1 ACHTSTE JAAH V 1 ZO AD AG 1 s MAART 1928. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. I Sureelgerief Gabr. OUPONT 23 centiemen het nummer Horlogerij G.DupOBUZflOB Praehtpapier li Punt Grondwgunning en op \(t Kerkhof Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van to doozen. iLLERÜA-NDIt rukwerken I te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Poperinghe. Abonnementen i jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post Frankrijk Amerika 42.00 Ir. 45.00 fr. 25.00 tr. 30.00 fr. abonneert op alle Belgieehe Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. T UiTüfviRs-EiGiatAARs Gebroeders DU PONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. f 3 Aankondigingen Op 4'ent' bladzijde 0.60 Ir. de regel. Op 3' en 4' 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 tr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. mm Goudsmederij Juweeihandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li fittf, liJTifKicks! PABRUREN in Goud, Diamant. bij Yperstraat, f (bij de Post) Poperinghe. Stad POPERINGHE. eobire Zitting van don Gemeenteraad I Op gestelde uur wordt de vergadering geopend door den h. Burgmeester. Tegen- -|oordig da b h. Lahaye, Vandooren, Be-I riout, Desomer, Tu!l: B. ilsatr l.efeh /re, Carpentier, Desmytter en De vos. Afwezig de h.b. Gorabeit, Vancayseele ho Verbeke. 3: I>' t) Hu,*. i i- Mede door Mevr. Weduwe en de Kinders /an wijlen raadslid Bené Devos, naar ten Gemeenteraad gestuurd om te bedan- ten over zijne deelneming in den rouw ie bun diep getroffen heeft. Daarna geeft de b. Secretaris lezing .'an het proces verbaal der vorige zitting lat zonder opmerkingen aanvaard wordt. I Vooraleer de bespreking aan te van- «J. 'i acht dl k"c i*s 1i 1ger.de verklaringen af te leggen, de •te heeft betrek op de openbare ver- iting en de tweede op de werken aan graviers, punten op de laatste zitting landeld. M*a gaat over t«t de bespreking van Bt dagorda. IzeventieB frondvergunninjren voor een gmestlijk bc:rig *n 4 4 .643 fr. v, or is toegeatMn. $£3-4 5-8-7 Punt Rekeningen voor spraak is 20 aren groot, daarop staan de barak- 1921 en Begrootingen voor 1928 der die dienen voor woonhui, en Kantwerkscholen der Zusters Benedie lijnen, Penitenten en PaulinenM Al deze punten worden zonder opmer- kingeu goedgekeurd. 8 Punt Aanneming der vierde graad-hlas bij de aangenomene school der Zusters Paulinen in stad. 9 Punt Goedkeuring van het be stek der herstellingswerken aan den Crombskesteenweg en de Rekhofstraat. 10 Punt Toelating aan de Kerk fabriek tan St. Jan om uit ter hand huisgronden te Poperinghe te mogen verpachten. 11 Punt Aanvraag door het Be stuur van den Openbaren Onderstand om aan de gemeenten Poperinghe en Watou grond te Poperinghe te mogen ter koop en. 12 Punt Toelating aan de gemeen te Poperinghe om samen met de ge meente Watou, aan het Bestuur van den Openbaren Onderstand grond te Poperinghe te mogen aankoopen. 