FONDSENBANK fj V. ACHTSTE JAAR 39 25 centiemen hei nummer ZONDAG 23 SEPTEMBER 1928 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Drinkt CHASS Hier Goitcnlanö Gebr. DUPONT Militaire Aanwerving G.DuponU2««fr KIEZERSLIJSTEN voor d« Al trommelend door Belgie Bureelgerief Pracht pa pier Horloger.j Duitschland s Antwoord aan M. Briand Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van io doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 (bij de Pest) Pope ring he. Abonnementen jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met do post Frankrijk Amerika 42.06 tr. 15.00 fr. 25.00 tr. 30.00 fr Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels ioorden geweigerd. a* K a r a: S Unars Gebroeders DUPONT Yperstreat, 2, POPERINGHE. P osrease t K i w era N* De Belgische Minister van Bianenland- sche Zaken heeft de Kamer verzocht hare goedkeuring te verleenen aan de overeen komst, den 12 September 1. 1. tusachen België en Frankrijk gesloten tot het rege len van de betwistingen ia zake militaire aanwerving, daar op IGN'ovember a. s. de overeenkomst van 30 Juli 1891, die door Frankrijk opgezegd is, vervallen zal De nieuwe Overeenkomst bevat de vol gende bepalingen Worden niet op de lijsten der Belgische militaire recruteering vóór den vollen leeftijd van twoe-en-twintig jaren inge schreven, tenzij zij het vragen, de perso nen, die in Frankrijk van een Belgischen vader geboren zijn en tegenover de Bel gische wet do Belgische nationaliteit bezittende, tegenover de Fransche wet hetzij Franschman zijn met recht op ver zaking, hetzij de Fransche nationaliteit bij verklaring af van rechtswege, kunnoa verkrijgen. Worden niet op de lijsten der Fransche militaire recruteering vóór den vollen leeftijd van twee-en-twintig jaren ings- sohreven, tenzij zij het vragen 1;de personen, die in België van een Franschman geboren zijn en de Belgische nationaliteit per optie kunnen verkrijgen; 2) tenware zij aan de Belgische natio- saliteit verzaakt hebben, de Franschen, die wegens de verkrijging der Belgische nationaliteit door eea hunner ouders, van richtswege Balgen geworden zijn, waa neer de Belgische wet de verandering van nationaliteit van een ascendent mede tégenover een minderjarig kind erkent 3) de personen, die tegenover de Bel gische wet Belgen zijn, tegenover de Fransche wet, behoudens recht van ver zaking, Franschen sijn, ten ware vao dit r»cht op voorhand werd afgezien. In de hooger bedoelde gevallen, zijn de psrsoneu die, wegens een uitdrukkelijke of stilzwijgende optie, in een of ander laad aan da wet op de legerrecruteering voldaan hebben, van allen militairen dienst in bet ander land ontslagen. Worden niet voor den militairen dienst in lelgie opgeroepen, de jongelingen, die wegeB» de verkrijging der Fransche nationaliteit door een hanner ouders, Franschen geworden sijn in de voorwaar den waaronder de Fransche wet de ver mdering van nationaliteit van een ascen dent mede tegenover een minderjarig kind erkent. Worden ia België niet voor den mili Uiren dienst opgeroepenbehalve wanneer zij vaa den leeftijd van (6 tot 21 jaar. hun gewone verblijfplaats buiten Frank rijk of de Fransche overheid afbangéade gebieden gehad hebben, en in dit geval, *iQB<>er zij niet is Frankrijk aan de re- Cfutaeriogswet voldaan hebben, de jon gelingen, in Frankrijk geboren, waarvan Ma der ascendenten Franschman ea de endere Belg is, of iu Frankrijk geboren T»a een Belgischen daar zelf geboren zscendent, die