iLreeiqerief ACHTSTE JAAK - N'r 53 25 centiemen hel nummer ZONDAG 30 DECEMBER 1928 B o i tentiviu) FONDSENBANK Ji. V. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe 4n omstreken verschijnt wekelijks. G.Dupos 15 Zoob Geachte Lezeressen en Lezers Ö78rlijdea van Baron Maurice Pirmez De Herstelregeling. Herstel van Oorlogsschade De Rijnland-Ontruiming TOONEELFEEST Openbare x.tüog ?aa den Gemee&teraad Het Gemeentekrediet vanBelgië Pracht papier horiogerij Het Lock-out in de Roer Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van il) doOiöü, allkküandï Drukwerken te verkrijgen bij Gebr. DUPGNT Y perstraat, 2 (bij de Post Pope ring he. Abonnementen jaar in stad, thuis besteld if.00 tr. buiten stad, met de post45.00 fr. Frankrijk 25.00 fr. Amerika 30.00 fr. Men abonneert op alls Belgische Poetkantorem Plakbrieven bij ons gedrukt worden ténmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamloose ingezonden art tgorden geroet je u. ebre«d©ra dupont Yper straat, 2, POP&HINGHE. Uitsivm#-kwilsaaas g >*rcesexasxs»rs<; Bijdragen in te renden tooml m«- «eiijk tegen dea i q i\A i tï 1 a n cms h 48*5$ Tel. iüO Het klad itaat ter beschikking van al wie bet goed meeat met bet algcmeei nut belaag. a 3 a Aankondigingen Op i* en r bladzijde 0.60 fr. de regel. Op 3* en 4* 0.50 fr. met minimum van i fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzoader tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst AQe Aankondigingen zijn vooraf te beulen. Goudsmederij Juweelhandel Mooiers Lip Kos&opff - Patent SUtiê-Moöters. Regulateurs Pendtilea Wekkers KETTINGEN li Giftl, fiifif, RWW PABRUREN in Goud, Diamant. Ypenstraat, 2 btj de Pest Poperinghe. -AWMW Hieronder geven wij de verschillende prijzen voor één abonnement op ons blad voor het jaar 4929. 1 Jaar in Stad, thuis besteld, 42.00 fr. buiten Stad, met post, 45.00 fr. voor Frankrijk, 5 belg. 25.00 fr. Amerika, 6 belg. 30.00 fp. Gebroeders DUPONT, uitgever» - eigenaars der GAZET van POPERINGHE Voor de Oud-strijders M. Houtart, minister van financies, heeft, bij het in verlof gaan der Kamer, een wetsontwerp neergelegd tota&nvulling «a gedeeltelijke wijzigiüg van de wetten op het herstel van oorlogschade. Dit wetsontwerp heeft ter doel spoed te maken met de verdere afdoening van het oorlogsschadeherstel alsmede len gunste tin de oudstrijders eenen maatregel te treffen die dan toch billijk is. Het strekt oa de oudstrijder» ia de gelegenheid te tullen vergoeding to verkrijgen voor het van bttaa* burgerklfceitei'es Ti; dros den oorlog hebben een zeker aanta militairen, bij hunne inlijving in het leger, kunne burgerkleederen in den vreemde icbtargelaten, hetzij in instruktiekampen hetzij in lokalen welke ter beschikking ran de Belgische regeeriag waren gesteld Het Verbrekingshof besliste dat een onder zulke omstandigheden geleden ver lies van kleederen rechters niet kon wor den vergoed, aangezien de soh&de op Treemden bodem ondergaau werd. He pist niet hier rechtskundige beschouwin fea tegen die wetsinterpretatie Baar Toren te brengen desniettemin zal wor- 4en toegegeven dat feitelijk met dezelfde kracht wordt bijgezet aan een on recti dit zou dienen goed gemaakt. Tal van daardoor getroffen oudstrijders waren jonge mannen die niet hebben ge urzeld de uiterst groete gevaren te trot sere» welk# aan het uitwijken over de pens verbonden waren, om uit eigen Uweging 's Lands leger te gaan vervoe fin. Er zou daarbij ook kunnen worden nagevoerd door de Staat, dia de plunje Tta een rekruut in bewaring nam, daar- Toor min of meer verantwoordelijk is. De voorgestelde wet luidt als volgt Het verlies van burgerkleederen, in Uwaring gegeven in het buitenlaid door Belgische militairen bij hun inlijving in het leger tijdens den oorlog, wordt