13 Punt Gemeentereglement be trekkelijk het draagvermogen der voer tuigen op de gemeentelijke kei zeiwegen 14 Punt Aanpassing der wet van 21 December 1927 op de wedden en vergoedingen der stadsbe tienden en politie-agenten. (geheime sitting) li5 Punt Mededeelingen. Eerecom mu n iesedach ten issen wordeo bet spoedigst en mee»t verzorgd afgewerkt j§| .ter drukkerij van dit blad. LEENING DER 5 ten honderd 1922 TREKKING VAN 40 MA ART Zaterdag morgen heeft in de Nationale Bank te Brussel de maandelijksehe trek king plaats gehad der leening van de Verwoeste Gewesten 51. h. 4922. De uitslag is Serie 21.6S1 Nummer 10 wint het lot van 500.000 fr. Serie21 681 Nr 9 en serie 8 138 nr 17 winnen elk een lot van 100 000 fr. De andere nummers van deze series en al de nummers van serie 29 857 zijn uitbetaalbaar men 300 fr. Ds Lijkplechtighedon ras E. iï. LEM2EE I kerkhof alwaar de teraardebestelling in allen eenvoud plaats had. Gevolg gevend aan den uitdrukkelij ken wil van den duurbaren afgestorvene werden geen redevoeringen uitgesproken. te Hazebrouck. Dinsdag laatst hadden de lijkplechtig- heden plaats van E. H. Leinire, deputé- maire van Hazebrouck. Sedert Zondag berustte het stoffelijk overschot van den duurbaren afgestorve ne op het Stadhuis, alwaar een ontzag gelijke menigte Zondag, Maandag enden Dinsdag morgen defileerde, om Hem, die zooveel goeds stichtte, een laatsten groet te brengen. Gansch de stad was in diepe rouw gedompeld, overal aan de gevels der huizen hing het Nationaal Vaandel halftop Om 10 ure was op de Groote Markt eene ontelbare menigte geschaard bij het stadhuis wachtte de lijkwagen om ringd van al de verschillende groepee- ringeD, gekomen uit alle steden en dorpen van het omliggende. De Overheden hou den ïich op de trappen van het stadhuis Om 40 4 werd de lijkkist gelicht dooi de Geestelijke Overheid der Kerk van St. Elooi. Het was een hartroerend oogenblik alswanneer de lijkkist, omringd van zijne wacht, de trappen van het stadhuis af daalde. De hoofden werden ontbloot, terwijl de pompiers de wapens beden en de klaroenen Aux Champs blaasden. Het Kruis werd gedragen door M. Bonte 4 Adjoint, deeereteekens door Dr Samsoen De hoeken van het baarkleed werden gehouden door M. Hudelo prefet vau het Noorden M. Loucheur, député en oud- miiiister M. Mahieu, senator en Kanun nik Lootru Nu vormde zich een ellenlange sloet, de gendarmen te paard aan 't hoofd, en terwijl het Stadsmuziek de Marchc van Chopin speelde, trok de stoet voorbij de lijkwagen en toog n&arde Kerkstraat. De rouw werd geleid door M. Jules Lemire. neef en Lemire-Baey. schoonzuster van den overledene. Na de familieleden volgden de Geestelijke en Wereldlijke Overheden, waaronder een groot aantal hooggeplaatste personali teiten. Onze stad offerde eene prachtige kroon en was vertegenwoordigd door M. M. Lahaye. burgmeester Benoot, schepen en Couttenier, secretaris. Een groot aantal ambtenaren, gevolgd van de ontzaglijke menigte, sloot de stoet. Ontelbaar waren de kronen geofferd door de talrijke groepeeringen en ver schillende steden. Gansch deze menigte geleide zich in stilte naar de Kerk, alwaar slechts een vijfde biGr.eo kon om de Kerkelijke pitch'ikheid bij te wonen. De offerande, gegeven op twee plaatsen duurde tot 42 Nure. Na deze plechtigheid vormde de stoet zich opnieuw en begaf zich naar het De opvolgentlijke Kiezingen van Abbé Limire In 4898, werd hij gekozen met 8652 stemmen. Er was geen tegenstrever. In 4902, een gemeenteraadslid van Arinentières kwam op tegen Abbé Lemiro en behaalde slechts 39 stemmen tegen 8344 aan M. Lemire. In 4906, 9227 kiezers zenden hem terug naar de Kamer. In 4940, M. Margerin stelt zijne kan didatuur en behaald 54 45 tegen 5309 aan M. Lemire 