i FONDSENBANK N. V. ACHTSTE JAAR Nr 48 "25 centiemen het nummer ZONDAG 25 NOVEMBER 1928. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. 14, Scliaalstraat, POPERINGHE. Ruitehland Sureelgerief De Nieuwe Fransche Regeering Oe Staking in het Roer-gebied Agentschap Verkiezing te Antwerpen Brink» "MAS-CAR" bier Prachtpapier Norlogerij Alf. WALLYN Beste Inlandsehe Wol Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van id doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Gebr. DUPONT Yperstraat, 2 Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 12.00 tr. buiten stad, met de post15.00 fr. Frankrijk25.00 fr. Amerika 30.00 fr. Men abonneert op alle Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. r UrrfluviRs-EwiKAARs Gebroeders DUPONT Yperetraat, 2, POPERINGHE. Po*TCHECK*sxs)riNa X' 48456 Tel. 180 -11 ..I "1 il 1.111 k Aankondigingen Op 1* cn 2' bladzijde 0.60 fr. de regel. Op 3" en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. Om zijn nieuw ministerie samen te stel len, heeft de heer Poinearé besloten het eenige te doen wat hem te doen stond het te stellen zonder de medewerking van de radicalen. Het was het eenige re gelmatige en gezonde middel om de cri- iii op te lossen, die door de congressis ten van Angers verwekt was. Heel hel land verlangde vurig, dat de heer Poinca-lover de schuldigen van gisteren en dat ré opnieuw de regeering in handen zou pij' zooals het behoort de ontrouwe en [schijnheilige werking dezer politieker- schandvlekke, die zonder cenig ontzag voor het nationaal belang, geen profijt j hebben getrokken uit de lessen van den grooten oorlog en zich niet hebben wil 'len voegen bij de partijen van maatschap pelijke orde en nationale eenheid. zal misschien het meerendeel der radika- len in de oppositie terugsverpen, die hun stemmen zullen yoegen bij die der de magogische socialisten en communisten. Maar het nieuw kabinet is een regeering van nationale unie, die de nieuwe ont wikkeling van een nationale politiek zal toelaten. Zij heeft daarenboven het ver trouwen der Natie. Zij zal ook die van het parlement verwerven, op voorwaarde dat zij geen toegevendheid toone tegen- Goudsmederi; Juweelhaude' Monters Lip Roskopff - Patent Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN li fit ié, llirw, MleEeJ PABRUREN in Goud, Diamant. G.DupoBUZtta Yperstraat, 2 Poperinghe, nemen, en het nieuws van het welgeluk- ken der nieuwe combinatie verwekte in Frankrijk, en vooreerst al te Parijs, een groote tevredenheid. Zooals zij samengesteld werd, verte genwoordigt de nieuwe regeeriog goe de algemeens wilsbeschikking van de natie, bij de wetgevende verkiezingen vin April 1.1. die eeu ontegensprekelijk succes beteekenden voor de nationale unie. Alles in deze verkiezing had den wil aangetoond, dat het financieel her stel zou voortgezet worden, en de heele natie, vertrouwen stellend in den heer Poinearé, nam een voornemen van wijs heid. Maar zoogauw was het parlement niet bijeen, of de cartellistische elemen ten, die door het land in minderheid wa rea gesteld, begonnen te iutrigeeren, om hun posten te behouden aan het bureel der Kamer en ia de groote parlementaire commissies. Zoo beteekende het behoud van den heer Malvy, als voorzitter van de commissie van financiën, een groot ge vaar voor de IN DE WOLWASSCHERIJ. Veurneatraat, 73 Poperinghe voor Matratten 11 NOYEMBER-FEEST te ABEELE Plechtige wijding en inhuldiging van het standbeeld ter herdenking der Oorlogs-Slachtoffers 1914-1918 Een harde