me Belgisch grondgebied voorgekomen v.htde gelijk gesteld «De rechtbank voor oorlogsschade te Inusêl is bevoegd om er kennis van te 3inen. De oudstrijders kunnen binnen 'uuelfden tijd geldig instellen de rechts Orderingen tot herstel van het nadeel da fea werd veroorzaakt door het verliei *i« de burgerkleederen, die zij, bij hun Giensttreding in 4944, io België hebben l'hlerg«l»len. Bi; overlijden van den oudstrijder, zijn **Ui erfgenamen of rechthebbende ertoe Rciouden, hij een binnen 42 maand na k*t overlijden of na het in werking treden Tq deze wet in te zenden aangeteekenden <it, aan den Directeur-generaal van den UL»t voor vereffening van oorlogsschade Lanen wil te notificeeren de door den %storvifte ingestelde rechtsvorderin Norti# zetten. Geschiedt deze notifiee# '*f niet, zoo is, behoudens inbehoorlij jj*eziD geval yan overmacht, bui êisc 'ét meer m Ondervoorzitter der Kamer Baron M Pirme», ondervoorzitter der iCamer, is Zaterdag morgen te Brussel overleden aan de gevolgen «ener heelkun dige bewerking. De afgestorvene was te ïlsene geboren den 22 October 48(14 en deed reeds vroeg mee aan politiek. Toeu bij zich voorstelde op de kieziagen van 29 Mei 4904, was hij de kandi laat Ier werklieden uit het arrondissement Charleroi Sedertdien werd hij telkens herkozen. In 494 1 werd hij kweslor en in 920 ondervoorzitter der Kamer. Den 34 Maart 4925 verleende de Koning hem den baronstitel, overerfbare bij eerstgeboorterecht in mannelijke lijn Binst den oorlog beeft baron Firmer, zijn plicht vervuld als kommaudaot in At ruiterij. Na den wapenstilstand hernam hij zijn plaats in het Parlement. De plaatsvervanger van M. Pirmex In de Kamer van Volksvertegenwoordiger# is M. Duvieusart van Charleroi. Onder een grooten volkstoeloop hebbes Woensdag morgen te Acoz de lijkplecb- tigheden plaatsgehad. nwkiliik.» MtttM ■Mi- In de Lagerhuiszïttfng van Vrijdag had M. Chamberlain weer een aantal vragen te beantwoorden. Hij zegde echter, «De Britsche regeeriog wenscht nog steeds dat het Rijnland zoo spoedig mogelijk wordt ontruimd.» De vragen in het Lagerhuis, welke mij tot een verklaring willen nopen of ik een bepaald Fransch of een bepaald Duitsch standpunt steun, zijn niet geschikt tot dien uitslag te leiden. Als ik op deze vragen zou willen antwoorden, en daar mee openlijk partij zou kiezen, zou ik mijn eigen invloed en den invloed van Groot-Brittanje verzwakken ten gunste der ontruiming, die door alle drie de mogendheden gewenscht wordt. M. Chamberlain kwam ook nog eens terug op Lugano en zegde Het eerste wat ik daar te doen had, was den Duit- gchen vertegenwoordigers een paar ver keerde opvattingen uit het hoofd te praten, welke door parlementaire vragen als dié. welke door de oppositie tol mij gericht worden, ontstaan. Ten aanzien der ge meenschappelijke m&noeuvers van eer. Britsch ruiterij regiment met Frawehe troepen in het Rijnland verklaarde M Chamberlain De zaak is deze, dat wij onze troepen in het Rijnland zoo zeer verminderd hebbeB, dat het onmogelijk is dezen kleinen troep zijn jaarlijksche# oefeningsleergang te laten doormaken Onze militaire overheden waren derhalve blij gevolg te kunnen geven atD e#1 Fransch# uitnoodigmg. om onze gelegenheid tot geregelde oefeningen te geven. Ieder# poging dit samengaan al# een wijziging der politiek van Locarno of als een nieuws militaire overeenkom?' met Frankrijk uil te leggen. niet allee# volkomen ongegrond maar ook hoogst nadeelig, daar zij het wantrouwen we»', dat wij juist willen verhinderen. Een vraag, of d# Britsche troepen c>t zonder toestemming van Frankrijk uit het Rijnland kunnen worden ter ;gg« trok kon. beantwoordde M, Chamberlain ontken nend. Daarna vervolgde spreker Wij hebben te Locarno, Lugano of elder# geen verplichting op ooi geoomaa om onze troepen langer in het Rijnland te laten dan wij zelfs goed vinden. Maar ik geloof niet, dat belangwekkende resulta ten zullen worden bereikt door de terug trekking der 7000 Britsche soldaten, als alle andere bezettingstroepen daar blijven Doeltreffender is te streven naar een vol ledigs ontruim'."