2742 aan M. Deblock en 99 aan M. Houvenaghel. Bij de ballotlee- ring is M Lemire gekozen. In 4944, nogmaals herkozen met 7987 stemmen, tegen 5932 aan M. Degroote en 62 aan M. Meckel. In 1924, op de lijst der Federatie van het Noorden herkozen met 4 42.096 stem men. Een electricien gedood Te Sous-le Bois, nabij Rijssel, in de fa brieken van l'Espérance, werkte een elertricien nabij deelektriekmacbien, toen hij,ongetwijfeld door eene verkeerde be weging, want er was geen getuige, de haod op de twee aansluitingsdraden legde en alzoo eene kortsluiting verwekte, door welke hij doodgebliksemd werd. Het slachtoffer, een weduwnaar, laat een wees achter. Noodlottige Jachtpartij M. Henri Chabot,24 jaar,wonend teSal- vat, was met zijn vriend Francois Berger 24 jaar, woonachtig te Bussicres-St- Georges, op jacht gegaan en kreeg een geweerschot in den rug. De ongelukkige is iets later bezweken. Door een geweerschot gedood Het parket van Angouléme heeft, te Ysrac, een onderzoek geopend, waar een jong meisje door een geweerschot gedood werd. Een jongeling, in wiens gezelschap het meisje zich bevond, zou op duiven hebben willen schieten, en 't schot zou, bij ongeluk, het raeisjegetroffen hebben. Volgens zekere geruchten zou er wel eene moord in 't spel kunnen zijn. Een dief op een donderroede Te Nimes heeft een stoutmoedige dief eene ongelooflijke waaghalzerij uitge haald.Hijisop 'tdak derkerk van Sint-Am- brosius geklauterd en is daar langs do Donderroede opgeklommen en heeft uit de punt der roede het platina gehaald, dat eene waarde had van 39.000 fr. Door zijn schoonbroeder vermoord Te Saint-Elienne, heeft de mijnwerker Elia Cambron, 28 jaar oud, wiens vrouw en twee kinderen sinds vier jaar terug in Italië verblijven, tijdens een twist, in de mijn, zijn schoonbroeder Romano Brvini, 24 jaar oud, met een messteek in deu buik gedood De dader werd aangehouden Noodlottig kinderspel De 12-jarigen Louis Le Mat, wonende te Rosporden, bij Quimper, was uit de school thuis gekomen, en trof er zijn 4 jarig kozijntje aan, dat er aan "t spelen was. De knaap speelde seffens mede. Hij greep het jachtgeweer vaD zijn vader en behandelde het zoo onvoorzichtig dat een schot afging. Het 4-jarig kozijntje. Albert Lazom, kreeg de lading in het hoofd en bleef op den slag dood. Het is onbegrijpe lijk dat ouders zulke gevaarlijke wapens in bat beraik van kinderen laten. (bij d* Post) r a m 0 ff ff PoSTCHICffffMlNlKG Sr 48459 Ieder medewerker Het b!ad staat ter blijft veraatwoer- ÊL&Ö jf beschikking van al delijk voor ïijae V f wie het goed meent bijdragen. V w met ^et Bijdragen in te nui en belang, zenden zooveel mo- - gelijk tegen den Persoonlijkheden )onderiag noen. nemen we Biet op. m a S a a a i van Vrijdag 9 Maart 192b om 5 ure Burgmeester Over de openbare verlichting ik de H.H. Raadsleden weten dat het sche- :ollege in onderhandelingen is met de Maat- ippij van de Gaz om hesparingen in te voeren r de onkosten vau langsom meer klimmen. Hiochepen Vandooren geeft lezing van oenen •Bef aan zelfde maatschappij gezonden Daaruit [lijkt dat dè openbare verii hting in 1927 iueer iu 45.000 fr gek' -t hr ft Hij vindt dez.. -om jfordreven onder oogpunt van het financieel ■rinogeti d<T ge!t!»en:. „k »j vv.