XEGEXDE JA Ah Y 7 *2.7 centiemen e nummer ZONDAG 17 FEBRUARI 1929. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Drinkt CHASS Biei Gebr. DUPOHf H El fcd Horlogerij I meestal «Kom, bestaat zoo iets nog te gen woordig T Worden nog altijd vrouwen en meisjes als koopwaar behandeld f De ze Heden hebben wel eens verslagen hier over gelezen, maar weten ook. dat er internationale wetten en overeenkomsten zijn. die den strijd er tegen aanbinden. De Handelsfoor te Yper België s handel in 1928 In het Officieel Telefoonboek Bij de kroostrijke gezinnen Alf. WALLYN Bericht van het Stadsbestuur Drinkt "MAS-CAR" bier Bureelgerief Pracht papier Verhooging der Spoor wegtarieven HILAIRE HUYGHE Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten I Specialiteit van d doezen. iLLSfüIANDSt Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 Pope I ring he. I Abonnementen ar m stad, thuis besteld 12.00 tr. buiten stad, met de post45.00 fr. Frankrijk 23.00 tr. Amerika 30.00 fr. 14«m abonneert op alle Saigieebe Poaikantorea Plaknheven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooss ingezonden artikels icorden geweigerd. UfTarvË&s-ËiGs?uARs Gebroeders DUPONT -PW Yperstraat, 2, POPERINGHE, Postchkckkssknu-3 n' 48469 Ieder medewerker blijft v#rantw®or- deÜjk voor zijne bijdragen. - Aankondigingen Op 4* en 2* bladzijde 0.60 tr. de regel. Op 3'en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 fr. Rouwberichten 0.73 fr. de regel, met minimum 5 tr. Rijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooral te betalen. ■IMIWMMf Goudsmederi; Juweelhande! Mooters Lip Roskopff - Patent Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN ia Séfri, lil w. Ukkci PABRUREN in Goud, Diamant bij SMmièlm Yperstraat, 2 bij de Post Poperinghe e&mw* De Vrouwenhandel nog niet uitgeroeid MMMW Er is vermoedelijk geen iustelling (er wereld, die zoozeer de sociale instellin gen ondermijnt, als die der vrouwenhan delaars. De gevaren zijn zooveel groeier geworden, dat de Volkenbond hel noo- dig oordeelde, een speciale commissie van onderzoek te benoemen, die naar verbetering dei toestanden moet streven en zorgen dat aan het bedrijf dezer lieden, die achter slot en grendel thuishehooren, eeu einde komt. De slachtoffers zijn meestal verkoop sters, jonge hureelmeisjes of meisjes die kans hebben aan het tooneel te komen. Onder de laatste categorie heeft de vrou wenhandelaar zijn rijken oogst. De met hodes, die hij aanwendt, zijn zeer eenvou dig. Hij vermijdt elk opzien, probeert het niet met ontvoering en sleurt zeer zeker niet zijn slachtoffer bij de haren naar dc boot. om daar het meisje in een donkere ruimte te werpen, waaruit het later in een berucht huis in een der wereldsteden wordt afgeleverd. De vrouwenhandelaar vangt zijn prooi bijaa altijd met behulp van aankondigin gen in de groole bladen. Gevraagd wordt gewoonlijk een chorus-girl of een danse resje (vakkennis niet noodig). De agent (verklaart, met de samenstelling van een [theatergroep voor een of ander over stesoh land belast te zijn. Het meisje on derteekent contracten, die zij in 99 van de honderd gevallen niet leest. Daarin staat, dat de «werkgevers» het meisje de reiskosten ial voorschieten, die dan later Ivan het salaris worden afgehouden. Allereerst zal dan het meisje ontdekken dat het zoogenaamde theater niets anders lis dan een hol van ontucht Maargewoon- I lijk is het bovendien cabaret of tingel- ftaogel. Komt zij in verzet, dan houdt men haar