3? i j iY Maurice FUEM-LSHOUCE Drinkt CHASS Bier c Sportnieuws akker's CACHET AKKER postzegels Kloosterbahem Schoon HANDELSHUIS RadlopostSIS 2100 fr. Beste Inlandsche Wol 9 S! MARKTPRIJZEN. Schoon HANDELSHUIS Dinsdag 15 Mei 1928 Vrijdag 1 Juni 1928 E E N W O O N HUIS Vrijdag 18 Mei 1928 R E N T E N I E R S H UI S Maurice DEVOS,velomaker Groote keus V elos en Molos IN DE SU1IAAK. J. YPERMAN-RECOUR, Jules LEAOIR, velomaker, Alle Mans- en Vrouwsvelos Groote keus van allerhande MEUBELPAPIER IN DE WOLWASSCHERIJ. Alf. WALLIN Vsurnestraat, 73 Poperinghe voor Matrassen rechtstreeks van de schapen en in huis gexcasschen. Yi'nindirden prijs voer Veortverkoopers :($j> Radlo-Lumen f| Do Ontwikkeling van de Luidsprekerstechniek Ver vormingsoor zaken I Zooals reeds in het kort gezegd werd, moet de ideale luidspreker, muziek zoo wel als spraak ia alle nuances en varia leb natuurgetrouw weergeven. Waar dit liet het geval is, moet de oorzaak worden Xje geschreven aan een of andere bron van Ifzuiverheid, hetgeen we aanduiden door ffrvorming Kent men alle vervormings- H>'zaken en de middelen om deze op te ilifen, dan kan de ideale luidspreker fi nstrueerd worden. ■l)e studie van den luidspreker is der- talve terug te brengen tot een studie van /•rvormingsoorzaken De bij luidspre- :«r-reproÖuctie in aanmerking komende 'irvormingsoorzakenzijn te splitsen in 3 ïttegorien tVervormingen tengevolge van de .coustiek van het vertrek, 1: 2) Vervormingen voortvloeiend uit de onstructie van don luidspreker, fcj Vervormingen veroorzaakt door zen dt of ontvanger. Acoustiek liet is een algemeen bekend verschijn- ül dat de klank van een stem afhanke- jk is van den vorm en bekleeding van ai vertrek waarin gesproken wordt, liet ilnschelijk gehoororgaan bezit echter «n seer groot aanpassingsvermogen, zoo- at de vervorming, welke optreed ten- •volge van slechte acoustiek eerst dui- 41 ijk merkbaar wordt in een groote le- igi ruimte b v. een tunnel of wel in Qinmige openbare gebouwen. Dat men dor gosde luidspreker-reproductie met i# acoustiek van het vertrek rekening ajoet honden is «en feit. Een ruimte, wel- weinig demping geeft zal het ontstaan 4 resonauties en echoversohijnsel be vorderen. Een groote demping in het '«rtrek is steeds gunstig voor de geluids- fraliteit. Het is interessant hieromtrent tanige cijfers te leeren kennen. Het is reeds algemeen bekend dat een >p<m raam ia een overigens gesloten ver rek «en zeer groote demping geeft. In- flen de demping van een open venster ■n t na2 als eenheid wordt aangenomen, atorden bij experimenteel onderzoek de negende getallen gevonden. DempiBg van een open raam van 1 m2 [1.000 houten wand (gre- [neo 0,061 gepleisterden wand [(op tengels) 0,034 a glazen wand 0,027 baksteenen muurge- voegd met cement 0.02.1 een auditorium 0,96 ft alleenstaanden man 10,*8 alleenstaande vrouw [0,54 houten stoel 0,0082 ft bekleede stoel 0,28 mm kussen 0,20 Op deze wijze is