-t i g-r.u 4 uitgestrektheid van hel bebouwd gedeelte der tad In Januari 1923 beloopt de uitgave 5675 fr. altijd maar naeer. Het Schepencollege heeft e\raagd aan de liaalscLappij een pröjekt van postregeling te willen voorleggen in verhouding ran eene uitgave van 33 tot 34.000 fr. voor hel lopende ja* Brutsaert - Ware het niet voordeeliger de le ttriciteit aan te leggen v >or verlicht g er straten H Burgmeester Deze zaak is zeerhelang- ij. ut »z ans aau de Ele ri-iteitsruaals happij vragen er ontwerp van be-'.-k in dir rvoe+r» op Ie te ien r hepen Var, hi - - ie r Berd er gevraag 1 >e-'- er -to i ine: lit «tiding van he: 1 -ti Ie I. E blijkt uit eene brie' risseling jet het hoofd |t v i li ruit eet.erz.; is te j Maatschappij verplict heeft vele verken uil e «fhen waartoe -el» ar. ge rorkomieii had it e vo. -• c i anderz is va e s haarschte van gepast werkvolk die in onze k moeilijk kan gevonden en behouden wor- Daarbij wierd er beloofd dat alle moeite zal n worden om die uitbreiding in den kortst lijken tijd uit te roeren. Burgmeester Wij zullen opnieuw aan- gen o» eene spoedige oplossing. Vooraleer i eindigen acht ik het n - ,>.tig nog eeoige woor- g te voegen over de werken aan de keizels. Dit r hebben wij 4«00 000 kgr. keitel steen doen ien die gebezigd zal zijn voor het verbeteren volgende wegen Vogeltje, Boonaert, Korte inghelstatraat. Sebastepol, van Bocschepe- b'.jde Daar Abeeie statie. St. Jan-ter-Biezen. tertap. Hof van Commerce tot Vperkalsijde Bdeel an Be.eeds aa; "Bk'ij hebben met de H. Ingenieur al onze kei els overloopen en I is deien ambtenaar die bet tel van voornoemde keizeis aangewezen ft voor dit jaar. daar hij ze het noodiget her- te vordt toekomende jaar, too de staat onzer finantien toelaat, «ollen wij de ererige helft nog de zte verbeteren, r wierden ens ook arjr» verscheidene kanten stad nieuwe kei ze aangevraagd, t it zekere w hebben wij vernomou dat tulk werk e kil azetor rond de 70.000 fr. zeu kosten om it n goede co d; *;i t t te vown en uzid men. Die groote kosten heiden ons voor it jaar zf. wij v ilenbet g* raad tamer da be nde wegen te herste ec en ie Ter betere r lebw d ;aa* ->ei g te ge^ «rioc 'keu die dienen voor woonhuis en schoollokalen L.f, l>voor de tusschengemeentelijke school van Abeeie De It. Burgmeester laat weten dat het contract van aaunewing vau-vijf Kloosterscholen op het grondgebied van Poperinghe eindigt niet 4 Octo ber Itbfy. Bij de Zusters Paulinen waren er tot nu toe drie klassen die de toelagen van stad bekwa men. Eene nieuwe klas van den 4' graad w'erd onlangs door den Staal aangenomen en het Komiteit der School vraagt dat zij insgelijks door de Stad zou herkend wordeu. De h. Burg meester stelt voor deze klas aan te nemen tot het einde van het gesloten contract voor de andere klassen, zooals zulks geschiedde over e<-nige jaren voor de School der Zusters Benedictijnen. In iU29 zal hel contract dan kunnen vernieuwd worden. Daar er tegenwoordig in den gemeenteraad geen leden meer deel tuakón van ten tijde der aanneming der scholen op 20 October 1019 (uit gezonderd de h. Desmytter) vindt Schepen Van dooren het gepast aan zijne collegas van deu Raad ecnige inlichtingen te verschaffen. Up 20 September 1919 nam de Stad de volgende scholen aan voor een termijn van 10 jaren, tot 1 October 1920 Meisjesschool der Zusters Paulinen, 3 klassen (nu t). Gemengde sahoel van St. Jan ter Biezen 4 klass. Gemengde school van den Braband 3 klassen. Meisjes school der Zusters Benedictijnen 3 klassen (nu 4). Meisjes school der Zusters Penitenten 3 klassen 4an ieder dier klassen geeft de Sta l, boven het schoolgerief 100 fr. als bijzondere vergoedingaan de school meesteres. 