ZOMERCARNAVAL ACHTSTE JAAR N' -20 25 centiemen het nummer ZONDAG 13 MEI 1928. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. GoitcnlaoD Gebr. DUPONT GdtaponUZooa Wijzigingen aan de Kieswet Activist geeft zich gevangen Drinkt "MAS-CAR" kier ■■1 Bureelgerief Pracht papier in doozen. i Goedkoope Woningen Een Nieuwe Miliciewet Vermindering op het Spoor Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van ALLERHANDE Drukwerken te verkrijgen bij Y perstraat, 2 (bij de Post) Pope ringhe. OPasp Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 12.00 tr. buiten stad, met de post15.00 fr. Frankrijk25.00 tr. Amerika 30.00 fr. M«a abonneert op allo Belgische Poatkaatoron Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels toorden geweigerd. a f Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. POSTCHECXKHK'CKG N* 48459 lei op. EOMBMC 3 f a a a 2 Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.60 tr. de regel. Op 3' en 4* 0.50 fr. C met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 tr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Horlogen] Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent, Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li Sand, Hire?, HUIf PABRUREN in Goud, Diamant bij Yperstraat, 9 (bij de Post) Poperinghe. PREMIES voor Zooals men weet, heeft de regeering er toe besloten de bouw premie terug in te voeren, in 1922 ingesteld ter bevordering van het opbouwen van goedkoope wonin gen door bijzondere personen, op een terrein dat hun toebehoort. Eerlang zal een Koninklijk Besluit wor den uitgevaardigd tot regeling van de voorwaarden, waaronder bedoelde pre mie zal verleend worden. Ondertusscben mogen de belangheb benden bun aanvraag indienen onder de volgende voorwaarden 1. De aanvraag moet ingediend worden door middel van een aangetee- kenden brief, (2.10 gefrankeerd) toege stuurd aan het Departement van Nijver heid, Arbeid, en Maatschappelijke Voor zorg, Dienst voor Goedkoope Woningen. 2. De promie wordt voor geen ver andering van buizen verleend. 3. - De personen, die aanspraak ma ken op de premie van eea buis, dat zij sinds 16 Maart 1920 hebben laten bouwen moeten voor 1 Juli 1928 een aanvraag hebben ingediend. 4. Deze die reeds hun aanvraag ge daan hebbeD en die een nummer hebben ontvangen, moeten er geen tweede meer indienen. 5. Vermits al de aanvragen aan dachtig zullen worden onderzocht naar gelang ze zijn ingeschreven, is gecu aanbeveling noodig. 6. De personen, die naar het Minis terie van Nijverheid, Arbeid en Maat schappelijke Voorzorg schrijven betref fende een premie, waarom zij hebben gevraagd, worden er dringend toe ver zocht in al hun brieven aan het nummer te herinneren, waaronder hun aanvraag in het ministerie is ingeschreven. In hun belang dienen zij eveneens leesbaar te onderleekenen en nauwkeurig hun woon plaats straat en nummer op le geven. 7. De premie mag enkel worden betaalbaar gesteld nadat al de formali teiten, die daaromtrent worden vereischt zullen vervuld zijn en nadat de premie gerechtigden hebben bewezen dat hun woning ten volle Is opgebouwd. 8. Aan de personen die, voor het bouwen van hun huis, geld moeten lee- nen, wordt er aanbevolen zich bij voor keur te wenden tot de credietmaatschap- pijen, aangenomen door de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, daar de premie mag worden geweigerd aan deze die hun toevlucht mochten hebben genomen tot de tusscbenkemst van een ander organis me, waarvan bet gekend is dat het onder nadeelige voorwaarden geld leent. Opeabars Zitting van den Gemeenteraad DAGORDE: 1 PuntRekening der Kerhfa- 1927. briek enn St. Bcrtinus roor 2 Punt. Rekening der Kerkfa briek can Si. Jan voor 1927. 