men er toe gekomen Ie studio 's zwaar te drapeeren het lïijkt echter dat men hierdoor wel eens iln het goede te veel verkrijgt, waardoor het geluid doodsch gaat klinkei. Men ver iorzaakt dan kunstmatig eenige echo 's, flta Iritish Broadcasting Company heeft hiervoor b.v. een speciale echo-kamer Ingericht. Union internationale de Radiophonie de Geneve l| Zooals reeds gemeld, zal de Union In ternatioaale de Radiophonie de Geneve in Wei n wederom een samenkomst hou den ter bespreking vau de golflengtesver- tliog. We kunuan hieraan toevoegen speciale aandacht zal worden gesehon- JkiQ aan de binnengekomen klachten over Ifet zich niet houden aan de toegewezen lol (lengten van verschillende stations. Korte Golfuitzendingen I Wij vernemen dat de uitzendingen op io.2 rasters golflengte» van bet P.G.J.J. Philips station voortaan zullen plaats hebben s' Dinsdags - van 16 tot 20 uren - ge middelde Greenwich tijd s Donderdags van 16 tot 20 uren - gemiddelde Green wich tijd s Vrijdags - van 23 tot 2 uren- gemiddelde Greenwich tijd 's Zaterdags - van 15 tot 18 uren - gemiddelde Green wich tijd. Aspern in dienst van het Vliegverkeer Het station te Aspern (1,5 KW) dat in zijn omgeving den laatsten tijd nogal ont- vangstoringen veroorzaakte, zal voortaan op golflengten werken, die niet voor den radio-omroep zijn gereserveerd doch uit sluitend voor het vliegverkeer, n.l. 900 en 1400 m, terwijl tevens geen muziek meer zal werden uitgezonden. I DépotD. GRUWEZ, Crombeke. ■him <U Jt O, 'mZ t» 0) O 'S L - 4) s> O) if a 8 JS CD C ~a M S. "3 «O a> u «O 3 Zi <L a o O VOETBAL Uitslagen van Zondag laatst Kampioenschap van Belgie Eer e- Af deeling R. C. Mechelen A R A. Gantoise 5-2 R. C. Gent Berchem Sport 5-0 Antwerp F C. Daring Club Brussel 4 4 Beerschot S. C. Anderlecht 5-0 U. S. Gilloise Standard Luik 7-3 Racing Brussel F. C. Brugge 3-1 C. S. Brugge Liersche S. K. 3-2 Klassement der Eere-Afdeeling G. G. V. IS. V. T. P Hedeu Zondag speelt men eenige uit gestelde matchen. DUIVEN Bericht aan de Daivesliefhebbers De duivenliefhebbers worden verwittigd dat zij gehouden zijn, aan het Gemeente bestuur kenbaar te maken 1. Als zij ophouden reisduiven te hou den 2. Als zij de stad verlaten 3. Als zij van huis veranderen, en al dus hun duivenhok van plaats verande ren 4. Wanneer een duivenliefbebber over leden is. moeten zijne opvolgers eene nieuwe toelating aanvragen tot het hou den van reisduiven. Deze bepaiiogen zullen moeten stipt nagevolgd worden, en alle overtreders zullen ingevolge de wetsbepalingen ge straft worden. Alwie een hok voor reisduiven in stand houdt, en daartoe geene persoonlijke toe lating vanwege het Stadsbestuur heeft bekomen, kan zware straffen oploopen voorzien door het strafwetboek. Er mag overgegaan worden tot gerech telijke onderzoeken door de gendarmerie in alle duivenhokken. Duiven maatschappij DE VERBROEDERING MMSM Prijsvincht uit BUE TEDIL (138 Km.) van Zondag 6 Mei 1928 /AMMW 834 duiven los om 7 u. 30 m. 1* duif om 9 u. 33 m. laatste om 9 u. 47 m Snelheid per minuut 1* duif 1111 in. 207 prijzen de 73 eerste 1. THEETEN J. 2. Desender J. 3. Van- houcke A. 4. D Amour M. 3. Vercruysse O. 6. Delbaere J. 7. Delannoy J. 8. On- raedt C. 9. Dewaucker J. 10. DerynckC. 