FONDSENBANK fl V. Bureeigerief N' 3 ZONDAG *20 JANUARI 1929. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. hor oger Gebr. DUPONT NEGENDE JA AH "23 centiemen het nummer De kwestie der Belgische Pachtwet Brtnkt "MAS-CAR bier" Alf. WALLYN Besie Inlandsehe Wol WERKRECHTEBSRAAD. Nationaal Woningenfonds der Kroostrijke Gezinnen van België Tegen de onverkiesbaren Het Gemeentekrediet van Beigië G.D2pentsZ6?6 Maarschalk Foch ongesteld BuitcMaoö 5 Verwoeste Gewesten Vogels en Rupsen. Groote Karnavalstoet HH Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van Pracht papier io dooren. aLLJERHaNLK Drukwerken te verkrijgen bij Ypentraat, 2 (bij de Posh Pope ring he. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met de post Frankrijk Amerika {2.00 Ir. 15.00 fr. 25.00 ir. 30.00 fr. M«a abonneert op alle Belglaoha Foatkaotoran Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Het accoord tusschen de meerder- heidsgroepen Wij hebben reeds medegedeeld, dat de liberale en katholieke volksvertegenwoor digers, die zich speciaal met de pachtwet hebben bezig gehouden, bijzondere ver gaderingen hadden gehouden, om, vóór de bespreking in de Kamer, tot een ver gelijk te gerakeD,tusschen de leden van de meerderbeidsgroepen. Wij zegden ook reeda in het kort, op welke gronden de overeenkomst tussGhen beide groepen verwezenlijkt kon worden. We geven hieronder de volledige for- muul, zoo&ls zij door de meerderheids- groepen aangenomen werd en die binnen kort ter bespreking in de Kamer z&l ver schijnen. De duur van de pacht bedraagt, of lie ver mag niet minder dan 9 jaar bedragen, wanneer het een pacht betreft welke voor de eerste maal wordt toegestaan. Dat beteekent eerst en vooral dat er geen verandering gebracht wordt aan de bestaande overeenkomsten. Dan betee- kest bel oog dat er.kel wanneer een eigen dom voor de eerste maal in huur wordt gegeven, de pacht 9 jaar afgeloopen is, vervalf bet alles weeral in het niet. De opzeggingstermijn blijft vastgesteld op 2 jaar. Die bepalingen sijn niet van toepassing: 1) Op de overeenkomsten welke werden afgesloten onder de uitgesprokene voor waarde dat de pacht minder dan één jaar bedraagt 2) Op de overeenkomsten welke slaan op onteigende gronden of die werden aangeworven om reden van openbaar nut 3) Op de overeenkomsten die slaan op bouwgronden of nijverheidegronden wier karakter als dusdanig werd vastgesteld bij bel afsluiten van de overeenkomst 4) Op de overeenkomsten die slaan op gronden welke door den verpachter of den eigenaar aan zijn personeel werden verhuurd in den vorm van een noodza kelijk aanvulsel van het arbeidscontract 5) Op de overeenkomsten welke slaan op gronden welke bij een landbouwex ploitatie moeten gevoegd worden waar voor reeds een pacht werd afgesloten. De pacht van dergelijke gronden mag eindi gen tezelfdertijd tls de pacht voor de landbouwexploitatie 0) Wanneer de verpachter zich het recht toegezegd heeft het verhuurde goed zelf in pacht te nemen of het te laten in buur nemen door zijn kinderen, dan heeft de uittredende pachter recht op schade vergoeding, en ook, indien de verpachter verwaarloost 6 maand na de opzegging bet goed te betrekken. De beide betrokkene partijen mogen te allen tijde de pacht doen ophouden op voorwaarde dat hun onderling accoord bij akte voor den notaris verleden, vast gesteld wordt ofwel dat een verklaring gedaan wordt voor den vrederechter van het kanton, waarin de eigendom gelegen 1 4 Alle andere vormen van opzeggiDg zijn sul en waardeloos. IN DE WOLWASSCHERIJ Veurnestraat, 73 Poperinghe voor Matrassen Rechtsgebied Yper. Veralag der werkzaamheden van den Werkrechteraraad van Yper ge durende het dienatjaar 1928. eeetHHe Kamer der