Voor België's eenheid 1 ZOMERCARNAVAL Vervroegde terugbetaling van 100 Miilioen fr. 25 centiemen liet nummer 1 GEMEENTEKREDIET van BELGIE Voor de Gepensionneerden Oe Verkiezingen in Frankrijk Bjreelgerief I ACHTSTE JAAK - .V IS Verwoeste Gewesten ESöiïir n« -wwii mi nff-r«rmrt»b^ - -nirrimtt' hitp Schoolgerief Ipeelkaarten specialiteit \dn prachtpapier in doozen. allerhande Drukwerken ft verkrijgen bij Gebr. OUPONT IVperstraat, 2 Ibij de Post) Pope ring he. ZO.N'DAG -29 APHIL 19-28. Horlogerij Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 12.00 tr. buiten stad, met de post13.00 fr. Frankrijk25.00 tr. Amerika 30.00 fr. Men abonneert op alle Belgische Poatka»toren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. a m UiTGiviRs-ËtGEXAARs Gebroeders DUPONÏ Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHECK***ï!*rKG NT' 41458 ■Vooral in Veurae-Ambacht heeft men jiDst de laatste oorlogsjaren, kuiineD tarslippen op welke loensche en laffe Vijie sommige extremistische vlaamsche oblaten hunne zoogezegde vaderlands- iefde ten prijze stelden 's nachts, in fgesonderde boeken, werden revoluti onaire betoogingen op touw gezetja. ze vjlden er uog in toestemmen voor Belgie 'a strijden maar 't was op eene voor- Warde dat, op politiek taalgebied,hun p staande voet, voldoening werd ge- cbonken. Kn zulks geschiedde in het bijwezen Inderdaad, als we de geschiedenis eens lan de duitsehe legers t r Merkou wij terloops aan dat, geduren- de vier lange oorlogsjaren, nergens p ons front, de sooialisten 'tis eens ulde die hun toekomt er ooit hebben aan gedacht hun leven slechts op te offe- Jn voor zooveel het gouvernement de «trbintenis aanging hun, bij voorbeeld, att zuiver algemeen stemrecht te zullen fsta&n. [Spie slechte vaderlanders alsdan de jfrontisten genoemd waren in nau- -ïe betrekking met onzen aartsvijand, gkitschland, door hetwelk onze verblinde rpsgloopers tot spioenen werden benut- |d. ïThaus, dat beden de frontisten of acti- h|(8D, of onder de gedaante van Ylaatn- F3I10 Nationalisten de naam veranderd -»| blijven de strekkingen dezelfde. Deze Martij schaamt zich niet, door het orgaan in hare voormannen in de Kamer, te „erkonden dat ze Belgie in stukken wil lis trekken, dat za Vlaanderen tot zelf- tandig land willen herschapen, ja, aan èderland verknechten. Ons land moet véstalig zijn, zoo beweren ze op die oorwaarde alléén, kan ons volk zich tpffelijk en geestelijk ontwikkelen. BZoo sprekende ontkennen ze halsstarig "n als blinden, in ons verledene, in ons Afenwoordige. is :p!egen dan ontdekken wij dat, in dc ^ddeleeuwea, het taalvraagstuk het nnstin aanmerking kwam ia het vormen ;,#r Staten en zulks was vooral het ge- jjt'. m Belgie. ,(p«lgie, zoo schreef de beruchte Kalho- ike geschiedeBissehrijver Godfried Kürth teen van de landea, wier geschiedenis *llar aanduidt dat nergens de politieke landen, de grondslag, de taal hebben .ogenome». En, hij wijst op deze door ande voorbeelden JHet graafschap van Vlaanderen behels- j-i tea waalsch gedeelte „[Brabant bevatte de waalsche streek van Jjvel ..