3 Punt. Rekening der Commissie can Openbaren Onderstand roor ".'21 4 Punt. Afstand door de om- missie van Openbaren Onderstand aan den Belgisehen Staat tan gronden voor den Dienst der Militaire Grafsteden 5 Punt. Oversetting op naam can het Koning Albert Fonds eener inschrijting op de Openbare Schuld van Belgie. 6 Punt. Onteigening van gr on den coor t behoud der Switch Road. Men voorziet dat M. dc Broqueville, minister van 's lands verweer, vóór den 15 Mei op het bureel der Kamer een wetsontwerp zal neerleggen, waarbij de militaire diensttijd op 8 maand ge bracht wordt. De duur zou echter op 14 maand verlengd worden voor de gegra deerde reservekandidaten jaarlijks den 31 Juli ingelijfd. De bijzondere scholen zouden heriugericht worden voor de voorafgaandelijke opleiding. De jongelingen die, op het oogeublik hunner inlijving, agenten van den Staat, der provincie of der gemeenten zouden zijn, zouden 13 maand werkdadigen dienst moeten doen in de lichte troepen of 12 maand in de andere wapens. Dezelfde dienst zou vereischt worden van den eerst binnengeroepene per familie. De wet zou in 1932 in voege treden. Zij zou het princiep huldigen der gewestelij ke werving. De railieianen worden aan geduid voorde garnizoenen, gelegen in de provincie waar zij ingeschreven zijn, voor zooveel het mogelijk is. De bezet tingstroepen en de specialisten zouden aangeworven worden over heel de uitge strektheid van hst grondgebied. De schik kingen betreffend de gewestelijke werving zou toegepast worden op de klas 1929. STAD POPERINGHE handbouweomice Kemmel-Yper Uitslag van den Veeprijskamp, gehou- deD te PoperiBghe den 7 Mei 1928. 1. prijs, verguld Eeremetaal en 50 fr. Vandenbussche Julien, Rousbr.-Haringhe 2. pr. Zilveren Eeremetaal en 40 fr. W* Catteeuw Charles, Reninghelst. 2' Prijsk. - Vaarzen met twee tanden 1. pr. verguld eeremelaal en 75 fr. Vandenbussche Prosp Rousb.-Haringhe 2. pr. zilveren eeremetaal en 60 fr. Vandenbussche Julien, Rousbr.-Haringhe 3. pr. bronzen eeremelaal en 50 fr. W* Catteeuw Charles, Reninghelst. 4* pr. 40 fr. Soenen Jules, Poper 5* pr. 30 fr. W* Catteeuw Charles, Reninghelst. 1. pr. verguld eeremetaal en 70 ft. Vandenbussche Julien, Rousbr.-HariDghe 2. pr. zilveren eeremetaal en 50 fr. W* Leicher René, Poperinghe. 3. pr. bronzen eeremetaal en 40 fr. W* Catteeuw Charles, Reninghelst. 4. pr. 30 fr. Geldhof Camiel, Brielen. 5. pr. 20 fr. We Catteeuw Ch., Ren. 6* pr. 20 fr.Kestelyn Ern. Westouter 1. pr. verguld eeremetaal en 100 fr. Lazeure Leon, Rousbrugge-Haringhe. 2. pr. zilveren eeremetaal en 80 fr. Kestelyn Ernest, Westouter. 3. pr. bronzen eeremetaal eu 70 fr. Gesquiere Jeroom, Poperinghe. 4. pr. 60 fr.Geldhof Camiel, Brielen. 5. pr. 50 fr.W* Dequeker Benoit.Pop. 5* Prijsk. - Talrijkste 1. pr. verguld eereraetaal en 200 fr. Lazeure Leon, Rousbrugge-Haringhe. 2. pr. zilveren eeremetaal en 150 fr. Geldhof Camiel. Brielen. 3. pr. bronzen eeremetaal en 100 fr. Gesquiere Jeroom, PoperiBghe. 1. pr. verguld «eremetaal en 75 fr. Schier Acbiel, Poperinghe. 2. pr. zilveren eeremetaal en 50 fr. Decoster Petrus, Dickebuscb. 3. pr. bronzen eeremetaal en 40 fr. Doom Brnno, Poperinghe. 4. pr. 20 fr.W* Leicher René, Pop. 5. pr 20 fr. Kestelyn Camiel, Reus- bruggt-Haringh#. Om de bijzondere erkenningskaart, waarvan hierboven spraak, te bekomen, moet er een aanvraagsformulier (te ver krijgen aan de winketten van bet station) ingevuld worden, alsook een getuigschrift gevraagd op het gemeeatesekrelariaat beide stukken moeien vervolgens inge diend worden op het station, samen met de photo 's der betrokken leden van het huisgezin. Bedoelde photo's moeten 3 cm. op 4 cm. meten, het hoofd moet ten minste één centimeier groot zijn. Poperinghe OM 3 Zondag 