Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. STAATSMIDDELBARE SCHOOL, POPERINGHE Ontruiming van het Rijnland FONDSENBANK fi. V. ACHTSTE JAAR Y 38 '2d centiemen het nummer ZONDAG 16 SEPTEMBER 19-28. GJupontaZc^n öoitenland Bureelgerief Gebr. DUPONT Vermindering van Straf Drinkt "MAS-CAR bier" Prachtpapier horlogerij Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van iü doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope rlnghe. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 12.00 tr. buiten stad, met de post 15.00 fr. Frankrijk25.00 Ir. Amerika 30.00 fr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. UiTGEviRs-EitiKNAARs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHKCX&JtKXNINa N' 48459 - Tel. 180 Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen aut en belang. a 3 a a a a a a a a a ir. de regel, fr. Aankondigingen Op 1* en V bladzijde 0.60 Op 3* en 4* 0.50 met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 Ir. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudsmeden Juweelhande) Monters Lip Roskopff - Patent Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN iBfitad.ZliTef.mckt! PABRUREN in Goud, Diamant. 4»> Yperstraat, Poperinghe 1 HEROPENING DER KCflSSEN op Maandag 17 September aanstaande OUDERS Zendt uwe kinderen naar de Middelbare School, waar hun een grondig onderwijs in alle vakken gegeven wordt, door leermeesters met bijzonder diplomas. De godsdienstlessen worden er onderwezen door Eerw. Heer De Jaegher. Fr&usch wordt er beter aangeleerd dan in vele scholen, waar sommige onder wijzers of professors zich met het fransch niet genoegzaam bezighouden, orn een of aidere reden. Daetylo en andere nuttige kennissen worden er practisch onderwezen, getuige daarvan de schitterende uitslagen in de wedstrijden en de plaatsen bekomen in handelsbureelen en openbare besturen door de jongelingen komende uit de Middel bare School. Daarbij het onderwijs is er omtrent voor iedereen kosteloos. Een groep voorstaander* der school. De stand van den Wereldoogst rilia de 8rooUle di"00il i5 ber,ikt-,Uv,r Goede Vooruitzichten Het soo juist verschenen statistisch maandschrift van het Internationaal Land bouw-Instituut te Rome geeft ongeveer een juiste schatting van den aanstaanden graanoogst. Van den gezamenlijken graanoogst van Rusland heeft men hoogere verwachtin gen dan in 1927. Voor tarwe en rogge is de bebouwde oppervlakte beduidend klei ner dan verleden jaar, en de stand hier van is in de belangrijke voortbrengings- gibieden niet erg gunstig. De bebouwde oppervlakte Yan gerst, baver, maïs en andere graansoorten is icbter grooter dan verleden jaar, zoodat men kan aannemen, dat de voortbreDgiog- vermeerdering zich tot deze soorten zal beperken. In het algemeen verwacht men, dat Rusland dit jaar nauwelijks brood graan zal kunnen uitvoeren. Ook geduren de de laatste campagne heeft Rusland weiaig graan uitgevoerd terwijl het den laalsten tijd zelfs als kooper op de we reldmarkt is opgetreden. Graanvoortbrenging in Europa (in miljoenen K.G.) tarwe rogge gerst haver 20.152 3.984 6.360 5 892 3.750 5.755 5.489 5.838 5.590 landengroep, van de geza- 1928 1927 18.580 Gemiddelde 1922-26 17 622 3.758 De getallen omvatten de die het vorige jaar 60 pat. manlijke roggevoortbreBging (behalve Rusland), 40 pet. van de geratvoortbren- ging en 20 pet. van de havervoortbren- ging geleverd heeft. Bovendien bevat de tabal voornamelijk de uitslagen van die landen, waar de oogstuitslagen gunstiger waren. Naar den zaadstand in de overi ge landen te oordeelen verwacht men, dat de totale graan voortbrenging in Euro pa ongeveer even groot zal zijn als in 1927, misschien voor tarwe iets hooger en voor de andere graansoorten iets la ger De kwaliteit