strijd De tegenwoordige lock out in het Koer- gehied wordt op het oogeublik in het voortzetting van de poli-1 buitenland nog niet in heel zijn grootte tiek van eenheiden vertrouwen, die door geschat. En nochtans is dit, als men de |l«g*bHks«n hikkerde^ie hoorden niet donderend werd. Gedurende den anders zoo rusti-1 i9i8 niet meerekent, een sociale strijd- gen en zoo genotvollen Zomer, was het!beweging zooals men ze in Duitschland d»n ook één voortdurend werken van de! sedert dertig jaar niet meer gezien heeft samenzweerders. De onthulling van hetl Alleen degenen die het Rijn)and>ch standbeeld van Combes, te Pons del Westfaalsch industriegebied kennen, dit kwestie van de art. 70 en 71 betreffende jmonsterland van hoogovens, mijnen en d« ooodige toelatingen voor het behoud jfabrieken, waar over een kleine ruimte meerderheid der Franschen gewildIplanlooze stakingen na de revolutie vanI1" ni*'lfr i ,i"' 'fl rl*k'n der Fransche tradities in den vreemde,Ihonderdduizenden op,onderen boven don 1* n k' *eiWfoon versierd,: hdoor uweedbrouk werden voorwendsels, om in Frankrijkjgrond werken, waar dag en nacht doJ g de oude domme antiklerikale politiek op 1 vlammenschijn der hoogovens den hemtllé wur «n I* geworden een io .rner.kr.>on, g te rakelen van vóór den oorlog, en die Jroodkleuren, waar straten en landbanen I iw leTtn lang en onder de «-. bende gebog»i, ge men als afgedaan kon beschouwen. Hetl steeds met roet uit de fabriekschouwtn 'tjk writer Ce ede broedermoorder, »u i»»k«r. congres van Angers was de bekroningIbedekt sijn, kunnen er zich een gedacht fan deze politiek, die dreigde gevaarlijk Ivan vormen, wat het beteekent wanneer foor het LaBd te zullen worden, indien I dit land van den arbeid stilligt, zij hadde moeten gelukkea. De radikalel De anderen moeten de getallen voor ministers werden verplicht ontslag tcl.jcht nemen: bijna 300.000 werklieden nemen. Men dreigde en men bekwam I zijn sedert het begin der maand door de hun onderwerpingen in de gedachte van I metaalindustrie voorloopig op de straat d« samenzweerders van Angers, kon del gezet. h«er Poinearé zich dus nog terugtrekken, I De kolenmijnen wier afzet onder bet of zich diseraditaeren door toegevingen I stilliggen der metaalfabrieken sterk ver te doen. Maar de ware staatsgreep door 1 mioderd is, moesten ook reeds 80.000 Caillaux, met behulp der heeren Dala-lman van hun personeel ontslaan, en men dieren Herriot bewerkstelligd, mislukte I rekent erop dat. als de twist nog een week jGv^wij^e -r- dank zij den hardnekkigen tegenstand j duurt, de van de me'aalproductie afhan-(1* 1v fza den heer Poinearé, die het kon stel Izalijke industrie, met nog een- 100 0^0 Ua, zonder de hem door de radicalenjzal moeten stilvallen. De oorzaak dezer stakiag is de volgende Bij loongescbillen wordt eerst onder- [handeld tusschen werkgevers en werk lieden syndikaten. Raakt men niet t' ak *coder portefeuille, zoodat hij zich op j koord, zoo w ordtde regeering als scheids utiever wijze zal kunnen bezighouden f rechter geroepen. In het huidige geval |in met de Fransch-Duitsche onderhandelin- j heeft de regeeriog een uitspraak ten voor-1 A gen en de kwestie der intergeallieerde jdeele van het werkvolk gedaan De on iehulden. De heer Hanri Chéron zal de|dernemers hebben zich echter, eD zulks leweigerde hulp. De nieuwe regeering heeft drie bijzon-j der kenmerken de heer Poinearé be houdt het voorzitterschap van den Raad.1 ii. i wi Lee» aandachtig op tweede bladzijde onze wekelijksche beurskronijk. LEENING DER De verkiezingen, waartoe te Antwer- >6ii op 9 December zal worden overge gaan voor de opvolging van den b. Kreg- inger in do Kamer, hebben aanleiding gegeven tot het indienen van zes ver schillende lijsten 1. Liberalen.