24 Juni 1/2 UUR NAMIDDAG IQ28 Kosteloos vervoer van groenten.vruchten Navermelde bepalingen zijn van toe passing op de lijnen van de Belgische spoorwegmaatschappij Met de door de Beheeren aangewezen treinen, mogen de landlieden inde rijtui gen of op de pakwagen ea tot een geza menlijk gewicht van 60 kilogr., per voort brenger, kosteloos vervoeren groenten, vruchten, boter, room, kaas, eieren en pluimvee (dood of levend), bestemd om in de openbare verkoophuizen te koop ge steld te worden of op de markten recht streeks te koop geboden te worden, als ook de melk welke zij bij hun klanten aan huis gaan leveren. Kosteloos wordt al leen maar verleend voor voormelde pro ducten uit de door de vervoerende land lieden in bedrijf genomen hoven, broei kassen, stallen en neerhovaa Het wordt niet toegestaan voor de opkoopers, die zelfs ter plaatse van voortbrenging hun voorraad aankoopen. De ledig teruggaan de verpakkingen, kruiken en manden worden in de door de Beheerders aange wezen treinen kosteloos toegelaten tegen ten hoogste vijf kruiken of manden per reiziger. Zoo bij de heen- als terugreis geschiedt het Iaden en lossen door de afzenders». De heer Carnoy, minister van Binnen- landsche Zaken, zal, binnen kort, in den Senaat een wetsontwerp neerleggen, waarbij aan de kapitels 1 en 3 der Kies wet wijzigingen worden gebracht. Men weet dat volgens de Kieswet, de herziening van de kiezerslijsten elA jaar moet gedaan worden. In feite hebben er, sinds den wapenstilstand, maar twee her zieningen plaats gehad, doch men is tot eene wijziging aan de Grondwet overge gaan, en het Parlement heeft eene reeks wetten gestemd om 't kieswetboek in overeenstemming met laatst genoemde wijziging te brengen. In het wetsontwerp zal geen nieuw grondbegin voorkomen alleen zal er meer samenhang in het kieswetboek ge bracht worden, dat in zijn geheel zal toe gepast blijven, voor wat de lijstenafkon- diging betreft, zoowel voor de algemeens als voor de gemeentekiezers. Waarschijnlijk zal de regeering. binnen eesigen tijd, aaa de Kamer een wetsont werp betreffende de lijstenkoppeling voorstellen. Men weet evenwel nog niet of de bestaande kieswet zal worden ver beterd, ofwel of er een nieuw stelsel zal voorgesteld worden. Zeker is het dat som mige t epalingen uit de tegenwoordige kiesw#t moeten verdwijnen. met REKLAAMSTOET met de geldelijke ondersleuning van het Stadsbestuur. xss 4.QÖQ PRANKÉN PREMIÉN De medewerking van voorname troepen is reeds verzekerd. De Inschrijviogcn tot de deelneming zijn ontvankelijk tot 10 Juni 1928, bij den Heer Secretaris der FeestYperstraat, 2, Poperinghe. De deelnemers aan den Reklaainstoet vallen buiten den wedstrijd. De premiön, voor den Carnavalstoet, worden bij wedstrijd uitge loofd aan de enkelingen, koppels, groepen of wagens. Politieke schetsen, militaire eu godsdienstige kleedingen zijn ten strengste verboden. De feestcommissie kan in geen geval verantwoordelijk gesteld zijn voor gebeurlijke ougevallen. De inwoners worden vriendelijk verzocht dien dag hunne wonin gen te bevlaggen. GEMAK VAN TREINEN EN TRA MS IN ALLE RICHTINGEN 6.Van Bruwaene-J.De F.ynck J. Delbaere-J. Masselus N. Liétaert-Ch. Duponselle F. Blanckaert-Ch. Declercq M. Coutteniar-Ch. Dupont Ds Verkiezingen in Fraskrijk In een mededeeliDg, uitgegeven door let kabinet van den minister president, is medegedeeld, dat deze, du de stembus had gesproken, slechts een geringe wijzi ging in de samenstelling van het ministe rie overwoog en dat hij daarmede zou wachten tot de verschillende politieke groepeD een «definitieve structuur» zou den hebben aangenomen. Zeker is het, dat minister André Fal- ières, die zich bij de herslemming heeft; ;eruggetrokkeo, zijn ontslag