ACHTSTE JAAR N' 19 25 centiemen hel nummer Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Drinkt CHASS Bier ZONDAG 6 MEI 1928. H.orlogerij ZOMERCARNAVAL ÖuitcnlanD Gebr. DUPONT Het Verdrag van Locarno GROOTE VËËPÏÏJSKAMP Briukt "MAS-EAR" bier Bureelgerief Prachtpapier io doozen. Oe Verkiezingen in Frankrijk Alf. WALLYN Beste Inlandsche Wol mm Ml mm Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de Post) Poperinghe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post Fraakrijk Amerika 42.00 lr. 15.00 fr. 25.00 fr. 30.00 fr. Mea abonneert op alle Belgische Poetkauteresi Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels voorden geweigerd. if!ui in r -v i m f Uitgevers-Eisbnaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCMlCKKKMTOfG eemme Dit is wel de voornaamste interna tionale overeenkomst der laatste jaren Vijf mogendheden hebben er aan deel ge nomen België, Uuilscbland, Frankrijk, Engeland en Italië De Duitsch Belgische en de Duitsah-Fransche grens wordt er in gewaarborgd, en gansch de vallei van den Rijn geneutraliseerd. Duitschland mag er geen leger houden het feit zelfs den Hijn door zijn troepen te laten over schrijden wordt aanzien als een uitda giug die tot ontniddelijk gevolg de mobi lisatie van al de andere landen zal hebben Melgie'e grenzen worden gewaarborgd zooals deze van Frankrijk en Duitschland. Maar Belgie is niet alleen een gewaar borgde, het is ook een waarborgende mogendheid, en dus verplicht de andere ondeiteekenaars ter hulp te komen, in dien zij aangevallen worden. Wij zijn dus niet meer de geallieerden van Frankrijk daa van Duitschland. Valt Duitschland Frankrijk aan, moeten wij Frankrijk ter zijde staan maar valt Frankrijk Duitsch land binnen, dan hebben wij ten gunste van Duitschland dezelfde verplichtingen tegen Frankrijk. Slechts Engeland en Italië treden op eenvoudig om de veilig heid van de Rijngrens te waarborgen, iaonder dat Belgie, Duitschland of Frank rijk tegenover hen verpliohtingeu zouden hebben aangenomen hun belang is een voudig den wereldvrede niet te zien ver breken, daar zij onrechtstreeks door ten orlog toch zouden worden medegesleept I Al deze overeenkomsten zijn buitenge woon belangrijk zij geven ons den best geschikten waarborg tegen een aanval, [en zijn dus voor ons een moeilijk te overschatten aanwinstworden wij aan gevallen, of zelfs maar bedreigd door [Duitschland, of door Frankrijk, hetgeen pk nu maar vermeld om volledig te zijn, I— maar in den loop der jaren is een ver- jandering in de politieke toestanden ner gens uitgesloten dan mogeD wij op •den onmiddellijken steun rekenen van alle andere ondertekenaars van bet verdrag Maar men vergete niet dat wij, aan den anderen kant, ©ok verplichtingen hebben aangenomen, evenredig met de verkregen voordeelen. Wordt Frankrijk Heen door Duitschland aangevallen, zonder dat Duitschland er aan denkt on ze onzijdigheid te schenden, dan zijn wij verplicht Frankrijk bij te staan. Veron derstel een aanval op het front Basel- Epinal, tOO kilometers van onze grenzen wij moeten deelnemen aan den oorlog Veronderstel dat Duitschland, niettegen staande de sterkte der Fransche vestin gen, den oorlog herbegint juist op de zelfde lijn als in 1870: toen hebben wij bet als een groot succes aanzien onzijdig te kunnen blijvennu zouden wij ver plicht zijn Frankrijk bij te staan. Veron derstel dat in Frankrijk een imperialis tische politiek gevoerd wordt, dat bij voorbeeld mb dictator, een nieuwe Boulanger het volk meesleept en van uit dec Eizas DoiUeblaad