- Effektief h. P. Baelde. Plaatsvervanger h. P. Gryspeerdt. 2. Lijst Devel - Effektief h. Davel. laalsvervanger h. Scheer weg. Naar verluidt zou b. Devel katholiek zijn. 3. Fronters - Effektiefh. A. Borms. laalsvervanger h. A. Hendrieks. Geen van beiden zijn verkiesbaar. 4. Kommunisten Staline - Effektief i J. Van Exterghem. Plaatsvervanger t. Morrieus. 5. Kommuoisten Trotsky.- Effektief fi. Hainaut Plaatsvervanger h Jrcusen. 6. Zoegenaamde Konimunislenlijst. De Katholieke en Socialistische partij >rengeu geen kandidaten voor. M. Joseph Fiancetle, zoon van een •"ran^ch volksvertegenwoordiger, reed Zondag per motocyclet in het bosch van Boulogne, te Parijs, toen hij in botsing wam meteen auto, die met overdreven snelheid reed. De ongelukkige jongeling, met vreeseüjk geweld ten gronde geslin gerd, was op den slag dood de schedel was gekloven en de strotader doorgesne den. De schouwburg van Fourmies afgebrand Zondag morgen, rond 3 ure, is een ge weldige brand uitgebroken in den stads schouwburg van Fourmies Het vuur was begonnen onder het tooneel en nam aulke groote uitbreiding, dat heel bet ge bouw in lichte laaie stond, wanneer de pompiers ter plaats snelden. Deze kon den enkel wat materiaal redden. De schouwburg werd ten gronde vernield. I it het onderzoek zou blijken dat de brand veroorzaakt werd door den oven der centraalvorwarming Jachtongeluk Zekere Louis Plasson, 25 jaar oud, dia te Villerét op de ravenjaebt was, kroop door het struikgewas, toen sijn geweer plots haperde en een schot afging. De ja ger kreeg de volle lading in het hoofden was op den slag dood. De 17-jarige steenbakkersgast Adelique Calligrafi, van Albert, had in den kei- grond een houwitser gevonden. Hij raap te het tuig op, doch anteerde het zoo dwaas, dat het ontplofte. De jongeling kreeg de scherven in het hoofd, dat ver morzeld werd. Het lijk werd naar het doodenhuia overgebracht. Auto tegen Moto De genaamden Raphael Duriel, 25 jaar, en zijn kozijn Oscar Lenoir reden per motocyclet deor Bcthune, waar zij in ee- nen draai der baan met voile geweld op een automobiel botsten. Beiden werden ten gronde geslingerd en liepen schedel breuk op. Hun toestand is hopeloos. Voor al uwe Plaatsingen, Geld- en Beursverrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot de Hoofdzetel GENT, Kalanderberg Maat. Zetel: BRUSSEL, 84, Watatr. Bijbanken Kortrijk, 4. Lange Steenstraat YPER, Groote Markt,9, tel.304 en 334. Varburing van Branékoffers Antwerpen, St Martensstraat, 2. Bijkantoor* n Brugge, laeghem, Komen, POPERINGHE, Yperstraat, 5, tal. 62 (Verhuring van Brasdkoffers) Thielt, Waasten, Wervick, Westaieuwkerke. Hulpkauloren in ai dt bijz nderste gemeenten van West-Vlaanderen ire tware taak op zich nemen van de finan-Ivoor dtn eersten keer sinds het bestaanIn ;.,\j k» w,; j st-r j«r»a r, ciëo, waar hij werkelijke diensten zalIder republiek, en bloc solidair verklaard Uradat j h«- fahoord «u gezien h«bb«n Zijh*r- bewijzen, dank zij zijn groote ondervin-jen geweigerd de uitspraac van de regee J ;v ~f}*T i *r jn g»*-.»rv«n a ding inzake budgetten en zijn groote ge-1ring te erkennen, waarop ze dan haar ;:,:udwp" wisdheid aan wijze werkzaamheid. Ein-Ifabrieken stiliegf#n. jVr w tl «nk - dalijkis het de eerste maal, sedert