Vervroegde terugbetaling van 100 Millioen fr. ACHTSTE JAAR .V 17 "25 centiemen het nummer ZONDAG 22 APRIL 1928. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. rs Ji Drinkt CHASS Bier GEMEENTEKREDIET van REEG IE groote VEEPRIJSKAMP Gebr. DÜPONT G.DuponUZoon De Verkiezingen in Frankrijk Ret pensioen der Kamerleden Onze Studiebeurzen. Sureelgerief Horlogerij De Ouderdomspensioenen Procsssis van hst B. Bloed ie Brugge Over den Oceaan Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Prachlpapier in doozen. ALLKIIHA.NDK Drukwerken - te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de fost Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 41.00 tr. buiten stad, met de post15.00 fr. Frankrijk15.00 tr. Amerika 30.00 fr. Men abonneert op alle Belgleebe Poetkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. t Uitgivïrs-Eisimars Gebroeders DUPONT Yperstreat, 2, POPERINGHE. POSTCBICKRIKKNIMG N' 48469 l a *P Aankondigingen Op 4* en 2'bladzijde 0.60 tr. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 tr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn voorat te betalen. MJWJIjll Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff-Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendule» Wekkers KETTINGEN ii field, fiiïir, Ritk»! PABRUREN in Goud, Diamant bi) Yperstraat, 9 (bij de PosI) Poperinghe. m 4. Bij het aanvragen van het ouder domspensioenen zal voortaan geen reke ning meer gehouden worden van het be zit eauer eigen woning, wanneer deze niet «ene handelswaarde overtreft van 21.000 22.500, 24 000, 25.500, en 27.000 fr. dit naar de rangschikking der gemeenten aangegeven in art. 41 der wet op de inkomstenbelastingen. De meerdere waarden alleen zullen als inkomen worden aanzien. Deze bepaling (Koninklijk Besluit van 16 i-28) zal vanzelfs voor gevolg hebbea. dat velen dergenen die tol dusverre uit gesloten waren van het ouderdomspen sioen, omdat zij een eigen woning beza ten, voortaan zullen kunnen aaospraak maken op het peasioen. 2. Ouderlingen van 65 jaar en meer die nu een pensioen ontvangen van hun vroegeren werkgever, b.v. spoorweg werklieden van den Staat, zullen ook een ouderdomspensioen kunnen bekomen in dien het eerste pensioen niet boven 2400 fr. per jaar gaat voor den eenlingen 3600 fr. voor man en vrouw. 3. De militaire pensioenen, die toege kend zijn aan ouders van gesneuvelde soldaten ef burgerlijke oorlogslachtoffers, geven voortaan ook geen aanleidiDg meer tot het verminderen of weigeren van het ouderdomspensioen. Al degenen die vroeger het ouder domspensioen werden geweigerd omdai ze zulk militair pensioen ontvingen, moe ten dus eene nieuwe vraag indienen. 4. De aanvragen voor het bekomen van het ouderdomspensioen moeten ge daan worden binst het kwartaal, dat de 65* verjaring voorafgaat. Wie dat ver zuimt zal eea kwartaal verliezen. In den regel treedt het pensioen in, den trimester die volgt op de aanvraag. 5. Bij het vaststellen der bestaand» middelen van de ouderlingen, die hel ouderdomspensioen aanvragen, wordt ook rekening gekomen van 't inkomen van hunne kinderen, ook wanneer deze reeds getrouwd zijn. Worden als bemiddelde kinderen aan zien, die derhalve door de wet beschouwd worden als verplicht van hunne ouders bij te staan, degene wier jaarlijksche globaal inkomen het dubbel overtreft van het minimum dat van supertaks vrij is, tenzij dus méér bedraagt dan 40.000 fr. in de gemeenten van min dan 500 inwoners 41.000 fr. in de gemeenten van 5 tol 40.000 inwoners 42.000 fr. in de gemeenten