aanvalt, bijvoor beeld in Baden dan zou Duitschland de aangevallen partij zijn dan zouden wij, samen met In gelaad en Italië ten gunste van Duitschland tegen Frankrijk moeten vechtei. Dit alles wordt dikwijls uit het oog verleren M. VaoderveHe, die in Daarn van Belgie het verdrag van Locarno beeft geteekend, heeft ons daar verplichtingen opgelegd waarvan ons volk zich geen rekenschap geeft. Ik denk niet dat bi ongelijk beeft gehad. Belgie heeft zijn waardigheid. N.G. Dépot D. GRUWEZ, Crorabeke. Do oud# Kamer De oude kamer telde 540 leden als volgt samengesteld Radikalen eu Radi- kaal-Socialisten 429; Republikeinschede mocratische Unie 96 Socialisten 92 Republikeinsche Socialisten 38 Republi keinsche Linksche Demokraten 32 Link sche Republikeinen 30 Radikale Linker zijde 34 Kommuni8t§n 27 Zonder kleur 26 Vrije 7 Onafhankelijke Linkerzijde 45 Demokraten 44. Da Algomeeno uitslag De uitslagen van Zondag 22 April en van Zondag 29 April, bijeengerekend komt tot den uitslag over 610 zetels Republikeinen 469 Republikeinen van links 95 Radicaal Onafhankeiijken 60 Radicaal Socialisten 415 Republikein Socialisten 44 Geunifieerde Socialisten 402 Conservatieven 9 Communisten 46 Er zijn slechts 303 uittredende volkver- egenwoordigers en er komen 307 nieu we binnen. De regeering Poincaré De overlevering in de Fransche politiek wil dat de voorzitter van de ministerraad, na eene kiezing, ontslag neemt. De Pre sident der Republiek gelast den ontslag- namenden eersten minister opnieuw met de samenstelling der nieuwe regeering Je overlevering zal nu ook gevolgd wor den, doch daar M. Fallières, minister van openbare werken, niet herkozen is, zal M. Poincaré verplicht zijn de sameDStel- ing der regeering te wijzigen. M.Poincaré kan het ministerie van open bare werken als interim aan een ander minister toevertrouwen. Doch, hij kan ook grondige wijzigingen brengen aan zijne regeering. Immers, de houding der ministers M M. Herriot en Leon Périer, die in de balloteering opgetreden zijn te gen M. Poincaré, ten voordeele van de socialisten der oppositie, zou M. Poincaré kunnen bewegen deze beide ministers over boord te werpen. Misschien zullen die twee ministers er van zelfs uit trek ken. Men segt ook dat M. Briand, minister van buitenlandsche zakeD, ten gevolge van zijnziekelijken toestand, voor eenigen tijd ontslag zou nemen. Hij zou in de bui tenlandsche zaken vervangen worden door M. Poincaré die de financies zou afstaan aan M. Tardieu de laatste zou het program der mualstabilisatie verwe- zelijken. 1924 en 1928 Ia 1924 had het departement van het Noorden gekozen 5 katholieken, 2 ge matigde republikeinen, 3 radikalen, 4 4 socialisten en 3 kommunisten. Thans katholieken, 8 gematigde republikeinen, 2 radikalen, 6 socialisten en 1 kommu- •ist. Te RijssaI is de maire M Salengro, ge kozen. TeRoubaix is de maire M. Lebas, geklopt. Te Hazebrouck is M. Faure. ge kozen. De nieuwe Kamer De machten der oude Kamer vervallen den 34 Mei. Bijgevolg kan de nieuwe Ka mer eerst den 4 Juni bijeenkomen. M Poincaré en de andere ministers hebbes vastgesteld dat de kiezers de politiek der regeering hebben goedgekeurd en dat er dus geen reden bestaat om den President der Republiek het ontslag der regeering aan te bieden lijgevolg zal de regeering in hare huidig» samenstelling den 4 Juni aanstaande voor hot Parlement komen Alleen M. Fallières, minister van arbeid eu openbare gezindheid die niet meer her kozen werd, zal vervangen wordea. Een Victorie voor Poincaré De balloteeringen iu Frankrijk zijn