der- Hetgeen than- door de industrie aangt- Oj waarom moesun »ij »:«rran-2i( an tig jaar, dat het ministerie van Binnen-1 vangen w erd, is een koslalijk experiment st >r hat raarw« **ggto aan iaadsche Zaken niet in handen is Yin eer Elke dag dat de bedrijven stilliggen ver radicaal. De heer André Tardieu, wiens oorzaken ze voor de industrie ongevear Uldere geest en ongewone arbeidskracht J i millioenen onkosten en verlies. Samenvattend kan men zeggen dat de huidige lock-out een nationale ramp voor het land is. Groolt sommen worden eiken dag aan het private bezit eo aan de ge- mtênscbap onttrokken Frankrijk en in den vreemde genoeg guend zijn, zal Place Beauvau.een der k-iUigite werken verrichten, die de Staat aoodig heeft. De vormiDg dazer nieuwe regiering 5 ten b&nderd 1923 TREKKING 20 NOVEMBER Dinsdag morgen ten 10 u. beeft de 66 trekking plaats gehad der leening van ocrlogsehade 5t. h 1923. De uilslagen Seria 90.126 nr 5 en Serie 378.115 nr 2 winnen elk 100 OOO fr. Ser a 245 823 nr 3, Serie 333,729 nr 3 en Serie 355 553 nr 2 winnen elk 50.000 fr. Da volgende titels winnen alk iö 000 fr. Sens .h,HI ar 2 s 9311 or 2 s 5553é nr 5 s 64221 or 2 s 90186 nr 4 193119 nr 5 s 211393 nr 1 s. 236674 nr 4 s 271087 nr 2 s. 285546 or 1 324540 nr 4;s 355960or 2 4. 358670 or 2 s. 392268 or 4 s 394433 nr 4 j De andere nummers der uitgekomen series zijn uilbetaalbaar met 550 fr. WrUatea Ziehtrekeoingeo 3S bruto 15 daagschf rfktaiogen 4.50 4 Spanrbnekjes 5s bruto Zicht. Kasbons r»ntê op voorhand betaalbaar. Op naam of aan drager 3 maand 4.00 vrij van lasten. 6 4.50 H 1 jaar 5.00 Obligatien op 5 en 10 jaar op naam of aan dragar 6s vrij van lasten Rente betaalbaar bij zesmaandelijksche koepons. W.,?eU - Beursorders - Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koe pons - Vernieuwing en Terugbetaling van alle Obligatien - Titels, eiz Alle Beurt- eu Bankverrichtingen aan de voordetligtha voorwaarden. ZEKERHEID. VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING. iLLKRHjLNDE (bij de Post) GAZET VAN POPERINGHE De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. 1 ■■■■PI'i ij niwmai—i— arsaw m m e, IS r m K Ieder Medewerker Blijft verantwoor de Ink voor xijae bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belaug. Persoonlijkheden neuten we niet op m i huppen—«w m a a a m bij (bij de Posrt rechtstreeks van de schapen en in huis gewasschen. Vtrmindtrden prijs voor Voortvarkoopsrs Vlaamschs Rede van h. 4. VIERSTRAETE Famillaladen ottser Gestieuvaideu Achtbare Ileertu Overheden, Oud-Strijders en Suldsten. Geachte Abeelenaren. Nog sijn wij onder den dieproerenden indruk, van bel schooue en droevige fecal door de H Kerk ingesteld, ter gedachtenis onser familieleden en vrienden, die ons verlaten hebben. Nog versch in ons geheugen ligt het droevig geluld der klok ken, het hartroerend kerkgezang van Allerheitl- gendag. Ja beste Vrienden, wanneer wij bij een dood» komen, al weze bet voor ons de vreemdste raensch ter wereld, dan gevoelen wij late in one binnenste, dat onatot diepen eerbied, tot gewich tig nadenken dwingt en onwillekeurig buigen wij het hoofd en prevelen een gebed voor dleD raensch. Dames en Heeren Op vandaag 11 November zijn wij hier ook ver. gailerd om dooden te eerrn, Ie huldigen. 