van 45 tot 30.000 inwoners 13.000 fr. in de gemeenten van 30 tot 60.000 inwoners 15.000 fr. in de gemeenten van 60 duizend eo meer inwoners. Dit bedrag wordt echter vermeerderd met 2000, 2200, 2400, 2600 #n 3000 fr. (naar de rangschikking der gemeenten voor de vrouw en voor elk der tw ee eer ste kinderen. Voor het 3* en 4* kind wordt het met 4000 fr. verheogd en vanaf het 5* met 6000 fr. Voor de kinderen die nog inwonen bij hunne ouders die het ouderdomspensioen aanvragen, worden bovenstaande bedra gen met 4 4 verminderd. 6. De tusscbeakomat der kinderen ten voordeele hunner ouders kan hoogsten 3 40 bedragen vaa t versehil tusscben bet globaal inkomen en de maatstaf, die hierboven werd aangegeven. Dit alles moet aandachtig gelezen wor den. Dépot D. GRUWEZ, Cronabeke. Heden Zondag hebben in Frankrijk de Verkiezingen plaats voor de Kamers van vol k vertegen w oordigers De caudidaten zijn talrijk Kr zijn er 3,000 voor 642 zetels. Natuurlijk stallen zich bijna ai de uittredende leden op nieuw voor. Kr zijn nochtans een 50 tal die van de hernieuwing van hun raandaa afzien. Onderhen, dienen vermeld pro fessor Pioard generaal Girod da «écra seur» Chavagnes admiraal Jaurés en de door Moskou «ontslagen» communisten Onder de uittredende députés zullen groote slachtingen gebeuren. Het kiezers korps is, heel begrijpelijk, een groot aan tal gekozenen beu. Verder moot er ook rekenschap gehouden worden met de vijandige broeders. Er zijn er in al de partijen. Ingevolge de kiesbervorming, zullen zekere uittredende leden, tot een zelfde partij behoorende, elkaar moeten bestrijden. Een schoone gelegenheid zoo als men ziet, voor de kiezers, om een derde te kiezen. Naar mogelijke sohattin- gen, kan men zeggen, dat de nieuwe Ka mer, ongeveer 200 nieuwe volksvertegen woordigers zal tellen. De verhouding van deze laatsten zal in da Kamer van 1928 dus nogal groot zijn. .Men denkt noch thans niet dat zij grooter zal zijn, dan in die van 4919, die de grootste verhouding van nieuwelingen telde, nl. 61 Er zullen ten slotte sensationeels ver njzenissen zijn, en even luidruchtige overlijdens. De heer Paiülevé heeft in Parijs moeten vluchten en zijn kiescam pagne in de Ain is moeilijk. De heer Leon Blum zal waarschijnlijk in het We arron dissement geklopt zijn en de heer Renau- del is uitgejouwd in de Var. De redevoeringen van den heer Poin- caré to Bordeaux en te Carcassonne heb ben het gelukkigste effect gehad. De can didaten stellen zich voor als «Carcasson niens», ee wat interessanter is, in dc zakenmiddens, schijnt men vertrouwen e hebbeu. Op het oogenblik bedraagt het aantal kandidaten voor Parijs alleen reeds 750. In een enkel kiesdistrikt zijn er niet min der dan 20 candidaten voor één zetel. BELGISCHE SPOORWEGEN. Ter gelegenheid der H. Bloedprocessie e Brugge, op Maandag 7 Mei, worden is de Statie, bij uitzondering dien dag. week endkaarten (25% verminderingafgege ven voor de reis naar Brugge en terug. De kaarten zijn maar één dag, 't zij den Maandag, geldig. De Kamerleden hebben nu ook een pen sioenstelsel. Als ze minstens tien jaar in de Kamer zetelen en als ze ten minste 55 jaar oud zijn krijgen de Kamerleden als ze ontslag nemen oi gegeven worden een pensioea berekend op 500 fr. voor ieder zittingsjaar, meteen minimum van 6000 fr. per'jaar en «en maximum van drie vijfden der varkmentaire vergoeding (45 duizend frank). Maar daarvoor moet 900 fr. per aar gestort w-ordeo. De weduwen en de weezee van de Kamerleden hebben recht op eea overlt- viigsrente van 6000 