dus de victorie voor Poincaré geworden Als we de gekozen verdeelen in Poinca- ristenen anti-Poincaristen,het bloc des gauches en bet nieuwgevormde nationale blok dan komen we tot het volgende resuitaat Republikeinen 469 Republikeinen van links 95 Conservatieven 9 ünafhankel. Radicalen 60 Poincaristen 333 Radicaal-socialisten 415 Republikein socialisten 44 Geunifieerde socialisten 402 Communisten 46 Anti-Poincaristen 277 Poincaré is dus reeds zeker van een meerderheid van 56 stemmen, waarbij hij nog rekenen mag op een groot deel der stemmen van de radicaal-socialisten, de groep waartoe de heeren Herriot eu van do republikeinsche socialisten, waartoe de heeren Briand en Painlevé behoorea, die io zijn ministerie zitten, dat hij wel weinig-veranderd handhaven aal En dan kunnen de anti-Poincaristen na- uurlijk op de zestien communislen nog zooveel staal maken als op een gebroken stok. Een der karakteristiekste feiten van deze verkiezing is de neerlaag van Léon Blum, het hoofd der socialistische partij, die niet meer naar de Kamer zal lerugkeeren. Hij werd te Parijs, kwartier Père Lachai- se verslagen door den communist Duclos. Onder de députés zijn 432 advokaten, 46 leeraars, 55 dagbladschrijvers en let terkundigen, geestelijken.22 werklieden 62 nijveraars, 47 ingenieurs, 43genees- heere, 7 apothekers, 5 veeartsen, enz. n s Goudsmeden; Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li 6eMf,l!lY0r,Ki«k«) PARRUREN in Goud, Diamant. bij Aankondigingen Op 4* en 2* bladzijde 0.60 Ir. de regel. Op 3* en 4* 0.56 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 tr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Over des Atiastieebes Oceaan Yperstraat, 2 Poperinghe. Da Eerste Vlucht De Eerste Mislukking Wonderbaar is het hoe de tijd vliegt, hoe spoedig een jaar is vervlogen en wat al herinneringen ons de eene dag na den andere medebrengt. Een jaar is het geleden dat voor het eergt, twee Fransche durvers Nungesser tn Colli, het waagdei in één vlucht den Atlautischen Oceaan van Parijs naar New Vork over te steken. Met hun Witte Vogel een Goli&tb- Levasseur-Lorraine tweedekker vertrok ken zij op 8 Mei 4927, ten 5,24 uur van het vliegveld te Le Bourget (Parijs) met bet doel 's anderendaags vóór den avond New-York te bereiken. Angstig wachtte men te Parijs op de blijde tijding, toen rond den avond van den volgenden dag een radiobericht uit New-York hunne aankomst seinde. Hunne poging was geslaagd Eene groote geestdrift ontstond onder de bevol kiDg. Het volk huilde en tierde van blijd schap. Helaas, van korten duur Andere berichten kwamen bet eerste tegenspre ken. Twee, drie, vierdagen nadien hac men er nog niet het reinste spoor van OBt dekt. Een straaltje hoop nog. Zouden zij in eene afgezonderde streek geland zijn, wel ke msn niet vóór verscheidene weken kan benaderen Helaas ook niet Nungesser en Colli waren omgekomen door de golven verslonden, nooit zou men er neg iets van terugvinden. W&t de eenen mislukken.lukte de andere Lindbergh verliet 4 4 dagen later het vlieg plein van New-York en landde na 36nran vlucht behouden ta Parijs, onder het gejuich van meer dan 150.000 toe schouwers. Poperinghe Zondag 3 Juni 1928 OM 3 4/2 UUR NAMIDDAG met REKLAAMSTOET met de geldelijke ondersteuning van het Stadsbestuur. 