200 fr. voor onderhoud van schoolmeubelen en nethouden der lokalen. 1000 kilos kolen voor verwarming. Nadat de h. Schepen Vandooren nog de samen stelling der verschillende schoolkoRiiteilen heeft laten kennen wordt ertotdestemraingovergegaan Algemeene goedkeuring. De h. Burgmeester doet opmerken dat er hier spraak is van het verbruik der stcencn op de Peerdeiuarkt opgestapeld. De stad heeft nog te goed op den Staat eene som van ruim 55.000 fr. als oorlogschade op hare besteende wegen. Om in bezit te komen van deze som, reeds door haar verschoten, is zijdoor den Staat verplicht voormelde steenes te gebrui ken voor het verbeteren der Cronbeke kalsijde bij de Lovie en den overgang der tramlijn, alsosk der Pottestraat. De steenen die uitvallen moeten dienen voor het herstellen der Rekhofstraat. Het Beheer van ^"egen heeft eene beperkte aanbeste ding voorgeschreven die nog deze maand zal plaats hebben. De h. Lefebvre vraagt zoo er geen middel ware om ook ter dezer gelegenheid het paveien van de Goudeohoofdstraat te verbeteren. De h. Burgmeester doet hem opmerken dat er nu reedskan voorzien worden datervoorditnochtans nuttig werk geen voldoende steen zal overschieten maar dat er zou kunnen gezorgd worden om voor de huizen een kleine trottoir aan te leggeD. Er wordt daarbij gevoegd dat het eerste gedacht reeds was ter zeifder tijde van de Rekhofstraat. ook de Goudenhoofdstraat met zulksoortig mate riaal te verbeteren, maar dat, jammer genoeg, bij gebrek aan steen dit thans onmogelijk is. daarom heeft het Resluur der Wegenis aan de Rekhofstraat den voorrang gegeTen. Het herstellen van de Goudenhoofdstraat is van groot belang, zij verbindt twee staatsbanen deze van 4 per met deze van Eiverdinghe en dit werk vereischt een grondig onderzoek, te meer door het oprichten van nieuwe gehouwen. Het bestek wordt eenparig goedgekeurd. H. Burgmeester Verscheidene huizen der St. Janskruisstraat staan op grond der Kerk. De cijnspachten dienden vernieuwd te worden. De Kerkfabriek vraagt de toelating om voor 27 nieu we jaren deze pachten te mogen verlengen reke ning houdende van de tegenwoordige hiiurwetrde der gronden. Algemeen# bijtreding. H. Burgmeester De gTond waarvan hier Daar deze lokalen uiet bestendig zijn eu het huis reeds dit jaar in steen zal gemaakt wordeu zoo vinden wij het voordeelig dezen grond aan te koopen ten einde de twee gemeenten eigenaar zouden worden van gebouwen en grond. Het Be stuur van don Openharen Onderstand vraagt ais verkoopprijs 0000 fr. Voor ieder der tweege- lueeateu zou zulks 3000 fr. bedragen verminderd op 1500 fr. totüOüOfr. rekening houdende der toelagen van Staat en Prorintie. Ons Schepencollege vindt dien prijs aanneem baar eu stelt aan deu Raad voor hem te willen aanveerden na de aanvraag van verkoop inge willigd te hebben. Algemeene goedkeuring. Dit punt, gevolg aan het voorgaande wordt met algemeene stemmen aanveerd. H. Burgmeester Ten einde de toelagen te hekomen van Staat en Provintie voor liet onder houd der buurtwegen die de gemeenten verhiu- den, degene van ondergeschikt