! ▼•n het Rijnland Twee Ontwerpen Volgens een raeedueling uit Berlijn zouden er twee ontwerpen vooruit gezet zijn ter oplossing van het hersleivraag stuk. liet eerste voorziet de betaling door Duitschland van zooveel jaarsommen als de Bondgenooten te storten hebben aan ie vereeoigde-Staten, en den afkoop der 20 of 15 laatste jaarsominen om alzo© den duur der betalieg op 40 of op 35 jaar te breogen. Van Fransche sijde doet men echter opmerken, dat zulke oplossing ge lijk staat met een bepaaldelijk# erkenning der geallieerde schulden jegens Amerika, waardoor later een vermindering van die schulden moeilijk zou gemaakt zijn. Het twoede ontwerp bestaat hierin men zou de Duitsche schuld in twee splitsen, het eene deel overeeostcmapeud met de schulden der Bondgenooten aan Amerika hei aoder deel met den herbouw der verwoeste gewesten. Dit laatste zóu onmiddelijk ia een of twee uitgiften kun nen verwezenlijkt worden Accoord tusachen Duitschland en zün Schuldeischer» Araar een definitieve regeling i De «Vos» Zeitung- meldt dat tu^schen Duitschland en zijn scbuldeischers een accoord getroffen werd op de volgende basissen 1. Er zal worden overgegaan tot de benoeming van onafhankelijke exper- ten die dezelfde bevoegdheden sullen hebben 2. Elk der Regeering zal zijn e\per- teo benoemen die ticb raadsleden zulle» mogen toevoegen 3. De Dnitiche Regeering zal zijn experten rechtstreeks benoemen. De be langhebbende mogendheden kunnen ofwel hun experie# rechtstreek s benoemen ofwel dezelve door de Herstelcommissie doen aanstellen 4. Duitschland en de belanghebben de mogendheden zullen een gemeenschap peiijken stap aanwenden bij de Aroeri- kaansehe Regeering om hen te vragen insgelijks twee experten te benoemen. 5. De leden van het tweede Dawes- comiteit zullen door geen onderrichtingen hunner Regeeriogen gebonden zijn bu§ bevoegdbeden zullen bepaald worden gelijkvormig het aoooord van Gen-ve van September 1928. In uitvoering van het accoord van Londen van 4924. zullen de experten uitgenoodigd worden voorstel len op te maken voor de definitieve regeling der herstelkwestie 6. Geen enkele der belanghebbende mogendheden >al afzonderlijk de rol van uitnoodigende mogendheid venrullen 7. Zoohaast zij benoemd zijn. zulle# Duitschland en de belanghebbende mo gendheden de experten uitnoodigen te vergaderenmaar de leden van het to cede Dawes-c mitoit zuilen de taak hebben zelf te besluiten op welken datum en op welke plaats zij bun beraadslagingen zullen beginnen Nieuwe Overstroomingen in de Streek van Dendermonde De toestand in de streek van Üeader- tuonde is Woensdag opnieuw erger ge worden Tengevuige van den geweldigen wiud en de huoge tijen, is bet water in de dorpen Moerzeke en Greenbergen nog 70 centimeter hooger gestegen. Op som mige plaatsen staal er twee meter water. De vloed is zoo plots opgekomen, dat de bevolking erdoor verrast is geweest en dat het hulppersoneel verscheidene personen heeft moeten redden. Twee brugjes, onlangs gelegd, werden neerge haald en alzoo zij# de verbindingen io de omgeving van Moerzeke nogmaals onder broken en onmogelijk gemaakt, iu bet ge weat was uien leu zeerste ongerust en be vreesd voor het hoog tij van Woensdag avond. Een voorloopige dijk vaa 2 390 meter euglete Hamma opgeworpen en waarvan men do beste uilslagen verwachtte, heeft begeven onder bet watergeweld en ie ge scheurd De genietroepen moesten onver wijld terug geroepen worden. De open bare maehten en het Rood-Kruis doe# een verdubbelde krachtinspanning om hulp te bieden waar het meest noodig is. De ellende is groot en wordt «leeds grooter onder de geteisterde bevolking. .an JU*—.