4.00Ü FRANKEN PREMIEIN De medewerking van voorname troepen is reeds verzekerd. De Inschrijvingen tot de deelneming zijn ontvankelijk tot 20 Mei 4928, bij den Heer Secretaris der FeestYperstraat, 2, Poperinghe. De deelnemers aan den iteklaamstoet vallen buiten den wedstrijd. De premiCo, voor den Carnavalstoet, worden bij wedstrijd uitge loofd aan de enkelingen, koppels, groepen of wagens. Politieke schetsen, militaire en godsdienstige kleedingen zijn ten strengste verboden. De feestcommissie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld zijn voor gebeurlijke ongevallen. De inwoners worden vriendelijk verzocht dien dag hunne wonin gen te bevlaggen. GEMAK VAN TREINEN EN TRA MS IN ALLE RICHTINGEN DE FEESTCOMMISSIE G Van Bruwaene-J.OeRynck J. Delbaere-J. Masselus N. Liétaert Ch. Duponselle F. B!anckaert-Ch. Declercq M Cauttenier-Ch. Dupont LEDEN J. Battheu, A. Claeys, Jes. Couttanier. Ad. Crousal, Eug. Da Honghève. R. Dswickere, W. Gombart, Osw. Gruwez, N. Lahaye-Coevoet, 6. Lebbe, M. Lebbe, Alb. Masschelein, M. leiselus, A. Pareyn, P. Quaghelwur, G. Rabau, J. Vanden Bruwsene, D. Van Eecke. £H STAD POPERINGHE. Landbouwcomice Kemmel-Yper gehouden te POPERINGHE (Groote Markt) OP MAANDAG 7 MEI 1928 om 40 ure voormiddag Is Prijskamp Vaarzen zonder tanden Daarenboven, zooveel maal een prijs van 20 fr. als er reeksen van 2 stieren zijn, als zij het verdienen. ALGEMEENE SCHIKKINGEN De prijskamp is aan alle liefheb bers zonder oodersoheid aangeboden. Hij is voorbehouden aan ons oud rood Vlaamsch ras. II. De mededingers betalen een in- schrijvingsrecht van 2 fr. per kop. III. De inschrijvingen mogen van heden af geschieden bij de heeren Sekre- f tarissen of op den dag van den Prijskamp Prijs 50 fr. met verguld eeremetaalin het Stadhuis te Poperinghe, van 8 ure 2* 40 fr. met zilveren 3* 30 fr. met bronzen Daarenboven zooveelmaal een prijs vaD 20 fr. als er reeksen van 2 vaarzen zon der tanden zijn, als zij het verdieneD. 2' Prijskamp Vaarzen met 2 tanden 4* Prijs75 fr. met verguld eeremetaal 60 fr. met zilveren 50 fr. met bronzen 40 fr. 30 fr. 20 fr* 3" Prijskamp Vaarzen met 4 tot 6 tanden 4* Prijs 70 fr. met verguld eercraetaal 50 fr. met zilveren 40 fr. met bronzen 30 fr. 4' Prijskamp Meikoeien Lot van 2 Prijs100 fr. met verguld «eremetaal 80 fr. met zilveren 70 fr. roet bronzen 60 fr. 50 fr. 5* Prijsktmp Prijs 200 fr. met verguld eeremetaal 150 fr. met zilveren 100 fr. met bronzen Yeor de drie talrijkste en eenvormigste loten melkkoeien, ten minste 3 per lot, uit denzelfden stal. 6* Prijskamp Stieren zonder tanden 4* Prijs: 75 fr. met verguld eeremetaa 50 fr mei zilveren 2C 3' 4* 4* t' 3' 4* 5* 1* 2' 3' morgens. IV. Eene Verhooging van 20 t. h der premie zal toegekend werden aan de eigenaars, die bewijzen dat hunne melk koeien aan de melkkontrool zijn onder worpen geweest. Oe Jury behoudt zich het recht de prij zen niet al toe te kennen, zoo de dieren het niet verdienen. V. Het is streng verboden aan de eigenaars van het vee in de omheining te gaan aan Jury voorbehouden. VI. De nrrsuitdeeliag zal plaats nebben onmiddelijk sa den prijskamp in iet Stadhuis. VII. De eigenaars van bet vee zijn verantwoordelijk voor de ongevallen door hunne dieren veroorzaakt. VIII. Alle onvoorzien geval of alle geschil zal OBwederreepelijk door het ^omiteit beslist worden. Gedaan in zitting van 49 Januari 4928 De Sekretarisseo E CAEKEPEEL. Yper. J. MALLtSSE. Kemmel. De Voorzitter, BRUNEEL de MONTPELLIER. 