aan de heer Poincaré zal moeien aanbieden. Ook wordt er gesproken over het aftreden van minister B kanowski, wiens prestige den laatsten tijd nog al heeft geleden Ondermeer wordt hem verweten de vliegers Costes en Le Brix bij bun ochtom de wereld niet voldoende te heb hen gesteund. Ten slotte is er een gerucht volgens iet welk de beer Albert Sarraut, de mi nister van binneolandscbe zaken,benoemd zou worden tot algemeen goeverneur van Indo Chino. Er zou dan voor den bij uitstek politie- ten post van minister van binnenlaodsche zaken een opvolger moeien worden ge vonden en reads wordt in dit verband de naam van den heer Franklin-Bouillon genoemd. Hij is een der leiders in de ra dicale partij, maareen radicaal, diesteeds de handhaving van de politiek der nation ale eenheid openlijk heeft verdedigd. Doklor Anloon Picard, van Antwerpen, in Juni 1920 bij verstek tot 13 jaar dwang arbeid veroordeeld door de assisen van Brabant en die voortvluchtig was is zich komen gevangen geven. WH.«I Donderdag heeft in de Nationale Bank te Brussel de 72» trekking plaats gehad der leening van de verwoeste gewesten 5 t- h. 1922 De nummers der bovengemelde reek- sea. evenals deze der hierna opgegeven reeksen. zijn uitkeer baar met 300 fr. 32.31166.522 110 466 120.499 143 441 64.726 79.587 115.583 130.853 Msdedeeliagen ?aa bet Stadsbestuur De Dienst van Verzameling der Oor- ogsmunitie in de Verwoeste Gewesten, is thans gevestigd te Brussel, Kunsther- evingslaan, 30, Voorziening der Genie. Nogmaals wordt er herinnerd dat het. met het oog op het vermijden van ODge- ukken, noodzakelijk is kenbaar te maken waar er nog munitie ligt en dient weg genomen te worden. Aan JL ^vierdumspensioengenieters moest er een formulier toegezonden wor den om Pensioecbetaling ten huize aan e vragen. De belanghebbenden, die dergelijk for mulier niet zouden ontvangen hebben, mogen er een komen halen ten stadhuize. De afgeveerdigde van de Regeering zal. van 21 toten met 31 Mei 1928, 17en28de- zer maand uitgezonderd, van 9 tot 12 uur. in bureel 12 van bet Provinciaal Bestuur e Brugge, de candidaten inschrijven die, voor de door da Regeering aangestelde Middenjury, gedurende den eersten zittijd 1928. examen w enschen af te leggen tot het bekomen van een wettelijken acade- miscbea graad. Na 31 Mei 1928 zijn de lijsten bepaald gesloten Schriftelijke aanvragen om inschrijving, zelfs van bet verschuldigde recht verge zeld. worden afgewezen. Inlichtingen omtrent de voorwaarden, inscbrijvingsrecbten, enz. worden door den afgevaardigde verstrekt. Belangheb benden kunnen daaromtrent ook het staats blad van 27 April 1928 raadplegen. Dinsdag is er een hevige brand uitge broken in hetafvalmagazijn van M. Smet in de Carnetstraat. Tengevolge der massa afval van katoen, wol en papier, nam hot vuur eeue schrikwekkende uitbreiding. De pompiers van Uoebaais, per telt foou ter hulpgeroepen, stelden vijf spuiten in werking die stroomen water deed neer storten. Korten tijd Dadien was het on heil overmeesterd. Het magazijn is schier geheel vernield, de balen afval zijn bijna totaal opgebrand. Van twee karaioDS schiet nog slechts een geraamte over. De schade, door verzekering gedekt, wordt op 400.000 frank geraamd. Men veronder stelt dat verhitting der goederen, oorzaak is van den brand. M. Leveque, schoenfabrikant te Bosen- dael bij Duinkerke, kwam met zijn gezin per auto van Kales huiswaarts. Op enkele kilometer van zijn woonst, is de auto uitgeglibberd en tegen een boom nevens de baan gesprongen, tengevolge eeur breuk pan het stuur. Een geneesheer uit de buurt die toeval- ig voorbij kwam, gaf de slachtoffers de noodige zorgen. De voerder bezweek ech ter iets Ja'er. Zijn vrouw, zijn 24-jarige zoon