belang en de landbouw wegen zijn de gemeenten verplicht zich te gedragen aan de voorschriften van eon Koninklijk Besluit en de onderrichtingen door hel provinciaal bestuur uitgevaardigd. De Secretaris geeft er lezing van: Voor deze wegen die minstens 4 m. breedte hebben kunnen de gemeenten bekomen voor het aanleggen, her- aanleggen of verbeteren, de helft der uitgaven ten hunnen laste en voor herstel der wegen van mindere breedte 1 Öder totale uitgave van de te herleggen, verharden of de te verbeterende oppervlakte. Dit allea wanneer de werken be langrijk genoeg zijn om in openbare aanbeste ding gegeven te zijn of indien zij door de ge meenten onder eigen beheer, maar onder toezicht van den provintialen leclinischcn dienst, uitge voerd worden. Om de toelagen der Provintie te kunnen beko men is er door de Bestendige Afvaarding bepaalt dat het hoogste draagvermogen der voertuigen op deze wegen toegelaten moet beperkt zijn als volgt 2500 kilos voor voertuigen met 4 wielen 1500 kilos voor voertuigen met 3 wielen 1000 kiloe voor veertuigen met 2 wielen Er wordt bij 't rcglementook vereischt l'dat de grachten minstens een meter breedte behouden en in alle geval breed genoeg om het water regelmatig af te lossen. 2' dat de overdammen om tot de landen te geraken van buizen moeten voorzien zijn van ten minste 50 centimeters opening langs de kalsijden en 30 cm. langs de graviers. 3' dat de beplantingen 't zij hagen of boomen die langs voormelde gemeentewegen staan door de eigenaars of gebruikers op hunne kosten gesnoeid etronderhouden worden op dusdanige wijze dat zij over den weg niet uitgeven of het regelmatig verkeer belemmeren. De hagen mogen niet hooger groeien dan i.50 m. De h. Burgmeester De uitgestrektheid der wegenis op ons overgroot grondgebied maakt dat deze toelagen onmi.-baar zijn voor stadskas. Ik druk gevolgentlijk de hoop uit dat land bouwers en voerlieden hun aan de voorschriften van het reglement zullen gedragen ten einde aan de gemeente te overgroote lasten en kosten te besparen Na dezen uitleg werden er door eenige ledeD van den Raad - de landbouwers onder meer - eene gegronde opmerking gemaakt over het te gering draagvermorges der veertuigen niet 4 wielen. H. Burgmeester Ik hen het eens met mijne achtbare Collegas en stel voor aan het Provin ciaal Bestuur dazen staat van zaken veor oegen te eggen en den wensch uit te drukken voer wat de wagens met 4 wielen en breed beslag betreft een greotcr draaggewicht toe te laten op gemeentekalsijden en landbonwwegen. Hier in deze streek bestaan er veel wagens met breed beslag waarvan een grooter draag vermogen geringe schade aan de wegenis kan be rokkenen. De landbouwers die zulke wagens bezitten zouden ze dus maar alleenlijk langs de Staatsbanen meer kunnen bezigen en dit kostelijk stuk alaam zou hun maar weinig van dienst meer zijn moe«t hetreglementstrengtoegepast worden. H Lefebvre zou kunnen in de eerstkomende verga dering van den Provincialen raad aandringen opdat het reglement aldaar vervaardigd in eene vorige zitting, indezen zin gewijzigd worde. Er zal aan H. Gouverneur dusdanig verzeek- schrift door het gemeentebestuur opgestuurd worden. Mits deze opmerking wordt het voorgesteld ge- meeDtei«f >ment door a! de aanwezige raais leden aanvaard De voorstelling door het Schepencollege ge daan