192" ea fd2B. 70 000 - x S SS 4 40 0UÜ.- 2 Verbooging ven daguren voor *tsd**erk lieden om ze in overeenkomst te «teilen mei het duur Dven 13.000 3. Schoolgerief aan aangenoiuene klgoster scholen, da slad ia verplicht 7 fr. per knachtje en 12 fr. per meisje toe te staan, gezlet den duren tijd tal da stad 12 fr. per knechtje eu 18 fr. per meiaje verb-eueu eeua meerdere koat van 5 OOO - 4 De slad naeint de Barakken over van het Koninklijk Albertfoode, mits eeue jaarlijksrhz.- afkortfng van rond de 7.000.-- 3 Buitengewone werken aau de Hoppeéchaal groote herstellingen aan den achtergevel «n op richting van een afdak om de koopwaren tegen Ie regen te beschermen, 40.000.— 6. Aanleg der elect riek e verlichting iu de|tada- gehouwen (stadhuis eu scholen 10 000.— 7Buitengewone onderhoudskosten van stads- cehou wen 10.000— Daarin zijn begrepen de voltooitngsmrken «au hel woonhuis van den Hoofdonderwijzer der Koulerschool en het in orde stellen scbitderen •n hthangen raaJs- eu, trouwzaal >Jt|> het sMItiu H. Studiekosten voorde waterleiding en riolee- ng der «tad. Voorwat de riolen aangaat sou er lit jaar begonnen worden met de Vlamingstraat •n eene zijde der Groote Markt ten einde de tegen woordige vuile ongesonde afleidingen boven den grond af te schaffen 0. Jaarlijksche aflossing der vlottende schuld. De «tad heeft eene vlottende schuld van 640.000 tr. aflosbaar in 1950. l)eze schuld komt voor het grootste gedeelte 600 000 fr.) voort van de elee- trificatie der stad. Het gvmeentecrediet legt de gemeenten op van n 1928, 1929 en 1930 telken jare 5 V dezer 'cbnld in Ie korten. In 1930 sullen er na gelang la tijdsomMandigheden middels beraamd vAnrden oor het vereffenen van het overschot. Deze lieuwe last voor stad bedraagt voor 1928. 32 000.- ik meen dat m:jne achtbars Collega's hel eens uilien zijn met bet Schepencollege over de ge raagde 40 opcentiemen daar ik sooeven kom te tiewfjten dat de stad ze noodig heeft om aan ver- pl chtingen door sociale wetten opgelegd te kun oen voldoen,om nuttige werken op punt der open bare gezondheid te kannen uitvoeren en o*i onze *chulden bij het Geme» itekrediet in te korten. De b. Lefebvre vraagt het woord, H Lefebvre Ik vin I bet aardig dat de b.Bur pemevster die over een jaar of twee er op roemde fat ai de lasten welke de gemeente zijne inwoner* rechtstreeks ten laste legde bestonden ia een taks van 5 fr. op een hond an 10 fr. op eene maid, en iu komt hij voor den dag met 40 opcentiemen. H. Lahaye Kondet GU misschien te* dien ijde voorzie» dal de sociale wetten, bijzonderlijk ie «nier i om-; e, «nen voor de gemeente r. ke frwote Ia««»c ;^«r»n bHhrengen. of zult gij mis- Mien nit n»e heura betalen De BIJGEVOEGDE lerdarnsf-ens er, a een verei»che3 eeae l»s- schinkomst van iC fr. i ijna gar,*- h de op- b rer«ir*t van 20 e rcewtiemen deze beloop t maar IS8 fr. en "t i< omdat deze som ons door den Staat onttrekken word voor de bijge-voegde pen- «enen dat wij gen «Jzaaktrijn 20 nieuwe ejcen- mven te leggen Zonder geld kan mei» niet bestoren. lYper, wtw alle soorten vafi taksen op veb>s en andere zaken, aal men ia I 8t> epeentietnea betalen, rier i- hei maar de helft. aarover kiaagt gij Ik et doen opmerken dat er ia ons brint vo>r 19^ voor tag bewkoeastder ir r.oeate in ewr 285 <X)Ofr iieaeaiw- ces«'.hrevea te worde» 45.000 fr. al» a"hter»te ,je .vuderdoras een van ly»), I 25. f'*5.«oo fr a's onderdem»jenv.i-cner. voor 1928 .o.om» fr. fa -«wler i-ovi'pertsioe»- a voor 1927. 8 Oü»fr. aïsbijeevoeg lc >w voor i 928 "x.oe erd M»Mee>i en Her. bai begvq e» oeze overjrr.K'de s v«ea veria eer deren DaarT:a haalt '<>»rschijB ea lee»» «a kg H Lefebvre -fbAH ••cnaaan t !o«« rt; t *p de vok I* Geltjhsieiiing van vrij -e» Cat bet eev- te viade». de n>LU. >pcentH Lefebvre een briefje te it zoo volgt j onmogelijk de op HM» mij «en ra pnnte». in officieel ori Jer- fr aan de leem-eest*ra der rkde* jaar toegestaan al» 'aijieade?* rwgst^sg er. die «v»;|»i| weoi san Ie meester» van bet Kkio CeEege |B*«aln; oei 4e 51 Vn. H. Lahaye Had de h. lefebvre gisteren de comuiiaaie vau fiuanch-n bijgewoond hij sou aldaar vernomen hebben dat ik met de b Prin cipaal eea onderhoud heb gehad en dat wij over eengekomen afjn, uiitn goedkeuring van mijne collega» vau bet schepencollege dit jaar da toe- laag aan het Biwtchuplijk college te brengen op 10 000 fr. 