van het graas is thans in het algemeen vrij wat beter dan ver leden jaar. In 't voortbrengingsgebied van Noord- Amerika (Vereenigde Staten en Canada) was de weersgesteldheid in Juli zeer gunstig. In de Vereeaigde Staten geven toedoende de schattingen van den ko menden oogst tot begin Augustus een aanzienlijke verbetering te zien tegeno ver de schattingen van de vorige maand. Terwijl men begin Juli nog een oogstver- EunderiBg voor tarwe van ongeveer twee miljeen ton tegenorer het vorige jaar op gaf, zijn de laatste schattingen ongeveer 500.000 ton grooter dan de oogst van 1927. De oogst van gerst en haver is grooter dan dien van verleden jaar, d# roggeoogst minder. Voor Canada kunnen wij voor tarwe rekenen op een hoogere opbrengst. De totals voortbreDgst van tarwe is voor '-aaada en de Vereenigde Staten waar- •«hijnlijk de grootste sinds 1915. Voor gerat is d# oogst in Noerd-Ame- overlreft de gemiddelde voortbrengst van de laatste vijf jaren De roggeoost is beneden het gemiddelde van de laatste vijf jaren. Tarwevoortbrengst van Noord-Amerika (in miljoenen K.G.) Canada Ver. Stat. Samen 1925 10 800 18.400 29.200 1926 11.100 22 600 33.700 1927 12.000 23.700 35 700 1928 24 500 De definitieve uitslag voor tarwe uit Britsch Indië is bepaald onguslig en blijft nog onder de laatste schattingen, daar door de Shirocco belangrijke schade is toegebraoht. Niettemin blijft de opbrengst van tarwe en gerst nog boven het gemid delde van de laatste vijfjaar. In Argentinië is de bebouwde opper vlakte voor tarwe 2 000.000 Ha. toege nomen, vergeleken bij 1927 voor de andere graansoorten is zij onveranderd De zaadstand in Argentinië is zeer gun stig. Ook in Australië zal de bebouwde oppervlakte voor tarwe grooter worden. Brwïïmrim»wi rïiir-nmi. Lees aandachtig op tweede bladzijde onze wekelijksche beurskronijk. Kond des dood van Bankier Lcewenstaia De dokters Paul en Kohn Abrest. wets- geneesbeeren, zonden aan het parket van Boulogne-a-Zee het verslag hunner be vindingen over het geval Lcpwenstein. Het eerste gedeelte van dit verslag stelt vast dat men zich wel degelijk bevindt tegenover het lijk van den Belgischen bankier. Al de vastgestelde verwondingen sprui ten voort uit een val van een groote hoogte Eenige ais die van den lever, het hart en het pericardium zijn in dit opzicht karak teristiek. Op het oogenblik dat bij in hel water viel bestond het bloedvloeien nog, daarvan getuigen de blauwe plekken aan lever en rechtervoet. De lexicologisch® ontleding der inge wanden sluit elke hypothesis van vergif tiging uit. Anderzijds sluit de afwezigheid van alle sporen van geweld, de veron derstelling uit eener misdadige neerwer- ping. De dood is dus het gevolg van een val. Zoo bewezen wordt dat de h. L<ewen- stein vrijwillig de deur van het vliegtuig openen kon. verzet zich niets tegen de veronderstelling van zelfmoord. Het on- denoek wees uit dat de b. LoBwenstsin blootgesteld was aan psychische en cere brale stoornissen. Mogelijk is het dat door zulke gewaarwordingen overvallen, hij zwaar tegen de deur viel en in het ruim geworpen werd. De bloedvloeiiBg aan den rechterschouder schijnt zulks te bevestigen. De hoeveelheid alcool in het lichaam gevonden, was zeer gering, dat de hypo thesis, van dronken toestand op bet oogenblik van bet ongeluk moet uitge sloten worden. De correspondent van de Chicago Tribune te Geneva meldt uit betrouw bare bron te hebben vernomen, dat de Duitscbe Rijkskanselier definitieve voor Duitsche tegenprestaties voor eene vroe gere ontruiming van het Rijnland heeft gedaan. Zij zouden volgeos den corre spondent betrekking hebben op de mobi liteering der spoorwegobligaties. Behalve de ontruiming zoude Rijkskanselier heb ben voorgesteld de in het Sa&rgebied volgens