[Luxemburg, die in meerderheid de ï|itsch« taal sprak, bezat de waalscbe ;ïfa*'schappen van Durbuy, Larocbe en :f|iny ■Henegouwen had op zijn noorderkant i ;eu strook vlaamsche grond ■Het hertogdom Limburg was tu&schen je twee rassen, in gelijke deelen ver Ie e 1 d jïla het Vorstendom Luik, op de S3 groo s gemeenten, waren er (2 waalsehe en i vlaamsche ■Gedurende ganscb dien tijd zou mes e Tergitfs, in de buitenlandscfce oorlo- sporen kunnen vinden van eecige of rassen strijd. In de 11» eeuw deze ran den be mden Gulden Sporenslag streden I de volkslieden te gelijk, tegen de fran |he Koningen, zulks tei verovering van fcooe in gsvaar gebrachte gêmterj'elijke frijhêden. re standen gewoonlijk de twee talen en dan reeds zag men, volgens het aange nomen gebruik, waalscbe en vlaamsche familien elkanders kinderen opvoeden, ten eind# aan dezen de studie der talen te vergemakkelijken. De openbare boeke rijen bevatten fransche en vlaamsche werken. Aan de letterkundige prijskam pen /.ag men, zoowel vlaamsche of waal sche gilden deelnemen. Zoo kwam het dat e Doornijk iu 1455, een Bijsselsch# bond den franscben prijs en een bond van 4 per den vlaainseheu behaalden. Nog eeuige voorbeelden willen we aanhalen om onze gezegdens te staven Gedurende den tijd der Kunslherbloeing in 1562, vindt zich d* Hoogesehool van Leuven verplicht fransche lessen in te richten, ten einde de vlaamsche studenten in de leergangen te behounen. Verder, tot aan de regeering van Maria- Theresia, die, ofschoon van duitsehen oorsprong, toch het vlaamsch wist van kant te schuiven, was het bestuur der belgische provinciën altijd tweetalig ge bleven. Het fransch was de taal van hel middenbestuur de Haad van State en de Hoogere Baad van Mechelen beraadslaag den in h#t fransch in de Staten Generaal werden de twee talen op gelijken voet geateld. Maar in de provinciën wordt de aal der bewoners gebruikt eu de twee talen worden gebezigd daar waar het nuttig voorkomt. De Kanselier van Bra bant is verplicht het latijn, het vlaamsch en het fransch te kennen. In Vlaanderan, worden de akten die het Doornijksche aanbedongen in het fransch opgesteld. In Limburg zijn ze in de twee talen verkon- digd. Daaruit blijkt dat onze gausche ge- scbeidenis het bewijs daarstelt dat de twee rassen, ten allen tijde, hebben sa- raengestreden ten einde den voorspoed en de macht van gemeen Vaderland te behaitigen. De verraderlijke strijd welke de vlaam sche-nationalisten aanvuren is dus geheel en al in tegenstelling met ons verledene Ten anderen, iedereen bestatigt dat, in deze tijden, ons land ook tweetallig is gebleven zelfs in de vlaamsche pro vinoien, gebruiken vele inwoners de fransche taal. Dit is hun recht, zoo ban delen zij om aan hunne kinderen de ken nis van eene wereldtaal te verschaffen zij doen het ook, omdat de onderlinge wereldbetiekkingea het zoo eischen. wil len ze hunne handels en nijverheids in stellingen uitbreiden en ontwikkelen. De belgen willen en zullen hunne één heid behouden zij willen zulks niet al leen uit hoofde van een eenvoudig gevoe len van hechtenis aan het verledene ze willen het vooral omdat enkel in de eenheid van het vaderland, de voorspoed eo de welvaart onzer medeburgers kon blijven gewaarborgd. Zicht- k Sssalkaartsstcn bureeIe de"r De premie voor Goedkoops Woningen De studiekommisie, gelast met het on derzoek van de kwestie der premién voor het bouwen van goedkoopo woningen, heeft een vergadering gehouden. Zij heeft besloten aau den bevoegden minister volgenckplan voor te leggen. Het bedraag derpreraién, dat tot hier toe volgens de belangrijkheid der gemeen ten, 2 000, 2.500 en 3.000 frank bedroeg, zou met 1.000 frank worden vermeer derd. Bovendien zou een verhooging van 10 worden toegekend aan de kroostrijke huisgezinnen, voor elk kind ten laste, zonder dat deze verhooging evenwel het bedrag van de premie zelfs zou mogen overschrijven. Dit wil zeggen, dat een familie met 11 kinderen nog maar den bijslag zou krijgen