voor, dat zij in gehuld staat tegeno ver haar werkgever, en dat zij eerst die schuld moet afdoen. Zij wordt dan gedwongen, aanvanke lijk met de vrienden van den eigenaar te drinken en te dansen. Als zij ongehoor zaam is. houdt men haar beur verplich tingen voor, en wendt zij zich tot de over lieden, dan wordt haar met beleefd leed wezen medegedeeld, dat men tengevolge jran de door haar onderteekende contrac- I ten niets voor haar kan doen. Daar het meisje zich over haar toestand schaamt, zal zij vaak aarzelen, zich tot haar familieleden te wenden en hun te ■schrijven. Zoo laat zij de dingen meestal top hun beloop, in de hoop, eenmaal geld genoeg te bêbben om naar huis terug te keerea. Soms ge.uKt bet haar inderdaad, bet zoover te bréDgeo, maar ia 't algemeen porgt de beziiler van de inrichting wel, dat het meisje zoo in de schulden blijft, dat aan heengaan niet valt l* denken. In alle balf-tropische steden bestaat grocte vraag naar builen.an sefce vrou- |w en. zoodat het bedrijf van den vrouwen handelaar al bi,zoader bloeit. De hande laar zal geen moeite te s,root a bten, om |ci;e steden voortdurend van nieuwe waar pe voorzien. Niet slechts dat deza bande laars geld voor het transport der meisjes ontvangen, zi; dwingen de arme schepsels ook nog. haar karige verdiensten met hen %e deeien. Wie zich nooit in het vraagstuk van •n vrouwenhandel verdiept heeft, vraagt Waarschijnlijk beeft dat bij hen den in druk gewekt, dat de vrouwenhandel reeds tot het verleden behoort en nog slechts in romans en films voorkomt. Helaas is dat niet het geval. De vrouwenhandel be slaat nog altijd, en dagelijks vindt hij nieuwe slachtoffers, die hij het verderf tegemoet drijft. Om de betaling van een superdividend van 2 aan de aandeelhouders te verze keren, heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen aan de Begee- 1 ring toelating gevraagd om dc tarieveD voor reizigers en goederenvervoer met 40 te vermeerderen. Na bestatigd te hebben dat, niettegenstaande de aan gevraagde vermeedering, de tarieven voor goederenvervoer en de meeste tarie ven voor reizigersvervoer nog onder de prijzen in het buitenland blijven, heeft d« Hcgeering toestemming verleend tot op slag van 40 0/0, toepasselijk op de goe deren tezelfdertijd heeft zij besloten de overdrachtslaks op de groenten-en voe- dingsprodukten, zooals boter groenten en vruchten, af te schaffen. Gezien de stijging van het indexcijfer, beeft de Begeering zich slechts kunnen aansluiten bij een tariefvenaeerdering van 5 0/0 ▼oor het reizigersvervoer. Zij heeft de Nationale Maatschappij verzocht de krachtinspanning door te drijven om de uitbating van bet net zoo ekonomisch mogelijk te handhaven. in 4 tPROV. VERBOND VAN W.-VL. gaf 3000 fr. aan de Kr. Gez. der over stroomde gemeenten. Ter navolging. 2. t PROV. VERBOND VAN W. -VL. heeft reeds aan 19 menschen 91900 fr. gegeven voor te helpen grond koopen of een huis bouwen of vermeerderen, om dat het hunne te klein of te slecht w as voor hun groot gezin. Er liggeD nog 2N) aanvragen gereed maar t Budget, dat wellicht binnen 14 dagen zal gestem i zijn. zal in 't kort toe laten die aanvragen ook te voldoen. In geval van geldnood gaan de dringendste gevallen vooraf, b.v. dwang en grootste getal kleine kinderen. 3. 't PROV. VERBOND VAN W.-VL. zal 2 Maart te Roeselare. eene groote vergadering houden om de laatste inlich tingen te geven over t WONINGFONDS en den ooodigea uitleg te verschaffen over famiiieloon en compensatiekassen. T FAMILIELOON ZAL IN KORTEN TIJD ALGEMEEN WORDEN. 