eu, op voornoemde wet steunende, wordt doorat de raadsleden aanvaard. H. Carpentier Aau het gehucht deu Abeeie op de linkerkant van den steenweg is er geen duiker op teue lengte van een tiental me ers en het water loopt over den weg, zou daar niet kunnen aan verholpen worden. H. Burgmeester doet opmerken dat het hier eene Staalabaau geld en dat zulks valt in de bevoegdheid van den Dienst vau Bruggen en Wegen. Ten anderen de verordeningen op het bouwen laugs de staatsbanen leggen de verplich ting op aan de eigenaars de grachten te overwel ven wanneer zij gebouwen optimmeren. Hij belooft nochtans deze zaak tor plaats te onderzoeken en met de Conducteur van Bruggen eu Wegen daarover in onderhandeling te horaen. H. Carpentier vraagt of er op dien beek van zelfde gehucht geen verlichting zoude kunnen gegeven worden bijvoorbeeld door eene elec- trieke lamp. H, Vandooren Een lantaarn gaf voor den oorlog licht en zelfde verlichting met petrol zou daar opnieuw kunnen aangelegd worden. Voor wat eene electriekc lamp betreft zijn de Voor waarden gesteld door de uitbatende Maatschappij die Poperinghe bedient onuitvoerbaar wil men de toelating geven deze verlichting door de Mijnen van Bethum- te laten aanschaffen. Tol staving geeft de II. Schepen lezing eeucr brief- wisselingoversoorlgelijke aanvraag gedaan door eeuon landbouwer van Aboele statie. H. Bmtaaart - In deze voorwaarden ware hel misschien beter de mogelijkheid te onderzoeken om door de gemeente haar nel uitte breiden van aan het Zwijnland langs de kalsijde van Boe- schepe, Scbastopol, Grooten Ons Heer, Abeeie Statie. Abeeie plaatsen terug naar stad, langs deu Abeeie steenweg, zoodoende zouden vele landbouwers dier streek zich de electriciteit kunnen aanschaffen voor hunne hoerenncering. H. Burgmeester Deze zaak is van aller grootste belang, maar om de onkosten ervan te kennen, diende er een bestek opgesteld te wor den en het Schepencollege vau zijueu kant wil zich de zaak aantrekken. H. Carpentier Drukt den wenscli uit dat den dienst der vuilniskar der gemeente Watou zich zou willen gelasten met het weghalen van den afval der woningen ter plaats van Abeeie op Poperinsch grondgebied gelegen. H. Burgmeester Wij zullen mol de gemeente Watou eene overeenkomst trachten te sluiten om den tfgenwoordigen staat van zaken te ver beteren. H. Brutsaert Gezien den woningsnood die te Poperinghe insgelijks heerscht ware er geen middel om bier ook zooals in vele gemeenten voor werklieden of bedienden goedkoope woon sten op te timmeren. De Staal geeft te dien einde jaarlijks500 miljoen toelagen en onze slzd mist daar haar aandeel in een kapi aal dat hare inweners-lastenbetalers helpen samenstellen. Zou het Bestuur van den Openharen Onder stand geene gronden bezitten tegen de stad ge legen waarop zulkdanige woningen, met eenige aren hof erbij voorden bewon r. zouden kunnen gebouwd worden De h. Burgmeester Over tal van jaren was er hier spraak van zulke huizen te bouwen,maar alswanneer de huizenbouwers de noodige ver- eischten vernamen om de toelagen te kunnen be komen, hadden zij er liever aan te verzaken dan te moeten bouwen volgens de aanduidingen van den Staat, nochtans deel ik de zienswijze van het raadslid en zal de zaak doen onderzoeken. De zitting eindigt om 1%ure.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1