het Verdrag van Versailles te houden volksstemming niet te doen ge schieden. Intusschen spreekt de Berlijnsche pers over een memorandum dat vanwege de Duitsche pers zou uitgegaan zijn in zake de ontruiming van het Rijnland. De bewering, zegt Wolf, is onjuist. Er bestast geen Duitsche nota van dien aard Zij zou trouwens niet beantwoorden aan de gesprekken die gaan gevoerd worden, gesprekken die den grond van het vraag stuk zullen daarstellen. De h. Briand gaal zich in dit opzioht in betrekking stellen met de vertegen woordigers der andere mogendheden op de vergadering aanwezig en die belang bij het geval hebben. Oorlogsschade, Oorlogsschulden Men weet dat de Fransche én de Duit scbe afgevaardigden te Geneve eene voor bereidende bespreking hebben gevoerd over de vervroegde ontruiming van het Rijnland. Te Berlijn zou men niet erg ingenomen zijn met de wending, welke deze eerste bespreking aan het vraagstuk zou geven. Ds ontruiming van het Rijn land zou nauw verbonden zijn met twee andere kwesties, welker oplossing bij zonder de geallieerden aanbelangt,name lijk de Duitsche herstelling der oorlogs schade en de intergeallieerde schulden. Bij dit verband van vraagstukken zijn dus rechtstreeks verbonden de geallieerden Duitschland en Amerika. De geallieerden hopen dat Amerika van houding zal wil len veranderen op de kwestie der schul den en dat Duitschland zijn goeden wil zal bewijzen met eene krachtinspanning te doen voor de afbetaling der herslellin- gen. Te Berlijn wil men van eene dergelijke verbandopiossiDg der drie kwesties niet weten. De Duitsche pers zegt dat de hou ding der Duitsche afgevaardigden bepaald is geworden door den ministerraad en dat er aan deze houding niets mag ver anderd worden, noch door het Kellogg- verdrag, noch door de onderhandelingen te Parijs, noch door de besprekingen te Geneve. De Duitscbe regeering eisebt de alge heel® ontruiming van het Rijnland, en zulks zonder eenigerlei toegeving of ver goeding. Moesten de Duitschers slechts de ontruiming van een gedaelte van Rijn land bekomen, dan zouden zij zulks niet beschouwen als een diplomatieke aan winst. En de Duitschers voegen erbij: «Kan Frankrijk erin gelukken door de ontruiming van Rijnland eene oplossing der schulden kwestie te bekomen, dan zal zulks een goed maaoeuver zijo, doch Duitschland heeft daar niets mee te ma ken en zal zijne houding in geenen deele wijzigen Daaruit blijkt dus dat Duitschland eer der esne moedwillige houding aanneemt, dan eene verzoeniogsoplossiog ca ta streven. Het Reich zou dus op de ontrui ming staan zooals op een recht. Zou men dan van geallieerds zijde niet beter doen Duitschlasd eenvoudig te verwijzen naar het Vredesverdrag en naar de Dawes- overeenkomst van Londen. t is te zeggen dat de bezetting eerst na vijftien jsar sa' ophouden, indien Duits bland al zijne herstslplichten naleeft. Ds geallieerden heb*ben dus het door de traktaten vastge legde recht eerst in 1933 de ontruiming van het Rijnland te onderzoeken. Zij zou den dit aan de Duitschers kunnen voor houden, indien deze voortgaan met moed willig eene gunst op te eischen, waarop zij volstrekt geen aanspraak mogen ma ken. Het is voor hen ongepast in deze kwestie van «rechten» te spreken waar zij enkel plichten» te vervuilen hebben. Voor al WINDEIEREN Hennen leggen soins windeieren of ei eren zonder schaal, slechts door een vlies omgeven. Dit doet zich vooral voor bij jonge kippen. De oorzaken, dat er zich geen schaal vormt, zijn velschillend. In hoofdzaak kan een te sterk voèder der leghoenders, waardoor ze te vet worden, er aanleiding toe geven De on dervinding heeft reeds geleerd, dat te vet te dieren dunschalige eiers leggen, of ge heel zonder schaal. Maar al te dikwijls doet 't geval zich voor