-. Invaliedenbond Poperinghe STAD POPERINGHE Op Maandag 31 December 1928 om 6 1)2 uur avonds no- DAGORDE. 1 Punt, Driemaandelijksck sicht der Gemeentekas. 2 Punt. jS'aeicht van de Kas Gommissie van Openbaren Onderstand 3 Punt. Begrooting voor 1929 der Commissie van Openbaren Onderstand. 5 Punt. Begroot.ng vitor 192U der Kantteerksch ooi ran de Zusters Penitenten. 6 Punt. Aanvraag voor Toelage door het Komiteit van het Kruis van Heldenhulde te Dixmude 7 Punt. Ghrondtergunningen het stedelijk Kerkhof. S Punt.Vernieuwing vaneen vijf de der Leden can het Bureel der Hop je keurders. 'urn Mededeel ngen. laat weten dat de Heer Forrest geen Agent meer is dezer iasiellisg De inwoners vaa Popfrioghe en Omlig- geada kunnen zich wenden voor koste loos® inteekeningen en vernieuwing van Kasbons, alsook voor alle inlichtingen tot M. A. CROUSEL, Wtsarlagrnt, 14, SchaaUtraat, eenige Agent voor Popanngha van het Gemaentakrediet van Balgié. 2;chi- k SWikaariia**8 b^. imr i.eiTunres raiUDie ZATERDAG 29 DECEMBER 1928 os 7 uur 's avonds in hat PALACE THEATER O P V O E R I N G van a Mademoiselle Josette, ma femme Comcdie en 4 acles Aangeboden door de «Cercie Orphéon» van Hazebrouck, ten voordeele van het Nationaal Verhoud voor Oorlogsinvalle den, afdeeling Poperinghe. Hoofdrol gehouden door Mr. Andre Biebuyck (DREAN). Prijzen der plaatsen 40 fr. 7 fr. en 5 fr. kaarteu bij ds leden van het Bestuur, alsook in het lokaal der Afdseliog, 4, Groote Markt. HET BESTUUR De Eerevoorzilsler M°* LAI1AYE-VANDKN BERGHE. Dozegher E., Ven Nieuwenhuyze Ut, D ebeir AA llaeys iiDepiaedt L.Ridez M Lees aandachtig op tweed* bladzijde onze wekelijktche heurskronijk. Brand te Toerkonje De pompiers van Toerkonje werden Vrijdag avond opgeroepen om een brand te gaan bestrijden in een werkbuis der Parmentierstraat. Een genster uit een machicn had het vuur gestoken aan een mengeling van Kapockwol. Twee spuiten werden in werking gesteld en na ecoi- gen tijd waren de vlammen overmees terd. De aangerichte schade wordt op 15 000 Fransche frank geschat. Tragische gevolgen eener wedding De werkman Anatole Eloi, 56 jaar oud, te Longprt-les Corps SaioU, bevond zich in «one herberg eu ging met den landbou wer Raymond Poiret eene wedding aan van ineens een hal ven titer alkooi te drin- ke# Eloi, een verstokte dronkaard, goot den halven liter naar biusen en verliet de herberg. Nauwelijks was bij eeoige honderden meters ver of hij viel op de baan omniet meer op te staan. Voorbij gangers vonden, wat later, het lijk van den dwazea wedder Misdadigers te New-York M. Groover Whalen, de nieuwe policie- overste va# New-York, heeft op Kerst avond doe# overgaan tot een grooten kuisoh onder het boevenvolkje. Meer dan 300 bandieten, inbrekers, coeaintrafikan- ten en andere schelmen werden opgeleid en in het droge gezet. Bouwinstorting De werklieden van een aannemer van Dowaai waren bezig, aan de koolmijn Notredame, te Sin-le-Noble, een steenen gebouw te vergrooten, toen eene instor ting plaats greep. Drie werklieden wer den gekwetst. Ken huuner, Alfred Joii, van Kcourt-Saint-Qnentin, moest naar het gasthuis overgebracht worden f men vreest voor eene schedelbreuk. Men schrijft de instorting aau den vorst toe. Schrikkelijk werkongeluk Nabij St Omaara is een ontzettend werkongeluk gebeurd. De 45 jarige Hen ri Saudra-i, werkte te Avesues les-Aub rt aan zijn weefgetouw, toen plots de drijf riem sproDg. Met den riem terug op de ra te willen schuiven weid dl knasp door de raderen gevat, omhoog geslingerd en, op het machlen neerploffend.de twee