Franschen zijn zonder recht op veriaking tegenover de Fransche wet. De inschrijving, op de Fransche telliogs- Ubelles, van de jongelingen die, krach tens voorgaande alinea, voor inlijving ;n België vatbaar aija, wordt, tenware li het vragen, uitgesteld totdat zij dea vollen leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. Zi zijn van allen militairen dienst in Frank rijk onUltgaa, indien zij, op dezen leef tijd, ie Belgie aan de recruteeringswet 'oldaan hebben. De pertonen die, vóór het in werking treden dezer overeenkomst, aaa de ver- dienst in een der twee landen voldaan hebben, zijn daartoe niet meer gehouden in het ander land. De kinderen van diplomatieke agenten of van beroepskonsuls behouden de na tionaliteit hunner ouders, tenware zij onder de wettelijke voorwaarden, de toe passing der wetten van hun geboorteland opvorderen. Deze overeenkomst, te rekenen van den dag der wederzijdsche bekrachtiging, wordt gesloten voor 5 jaar. De overeenkomst wordt, iB geval van mobilisatie in Frankrijk of in België, en tijdens den heelen duur dezer mobilisatie van rechtswege geschorst. 48459 T«i. 180 Het blad staat ter beschikking vaa al wie bet goed meest met het algemeea •tut «n belang. Pe rtoonlijk ticJen flemen we niet op. »—r ji |P1W J»! m a 5 a a a a Aankondigingen Op 4* en 2* bladzijde 0.60 ir. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 6.75 fr. de regel, met minimum 5 Ir. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Goudiinoder: Juweelhfiüdei Mouters Lip Roakopff - Patent Statie-Monters. Regulateurs Pendulon Wekkers KETTINGEN la friMl, Iütw Fliin PABRUREN in Goud, Diamant 4t; Yperstraat, 2 (bij de Post! Poperinghe. DépotD. GKUWEZ, Crombeka. STAD POPKRINGHK. Wetgevende Kamers en Gemeenteraad. De Burgemeester ea Schepenen, In nakoming vaa artikel 26 vaa het Kieswetboek en artikel 6 der wet van 15 April 1920, gewijzigd door deze van 11 Augustus 1928, Berichten hunne medeburgers dat de ijslen van da Parlementskiezeri en de Mannelijke Gemeentera&dskiezers, voor 1929-1931, en van de Vrouwelijke Ge- meeateraadskieiere voor 1929 1932, voor- loopig gesloten op 20 September 1928, er inzage van het publiek zullen neder- gelegd worden, vanaf 23 September 1928 tot 10 Februari 1929, io het Gemeentrae- cretariaat en in het Arrondissements- Commias&riaat. De burgers worden nitgenoodigd om ten laatete op 20 Novamber, en afzonderlijk voor eiken kiezer, ean het College van Burgemeester en Schepenen de bezwaren te sturen, welke zij tegen de kiezerslijsten in te brengen hebben Geen vorderieg tot het inschrijven vaa een kiezer op de definitieve lijsten zal bij bet beroepshof ontvankelijk sijn. zoo ze niet voorafgaandelijk aas het College on derworpen werd met a' de bewijsstuk ken zij moet sobriftei jk gedaan worden; alleen waaneer de aanzoeker vai klaar: niet te kunnen schrijven, n ag zij monde lings geschieden in het GeuieentesecreU riaat of in het Arrondisssmeats-Commis sariaat. Overeenkomstig artikel 3 der wet van 13 April 1920, kan ieder persoon man of vrouw-, die slechts van 2 Januari tot en met 20 Maart 1928, op de bevolkingsboe ken ingeschreven werd en dus. den 1 Juli 1928.nog geen domicilie ven 6 maand io de gemeente bad maar, dt andere voorwaarden van het gemeentekiesrecht bezittend, uiterlijk op 20 September zes maand domicilie in de gemeente vsrwor veo heeft, aas het College vaa Burge meester en Schepenen, ten laatst# den 20 November, zijn inschrijving vragen op de