11. Vandenberghe H. 12. Vermeulen, Proven 13. Gerber L. 14. DelaereC. 13. Vandevoorde C. 16. Devos R. 17. Prinsie A. 18. Devos R. 19. Descamps A. 20. CreusII. 21. Dupont G. 22. Huys J. 23. Blondeel A. 24. Vermeulen J. 25. Cambie J. 26. Huyghe O. 27. Verhaeghe J. 28. Goudenhoofd A. 29. Dumeiie M. 30. De- haene Th. 31. Dehetgher A. 32 Ver cruysse O. 33. Battbeu J. 34. Moncarey E. 35. Lava A. 36. Vandevoorde C. 37. Ghyliel V. 38. D'Amour C. 39. Debyser M. 40. Amoz A. 41. Wullepit Pr. 4». Clabau L. 43. Gbytiel V. 44. Labaere M. 45. Delaere C. 46. Lamond J. 47. Hanne- bouw M. 48. Devos A. 49. Desender J. 30. Pittellioen Ch. 31. Delbaere J. 32. Peutevinok M. 53. Vanbruwaene G. 34. Coudron H. 55. Theeten C. 36. Debyser M. 37. Deseader J. 58. Debyser J. 59. Goudenhoofd A. 60. Tillie O. 61. Ver haeghe J. 62. Delauoy J. 63. Huya J. 64. Intervuyst D. 65. Blondeel A. 66 Debyser J. 67. Deheegher A. 68. Devos A. 69 Vanhoucke A. 70. Pinceel M. 71. Decorte M. 72. Creus H. 73. Lava A. 74. Labaere M. 75. Bouthez G. Regulateur gewonnen door Desender J. WIELRIJDEN JUNIORS. Ghesquiere was Zondag 3* in Gent-Meenea, wijl Dhondt 6* kwam in Frankrijk, 'tSchijnt dat hij ziek is en rust van doen heeft. ONAFHANKELIJKER Antwerpen- Namen en terug was ons niet voorspoe dig. VANCAYSEELE viel zonder tuben op 25 km. der aankomst, wanneer hij in den hoofdgroep zat. VIAENE zat met een beestje in een café en samen trokken ze naar Antwerpen. 's Anderendaags was Daniel 9* te Ho boken, en met Louis Mertens de twee eenigste renners uit Antwerpen-Namen die den koers uitdeden. Donderdag zitten ze in de Ronde van Vlaanderen. Vaste Kontrool op de Markt Bericht aan de liefhebbers. KEIKOP. DE 34* BORDEAUX-PARIJS 595 km. voor Beroepsrenners Zaterdag avend om 6 u. 30 m. werd het vertrek gegeven aan de 14 renners die zich hadden aangeboden voor het be twisten van dezen reuzenkoers. De groote strijd giDg vooral tusschen Automoto (Ronsse Vanslembroeck) en Louvet (Mar tin - Deibeeque - Verscheuren) ten slotte moest gansch de ploeg van Automoto opgeven. Slechts 4 rijders eindigden de koers. De uitslag 1. HECTOR MARTIN (B) op Louvet, in 21 u. 20 m. (gem. 27 km. 890 per uur). 2. Maurice Dewaele (B) in 21 u. 30 m. 3. Neuhard (Fr.) in 21 u. 43 m. 4. Antoine Magne (Fr.) in 21 u. 53 m. Al de andere rijders gaven op. Antwerpen-Namen-Antwerpen 228 km. voor Onafhankelijken Zondag werd deze belangrijke baan- koers voor Onafhankelijken hard betwist Om 10 u. 45 m. werd het vertrek gege ven aan 43 rijders. Onze stadsgenoot Vancayseele was ongelukkig en moest opgeven. De uitslag 1. ROELEN, in 6u. 46 ra. 2. Joly, ia 7 u. 03 m. 3. Van Rysselberghe 