fr. per jaar ten laste der Schatkist, w anneer het overlijden van het Kamerlid ingetreden is binnen de vier aar na het eindigen van het parlementair mandaat. Vroeger kreeg de weduwe van een Kamerlid ook een rente Maar elk geval moest dan afzonderlijk door middel van een stukje wet geregeld worden. Nu is het bedrag ervan echter wat verhoogd. De overtocht van «Oost naar West» gedeeltelijk gelukt. De Bremen» doet eene noodlanding op het eiland «Greenly» Zooals we reeds in ons vorig nummer meldden, is de «Bremen» een duitscb vliegtuig, met aan boord baron Von Huenefeld, Koebl en den Ier Filzmaurice Donderdag morgen van het plein van Dublijn (Ierland) vertrokken met bestem ming voor New-York. Van Vrijdag reeds kwamen allerhande berichten toe, komende van op weg zijnde schepen welke de «Bremen» zouden op gemerkt hebben, tot zelfs een bericht dat meldde dal de Duitschcrs op het plein te New-York zouden zijn geland. We herinneren ons nog te goed de val- sche berichten welke toekwamen over de poging der franschen NuDgesser en Colli, die zoo jammerlijk verdwenen, om er zoo maar seffens aan lagelooven. Zoo kwa men Zaterdag niets anders dan tegenbe richten aan. De vliegers waren niet te New York toegekomen. In den namiddag echter kwam een officieel radiobericht melden dat de «Bremen» neergekomen was op een bevrozen meer van het eiland Greenly, en dat hun naphta voorre ad uit geput was. Het toestel is licht beschadigd, doch het zal nog een tijdje duren voor aleer de Duitschers hunnen tocht zullen doortrekken, om reden dat het eiland voor het oogenblik niet bereikbaar is voor schepen, gezien de zee er rondom bevro zen ligt. Vliegtuigen kunnen hen ook niet bevoorraden aangezien bet naast naphta- depot op 640 km vandaaan ligt. De oceaan werd dus overgevlogen van Baldonel (Ierland) tot Greenly, 't zij over 3200 km. terwijl de vliegers New-York tot doel hadden dat nog op 4700 km. van GreeDly verwijderd ligt. De vorige Oeeaanvluchten Tot nu werden reeds 13 pogingen ge daan om den Oceaan per vliegtuig te oversteken waarvan slechts 6 zijn gelukt Lukten den tochtAlcoek en Brewn op 44 45 Juni 4949, van Newfoundland naar Ierland Lindbergop 20-21 Mei 4927, van New-York naar Parijs Chamberlin en Levine op 4-9 Juni 1927. van New-Vork naar Duitschland Byrd op29 Juni 1927, van New-York naar Frankrijk Broek en Schlee op 27 Oogst 1927, van Newfound- and naar Londen Koebl, van Huenefeld en Fitzmauriee op 42 April 1928, van Baldonel naar Greenly. Lukten hunne poging nietHawker en Mackenzieop 48Mei 4919,van Newfound- and naar Ierland Nungesser en Colli op 8 Mei 4927, van Parijs naar New-York ^nses Lowenslein, Werthein, Mitchin en Hamilton op 31 Oogst 1027, van Upa- vannaarOttawa Bertrand, Ilillen Payee op 6 September 1927, van Old Orchard naar Rome Tully en Madcalf op 6 Sep- ember 1927, van Newfoundland naar onden Mits Groyson en Ondal, van Old Orchard naar Kopenhagen Hincliffe en Miss Mackay op 43 Maart >anwell naar Philadelphia. 4928 van LEENING DER 4 ten honderd 1921 TREKKING VAN 14 APRIL Zaterdag morgen, ten 10 ure, heeft in de Nationale Bank te Brussel de 59* trek king plaats gehad der leening van oor- logtchade 4 t h. 4921. Het lot van 1 miljoen is gewonen 12® GESTICHT IN 1860 13, Bankstraat, en 12, de Llgnestraat, BRUSSEL tYYYYIVfT KASBONS VAN 500 UITGEGEVEN DEN FRANK AAN 6»j0 V JANUARI 1925 De terugbetaling zal geschieden den .2 JULI 1928 aan pari ner nominale waarde, door «IA frank, 't zij 500 fr. kapitaal en i.