en zijn 20-jarige dochter Marthe waren erg gekwetst, De toestaod van het meisje kwam zorgwekkend voor. Een varkenkoopman van Bourgt s, M Clément Ligier 40 jaar, was oveilen kort nadat hij een purgeermiddpl had g< nemen. Het parket beval de lijkschouw i g en deze wees uit dat de man aan vergif tiging was gestorven. De ontleding van het overschot van het purgeermiddel be wees dat dit een h»vig vergift was. De onderzoeksrechter doet een onderzoek bij den drogist van Vierzon, di^ het pur geermiddel heeft verkocht, n heft en deel der ingewanden van h» l slachtoffer naar Parijs doen zenden voor een nieuw onder zoek. De geoaamden G. Dupont, 50 jaar en zijn zoon Charles, 25 jaar wonend te Fourmies. hadden in de naburige bosschf n een houwitser gevonden. Zij poogden rr den koperen ring van los te slaan. Het tuig ontplofte en de twee mannen werden op de,n slag gedood. De vader werd let terlijk in stukken gereten. Da zoon was de borst ingebeukt. De echtgenoote Bedou, 44 jaar oud, af komstig van Parijs, werd te St. Malo verrast door den stoomtram van Caucale. De vrouw werd de schedel vermorzeld en bleef op den slag dood. De gebroeders Bican, van Valuépols, waren met slecht afgerichte osscd hon veld aan het beploegen. Een hond deed de dieren verschrikken die op hol gingen Marcel Bican poogde de dieren in te toornen, maar hij werd door een der woe dende dieren omgeworpen, vertrappeld en bet mes der ploeg trof en kwetste hem erg aan den buik. De ongelukkige is kort nadien overleden. In eene herberg van Yalencijn waren verscheidene personen op het kegelspel aan het bollen. Een hunner, M. Mercier, moest de kegels recht zetten. Terwijl hij daarmee nog bezig was, slingerde eea andere reeds den kegelbol. M. Mercier kreeg dsn bol op het hoofd ea bleef op den slag dood. - - - a te m Ieder medewerker Het blad staat ter blijft verantwoor- #5^ beschikking' van al delijk voer xijne wie het goed meent bijdragen. A', «et het algeneee Bijdragen in te nut en belang, renden zooveel no- gelijk tegen den Persoonlijkheden Donderdag noen. nemen we nlei STAD POPERINGHE. op Zaterdag 12 Mei 1928 om 6 uur 's avonds in het Stadhuis. 7 Punt. Medsdeeiingen. 1* Prijsk. - Vaarzen zonder tanden 3* Prijsk. - Vaarzen met 4 tot 6 tanden 4« Prijsk. - Malkoaien Lot van 2. en Eenvormigste Lot Melkkoeien 6' Prijsk. - Stieren zonder tanden voor de leden van Gezinnen tellende minstens 4 kinderen beneden de 21 Jaar. Op vertoon van een bijzondere erkenningskaart wordt er vanaf 15 Mei 1928 aan de leden (Ook wanneer ze al leen reizen) van gezinnen tellende min stens 4 ongehuwde kinderen beneden de 21 jaar, 50 verminderen verleend eu 75 vermindering, zoo ze van. 4 lot 10 jaar oud zijn. Na den Stoet zullen er MUZIEKCONCERTEN gegeven worden op hat kiosk der Groote Markt, door verscheidene muzlekan. DE FEESTCOMMISSIE De Onder-Voorzitters, De Eere-Voorzitters, De Voorzitters, Do Schatbewaarders, De Schrijvers, LEDEN J. Bstthsu, A. Cfaeys, Jos. Couttenier, Ad. Crousel, Eug. De Honghère, R. Oewickere, W. Gombert, Osw. Gruwez, N. Lahaye-Coevoet, G. Lebbe, M. Lebbe, Alb. Masschelein, M. Masselus, A. Parejn, P. Quaghebeur, G. Rabau, J. Vanden Bruwaene, D. Van Eecka. Een officieele mededceiing LEENING DER 5 ten honderd 1922 Reeks 124-927 nr 11 wint 250.000 fr. Reekl 185.162 nr. 15 en reeks 185.162 nr. 20 winnen elk 100.000 fr. Oorlogsmunitie Ouderdomspensioenen Belaling ten huize Hooger Onderwijs - Middenjury Inschrijvingen voor den 1" zittijd 1928 Hevige brand te Wattrelos Verkeersongeluk te Duinkerke Doodend purgeermiddel Houwitserzoekers gedood Doodelijk tramongeluk te St. Malo Bij 't ploegen verongelukt Bij het kegelspel gestorven

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1