4 Er zullen omtrent 4000 SOL DA TEN OYER ziju op deklas die du moet optrekken berden eerst vrij gesteld: 1 T»e Kr. Gez. met zes of meer kinde ren. 2 nishoi j^ns w aar reeds 4 of meer soldaten waren. Aaustaandelijk zal eene vergadering plaats hebben wai rop de tentoonstellers zullen uitgenood 1 zijn dat niemand ootbreka I De twijfelaars welke tot alsnu hunne bijtreding niet gegeven hebben en op het laatste oogenblik zich zullen overtuigen van de noodwendigheid hunner deelne ming zullen ook welkom zijn. Men zal de lokalen bezoeken en de plaatsen aanduiden de voorwaarden van deelneming blijven dezelve zooals verleden jaar. De Kapitein Daumerie, bevelhebber der vliegschool van Wevelghem, heeft hei Comiteit der Haudelsfoor verwittigd dat de medewerking der militaire vlieg- dienst verzekerd is. Deze dienst zal onder andere tentoon stellen in dc lokalen en op de speelplaats der middelbare school een Avion R.S.V. 90G.V. met motor Benard en een motor Hisp&no. De uitbreiding d c vliegdiensten is aan het Order van den dag op handelsgebied en op het gebied van toerisme speelt de vliegdienst reeds eene rol die dagelijks uitgebreid wordt en van langs om meer belangrijker wordt. M. Galembert, bestuurder der propa- gandadieost van het vliegwezen zal ons daarover eene puike Conferentie komeD geven den Zondag 47 Maart om 4 uur in de zaal van Oud-Yper. Een film voor stellende de reis Brussel Londen gezien in vliegmachien, zal de Conferentie sluiten. Misschien zaPdeze Conferentie de Voor bode zijn van eene gebeurtenis, zeer be langrijk voor Yper, die men reeds aan het studeeren is, maar waarover wij voor alsnu nog niet breeder mogen spreken. Het vveze alleenlijk» gezegd dat het bestuur der Handeiskamer al zijne krach ten inspant om het gewenschte doel to bereiken en eene nieuwe levensbron te doen ontstaan. In de laatste dagen werden do plak brieven uitgedeeld iu Yper en verzonden naar het omliggende Zij genoten overal een welverdiende bijval. Het was aan de iorichtingcommissie der Handelsfoor aangenaam te hooren, hoezeer deze parel van Yperscbe Kunst geprezen werd de plakbrief herinnert tevens de Iijdens geschiedenis onzer stad en bare berwording tol het leven Het Briliscb gedeokteekea, de puioen der Halle, de ontstaande weverij - Nijverheid, de eeuwen oude Kaatennijverheid. In bet midden, de wapens der Stad. die wij herbouwd hebben in schoonheid en die wij willen verheffen in bedrijvig heid en welvaart. Aan de handelaars wordt gevraagd de plakbrief aan hun vitrien te hangen 't is de beste reklaam voor de haudelsfoor en ook eeB treffend bewijs van eenheid en solidariteit onder de Yperlingen. IN DE WOLWASSCHERIJ, voor Matrassen rechtstreeks van de schapen en tn kins geioasschen. V»*- ves- Er werden in den loop van het jaar 4928 in de Belgisch Luxemburgsebe Unie ingevoerd 395.400.822 ton koopwaren tegen 380.643.934 ton in 4927, zijode ee ne vermeerdering van 44.486 894 ton. De waarde dezer ingevoerde goederen bedroeg 34.564.240 000 fr. in 4928 tegen 29 438.507.000 fr. in 4027, zijnde eene vermeerdering van 2.425.733 000 fr. Uitgevoerd werden 205 739.597 ton koopw aren in 4928 tegen 242 222.068 ton in 4927, zijnde eene vermeerdering van 23 347 529. De waarde der uitgevoerde koopwaren bedroeg 30.443.421.000 fr. in 4928 tegen 20.690.6(4 000 fr in 4027, zijnde eene vermeerdering van 3 448 807 duizend fr. Deze cijfer» zijn kenschetsend. Voor de kwantiteit