Werklieden Voorde Kamerder Werklieden wierden er in 1928 48 geschillen op rol gebracht, waarvan er door het Yerzoeningsbureel 20 vereffend wierden in der minne 3 klachten wierden ingetrokken 6 geschil len vóór de zitting vereffend 2 klachten waren niet ontvankelijk 4 gevallen door het Yerzoeningsbureel gezonden en 13 uaar den Haad verzonden. De Raad bekwam nog 4 verzoeningen 3 klachten bleven zonder gevolg4 von nissen van onbevoegdheid werden geveld en 2 ten gronde afgewezen. Kamer der Bedienden. In 1928 kwamen er in de Kamer der bedienden 6 geschillen op rol, waarvan er eeue verzoening bekomen werd 1 klacht werd ingetrokken en 4 verzonden naar den Raad, die er nog een geschil verzoende en die drie vonnissen van oubevoegdbeid uitsprak. Groote Vergadering op 20 Januari te Brugge voor de Afdeeling der Provincie W-Vl. Het is een ontegensprekelijk feit dat het geboortevraagstuk, de openbare gezond heid, nauw verband houdt met het wo- ningenvraagstuk. Men telt in de Provincie bij honderden jonge gezinnen die bij ge brek aan een onderdak, bij anderen moe ten inwonen. Wat gezegd van die gezin nen, kroostrijke gezinnen vooral, welke in krotten verblijven. De droevige gevol gen zijn l bekendgeboortevermindering, kindersterfte, tering, bloedarmoede, ra chitis van den ander kant zedelijk verval, ondeugd, misdaad, haat en op stand. Alwie 's lands welvaart betracht moet het als een plicht aanzien aan de lichaam- lijke en zedelijke gezondmaking van ons volk mede te werken, door het hunne bij te breDgen om den woningsnood te doen ophouden, en de krotten, die voor het land een gevaar opleveren, erger nog dan een® openbare smetplaag, uit te roeien. Met dat doel werd een Nationaal Wo- niagênfondg der Kroostrijke Gezinnen ge sticht en eene aigerneene inschrijving ge opend, ontworpen door den Heer Minister Heyman, en onder de hooge Bescherming van hunne Majesteiten den Koning en de Koningin, van het Belgisch Episcopaat en van alle gezagvoerders uit de verschillen de politieke partijen van het land. In onze Provincie bestaat een Provin ciale Afdeeling van het Nationaal Wo- ningenfonds, welke te Brugge op 20 Januari aanstaande, om 2 ure, in de groote zaal van het Stadhuis, met me dewerking van het hoofdkomiteit, eene groote vergadering belegt, waarop spre kers van verschillende partijen het woord zullen voeren en het groote maatschap pelijk werk van bet Wooingenfonds zullen uiteenzetten. VI® weldenkende lieden zullen die ver gadering bijwonen en bet hun als een plicht aanzien mede ts werken tot de ver- weiMlijking van het ernstig vraagstuk verdwijning der krotten - eeae gezond® woBing aan onze kroostrijke gezinnen. Namens bet Prov. W" F. van West-Viesideren D< Best S#«:r«tai:< F>« Voorzitter l'iTgzms-EiüLJUAas Gebroedari DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PosTcsacKREEKKïwa N' 48451 Tel. 180 medewerker Het blad staat ter woiw is mi» J MJ. «MP Aankondigingen Op 1* en 2* bladzijde 0.60 tr. de regel. Op 3* en 4' 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 fr. Bijzoader tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. «w 1 J J»" mymsm We zegden reeds, dat^de regeering.'t aceoord was, om t® beletten, dat zich feiten, als die der tusschentijdige verkie zing van Antwerpen, zouden hernieuwen, en dat zij den minister van Binuenland- sche Zaken gelast hadden met het opmaken van een voorstel van verandering der wetten in deze kwestie. De heer Carnoy heeft nu aan zijn colle ga s een voorontwerp overgemaakt, waarbij de voorzitter van het kiesbureel het recht zou hebben van ambtswege, die lijsten te schrappen, waarop een candi- daat zou voorkomeD, die een straf zou hebben opgeloopen, dewelke de onver- kiesbaarbeid