dat zij in t geheel geen eiers meer geven. Eene tweede oorzaak treft men aan in 't gemis in 't voeder van schaal vormende of van kalkhoudende stoffen, welke de hoenders volslrekl noodig hebben. Vosral geschied zulks bij dieren, die in een enge ruimte zijn opgesloten. Eindelijk kan nog ontsteking van den eierleider als tijdelijke oorzaak van het ontstaan van schaallooze eiers worden beschouwd. Voegen wij hier nog bij dat familieleed, lichaamszwakte en zware ziekten even eens aanleiding geven tot het leggen van windeieren. En nu de vraag hoe kan men in dat alles verhelpen f Bij te vet geworden dieren zal men minder ruim voeden, of een andere voe dingswijze volgen, om alzoo het verma geren te bewerken. Vooral zal men zich volstrekt onthouden van vet aanzettend voedsel, als b v. maïs. Denkt men er niet toe te komen het kwaad op korten lijd te verhelpen, dan valt er Diets anders te doen dt windeierlegslers te slachten. De tweede oorzaak kan slechts verhol pen worden door een rationeele kalkrijke voediDg. daar de eierschaal hoofdzakelijk uit koolzure kalk bestaat. Daarom geeft men met voordeel fijngemaakte eierscba len en schelpen, muurkalk, krijt of andere kalkhoudende stoffen. Toevoeging aao het week voeder van fosfoorzure kalk of van wal beendermeel verdient mede aan beveling Wat de eigenlijke ontsteking van den eierleider betreft, daar moet men met ge duld de genezing van afwachten. Doch men doel maar best de hen te slachten. Ds vierde oorzaak kan slechts door eene ruime en goede krachtgevende voe dering doelmatig tegengewerkt worden LEENING DER 5 ten honderd 1922 TREKKING VAN 10 SEPTEMBER Maandag morgen om 10 uur heeft in de Nationale Bank te Brussel de 76* trekking plaats gehad der Leening 5 H 1922 der Verwoeste G vesten De uitslag is Het lot van 500.000 fr is gewon door serie 188.344 n. 16. nen 7 en elk 13 een der lot serie van De nummers 83.181 winnen 100.000 fr. De andere du romers van de opgegeven series alsook al de nummers van serie 12,196 zijo uitbetaalbaar met 300 fr. uwe Plaatsingen, Geld- en Beursverrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot de Hoofdzetel Bijbanken BRUSSEL, 84, Wetstr. GENT, Kalanderberg Maat. Zetel Kortruk, 4, Lange Steenslra&t YPER, Groote Markt,9, tel. 304 en 334. Verhuring van Brandkoffers Antwerpen, St. Marlensstraat, 2. Bijkaotooren Brugge, lseghem, Komen, POPERINGHE, Yperstraat, 5, tel. 62 (Verhuring van Brandkoffers) Thieit, Waasten, Wervick, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-VIaanderen 1 5 daagsche rekeningen 4.50% Zicht. Zichtrekeningen 3% bruto Spaarboekjes 5% brnto Kasbons rente op voorhand betaalbaar. Op naam of aan drager 3 maand 4.00% vrij van lasten. 0 4.50% 1 jaar 5.00% Obligatien op 5 en 10 jaar op naam of aan drager 6% vrij van lasten. Rente betaalbaar bij zesmaandelijksche koepons. Wissels - Beursorders - Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koe pons - Vernieuwing en Terugbetaling van alle Obligatien - Titels, enz. Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. ZEKERHEID VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING. 1. Ter gelegenheid van zijn reis door Congo beeft de Koning bij Koninklijk Be- Doodelijke val sluit van 4 September een vermindering) 1° de spinnerij Farent, te Lanooy, wa- van straf toegestaan aan de veroordeel- ren eeD,8e werklieden bezig een kabel te den in onze kolonie. De straffen, uitge-i sP&nnen vt>or de lift, op eene hoogte van sproken door de CoDgoieesche rechtban-; '2 m. I mekaoieker Emile Lallart, werd ken, en die niet hooger zijn dan zes!Tne®8e^r0^'t®0 door het tegenwicht maanden gevangenis of 1000 frank boet, worden verminderd met een maand of met 100 frank. Deze maatregel is even eens van toepassing op de nieuwe bezit tingen van Ruanda-Urundi. Dezelfde ver mindering wordt toegestaan op de straf fen, die reeds vroeger door genadeverlee- oiog verlaagd werdeD. TM?