is de iovoer in 4928 toegenomen met 4 4 486.891 ton en de uil- voer met 23.5(7.529 ton. Voor de waar de nam de invoer toe met 2.425.733.000 fr. Deze cijfers bewijzen de klimmende toeneming van den uitvoer. In 4927 was het verschil in waarde 2.590 000.000 ten voordeele van den in voer. in 4928 is dit verschil geslonken tot 4.400.000.000. Da toenemende bcteeke- nis van den uitvoer is het gelukkigste verschijnsel in de ekonomische bedrijvig heid van ons land. Aan de Oudgedienden van hel I ste en 21 ste Linie. «Verleden Zaterdag avond 2 Februari, heeft de eerste vergadering plaats gehad van de oud strijders van bet 4 ste en 24ste Linieregiment (afdeeling Westvla&nde- ren), in bet Gasthof «Les Floraiies» - n® 58 Kapelstraat, te Oostende. De Adjudant Vandenhaute, in zijne hoedanigheid van den oudsten der groep, wierd uitgenoodigd bet woord le voeren. Hij bedankte vooreerst de aanwezige makkers, dewelke aan zijne uitnoodigicg beantwoord hadden. Na kennis gegeven te hebben der stand- regelen vastgesteld door het bestuur van de verbroedering der twee korpsen,dringt Vandenbaute aan. op de noodzakelijkheid dewelke de oud strijders deden kennen die zullen van die Regiments verbroede ring machtige en merkende groepen uit maken. Na eenige stonden stilte ter nagedach tenis der gesaeuvelde makkers, werd de vergadering geheven. De aanwezigen bedankten hartelijk den Adjudant Vaodenhaute die de inrichting der afdeeling van Westvlaacdeaen, tot een goed einde bracht. -Mogen deel nemen ia hoedanigheid van werkende Leden van de verbroede ring, de militairen van allen graad, die werkelijk gediend hebben, bij het 4 ste 0f 21 Linieregimêot, tusschen den 4 Oogst 4944 en 4 4 November 4948 en dewelke de achting van het publiek genieten. Da bijtreden tot het groepemenl, wor den aanvaard op het Sekreiariaat. Gasthof irLes Floralies» - n° 58 Kapelstraat, te j Qostende en door den Adjndaat Yaoden- tjaute. 32. Scholsns raat. Oostende sr*wa Zeer terecht is er algemeen geklaagd over de rangschikking van de abonne menten, in het telefoonboek. Firma's, die een naam hebben, die gekend is, moet men dikwijls zoeken ouder een beaamicg die van schier niemand gekend is, zooals «samenwerkende» of «naamlooze», wan neer het om maatschappijen gaat. Het telefoonbeheer, dat niet beter vraagt, dan den abonnenten, het zoeken van hun correspondenten te vergemak kelijken,vraagt dat ai de abonnenten, die hun ineldiug, in het eerstvolgend tele foonboek zouden willen gewijzigd zien, den nieuwen tokst zoo spoedig mogelijk zouden zenden aan den rekenplichtige der telefonen, gelast met de inning dei- taksen voor hun verbindingen en, in de zen tekst, het woord te onderlijnen, dat de alfabetische rangschikking zal moe ten bepalen. V4 HUURHOUDER Groote Markt, Poperinghe Iaat weten dat hij voortaan ook alle REIZEN aanveerdt per PRACHTIGE MODERNE LUXE-AUTO Bij afwijking aau het stadsregiement op het vervoer van ale en meststoffen, wordt er ter kennis der inwoners gebracht dat, om de belanghebbenden in staat te stellen hunne afgelegene weiden en landen doelmatig en tijdelijk te bemesten, het vervoer van ale en mest zal toegelaten zijn gedurende gansch den dag op dinsdag 49 en woensdag 20 Februari aanstaande Eenieder wordt dus verzocht van di bijzondere toelating en dagen gebruik t< maken, daar naderhand geene afwijking van bet stadsreglement zal geduld woi den. TREKKING VAN 9 FEBRUARI Zaterdag morgen ten 40 uur heeft in de Nationale Bank te Brussel de 84e trek king plaats gehad der leening van de Verwoei® Gewesten 5 t.h 4922. De uit slag is De andere nummers van deze series zijn uitkeerbaar met 300 fr. Voor al uwe Plaatsingen. Geld- en Beursverrichtingen, wendt U in volle vertrouwen tot de Bijbanken Kortrijk, 4, Lange Steeastraat Hulpkantoren in al de bijzonderste DepotD. GRUWKZ, Crombeke. gemeenten van West-Vlaanderen Zichlrekeningen 3% bruto 15 daagseh? rekeningen 4.50 H Spaarboekjes 5% bruto Zicht. Op d&am of aan drager 3 maand 4.00 vrij van lasten. 