voor 10, zijnde 10 maal 10 9*. De commissie steld ook voor, de maxi mumwaarde van de te bouwen huizes, die recht geeft op het toekennen van de premie te verhoogen. Deze waarde zou, volgens de belang rijkheid der gemeenten 40.000, 30.000 en 60.000 frank mogen bedragen, en voor de gemeenten der Brusselsche, Antwerp- sche, Lu ik sche en Gentsche agglomera ties 65.000 frank. De waaide van den grond is hierin gerekend bij de waarden van het huis. Buiten de toegekende premie zouden zij, wien zij wordt toegekend, ook nog vrijgesteld worden van de taks van 2 Ten slotte besluit de commissie, dat de maximum iukomsten, die tot hiertoe waren vastgesteld, ingelijks zouden die nen verhoogd te worden en wel tot op 19.000,20.000,21 000.23.000 en 25.000 frank volgens de belangrijkheid der ge meente. Dit maximum zou zelfs verhoogd worden met 10 per kind, zonder dat het totaal evenwel 50 van bovengemel de maxima zou mogen overschrijden. iili~H TOiTfirTiTi¥'MïTWigrii BELGISCHE SPOORWEGEN. Processie vaa bat H. Bloed te Brugge Ter gelegenheid der H. Bloedprocessie te Brugge, op Maandag 7 Mei, worden i» de Statie, bij uitzondering dien dag. week endkaarten (25h vermindering) afgege ven voor de reis naar Brugge en terug. De kaarten zijn maar één dag, 't zij den Maandag, geldig. Immers. Belgie was altijd tweetalig. In da midd*ie«uw«B, spraken dt hoogt- TREKKING VAN 20 APRIL 5 loten van 10.000 fr. 289068 1 3440 1 273706 1 159529 5 304088 3 60967 3 376721 5 33925 4 101383 2 391330 4 329862 2 1702534 311885 3 156433 2 268380 2 5 2 E ft Aankondigingen Op 1'en 2'bladzijde 0.60 ir. de regel. Op 3* en 4' 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 Ir. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsmederi Juweelhande Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN Ifi goed, Ui Ter, Biekal PABRUREN in Goud, Diamant bij GJüponUZooa Yperstraat, f (bij de Post) Pope ringhe. De Algemeene Belgische onderwijzers bond verzoekt h#t volgende op te Demen «Wij vernemen dat het wetsontwerp op #a nieuwe Perekwatie der Pensioenen is opgesteld en eerstdaags op het Bureel der Kamer zal worden neergelegd Het vast pensioen zal vermeerderd worden met 240 dit wil zeggen het zal vermenigvuldigd worden met het coefficient 2,40. Deze verboogiDg wordt beperkt tot het deel van het pensioen dat tot basis dient tot het vaststellen van het beweeg baar pensioen. Zoo bij voorbeeld, voor de onderwijzers zal bet deel van het pen sioen welk voortkomt uit ten bijgevoeg de gemeentew edde of een jaarwedde ver bonden aan bethouden eener adulteschool, of van een tecbnischen cursus Eiet ver hoogd worden De wet zal van toepassing zijn de» 1 Juli 1928. Te beginnen van dien datum zal het beweegbaar pensioen alsook de 25 «i verboogiDg van dit beweegbaar deel worden afgeschaft. D4 pensioenen der weduwen en wee zen zullen op gelijken voet herzien wor den als de rustgelden. Het wetsontwerp voorziet insgelijks tijdelijke mastregelen voor de staatsbe-- Poperinghe Zondag 20 Mei 1928 OM 3 1/2 UUR NAMIDDAG met REKLAAMSTOET met de geldelijke ondersteuning van het Stadsbestuur. 4.000 FRANKEN PREMIEN De medewerking van voorname troepen is reeds verzekerd. Hl D# Inschrijvingen tot de deelneming zijn ontvankelijk tot 13 Mei 1928, bij den lieer Secretaris der Keest: Yperstraat, 2, Poperinghe. De deelnemers aan den Reklaamstoet vallen buiten den wedstrijd. De premién, voor den Carnavalstoet, worden bij wedstrijd uitge loofd aan de enkelingen, koppels, groepen of wagens. Politieke schetsen, militaire en godsdienstige kleedingen zijn ten strengste verboden. D# feestcommissie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld zijn voor gebeurlijke ongevallen. De inwoners worden vriendelijk verzocht dien dag hunne wonin gen te bevlaggen. 