medebrengt, of die door toepassing van art. 230 van hst kieswet- boek, zijn kiesrechten verloren heeft. Deze schrapping zou aan den voorzitter van het kiesbureel door derden kunnen aangevraagd worden. Zoo zouden voor feiten, die minder ge- kond zijn, dan in het geval Borms, de vertegenwoordigers der vijandige partij en, den voorzitter van het kiesbureel attent maken, op redenen van on verkies baarheid, en de vernietiging vau een neergelegde lijst vragen, zooals zij dit nu reeds doen, wanneer het aantal geldige handteekens twijfelachtig is. Dit voorontwerp zou maar h«t voorspel zijn van een yeel belangrijker herziening van het kieswetboek, en die waarschijn lijk nog aan de kamers, vóór Mei a. s., zal voorgelegd worden. Indien deze her ziening tijdig kan neergelegd worden, zal het voorontwerp waarvan hooger sprake, in de nieuwe teksen ingelascht worden. Is sulks niet meer mogelijk, dan zal het als een afzonderlijk ontwerp neer gelegd worden. Een der bepalingen van het vooront werp beveelt aan de candidaten, een uittreksel van hun geboorteakt voor te leggen. De voorzitter van het kiesbureel, zal volgens een andere bepaling, recht streeks, een uittreksel vragen van den rechterlijken toestand van elk der caDdi- daten, en zal, na inzage ervan de beslis sing nemen, die zioh opdringt. Het voorontwerp zal vooralter aan de Kamer te worden voorgelegd, nog eens nader onderzocht worden. De inwoners van POPERINGHE en Om liggende, die begeeren hunne Kasbons, te vernieuwen of plaatsingen te doen bij bet GEMEENTEKREDIET, worden vrien delijk aanzocht zich daartoe te wenden tot M. A. CROUSEL, Wisselagent, 14, Scha&lstraat, Poperinghe eenige Agent voor Poperinghe van het Gemeentekrediet van België. Yperstraat, 13-io, POPERINGHE. LEENING DER 4 ten honderd 1921 TREKKING VAN 15 JANUARI Dinsdag morgen ten 10 ure heeft te Brussel de 65* trekking plaats gehad der leenicg van oorlogsschade 4 t. h. 1921 De uitslag is Serie 11.333 nr 15 wint het lot van 1 miljoen frank. De andere nummers van deze serie zijn uitbefaalbaar met 250 fr. Koninklijke Muziekmaatschappij "DE PHILHARMONIE,, ZONDAG 20 JANUARI 1929 om 6 uur 's avonds in Ons Huis PRACHTIG KUNSTCONCERT PROGRAM M A EERSTB DEEL TWEEDE DEEL om 9 uur 'a avonds GROOT DANSFEEST ixiw'i.iït.i1 ifii» Ken dagbladschrijver heeft het gedacht gehad eer;s te schatten, in geld, hoeveel profijt de vogels die hunne nesten in de boomgaarden maken, kunnen te wege brengen. Denkt eens hoeveel dat een neslje sveerd is Duizend frank I Laat ons tellen Het nest van een nachtegaal, een rood- borst of eene vink bevat gewoonlijk 5 jonskens. De vijf kleine bekskens, altijd open, kunnen elk 50 rupsens daags bin nenslikken. De jongen blijven één maand in het nest. Eene eenvoudige vermenig vuldiging zou dus aan onze schooljongens leeren dat het een totaal is van 7500 rup sens dat ieder nestbewoner zal binnen vreten. Welnu die rupsens zouden 200 000 pe ren of appelen bedorven hebben, waar van wij gemakkelijk de schatting op 1000 fr. mogen rekenen. Ieder vogelnest is dus 1000 fr. weerd. Honderd nesten, honderd duizend frank, enz. Ware het zoo kwalijk van te roepen JoDgens, Iaat de vogelnesten in vrede "S-'T '1 Ij IN. !J»J'MI.'1II'JP 3L...LB1II WI&IJ'I'JIII'ÜI11 STAD YPER op ZONDAG 10 FEBRUARI 1929 Met de welwillende medehulp van het Stadsbestuur en der bevolking van de Stad G-OOO Pr. Premlën worden aan de deelnemende groepen toe gekend. Yoor alle verdere inlichtiagen zich wenden tot het Bestuur lokaal Ho tel du Nord, Statiestraat, 63, Yper. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff - Patent Statie-Monters. Regulateur» Pendulen Wekker» KETTINGEN' li £«11, IlJra, PABRUREN ia Goud, Diamant. ét/ Yperstraat, 3 Poperinghe. ■H Lees aandachtig op tweede bladzijde onze wekelijksche beurskronijk. De toestand van maarschalk Focb, die sedert een 10 tal dagen aan een harlcrisis leed, is Maandagochtend plotseling ver ergerd en de maarschalk moest zich te bed leggen. Een consult van zeven geneesheren had plaats en een gezondheidsbulletin werd gepublicerrd. In de omgeving van den maarschalk maakt men zich ernstig ongerust. Volgens een later bericht zou de toe stand van den zieke eeoigzins verbeterd zijn. Zijn twee dochters zijn hem komen bezoeken. Maarschalk Focb wordt in zijn ziekte bijgestaan door zijn buisdokter, Dr Heits Boyer. De Zondag en Zondagavond warer. zeer slecht voor den zieke die ten prooi was aan pijnlijke aanvallen vaa verstik king, die hem voortdurend deden lijden. Maandagochtend voelde de zieke geluk kig eenige verlichting en scheen zijn al- gemeene toestand eenigzins verbeterd te zijn. Maandagnamiddig. om 5 uur, ontving maarschalk Fech het bezoek van D Da venière die hem naukenrig onderzocht Dit onderzoek duurde een uur. Dr Boyer, Mevrouw Foch en hsartwe# dochters brachten den nacht aan hei ziek bed door. Maandagavond werd een üebte beter schap in den toestand van den door uch- tigen zieke vastgesteld. Maarschalk Foch is 78 jaar oud. Tramongeluk te Duinkerke Na den uitgang der school, Abreuvoir- straat te Duinkerke, werd de 6-jarige Maruis Guvoy bij het oversteken van den steenweg door een tram verrast, spijts de pogingen door den tramvoerder aan gewend om het kind te vermijden. Het koaapje werd het onderlijf vermorzeld en den rechtervoet afgesneden. Men moest het rijtuig optillen om het slachtoffertje te ontzetten. De kleine bezweek terwijl men hem naar de ouderlijke woonst over bracht. De ooggetuigen waren eensgezind om te verklaren dat de tramvoerder voor het schrikkelijk ongeluk niet verantwoor delijk kon gesteld worden. Een Slang in een bananenkist Een bediende van M. Mannot, handelaar in koloniale waren te Saint-Dizier, zag tot zijn groote ontsteltenis een geel en zwart gestreepte slang uit eene bananen- kist komen. Het gevaarlijk kruipdier werd gedood bij middel van een vork. De slang, die een meter vijftig lang was, was geheel plat teugevolge vau een va sten van meer dan een maand, duurder reis van de Antillen Daar Saint-Dizier. Een schrikwekkend tooneel In den hippodroom van Brighton (Lon den) waren, Maandag avond, de toeschou wers getuigen van een schrikwekkend tooneel. De dierentemmer kapitein Janus O'Connor, bevond zich in de kooi van ee ne leeuwin. Hij lag op den rug, met een stuk paardenvleesch op de borst gebon den, eu hield zóu 't wilde dier in bedwang. Vervolgens sprong de temmer gezwind recht, wierp het stuk vleesch in een hoek en wilde de kooi verlaten. Doch de leeu win, die liever menscheuvleesoh lustte, sprong op hem toe, en klauwde een stuk uit den bil van den temmer. Deze laatste kon een tweeden klauwslag afweeree en de kooi verlaten, ouder het gejuich van liet publiek. De temmer, die veel bloed verloor moest zich onmiddellijk door een geneesheer doen verzorgen. Noodlottige onvoorzichtigheid Twee kinderen, van 4 en 2 jaar oud, waren door hunne moeder, Mad. Zazula, wonende te Saint Cbristophe, nabij Reims, alleen gelaten. Het oudste kind kwam uit het bed, stak stekjes aan en deelde het vuur aan den strooizak mede. M. Zazula kwam juist in tijd om het begin van brand uit te dooven, doch de twee kinderen wa ren reeds door den rook verstikt. Alleen het oudste kon terug tot het leven geroe pen worden. Tragische dood van een jager I.ucien Belle, 28 jaar, wonende met zij ne moeder, de weduwe Bell8-Ammeu.