1.1. s. om in alle rechtzinnigheid hunne dierbare ge- Jachtenls te herdenken. Maar laat mij toe het U te leggen, onze dooden zijn niet aooale gewone looden, In e. w. zij hebben dit leven, deze we reld niet verlaten sooala gewoonlijk genomen, alle menachen dit verlaten. Hunne dood was zoo ontzettend, de oorteek van die dood wae zoo gruwelijk det wij, uu reuJs zoovele jaren vervlo gen zijn, nog niet andere kunnen dan gedurig maar er op te deuken. Keeren wij met onze gedachten in het verleden eu komen wij eens terug tot het jaar IWii. Wat zien wij Onze volkeren, het Fransche Volk, het Bel gisch Volk gelukkig en in vrede levend. De landbouwer op aijn veld, de werkman in werk huizen en fabrieken vonden bet geluk in bunnen arbeid. Neon ze zagen niet hoe In het Ooaten de oor rige I - liligiteoor >gsw »nen« snte.; u I Neen /.«zagen •H ri A/innnn/iA nnn a nnnno va a nncti. I 1 ra I O a a 1-a a I a l«. 1 I niet de Duitsche arend boven hunne hoofden fladderen gereed om hen aan te vallen, om hui geluk in het bloed te smoren. Toen al opeens, als oei vreeselijke donderslag het over Kuropa klonk Oorlog, oorlog, raoorde- rij, bloed, verminking en dood Gij Wilhelm van Hohenzollora, bloeddorstige lafaard. m«in«odige vorst, al was uw hoofd me ,1 I gewor lm al eer.» er Go J« r n ne« g" eef. vaa vervloeking dragen zult Wet had de wereld u misdaan Wet hadden «ij u misdaan,die doorbrave hi t vaders, wroetend voor vrouw en kind, die (ij aan de liefde van den huiielijken baard ontruk kend, in d« wreedet* slachterijen hebt gworpen Wat hadden tij u misdaan, die fiere josgelin gen, de hoop eens vader», de steun eener oude u, 'fder. opdat gij ben onder de meordende slag»; wer beulen zoudtdoen bezwijken Watbadden tij u misdaan die ontelbare vr ren. eens gelukkigs e.-btgenooten, nu ongel :k- kig* weduwen die ganscbe scharen kinderkas» nu oorlog* weesjes Watbadden zij u misdaan, die ouderling en en en van Frankrijk en Ba g reuwife acban vlek u p voorhoofd zal blijven kleven Beste Vrienden *1 ia mijn zin niet oude wonden ieherope-en merend *e« wakker te sck d ieD. Neen. op vandaag za k u niet sprek«a over wreede vijaud zij te doen hadden Zezageu hem naderen veld winnen, en overwinnend I hun geliefden ouder zijn loggen hiel verpletteren. klaar neen, uw jongen» waren daar en pal eu fier vormden hunne borsten een onoverwinnelij ke muur op de» elke de wreedste en bloedigste -dortuioopeu aiju verpletterd geworden. Het leven maar 't was voor uw leveu dat aij zich blootetellen want weet bet wel. geachte toe hoorders, iudieu wij nu nog leven, indien wij nu nog van deze wereld zijn, 't is aan ben, uwe Jooden, dat wij zulke te danken hebben. De na men Vise, Leuven, Dinant waren geen droom beelden. maar wel namen van bloedige werke lijkheid en uwe jongens wielen bet zoo goed. Zij hebbeu zich voor ons geofferd, ma«r one leven was voor bun de dood. Vergeet bet nooit. Maar dit sacrificie wae niet verloren. Na vier jaren hardnekkig strijden ieg bet moordend Duitecbland wegens zijn gruwelen door God verlateu, verpletterd aan onze voeten. Onze beide driekleuren wapperden vrijelijk over de nog daiiipeude slagvelden en hielden in bun plooien onu>l<M)ten de heerlijkate wapenfeiten en heldeudadeu die de geschiedeui» wel ooit te boe ken kreeg. li November IUI8 brak aau en roet een pen- netrek atel ie het Fransch opperbevel een einde an t gevecht en bezegelde onze overwinning Met lait weren bekroond lijn ome belden voor God verschenen en samen met de heinelscbe le- gerkraebten jubelen zij bet Alleluia der eeu overwinning Dierbare jongens,als de besten onder ons,heeft God U u't de modderpoelen der aarde gerukt en overgeplant In zijn eeuwig bloeiende hemelen, ilorieua zult Gij verrijzen, zooale