~) fr. interest, voor de titels voortien voortien van de interestcoupons nr 7 en volgen ie of «OO frank, 't zij enkel het bedrag van het kapitaal voor de ti'els niet voorzien van den interestcoupon nr 7. Bovengemelde tilels kururen van heden af ter uitbetaling nedergelegd wor den bij de Bank PORREST L. 9, Groote Markt, YPER bij hare agentschappen te POPERINGHE, Bertenplaats, 10. KORTRIJK, RiisseUtraat, 2 MOESKROEN, Statiestraat, 1 KOMEN, Plaats, 7 LOO, Hoogebruggestraat, 32 WEItVICK, Sleenackerplaats, N1EUWKERKE, Plaats WYTSCHAETE, Plaats alsook bij alle plaatselijke Agenten. tel. 89 tel. 531 tel. 115 tel. 58 tel. 446 Publ. tel. 53 Publ. tel. 72 STAD POPERINGHE. Landbouwcomice Kemmel-Yper gehouden te POPERINGHE (Groote Markt) OP MAANDAG 7 MEI 1928 om 40 ure voormiddag 4< V Prijskamp Vaarzen zonder tanden Prijs 50 tr met verguld eeremetaal 2» 40 fr. met zilveren 3* 30 fr. met bronzen Daarenboven zooveelmaal een prijs van 20 fr. als er reeksen van 2 vaarzen zon der tanden zijn, als zij het verdienen. 2' Prijskamp Vaarzen met 2 tanden 1* Prijs: 75 fr. met verguld ecremetaal 2e 60 fr. met zilveren 3* 50 fr. mei bronzen 4* 40 fr. 30 fr. 6* 20 fr. 3' Prijskamp Vaarzen met 4 tot 6 tanden I* Prijs 70 fr. met verguld eeremetaal 50 fr. met zilveren 40 fr. met bronzen 4« 30 fr. 4* Prijskamp Meikoeien Lot van 2 Prijs 100 fr. met verguld eeremelaal 80 fr. met zilveren 70 fr. mat bronzen 4# 60 fr. 5* 50 fr. 5 Prijskamp 1* Prijs 200 fr. met verguld eeremetaal 150 fr. met zilver--x. 1* 100 fr. met bronzen Voor de drie talrijkste en esnvormigste otan melkkoeien, ten minste 3 per lot, uit deuielfdea stal door Serie 112.752 Nr 7 De (9 andere titels derzelfde serie zijn uitbetaar met 250 fr. 6' Prijskamp Stieren zonder tanden 4* Prijs 75 fr. met verguld ecremetaal 50 fr. met zilveren zijn, als zij het verdienen. ALGEMEENE SCHIKKINGEN I. De prijskamp is aan alle liefheb bers zonder onderscheid aangeboden. Hij is voorbehouden aan ons oud rood Vlaamsch ras. II. De mededingers bclalen een in- schrijviDgsrechl vau 2 fr. per kop. III. De inschrijvingen mogen van heden af geschieden bij de heeren Sekre- tarissen of op den dag van den Prijskamp in het Stadhuis te Popsringhe, van 8 ure 's morgens. IV. Eene Verhooging van 20 t. h der premie zal toegekend worden aan de eigenaars, die bewijzen dal hunne melk koeien aan de melkkontrool zijn onder worpen geweest. De Jury behoudt zich bet recht de prij zen niet al toe te kennen, xoo de dieren bet niet verdienen. V. Het is streng verboden aan de eigenaars van het vee in de omheining te gaan aan de Jury voorbehouden. VI. De prijsuitdeeling zal plaats hebben onmiddelijk na den prijskamp in het Stadhuis. VH. De eigenaars van het vee zijn verantwoord "l;jk voor de ongevallen door hunne dieren veroorzaakt. VIII. Alle onvoorzien geval of alle geschil zal onwederroepelijk door het Comiteit beslist worden. Gedaan in zitting van 49 Januari 1928 De Sekretarissen E CAENEPEEL Yper. J. MALLISSE. Kemmel. De Voorzitter, BRUNEEL de MONTPELLIER. 3* 40 fr. met bronzea Daarenboven, zooveel maal een prijs van 20 fr. als er reeksen van 2 stieren Naar men beweerde, ter gelegenheid der laatste aankomst van het scboolschip «L'AVEMR in de haven van Antwerpen, zou het werk der Belgische school schepen slechts besterad wezen voor jongelui van gegoede families. Deze bewering is on juist het Staatsbestuur kent talrijke studie beurzen toe, ten einde aan verdien stelijke. min-vermogende leerlingen toe te laten op bet scboolschip aanvaard te worden. Sedert het 23 Jarig bestaan der instel'n Werden vanwege