\, in eene hoeve te Loon-Plage. wilde Zon dag op jacht gaan. Hij bad zijn geweer in de schuur geladen gereed gehangen. Toen hij het wapen van den muur wilde haken liet hij het vallen een schot ging af en de jongen werd door de lading in het hoofd getroffen hij bleef op den slag dood. am Voor al uwe Plaatsingen, Geld- en Beursverrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot de Hoofdzetel GENT, Kalanderberg Maat. Zate!: BRUSSEL, 84, WeUtr. Bijbanken Kortrijk, 4, Lange Steeuslraat YPER, Groote Markt,9, tel. 304 en 334. Verhurieg van Brandkoffers Antwerpen, St. Martensstraat, 2 Bijkantooren Brugge, Iceghem, Komen, POPERINGHE, 4 perstraat, 5, tel. 62 (Verhuring van Brandkoffers) Thielt, Waasten, Wervick, West nieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste Alveringhem: G. Vandeweghe, Gem. Sekretaris. Beveren alYr»r O. Desmy Iter, Gem. Bediende. Bixscbote c. Hondeghem. Plaats Boesingh# Eug. Coulier, handelaar Crorobeke C. Decae, gemeenteontvanger Diekebuseh Mevrouw J. Deconinck, gemeenten van West-Vlaanderea Zichtrekeningen 3 bruto 15 daagscbe rekeningen 4.50% Spaarboekjes 5% bruto Zicht. Kasbon» rente op voorhand betaalbaar. Op naam of aan drager 3 maand 4.00% vrij van lasten, e 6 4.50% 1 jaar 5.00% Obligatien op 5 jaar op naam of aan drager 6% vrij vaa lasten Rente betaalbaar bij zesmaandelijkscbe koepons. W-gselg - Beursorders - Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koe pons - Vernieuwing en Terugbetaling van alle Obligatien - Titels, enz. Alle Beurs- en Bankverrichtingen aaa de voordeeligste voorwaarden. ZEKERHEID. - VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING. GAZET VAN a^£M De naamlooss ingezonden artikels worden geweigerd rechtstreeks van de schapen en m huis gewmschen. rjirdêi prji ?M' HwtickKfn PH. VERIEKE. Hii DEPRAETERE reraatwoor- qc A beschikking vaa a. ▼•or aijae w*e tet »oe<* ««est bijdragen. Bijdragen in te zenden rosvsel me- gelijk tegen den Persoonlijkheden Donderdap noen. nemen we niet op. leder blijft deujk met het algemeen nut en belang. Aankoop vat) Mollen ®n Fisohou- wen aan de hoogste Prijzen bij Camilla BATTHEU-GHESQUIERE. 1. MUSIQUE EN TÊTE, marc he fian^aiae F. Popy 2. OUVERTURE DES MARTYRS Doaizeiü 3. a) LA BOHÈME, opéra Puccini b) CHANSON INDOUE Rim.ky.Kor.akoB par Mme Frank. 4. CONCERTINO POUR CLARINETTES Gam par MM. Van den braeck Ch. et Declercq L. 1. LES PÈCHEURS DE PERLES, .élection Bizei 2. a) AIR DE MANON (La petite table) Mas.enet b) JE T'AIME, mélodie E. Grieg par Mme Frank 3. BALLET DE FAUST (6 numéro») C. Gounod bij de Post) Dranoutre Hubert Thibaut, gemeentesekretari» Elverdinghe J. Bult heel, meetkundige Gheluvelt A. Beyls. geraeentesekretaris Ghyverincbove Lue. Stekelorum. gemeentesekr HolUbeke A. Breyne. ge eentesekretaris Kemmel Reué Joye. handelaar Isenberghe Lucien Stekelorum, gemeentesekr. Leysele Nestor Pillaert.Gem. Sekr. Statiestr. li Locre Thibaut Hub Gemeentesekretaris Loo V. Camerlynek. gemeenteontvanger Meessen L. Lemaire, West nieuw kerke Merrkem Odiel Robbe, Kouterstraat Moeres Marcel Melis, gemeentesekretaris Moorslede Jog. Vancoillie, bandelaar N'oordschoote Michel Butaye, Plaat» Passchendaele Mevrouw Mee. Noliet Ploegstcert L. Lemaire, Westnieuwkerke Poelcapelle Vandepotte Jules. Handelaar Pollinchove H. Aaseeuw, gemeentebediende Proven E. Delava. rentenier Reningbe 4. Wullepit. gemeenteontvanger ReninghelstFl. Camerly-nck. gero. «ekretaris Stavele P Francheo, boofdonderwijser Vin kernJ.Ceulenaere.Gem.Ont. Wulveringhem Westontre A. Declercq, Plaats Westvieteren M. Vanlierde. beheerder Wulverghem L. Heugbebaert. gem. aekretarig W i'veringhein Jul. Ceulenaere. gem sekretaria Wytschaete Mevrouw G. Alleman. Plaats. Zonnebeke Lucien Debal. gemeentesekretari»

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1929 | | pagina 1