4 GEMAK VAN TREINEN EN TRA MS IN ALLE RICHTINGEN m DE FEESTCOMMISSIE G Van Bruwaene-J.DaRyrck J. Dalbaere-J. Klasselus N.Liétaert-Ch.Duponselie F. Blanckaert-Ch. Declercq M Ceuttenier-Ch. Dupont r «£u He lgische Sc/i oo Ischepen wordt hooggeschat in Nederland. MWVAV Kapitein R. Weersma, leeraar aan de Abel Tasmanschool te D#lfzijl, drukt zijne meening uit in een schrijven over het Schoolschip «L'AYE.MR» in den volgen den zin oAls oud-leerling van de kweekschool voor de Zeevaart ie Amsterdam, oud 1* officier van de Holland-Amerika lijn en thans leeraar in zeemanschap aan de Abel Tasmanschool te Delfzijl, ver- oorloof ik mij een oordeel over de op- leiding tel koopvaardij officier aan boord van het schoolschip «L'AVENIR» neer te schrijven, naar aanleiding van mijn kort bezoek aan de haven van Delfzijl. Uit hetgeen ik heb kunnen opm#rken, durf ik mededeelen dat de opleiding aan boord van «L'AVENIR* uitmuntend is. Flinke kundige officie- ren die onder leiding van Kapitein Van de Sande de jongens voorgaan in Zee manschap en plichtsbetrachting. En welk een goede geest onder de opva- rende heerscht er aan boord ondanks de lange en moeilijke reis. Een witgeschilderde vietmaslbark gelijk «L'AVENIR» eischt zeer veel onderhoud, niet alleen aan het tuig maar ook aan het schip. Dat dit onder- houd uitsluitend geschiede door de leerlingen terwijl zij bovendien zelfs alle zeilen maken, bewijst welk eene uitnemende praktische opleiding zij krijgen, maar tevens ook welk zware eischen er aan kapitein en officieren gesteld worden. Moge «L'AVENIR» een goede toe- komst beschoren zijn in het belang van de Belgische koopvaardijvloot, di# hare vlag naast de Nederlandsche blij v® toonen in alle havens tot eer van onze beide lage landen aan de zee. Drinkt "MAS-CAR" bier GESTICHT IN 1860 13, Bankstrast, en 12, de Llgnestraat, BRUSSEL KASBONS VAN 500 FRANK AAN 6 UITGEGEVEN DEN V JANUARI 1925 De terugbetaling sal geschieden den -2 «.JULI .1928 aan pari ner nominale waarde, door SIS frank, t sij 500 fr. kapitaal en 15 fr. interest, voor de titels voorzien voorzien tan de interestcoupons tv 7 en volgenie of SOO frank, 't zij enkel het bedrag tan het kapitaal voor de titels niet oorzien van den interestcoupon tv 7. De andsrt nummers der bierboven- staaoee reeksen zijn uïtbetaalbaar met dienden welke weldra op pensioen zullen' 550 fr. I worden gestild. Bovengemelde titels kunnen van beden af ter uitbetaling nedergelegd wor den bij de Bank FORREST L. 9, Groote Markt, YPER bij hare agentschappen te POPERINGHE, Bertenpla&tx, 10. tel. 89 KORTR1JK, RijsseUtraat, 2 tel. 531 MOESKROEN, Statiestraat, 1 tel. 115 KOMEN. Plaats. 7 tel. 58 LOO. Hoogebruggesiraat, 32 WERYICK. Steanackerplaats, tel. 146 NJEUWKEREE. Plaats PubL tel. 53 WYTSCHAETE. Pleats Publ. tel. 72 alsook bij alle plaatselijke Agenten. De oude kamer telde 540 leden als volgt samengesteld Radikalen en Radi- kaal-Socialisten 129 Republikeinsche de mocratische Unie 96 Socialisten 92 Republikeinsche Socialisten 38 Republi keinsche Linkscbe Demokraten 32 Link- scbe Republikeinen 30 Radikale Linker zijde 34 Kommunisten 27 Zonder kleur 26 Vrije 7 Onafhankelijke Linkerzijde 15 Demokraten 14. De uitslagen der eerste stemronde van de Fransche kiezingen, laten toe de vol gende nabetrachting te makes: 1. De kandidaten poincaristen van alle kleur hebben een groote meerderheid ver worven of staan er goed voor bij de aan staande balloleeringen. 