6 4.50 4 jaar 5.00 H Alle Biurs- «n Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. ZEKERHEID. - VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING. -urn*"»! au. i mtaamosm- f bij de Posh Bijdragen in te zenden zooveel mo getijk tegen den Donder da^nog^^ Tel. 180 Het blad staai ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nat en belang Persoonlijkheden nemen we niet op. ZI e l!ItÉ t p TM Hij maakt nog dagelijks nieuwe slachtoffers n'i'iT i ii j t EDELMOEDIGE DADEN T PROV. VERBOND W.-VL. De medewerking der Vliegdiensten Veurnestraat, 73 Poperinghe Beste Inlandsche Wol Lee» aandachtig op tweede bladzijde onze wekelijksche beurskronijk. Telefoon 10 LEENING DER 5 ten honderd 1922 Se ie 735ü2 nr 7 wint een lot van 250.000 fr. Serie 36793 nr 1 «erie 95.773 nr 13 winnen elk een lot van lOO.OOü fr. FONDSEhL3ANK fl. V. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg Maat. Zetel: BRUSSEL, 84, Wet«tr. YPER, Groote Markt,9, tel. 304 334. Verhuring van Brandkoffers Antwerpen, St. Martensslraat, 2 Bijkantooren Brugge, Iseghem, Komen, POPERINGHE, Yperstraat, 5, tel. 62 (Verhuring van Braadkoffers) Thielt, Waasten, Wervick, We*tnieuwkerke. Mveringhem f}. Vandewpghe. Gem. SekreUris. 'Wereu a/i.er O. Desmytler, Gem. Bediende, ^'•xschote C. Hon 'cghem, Plaats jk>esinghe Eug. Coulier, handelaar rombeke C. Decae, gemeenteontvanger [h'ckebusch Mevrouw J. Deconinck. Oranoutre Hubert Thibaut. gemeentesekretaria L verdinghe J. Bultheel, meetkundige 'jhelurelt a. Beyls. gemeentesekretari9 •'hyrerincbove Lue. Stekelorum. gemeenlesekr Oollebeke a. Breyne, ge eentesekretaris '"^emmel René Joye. handelaar [*«nberghe Lucien Stekelorum, gemeente«ekr. J-«ysele Nestor Pillaert.Gem. Sekr. Staties!r. 12 L^cre Thibaut Hub., Gemeentesekretaris Loo V. Camerlynck. gemeenteontvanger ^teessen L. Lemaire, Westnieuwkerke ^terekem Odiel Robbe, Kouterstraat Moeres Marcel Melis, gemeentesekretaris Moorslede Jos. Vaneoillie, handelaar Noordschoote Michel Butaye. Plaats Passchendaele Mevronw Mee. Noliet Pioegstrert L. Lemaire, Westnieuwkerke Poelcapelle Vandeputte Jules. Handelaar Pollinohove H. Anseeuw, gemeentebediende Proven E. Delava. rentenier Reninghe K. Wullepit, gemeenteontvanger Renin ..-helstFt. Camerlynck. gem. sekretaris Slavele P Franchoo. hoofdonderwijaer ViackcmJ.' enienaere.Gem.Ont. Wulveringhem Westoutre A. Declercq. Plaats Westvleteren M. Vanlierde. beheerder Wulverghem L. Heughebaert. gem. sekretaris Wulveringhem Jul. Ceulenaere. gem sekretaris Wytschaete Mevrouw G. Alleman. Plaats. Zonnebeke Lucien Debat, gemeentesekretaris Kasbons rente op voorhand betaaibaar. Obligatien op 5 jaar op naam of aan drager 6% vrij van lasten Rente betaalbaar bij zesmaandelijksche koepons. Wissels - Beursorders - Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koe pons - Vernieuwing en Terugbetaling van alle Obligatien - Titels, 3DZ.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1929 | | pagina 1