'ttlj 3 000fr bij contract bepaald eu 7300 fr. al* bijzondere toelage du» 2300 fr. meer dsn verleden jaar. Ik aanaie enkel deK.H. Prin cipaal ais zij mlde rekeuplichtige vau het Bis- achojipelijk College dewelke vour alle inkomsten en uitgaven aansprakelijk ia en waarmede bijge volg het Stadsbestuur te bandelen heeft buiten gelijk welk andere tuasehenkomat De andere leden van het schepencollege deelden mijne zien a wij te «n de aoui van 10.000 tr. slaat in 't budget van 1928 ingeschreven. NUT A Deze woorden schenen op h. Lefebvre S erbeke en Carpenlier maar eenen aardigen in- druk te makenzij schenen onthutst. Hadde h. I.efebvrt door de leermeester» van bet Klein Collega opdracht gekregen in de Gemeenteraad hunne belangen aan te trekken buiten de wete van het scheelbe»tt»tir, dat durven wij niet ge- looven dat ware volgens ona getula aan tucht. Lcbefvre Toelage aan de naaischool der isters Benediktioneu. II. andooren Ziehier mijn persoonlijk ge lach! over deze zaak. Toelage vragen dat ver- mdersteld zekeren nood die door hulp kau ver minderd worden. Ik meende dat na den uitleg vau verleden Jaar deze zaak alhier niet meer ging opgeroepen worden. Meteen doeldat gemakkelijk te begrijpen is men wil de meerderheid van den K»ad doen doorgaan al* vijandig aan het vrije zelf» aaagenemen onderwija.in een woord aan i'e slooatersciiolen. Onte hsudelwijze tot in de zit ting van vandaag toe, loogenslraft deze bewr ring is er daar toelage vau stad noodig 7 Ik ijfel er grooteiijks aan daar zij raed» treil van Staat en Provintie als toelage de som van ■b 00<> fr. >4 aarbij er mag gevoegd wordende toelagen van Staat, Provintie en Stad voor de kantwerkscholen ten bedrage van 18.800 fr. De toelage aan de kantwerkscholen vallen buiten snliek .laar zulke scholen ten bate komen aan to kinder» der werkende klas, terwijl het school- ge.d belaaid door de meisjes dia da naaischool gen 200 fr. genoegzaam schijnt te bewij- ren dat tij bevolkt is door kindereu van betere tanden. liet zou mij als Schepen van Finantien lastig allen een# toelage (e verleenen. Immers dit ware og min riog meer, in dit geval, het geld van e - enbetaalders doen dienen tot eena instel» ling die vroeg of Dat zelfde Dstenhetaalders in tic. of neering tuide kunnen licht of zwaar be- nadeeligen k Ben alle onderwijs genegen maar ditmaal kan ik niet toegeven. H. lefebvre gaat voort met tijne eischen. 3* Toelaag van ziekenbonden. 4' Aansluiting bij de Provinciale Compensatie kas dit voor de stadswerklieden 5* A ermiadering van opcentiemen voor de kroostrijke gezinnen en voor de personen die iia of 8Ó0G tr. inkomen bezitten. M i ioren 4 oor uwe 3* en 4® aanvraag tal ik «effens antwoorden dat gezie» de gering heid der sofwmen, rij geenen invloed kunnen Nebben op bet getal opcentiemen e» dus geen reden kunnen rijn deze ciet te stemmen. Voor wal n' betreft, deze is van meerdere aangele genheid. de mindere opbrengst van contributie» foor de toepassing van voornoemd stelsel is eilijk te bepalen. D zeifde «.leisel toegepast op »!aal«;a«ien dan heeft het reeds rijnea invloed »p de opcentiemen daar deze laatste de Staats- %*t«» tot basis hebber. De h. Vandooren vraagt daarna aan den h. -eerr ar - er g te geven van eener brief door 'et rk ie «eaa fonds vaa Yf^r aan de atad ge schreven ten einde eene meerdere tiia j—famuq t« bekomen en bij machte te zijn in geTal van Werkloosfjeid aan vrouw en kinderen c»e kleine h'i'p te vnlemn. H VaadeMus Zo»j de h. Lefebvre. afgeveer- dif ie bij c *1 organi»n>e oC)^ met k nne» zeggf r te* hoeveel wij onze tiwachenkomst monter v. rl ,>ger. de brief is niet duidelijk daarover. Eerst gaver, wij 1.000 fr. sjaars, verleden jaar 1.500. «at dicne* wij er bij te voegen voor 1928 II Lefebvre - Mij dankt dat 500 fr zal volstaan F>r c «om van 2*06 fr. zal dus in het budget van 1928 geschreven worden. Men gaat daatwa over tot de stern ra ng. Keuren de 40 opcentiemen goed de hfa. de-oren. bert. Benooi. Devimar Ts ryseeie. 1 abaye en Dvt^- 1*1 Lefebv re. Ver «ke en Carpenlier ont- fa-wien zich omdat rij niet «eker zijn van voldoe ning te bekomen. Van- Yan-

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1927 | | pagina 1