definitieve lijst der gemeenteraad# kitzere Hij za. z ,n vordering moeter. steunen van den eenca kant, op zijn in schrijving van 6 maand in de bevolking* boeken, dezer gemeente en. van der, anderen kant moeten doen gelden dat hij geschrapt of niet ingeschreven is al* ge meenteraadskiezer io zijn vorige ver blijfplaatsen. Indien het College daartoe, krachtens artikel 12 van het Kieswetboek ten laatste op 14 November d-or den be langhebbende verzocht wordt, zal bet zelf de aflevering van het noodig bewijs zijner niet-inso.hrijving of schrapping als gemeenteraadskiezer, aan de betrokkeD gemeentebesturen vragen Te Poperinghe den 20 September 1928 8 8«9t SWrtr s #t I (g) M Couttinitr gN.LAHAYI De Duitsche Rijkskanselier, beer Her mann Mullor, heeft Dinsdeg de vertegen woordigers der iBteriationale pers ont vangen. Antwoordende op de rede van den heer Briand, zegde bij onder meer De Sisaaiikistiag vaa Gesi-Eetloo Baron ds Ksrchore d Exaerde gekozen In het arrondissement Gent Eecloo heb ben Zondag algemeen# kiezingen plaats gehad, om te voorzien in de vervanging van wijlen graaf T Kint de Roodenbeke. De katholieken hadden als sijn opvolger aangeduid baron de Kerckboved'K.vaerds De liberalen zijn in het strijdperk niet getreden De socialisten en de kommuai Voor al uwe Plaatsingen, Geld- en Beursverrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot de ,,Ik beo naar Genéve gekomen alt aten hadden elk eeu kandidaat voorgesteld vertegenwoordiger vao bet Duitsche Rijk en Diet als vertegenwoordiger der socia- liliscbe partij. m Nochtans, baddo ik gesproken als eenige vertegenwoordiger mijner partij over de ontwapening .dan zou ik hetzelfda maar niet nog meer vuur gezegd heb ben Ik ben 't accoord met dea heer Bri and w&aneer deze verklaart dat men ver- rouwen stellen moet in den Volkenbond Maar dit vertrouwen, moet gesteund zijn op feiten en op het afdeende werk dezer instelling en het is om die reden dat wij de vrijheid genomen hebben critieken vooruit te brengen, gematigd in den vorm masr krachtdadig in den grond over de zake ontwapening gebruikte metho des. o Wij hebben altijd gezegd dat de ont wapening trapsgewijze moest gebeuren en wij hebben ook altijd de uitvoering gsëischt van het verdrag van Versailles, wanneer dit laststa verklaart dat de ont wapening van Duilsehlaad de inleiding der elgemeene ontwapening meet zijn Welnu deze belofte werd nog niet ver vuld. De beste verzekering tegen den oor- og, is gebrek san het noodig# geld om hem te voeren. Duitsebland is ontwa pend en de heer Briand heeft mlks moe- en erkennen Onze ontwapeningspoging is ontzag lijk geweest. Van de 40 000 officieren die wij bij het einde van den oorlog bezaten, hebben wij er 36 000 ontsla- f*o. Wij kunnen er niet verantwoor delijk voor gesteld wordsn dat ons leger een leger van kaders is. Men vergeet dat de voorwaarden van een modernen oorlog door het gebruik van het zwaar geschut en van tankwa gens bebearscht worden. Welnu, wij hek beo bet middel niet om deze wapens te vervaardigen. Men verwijt ons de heropleving on zer handelsvloot Het was onze plicht ten einde onze betrekkingen met de we reld te herstellen en toodoende onze hsr- stelling-scbulden le kunnen voldoen.» De heer Muller verklaarde ten slotte dat Duitschland krachtens artikel 431 van bet Verdrag van Versailles bet recht heeft de ontruiming van het Rijngebied te eisehen. soodat er drie lijsten waren De kiezingen van Maart laatst hebben plaats gehad mot