**3?* POSTZtÜtlS 'OorvtrmmelMr, Provinciebestuur West-Vlaanderen Liergang toop Siblisthscansses. De Provinciale Commissie voor Ver standelijke Volksopleiding denkt eerlaeg in samenwerking met het Staatsbe stuur en indien de uitslag van het onder zoek bevredigend is een eersten leei* gang voor bibliothecarissen.gevolgd door examen met afgifte van diploma, in te richten. De le«sen zullen gegeven worden te Kortrijk op naderhand te bepalen degen en uren. Na Kortrijk zullen andere ge westen aao de beurt komen. Oproep wordt gedaan tot alle bibliothecarissen, speciaal tot de hnlpbibliotecarissen, de niet gedi plomeerde. de ouderwijzers, bestuurders van wer 'ieaorganisalies en hoerengil den, gemeenteraadsleden, enz. Wie meerdere inlichtingen verlangt, schrijve aanstonds naar boogervermelde Commissie, Provinciaal Bestuur. Brugge. Medegedeeld en plofte op de steenen. De ongelukkige werd de borstkas en den lever verpletterd en is kort nadien gestorven. Het slaobt- offer was slechts 29 jaar oud, gehuwd en vader van een kind. Doodgepletterd. De mijnwerker Arthur Burian, 27 jaar oud, arbeidende in den put nr 13 te Lens, werd getroffen door een zware steen, los gegaan van het gewelf. De ongelukkige, de borstkas verpletterd, bleef ter plaatse dood. Doorboord door een dissel De biervoerder Joz. Midoux, van La- .ocgueville, wilde den dissel van.zijn kamion, die zich op een eDg voetpad be vond maoceuvreerec. De paarden gingen dots vooruit, en de ongelukkige, tegen den muor gedrongen werd letterlijk door den dissel doorboord. Zijn makker, die op den bok was gezeten, trok met de eizeelen om de paarden te doen achter uitgaan De dieren sfeigerden en hieven met den dissel het lijk van den armen man mee op. Uit schrik voor het gerecht Te Bregnier Cordon was een schaap herder aangerand gew eest door een Jon gen karei, wiens persoonsbeschrijving hij aan de gendarmen opgaf. Een jongeling van St. GeDix-Guicrs werd aangehouden, daar zijne persoonsbeschrijving met dez^ overeen kwam. De jongeling. 24 jaar, be boerende tot eene deftige familie, volgde de gendarmen. Aan de Rbóoe rukte hij zich los en sprong in het water. Zijn lijk werd door ds strooming meegevoerd. GAZET VAN ALLERHANDE (bij de Post r a a a a a r medewerker Ieder blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen ia te zenden zooveel mo gelijk tegen den noen. Persoonlijkheden nemen we niet op. in 111 iwpwaii i uw Cbij de Post) fe*. i Alverlnghem G. Yandewtghe, Gera. Sekretaris. Bereren a]Ys«r O. Desmytter, Gem. Bediend*. Brielen J. David, geineentesekretaris Crorubeke C. ptvae, gemeenteontvanger Dkkekusrh J. Deeoninck. onderwijier. Blverdinghe J. Bultheel, meetkundige Gheluvclt A. Bevis, gemeentesekretaris Hollebeke A. Breyne, ge neentesekrelaris Kemmcl Bené Joye, handelaar Lorre Louis Dousy, gemeentenekretaris Loo V. Camerlynck, gemeenteontvanger Meessen L. Lemaire, Westnieuwkerke Moorslede Jos. Vaneoillie, bandelaar Ooslvleteren B. Smis, gemeenlesekrataris Poelcapelle J. Dehaene, gemeentesekrotaris Ploegstrert L.-Lemaire, Westnieuwkerke Pollinehove H. Anseeuw, gerueentebediende Proven E. Delava, rentenier Beningbe A. Wullejiit, gemeenteontvanger BeninghelstFI. Camerlynrk, gein. sekretaris Stavele P. Franehoo, hooMouderwijter Waesten P. Parmentier, Yperstraat Westoutre A.DeHercq, Piaats WestvletereD M. Yanlierde. beheerder Woesten P. Bamelis, Schepen Wulverghetn L. Ileughebacrl, gem. sekretaris Wulveringhem Jul. Ceulenaere, gem. eekretaris Wytschaete We Founder, Plaats. Zonnebcke Lucieu Debat, gerueentesekretaria v Un kureêU deaer.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1