4. Vandenbrouck 5. Hombrouckx 6. Wauters 7. Dekeersebieter 8. Mottard 9. Verhelst10. Van Grootenbruele. Groote Meiprijs te Hoboken 150 kra. voor Onafhankelijken Maandag werd dezen koers hardnek kig betwist te Hoboken. Om 1 uur werd het vertrek gegeven aan 24 renners Onze stadsgenoot Vancayseele kwam toe met den hoofdgroep. De uitslag 1LONCKE 2. Dyzers 3. Seynaeve 4. Dewit5. Demeyer 6. Desmedt7 Soetewey 8. Van Hasselt 9. Yancay seeie 10. Mertens, allen wiel in wiel. M—WWiHI' Till 1 ri "TT» DE RONDE VAN BELGIE ia 4 ritten voor Beroepsrer.nêrs Woensdag begon de Ronde van Belgie voor Beroepsreuners. Er zijn 53 deel nemers 1 Rit Brussel-Luik (264 km) 1. VAN HEVEL Jl'LES in8 u. 22 ta.ois. 2 Deibeeque Julien, in 8 u. 22 m. 33 s. 3. Macar Alexis in 8 u. 33 m. 44 s. 4. Matton Leopold in 8 u. 35 m. 47 s 5. Vermandei René in 8 u. 39 m. 37 s 2 Rit Luik-Luxemburg (250 km) 1. VERHAEGHEN Pé iD 8 u. 51 m. 25 s. 2. Van Hevel Jules in 8 u. 52 m. 15 s. 3. Deibeeque Julien in 8 u. 52 m. 18 s 4. Vermandei René in 8 u. 52 m. 18 s. 3. Macar Alexis in in 8 u. 52 m. 18 s VOORLOOPIG KLASSEMENT u. m. s 1. VAN HEVEL JULES 17 14 46 2. Deibeeque Julien 17 14 48 3. Macar Alexis 17 26 03 4. Vermandel René 17 32 20 5. Louesse Désiré 17 39 44 6. Maes Alexander 17 43 44 7. Geldhof Maurice 17 47 05 8. Hendriekx Jules 17 54 12 9. Verhaegen Pc 17 59 38 10. Van Impe Remi 18 05 22 WAT ZIJ NOG MOETEN AFTRAPPEN 12 Mei: Luxemburg-Namen (240 km.) 13 MeiNamen Brussel (300 km.) Studie vaa deu Notaris BOUCQUEY te Poperinghe UIT TER HAND TE KOOPEN. gelegen Ie POPERINGHE, Casselstraat 72, met 1 are 50 ca grond, bewoond door den verkooper Camiile VANDEVOORDE, bij vertrek Handslag mei de geldtelling Studie van den.Notaris CASSIERS te Poperinghe. tHHHH om 3 uren zeer stipt namiddag, te Pope ringhe in de Bruggestraat ter herberg "In den Transvaal», gehouden door M. Julien Lermyte. Openbare Verkooping ven BEIS WOONHUIS met 65 ca. onder grond van gebouwen en koer staande en gelegen te POPE RINGHE in de Boomgaardgtraat, bekend bij kadaster sektie F, n. 830g, zijnde t Sterfhuis van M. Jean Bartier. Handslag met de geldtelling. Voor 't bezichtigen van het huis, zich te wenden bij M. Camiile Boudry, Boom gaardstraat te Poperioghe. om 3 uren zeer stipt namiddag te Pope ringhe op de Groote Markt, ter herberg «Den Ouden Haan gehouden door M. Valere Dothoit-Goussey. Openbare Verkooping van ten dienst# vaa herberg *ïn den Anker» met 1 a. 14 ca. onder bebouwden grond en koer gelegen te POPERINGHE in de HONDStraat. Bewoond doorJw. Yictorine De Gruyütr zonder schrift mits 30 frank te maande boven de lasten. (in eene zitting) A. Om 2 uur stipt namiddag. In de gehoorzaal vaa het Vredegerecht op het Stadhuis, Groote Markt te Pope ringhe, verkoopiBg van Stad POPERINGHE, Trommelaarstriat WOONHUIS met afhangen met 1 a. 08 ca. grond en cour, palende noord het Trommelaarstraatje, oost M. Jules Haus- pie, zuid M. Henri Quaghebeur en west