ar men afgerukt. Tien minuten later gaf het slachtoffer den geest. in ij—■„«■mil in SM min m —ui w Voor al ii we Plaatsingen. Geld- en Beursverrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot de Hoofdzetel GENT, Kalanderberg Maat. ZeteiBRUSSEL, 84, Wetstr. Bijbanken Kortrijk, 4, Lange Steeeslraat YPER, Groote Markt,9, tel. 304 en 334. Verhuring van Brandkoffers Antwerpen, St Martensstraat, 2 Bijkaatooren Brugge, Iseghem. Komen, POPERINGHE, Aperstraat, 5, tel. 62 'Verhuring van Brasdkoffersj Thielt, Waasten, Wervick, WesAaieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-Vlaanderea Alverirtghem G. Vandeveghe, G*ru S«kreiari». Beat*t« 0. iK^aylter. Gen. Beditadt. Einde ran het geschil De R-ii hsm.aister van binoealands-h^ iaken. M Se^a icg. beeft Vrijdag ia het stadhuis van Dortmund de beslissiag Aoen kenneB welke eea einde steil aaa het ge schil, voor!e. sproten uit het lock-out, waarvan 213 000 arbeiders van de Roet slachtoffers werden. De werklieden van meer dan 2i jaar bekoroea een loossver- hPoging, gaande volgens de geval.eo van 4 tot 6 pfenning er uur. vanaf 4 Janua ri 4929 zal de arbeidsweek nog zeven en vijftig uren bedragen io plaats van 60. Daar de twee betrokken partijen twee weken gele dan hebber verklaard bereid te lij# de scheidsrechterlijke beslissing te aanvaarde#, kunnen ie hierboven aan - gegeven voorwaarden geen aanleiding geven let betwisting. Mea meest evenwel dat de ijzernijveraars, om hunne inkom sten te verboog en. gaan trachten een verhoofiag van den huidigen pri.s van het ruw- ijzer te doen aaacemes lier, hiBar ur na ren leerk re ta ris gears e*n t eo at rs nge r iv J. Deconiock, Bd«nngh« Bug.Cdn Brielen J. Dsrid. Kiini Oiiel Reh Wi Zich'rêkeDir^^a 3H bruto fo daagscbe rekening## 4.50 t Spaarboekjes 5s bruto Zicht. Kasbons rente op voorband betaalbaar Op naam of aan drager 3 maand 4.00H vrij van lasten 6 4.50 h 4 jaar 5.00 Ohligatien op 5 jaar op naam of aan drager 6*» vrij van asten Rente betaalbaar bij sesmaandelijkscbe koe pons. Vlle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. ZEKERHEID. - VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING. 'li I GAZET VAN POPERINGHE leder medewerker blijft verantwoor delijk vaar sijae bijdragen Per»o*aJljkb<Jea meteen we nJet op. 9 3 3 a e 3 bij der 4 Punt. Verkoop ran Bouwgrond te Poperinghe (Abeele) door de Com~ missie van Openbaren Onderstand p z C. HghrniPlnRts Crwabafct C. De> »e. DfcJkaènsefc Mui nu Drsnoutre Hubert T) Elverdingbe J. B thwl. re Ghdnreit A. Bevis, gereeei Gbyr-erinv ore L Stekel Hoïttbeke A Breyne. ft eentesekreisri» kern re el Rer- Jeye. -tndelssr fsenteryrhe Locifli Steklitnim. geneente-ekr Lwre Thibaut H A.. G* r-eeatesekretiri« Loo V. CsnaerlTock. gerr,eersteontrarieer gen .«entesekretaris eetk ndige itesekretsris ot umreraeente-sekf L. Lenss ire vkerke trast ltoercs Msreel Melis, $ret »<»Btesekrelaris Moorslede lVanooiUie. hsnéelaar A'osrdscbooU Wichel Butsye, Plssts Ps<,schendse e Mirwu* Wee. Nollet Ptoegslewt L. Lereaire, AVestnie wkerka Pcelcspelle Vaodep-ttte Jules. Handelaar PolliüchoT® H. Aaseeu»-. gc ieentsbediaaJe Proven E. Delara. rentenier Rening e A.Wul apit gnneesteontranger ReaiBghelst FI. Camerlyoek. gem. sekretaris Stsvele P Fmeh«o. hoofdonder wij«er W—st— P ParmeBtier. Vperstraat Weston tra A. Declercq, Plaats W estrieterec MVanl.erde. beheerder W ihr«rgh-i£ L. Heuzheltaert, gem. sekretaris VTiiDsiif ham fnl C« ler,aere, gets cekretaris Wytschaete Mevrouw G Alleman, Plaats. Zonnebeke Lrrcien Deha geraeenlesekretaris Wissels Beursorder» - Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koe pont - Vernieuwing en Terugbetaling van alle Ohligatien - Titel», i»z.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1928 | | pagina 1