2« 3« 40 fr. met bronzen IN DE WOLWASSCHERIJ. Veumestraat, 73 Poperinghe voor Matrassan rechtstreeks tan de schapen en in huis getcaeschen. Ytrsiindtr^tn prij» mr Yearirtritospers Brand te Roebaais Vrijdag, rond middernacht, ontstond een begin van braad in de schrijnwerke rij Boët gebroeders en Co, reu Delespaul, te Roebaais. Het vuur brak uit in een droogk&mer, waar een groot getal plank jes voor kisten lagen. Na een uur wer ken, waren de pompiers het vuur meester. De schade beloopt 15.000 fr. Doodelijk auto-ongeluk te Abbeville Een automobiel, rijdende in de rich ting van Amiens, heeft aan de helling van Doullens eene genaamde Simonne Carpentier, 24 jaar oud, lauübouwster te Abbeville, omvergereden. De ongeluk kige werd den schedel gebroken en be- zweek kort nadien. Kind doodgepletterd Een hoeveknecht, Auguste Rose, in dienst bij M. Lefaire, Seningham, bad de zoon van zijn meester, de 0-jarige Lucieu, op eene vierwielkar gezet, om naar de hoeve terug te keeren. Om den weg te verkorten reed hij doer het veld. Meteen dam af te rijden klonk de kar om en het knaapje werd er onder doodgepletterd. Papierfabrieken vernield De papierfabrieken van Chantraine, nh-% bij Vervins, werden Vrijdag namiddag in asch gelegd.De werkhuizen, haugaars en al de koopwaar zijn de preoi der vlam men geworden. Da aangerichte schade is aanzienlijk. Er zullen moeten 420 arbei ders verletten. Noodlottige onvoorzichtigheid De kleine Rene Arnould, 7 jaar oud, tc Villehardouin, leidde eeoe koe naar de drinkplaats en beging de onvoorzichtig heid de koord rond zijn midden te draaien. Opeens verschrikte het dier, ging ©p den loop en sleepte den knaap over een groo- ten weg mede. Toen men den ©ngeiukki- gen knaap opnam, had hij reeds opgehou den te leven. Kind verdronken De 7-jarige Rehé Berrier, wonend bij zijn ouders te St-Jean-de 1'Union, nabij Toulouse, speelde nabij een poel, glib berde uit en viel in het water. Toen zijn ouders hem ophaalden, had de kleine op gehouden televen. Hevig* brand te Halewijn Maandag naramiddag is een brand uit gebroken In een ruimen haagaar. gebouwd in ijzer en toebehoorend aan M. Alfred Lit oard, vlashandelaar, wonende te Hale wijn.Die hangaar.welkeongeveer 400.000 kilos vlas bevatte, is gestaan in het ge hucht «Petit Batiste», op 20 meter van de sptorbaan Tosrkonje Meenen. Het onheil, dat was ontstaan in 't midden van den hangaar, werd 't eerst opgemerkt door een werkman, die niet verre van daar werkte. In enkele oogenbiikken vormde het geheel nog slechts een ont- zagelijken vuurpoel. De pompiers, die dadelijk waren verwittigd, kwamen spoe dig ter plaats onder de bevelen van ka pitein Vacderschelde, en sij vingen krachtdadig het bluswerk aan. Het kon echter niet meer helpen er kon niets ge red worden. De schade, welke op meer daa een half miljoen wordt geraamd, is slechts gedeeltelijk door verzekering ge dekt. D# polieie heeft een onderzoek ge opend om de oorzaak van het ontstaan van den brand trachten vast te stelles. Doodelijk jachtongeluk Tijdens eene jacht op wilde zwijnen in bet bosch van Voisines tegen Sens, werd M. Andre Rousseau, 23 jaar eud, dooi een kogel getroffen. Een jager die tus- schen het struikgewas iets had zien be wegen meende dat het een wild zwijn was. Het slachtoffer is beiwekeu. ALLERHANDE r a m a m *- a m Ieder blijft flij medewerker veraotwoer- delijk voer zijat bijdragen. Bijdrages in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. N' 41458 - Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent mei hei algemeen ■ut en belaag. Persoonlijkheden nemen we niet op. (bij de Post) mrnmmmmr Na don Stoet zullen er MUZIEKCONCERTEN gegeven worden op het kiosk der Groote Markt, door varsoheldana muzlekan. De Onder-Voorzitters, De Kere-Voorzitters, De Voorzitters, Do Schatbewaarders. De Schrijvers,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1