Mme Massehelein-Carton. Bewoond door de medaverkeopers de echtgenooten Bruynooghe-Geldhof. Sterfhuis van Vrouw Octavie BAILLEUL. B. om 3 uur namiddag, ter zelfder plaats. GEMEENTE POPERINGHE Steenweg naar Westouter. Koop 1 WOONHUIS met 10 a. 13 ca. grond. Laatst bewoond door Vrouw Weduwe Fleurbaay, nu onbewoond. Koop 2 Aanhoudend WOONHUIS, met 11 a. 43 ea. grond en land. Gebruik Woonhuis Koop 2 met d'erve van Koopen 1 en 2 gebruikt, het Woon huis aan 20 fr. te maande en het land aan 210 fr. bij jare tot 1 October aan staande, al door M. Cyrille Dezegher. GEMEENTE ELVERDINGHE Koop 3 WOONHUIS met 23 a. land langst de omloopstraat,sectie B, nummers 668, 668e/2 en 668J/2. Koop 4 25 a70 ca. ZAAILAND, seclie B. nummer 666. Gebruikt door Honoré Vandaele, voor 3-6 of 9 jaren ingegaan 1 October 1922 aan 325 fr. bij jare, boven de lasten. U,T TER HAND TE KOOPEN. en afhangelijkheden gelegen te POPERINGHE, Gasthuisstraat met inrijdende Poort, gevende in de Priesterstraat. Gaz en Electrische verlichting Handslag roet 15 Juli aanstaande Bewoond door M. Gaston Feys-Billiau Voor alle inlichlingrn zich te begeven bij voornoemden Notaris, of bij M. G. FEYS-BILLIAU voornoemd. Studie van den Notaris Victor PIE TERS te Rening he Woensdag 23 iMei 1928 om 2 ure namiddag te RENINGHE ter herberg «Den Hemel» 2 Ha. 42 a. 82 ca. ZAAILAND Ie RENINGHE, bekend bij kadaster wijk D, nummer 183a., gelegen dicht bij de plaats en den gravier naar Woesten op dewelken het zijDen uitweg heeft. Verdeeld in 5 koopen Gebruikt door Camiile HERSOEN. Recht van samenvoeging. 1)2 o)o Instelpremie Zie plakbrieven. Kortrijk Rouss»!«ri Popertng* S O M M E HOEVE ls,# orde te KOOPEN en OVER TE NEMEN van 192 Ha., waarvan helft eigendom land voor suikerbeeten, gelegen bij sui kerfabriek, buitengewone gebouwen.zeer belangrijk te betwisten met 2.000.000 en 1.200.000 komptant, en talrijke ande re hoeven, waaronder 22 ha. - 35 ha. - 42 ha. - 60 ha. - 135 ha. - 169 ha. enz. Zich wenden NAESSENS, 23, rue Sire- Firmin-LerouA, AMIENS. UIT TER HAND TE KOOP met verdiep en stallingen gansch vernieuwd, me! bof cd fruitboo- men. bijzonderen uitgang, groot 8 a. 50 ca. Gelegen in de Bruggestraat POPERIN GHE. bewoond door den verkooper Ecile Schmidt. Hoofdpijn, tandpijn, rheu- matische- en zenuwpijn, kortom pijn in algemeenen zin, wordt krachtdadig bestreden door een Wisselkoer* Londen 34.95 Amsterdam 288 92 Parijs 28.18 Genève 138.75 New-York 7.15 Italië 37.73 Berl. (gm) 171.34 Weeu.(milj) 100.70 QANSCH KOMPLEET in luxe eiken meubelkast, gevende al de bijzonderste europeesche uitzendstatiODS luidspreker, op 3 en 4 lampen. Deze post wordt verkocht, gansch vol ledig, met luidspreker Jhora batterij 80 en 4 volt Tudorvier Philip\tsm- pen en plaatsing van antennevoor den prijs van 2100 fr., 1 jaar gewaarborgd. Deze post is alle dagen zichtbaar in werking ten mijnen huize. CHARLES DECLERCQ, Bertenplaats, 13, Poperinghe. Posten van alle