Gij glorievol hebt kunnen sterven. In afwachting Hma xaehl in moeder aard echoot Bn heerlijk zij uw graf O vrome broedren, want uw dood Ons 't leven wedergaf Op >.l «kker die eens dronk uw bloed Wij aweren band in band Te strijden ook met mannenmoed Voor t heil van God en Land. Dierbare familieleden onzer Dooden I Gij best weet wat het is een familielid in den oorlog te moeten verliezen. Voor altijd is een >laat» open aau uw haard, en nooit meer zal se bezet worden In ons aller naam buig ik het oofd en groet eerbiedig uwe droefheid. Maar weest ervan verzekerd,ons volk I- geesle ijk gaaf en gexond uit den oorlog getreden. Als hoofddeugd prijkt in onze ziel de eeuwige dank baarheid aan hen die niet meer aijn. Eeuwig aal het zoo blijven want de gedachtenis uwer gr iefden zal worden geeerd en geprezen Niet alleen do; r on# die uwe dierbaren hebben gekeod maar ook door onze kinderen en de kinderen nzer kinderen, opdat allen het weten mogen dat zij hun geweten getrouw voor hun God, hun geloof en hun Vaderland, de schoonste dood tervend. de onsterfelijkheid sijn ingetreden. Dit standbeeld zat door de tijden heen. het eeuwig bewijs blijven van bun heldendood, en aan de toekomenden leeren dat zij voor de vrij beid der volkeren sneuvelend, den grondslag hebben gelegd van het «verwinnend geslacht gat nu aan 't worden is. A'. 3. - Aanstaande teeek geren seij de Fran- GEIEEITEGHEIIET van BELGIE -er het di are zie «wee de o»»c«will:ke pijner door onze strijders in de loopgrachten onde-staan Ik za u niet verteren hoe zij, onge. ikkigen, ge- eden hehten. toer, zij d<>oda ijk getroffen, ter aarde nederslorten God a;'een weet wat «r dan n g#a;t omgirg een s u verklaren Z j zijn geval.» voor eer en r licht. He» Go i dan niet ges- hre ven in zi,n vierde gebo rederoe' ■fu.il., DoOdelijU auto-ongeluk Houwitaer ontploft P- Vader er, M >«d»r. OTer*t*o, too GM»l«lijk« als 30, SO j»- oi lardom En nochUna, Tt'.ia l.addan u«I«!ast. Waarom m>«star. aij Vader Moeder s*~\t an, waamr.. Vrouw «a Ksni aa:- waï z«ff«n ginds in de raeddar au bat bioad ar luik* toot altijd O Li»*» Vriandan, Abee.anaran. Gij 2" dar wen hebt verloren wat bah; Gij aan wreed» to. aan het ;»v»n en de vrijheid betaald. De Vrijheid Maar 't wa» toot nwe vrijheid da» aij streden. Za wütae xoe foei tagae welke harduakk'.ga ao Alvarirghara G. Vandeweghe. Gem. Sakretaris. Bavaran a.Yier O. Desmytter. Gem Bediend# Boe^infha Eug. Couliar, handelaar Brielen J. David, gemeentesekreteris Grom bake C. Decae. gameenternt vanger Ds."keb-'.»oh Mevr.- iw J De^omnck, Dvancwitre r Hubert Thiba ;t. g-emeantesekretxrii Eiverdiofhe J. B thv meetkundige Gheluvelt A. Beyla. Hollabek* A. Breya Kemm-1 René J*ye. L >j V. Caaerlynek Mee»»*? L Lemair* Moors'ade Jos. Van Peelo ar^ei la J. Da hi f «meen tesek r eta r i s e. ge eentesekretaris bendeiaer ge o«ent*önlvaeger Wastnieuwkark# ceil lie, Laadelaar ace carrieente-jekrata ris Pldegsteert L. Leraaire, Westnieuwkerke Polliocbove H. Aaseeuw. gerneentebedieade Pravec E. Delava, reatenier Rening e 4. Wallepit, gemeenteontvacger Reniughelat: Fi Gamer n<"k. gem. «ekretari» Stave!» P Franrb«o, hoofdonderwijaer Waesten P. Parroeotier. Yperstraat Westoutre A Deelercq. Plaats WeslvletereB M Vaalierde. beheerder P Barna; a. Schepen Wutrvrfban L. Haughebaert, gam. sakrataris W ulveringhem Jut Geulenaere, gena sakretaris Wytachaete Mevrouw G Alleman, Plaats. Zonrtebeka Lu ian Dabal. gemeer.taaekratari»

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1