de Slaat meer dan 3üö studie beurzen verleend. Minstens 36 van de door het school- dit oogenblik zijn er 26 kadetten aan boord van «L'AVENIR» en 't vastliggend scboolschip «Comte de Smet de Naeyer* te Oostende, die uit eene beurs studee- ren. De studie-beurzen beloopen van duizend tot vierduizend frank en kunnen ieder jaar vernieuwd worden. Dit alles bewijst dat het Belgisch Staatsbestuur, noch moeiten, noch kosten spaart om da zeevaart loopbaan aan te moedigen. Ook moet Dog gezegd wordeu dat alle kadetten, zonder onderscheid, na twaalf maanden varens, doorgaans, een loon trekken, in verhouding met buune bekwaamheid. schip gevormde zeeofficieren worden door de studie-beurzen gesteund en op motief gevit en ijsêlijk rermorifld. IJselijke dood van een kindje Het zoontje van 19 maandeu oud, der Poolsche echtelingen Borskowsky. wo nende te Villers-Carbonnel, is in ijselijke omstandigheden aen zijneinde gekomeu. Al spelend viel hat in een kom kokend water, waaain stijfsel was opgelost. De arme kleine bekwam zulke vreeselijke brandwonden dat het kort nadien over leed. Landbouwer gedood door een trein De landbouwer Robert Lesage, 28 jaar oud, wonende te Llhons reed met zijn gespan over den overweg der spoorbaan Amiens-Tergies, te Amicn6, juist na bet voorbijrijden vau een koopwarenlrein De man had niet bemerkt dat uit tegenover gestelde riohting een sneltrein kwam aan- gestoemd. Het voertuig werd er door gegrepen en verbrijzeld en de landbou wer werd gedood. Geldomhaler met 16.000 frank verdwenen M. Adritzcki Ydric, handelaar in dc Statiestraat te Billy-Meatigny heeft bij dc gendarmerie dier gemeente klacht inge- liend tegen zekeren Bures, 30 jaar oud, die sedert zes maanden in zijnen dienst was als geld omhaler-boekhoudcr. De kerel is sedert 40 April verdwenen met eene som van 16.000 frank, die hij bad opgetrokken in drie bijhuizen der inrich tingen Potin. Tot nogtoe heeft men geen spoor gevonden van den oneerlijken be diende. Een gratis met den dood bekocht Bij aankomst van personenentrein 206, Dinsdag morgen om 5 ure 4, te Schwar- zenberg. vond men op het dak van een van de wagons derde klasse, het lijk van een jongen man, wiens schedel verplet terd was, Men bleek te doen te hebben meteen 47-jarigen schooljongen uit Ber lijn-Scboneberg. Daar de jongen niet in het bezit van een kaartje werd bevondeu, neemt men aan, dat hjj op het dak van den w agen was geklommen om, zonder vervoerbiljet, te reizen. Bij het doorrijden van een brug moet hij met zijn hoofd tegen een brugdeel zijn aangekomen, zeodathij gedood w erd. In eene eg gevallen en gedoed Een jonge hoeveknecht van Montépreu x, René Monot genaamd, 45 jaar oud, een wees. was er een stuk land aan 't eggen. Opeens viel bij ten gevolge eener onbe kende omstandigheid in het omgekeerde werktuig. Een tand doerspiede hem het hoofd en de ongelukkige bleef op den slag dood. Slachtoffer harer zelfopoffering Mad. Beaulieu. van Argentueil, bevond zich met haar 3-jarig zoontje nabij een spoorwegovergang, toen de kléine plots overliep. Op bet zelfde GOgeDblik kwam een koopwaren trein aaagestoomd. Mad. Beaulieu sprong toe om haar kind te red den, doch beiden werden door de loko- 0 n 0 0 0 Ieder medewerker Het blad staat ter blijft rerantwoer- -a SfeJÊap /f beschikking van al delijk v»or ïijne wie het goed me^nt bijdragen. Bijdragen ia te renden zooveel mo gelijk tegen den JDagdw^ag^ioen. met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. iAAAAAAl/

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1