modellen en merken op aanvraag. Laden van batterijen en accus. Allerhande toebehoorten (losse stukken) voor Radio-lielhebbers. Ondernexning van alle electrische inrichtingen. Lustrerie. Yperstraat, 9, POPERINGHE. Opvolger van Florent LEMAHIEl. Ihe Bercley2 he Raleigh, Maac, The MarshalGouden Hand KINDER-vélos OCCASlE-vélos AGENTSCHAP Velos en motos F. N. De vélos worden in huis zelf gemaakt en met 2 jaar waarborg geleverd. Alle herstellingen voorden aanvaard. Oud Huis van Vertrouvoen. Met het Winterseizoen, zal ik nogmaals een overgroote keus van de eigenaardig ste Manstoffen ter beschikking mijner ge achte klienten hebben. Mijne Vrouwstoffen, Tricotine, Char- melaine rayé, épinglé, Cóte cbeval, bij zondere nieuwigheid blijven steeds hunne goede hoedanigbied behouden. Mans- Vrouw- en Kinderkóstumen, Pardessus en Capuchons steeds gereed in magazijn. Specialiteit van sterke werkkleederen, gemaakt en op maat. IMPERMÉABLES Spoedige Bediening - Genadige Prijzen. Meester-Kleermaker Casselstraat, POPERINGHE. alsook OCCASIE VELOS aan toordeelige prijzen. Alle herstellingen worden spoedig ge daan. Alle Velos worden bij mij gemaakt en zijn Twee Jaar gewaarborgd. Toiles cirées, Linoleums, Alle slach van Matten,Gordijnen,Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flocon, Crin,Wolie Rouwbehangpsels, Maken van Rouwkapellen §3 Vroordee!ig® Prijzen Q Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. a a h. e i. Beerschot A.C. 25 22 1 2 81 26 46 i Standard CL. 25 16 6 3 85 55 35 3. CS Brugge 25 15 8 2 66 55 32 i. Berchem Sport 25 12 11 2 48 44 26 5. Antwerp F C. 25 9 10 5 52 59 24 6. Liersohe S.K. 25 11 12 2 47 54 24 7. A A. Gantoise 25 10 12 3 57 57 23 8. Racing Gent 24 10 11 3 48 51 23 9. Un St. Oilloise 25 10 12 3 46 52 23 10. Daring Brussel 25 8 12 5 43 57 21 11. Rac. Mechelen 25 9 14 2 58 64 20 11. F C. Brugge 24 8 12 4 39 53 20 13. Racing Brussel 24 7 12 5 48 57 19 14. S.C Anderlecht 24 4 18 2 44 77 10 Speen leder lijder kent»den ondragelijken Jeuk en folterende, ondragelijke pijn, niet ieder echter kent de weldadige geneeskracht van den be roemden Akker's KloosterbaJsem, het uitmun tend middel tegen speen, dat onmiddellijk ver lichting en spoedige genezing geeft. Koopt nog hctjpn den beproefden Akker s Kloosterbalsera. Alle Apotheken. Tuben van fir. 7.50 en fr. 15.- WAREN 7 Mei 8 Mei 11 Mei Tarwe de 100 kil. 185 185 200 Rogge id. 180 192 190 Haver ië. 199 •17 180 Witte Booneu id. 215 Lijnzaad id. 230 240 Strooi id. 28 33 Hooi id. 60 80 Aardappelen id. 50 65 53 Boter de kilo 24. 25 00 24.00 Eieren bet stuk 0.72 0.73 0.72 Hoppe (50 kil.) 492ö Hoppe (50 kil.) 1027 300 INSTEL van In alle apotheken. Eén cachet ofr.6o, 6 cachetten 3 fr.5o Zelfde feWieiten AKKER"» Abdijsiroop De wisselkoers is gerekend in Belgas, om hel bedrag in franken te hebben, vermenigvuldigd dan het getal Belgas door 6. Yperstraat, 23, POPERINGHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 3