de kiezerslijsten van Mei 1927, welke 147.623 kiezers bevatten Zondag gebeurden de kiezingen met de lijsten van Mei 1928, deze telden 6234 kiezers meer. Deze kiezingen gaven alsdan aan de katholieken 66.740 stemmen aan de li beralen 19 630 stemmen en aan de soci alisten 41 926 stemmen. Van de tegenwoordige stemming was hel Maandag namiddag voeraleer de volledigo uilslagen gekend waren. Ziehier de definitieve cijfers kathslie- ken 72.020, socialisten 41.433, kommu- nisteo 10 324. De nieuwe senator is geboren te Gent' den 10 September 1870. rrnrir n i r iw Openbare Zitting via dia Gemoeoteraid DAG-ORDE: Punt D rte maand elijksch natieht der Gemeentekas. 2 Punt Wijziging en verlenging van het Kontrakt der Gas. 3 Punt Reglement nopens Dui kers. Dijken en Beplantingen langt de Gemeentewegen der Stad. 4 Punt Benoeming van een Lid ran het Keuringsbureel der Hop. wwen—i. i i LEENING DER TREKKING VAN 20 SEPTEMBER Donderdag morgend len 10 unr heeft de 64* trekking plaats geiad der leening van de Verwoeste Gewesten 3 t b 1923. De uitslag De andere nummers der aangeduide series zi;n uitkeerbaar met 550 fr. Bijbanken Kortrijk, 4, Lange Steenstraat (Verhuring vao Brandkoffers; Thielt, Waasten, Wervick, Westaiauwkarka. Hulpkantoren in al de bijzoaderale gemeenten van West-Vlaandsrez Bijkantooren Alverloghsm G. Vandsvsf hs, Getn. Sskrstaris. Bsrersn a]Yisr O. De*iaytter, Gsm. Bediend*. Brislan J. Dxrid, gauiaaotasskrelaris Croiubske C. Dsrts, gsmtantsostvsugcr Dickebusch J Dseooiack, oodsrwijisr. Klvrrdingh* J. Buhhtel, msstkundigs Gbelurslt A. B*yls, g*m«su(es«kretsris Hollsbeks A. Br«vn«. f« vsent«i*kr*Url» Ksromel Rané Joys, handalaar Loert Louis Dousy, («maantaaakratsris Loo V. Csmerlynck, famsanttonlraogsr UeaiatL. Lamsira, Wastniauwkarka Moorslade Jos. Vancoiilie, handalaar Oostvletares R Smia, (amaantaaakrataria Poalrapallt J. Dahaane, gemaantasakrelaria Ploegstaart L. Ltmaire, Weatnieuwkerke Pollinehove H. Ansaeuw, gamaantsbadianda Provan K. Dalava, rentenier Reninghe A. Wullepil, gemeenteontvanger RaninghelatFl. Camrrlynrk, gein. sekretaris Stavals P Krancliso, hoofdonderwijier Waeaten P. Parraentier, Yperstraat Waatoutrt A. Darlarcq, Plaata Waslvlataran M Vanlierde, babaardar Woeatan P. Bamalis, Schapen Wulvargbam L. Heughebaarl, gam. aakrataris Wulveringhem Jut Ceulanaara, gein aakrataris VS'ytsrhaata Wa Pourniar, Plaats. Zonnabaks Lucian Dobal. gamaantaaakretaris Zichtrekeningen 3<h bruto 13 daagsche rokeningen 4.60% Spaarboekje» 5% brnto Zicht. Üp naam of aan drager 3 maand 4.00% vrij van lasten. 6 n 4.50 1 jaar 5.00% Obligation op 5 en 40 jaar op naam of aan drager 6% vrij van lasten. Rente betaalbaar bij zesmaandelijksobe koepons. De Panne, het geliefkoosde badplaatsje onzer stadsgenooten. De vermaken aan het strand.een rust.g... ezeltochtje. Verscheidene maien reeds hebben in- woaers van het Walenland laege voet-! reizen ondernomen, al slaande op de trommel. Dat nieuw «sport» kreeg on middellijk bijval zoodra er een mede begonnen was. had bij spoedig navol gers en zoo waren er ven die knappe trommelaars die bewijs leverden ven een sterk uithoudingsvermogen Onafge broken roffelend trokken se uren en uren ver en in al de plaatsen waar sij doer- trokkec w .rdéfi ze toegejuicht door de bewonen, die daardoor toonden dat ze het nieuwsooitig sport niet ongenegen waren. Een Vlaming gaat au ep aijoe beurt eea krachttoer uithalen. Daniel Santj, woonachtig te Dickebuecb bij Yper, wil het rekord