2. De communisten, die tot hieitoe geen enkelen zetel hebben, winnen toch in 't geheel wel 25.000 tot 28.000 stem men op de socialisten die, wat ze links verloren, rechts min of meer wonnen op de radikaal-sooialisten, wier leiders allemaal in balloteeriDg zijn. Onder deze leiders bevindt zich de heer Daladier, dia het slechts zal halen omdat zijn twee bij zonderste tegenstrevers zich nu te zijueu voordeele hebben teruggetrokken. Het linker radikalism heeft duohtig iu hetzandgebeten. De menigvuldigheid der kandidaturen heeft voor de gematigden bij de stemron de een 100-tal definetieve uitslagen belet. De verkiezingen van Zondag bieden geen gelijkenis met die van 1924. De openbare meeniog zou nog duidelijker haar gevoelens hebban vertolkt, in dien Frankrijk een kiesstelsel had dat het algemeene stemrecht toelaat zich klaarder uit te drukken. Maar de stemming per arrondissement, door het kartel ge wild, heeft de groote strooming te doen uitkomen. Maar het is des te treffender dat de eerste stemronde ten algemeene be- teekenis heeft, namelijk dat zij gunstig is aan de Nationale Eendracht. De herziene uitslagen van de stemming van Zondag toonen aan dat 184 afgevaar digden gekozen zijn. Heden Zondag moet nog over 428 zetels gestemd werden. De communisten, die bij dt? eerste stemming geen enkel mandaat hebben veroverd, blijven in minstens twaalf districten ge vaarlijke tegenslaa*ders. Zijn in balloteering M. Bonte te Haze- brouck, M. Salengre te Rijssel, M.Lebas te Ronbaix, enz. Meest al de gekozenen hadden zich ten voordeele van de politiek der regeeriug Poincaré verklaard. Onvoorzichtige jager Nabij Quimper is een 13-jarig kind bet slachtoffer geworden van de onvoorzich tigheid van een jager. M. A. Hrimot was gaan jagen en eenige knaapjes liepen m e als trakkers. Op zeker oogenblik zag de jager iets bewegen in een Iropptl biezen en schoot, zonder verder na te denken. Een vreeselijke smartkreet volgde op het schot. De kleine Huel, van Clohars Car- noet was door de lading getroffen en be sweek kort nadien. Door eene leeuwin gebeten Te Saintes, tijdens eene voorstelling door de menagerie Pezon,is de dierentem mer Albertini door eene leeuwin wreed in den bil gebeten, Het personeel van de inrichting kon het wild dier zijn slach toffer doen lossen. Dedierentemmer werdt onmiddellijk naar eene kliniek overge bracht, waar hij de noodige geneeskun dige zorgen ontving. 1 Ieder medewerker Het blad staat ter blijft veraatwoor- ff-fflgfr A beschikking van al delijk voor zijne wie het goed meent bijdragen. J*'i' -.lA met het algemeen Bijdragen in te *ut en belang, zenden zooveel mo- .f gelijk tegen den Persoonlijkheden Donderdag noen.nemen we niet op. m, GENADIGE PRIJZEN. LEENING DER 5 ten honderd 1923 2 loten van 100.000 fr. Reeks 175.733 nr. 3 en reeks 221.529 nr. 4. 3 leten van 50.000 fr. Reeks 158.507 nr 5, reeks 66 446 nr. 4 en reeks 369,212 nr. 3. a D« Onder-Voorzitters, De Eere-Voorzitters, D« Voorzitters, I)e Schatbewaarders, De Schrijvers, LEDEN J. Bettheu, A. Claeys, Jos. Couttenier, Ad. Crousal, Eug. D» Hong'nère, R. D«wickere, W. Gombert, Qsw. Gruwez, N. Lahaye-Coevoet, G. Lebbe, NI Lebbe, Alb. Masschelein, M. Masselus, A. Pareyn, P. Quaghebeur, G. Rabau, J. Vanden Bruwaene, D. Van Eecke. Hoe de inrichting der De oude Kamer Na de eerste ronde

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1