slaan in het voetreizen al trommelend. Op 27 September aanstaan de zal hij den roffeltocbt aanvangen en bet zal geen kleine zijn. want de bedoe ling van Santv is te voet en al roffelend d«.ar# door België te trekken. Hij gaat uit vaa Luik en zoo over St-Truiden. Thienea, Leuven, Br asel, Aalst, Geat, DeyDze. Ingeimuoster, Iseghem, Roesse- laere om vandaar in z jae geboorteplaats aan te kotr.eo De roffeltocbt zal geschie den in dagmar?cbea van ongeveer 30 kilometers, genoeg dus om beenea ea armen voortdurend in beweging te hou den. Wij wenscben Daaiel Sa&ty van nu af reeds dat hij goed weder mag treffen en dat lijn tocht dwars door Belgie met den besten slag moge bekrooad worden Zilht- k SpfllUUtirtlS {*a bureeldezer rMrtxjt Eia gedenktsakia ts Poslcaptlle Te I'oelcapelle za! op 13 Oetoher aan staande een gedenkteeken ingehuldigd worden ter nagedachtenis aan de gesneu velden van de 66* afdeeling van het Ea- gelsch leger. De 41-jarige Alphonse Pasquat. bedien de in de militaire instellingen, wonend Barbesstraat te Bourges, was gaan vi«- sohen in een put der Yevrerivier, nabij het domein van Bijou-Pont-Vert. Op het oogenblik dat hij een granaat aanstak om ze in het water te werpen, ontplofte het tuig in sijn hand. De ongelukkige plofte neer inat verscheurde baedea. bet gekat en de kni«t n opengereten. Bewus- eloos heeft men hem naar het Godsbuis overgebracht. Patquet bezweek eenige uren later. M. en Mad. Duflos, van Billy-Montig- sy fPss-de-Calais op doorreis te Parijs, waren daar in e#n hotel afgestapt. Zij hadden hun zoontje, Paul, 3 maanden oui. tuzscben hen beiden te slapen ge legd. morgens vonden zij het wichtje verstikt. M Ftertntiu. oudstrijder, briefdrager te Rouvres. in de Vogaezen, was met zijn zoon naar het slagveld van Verdun- Douanmont gekomen, waar hij onder den oorlog gestreden had Beiden reden per veio langs de steengroeven van Haudio- mont. Opeens gleed het machien van Floreotin uit. zoodat de man teB gronde geslingerd werd Hij werd de schedel ge broken. De ocgelukkige werd naar het gasthuis t»b Verdun gevoerd, waar hij ovsrledn is. ALLERHANDE VAN FERINGHE Ieder blijft del: medewerker veraatweor- ijk voor rijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel nae- g slijk tegen den Donderdag noen. Overeenkomst tuasohen België en Frankrijk. püchtiagin vad din actievgQ miliUirm a a J L- MIL11! - Hermann Muller ontvangt de buitan landscho pars STAD POPERINGHE op Zaterdag 22 3«ptenb«r 1928 om 6 uur avonds ia Kat Stadhuis 5 MeJeieelingen. 5 ten honderd 1923 Saria 371.690 nr 3 wint 500.600 fr. Saria 120.720 nr 5 wint 100.000 fr. Saria 104.175 nr 4, scria 124.792 nr 5 «n serie 213.614 nr 1 winnan alk 60.000 fr. Hoofdxetal GENT, Kaiandarberg Maat. Zatal: BRUSSEL, 84, Watstr. YPER, Groote Markt,9, tal. 304 en 334. Verhuring van Brandkoffers Antwarpan, St. Marlensstraat, 2 Brugge, Isagham, Komen, POPERINGHE, Yperstraat, 3, tel. 62 Kasbons rente op voorhand betaalbaar. Wissals - Beursorders - Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koe pens Vernieuwing en Terugbetaling van alle Obligatien - Titels, SQZ. Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. ZEKERHEID - VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING. Lees aandachtig ep tweede bladzijde oaze wekelijksche beurskronijk. Een Dickebuschnaar aan de beurt Granaat in da hand ontploft Een wichtje vertmacht Oud:trijder op het slagveld verongelukt

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1