Bureelgerief VIJFTIGJARIG JUBELFEEST Prachtpapier Naar de Oplossing De Belgische fruithandel Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DU PONT Yperstraat, 2, POPERINGHE, Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 12.00 tr. buiten stad, met de post 15.00 fr. Frankrijk25.00 fr. Amerika 30.00 fr. föera abonneert op allo Belgische Postkantoren Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Yperstraat, 2 Pope ring he STAD POPERINGHE Om 8.15 uur CONCERT door het Muziek St. Cecilia van WATOU. Voor zitter Dr. A. Boedts. PROGRAMMA f. Marche du Centenaire, Om 9 uur KUNSTCONCEUT door de Muziekmaatschappij De Volksvreugd van PROVEN. Voorzitter G. Verfaillie, Burgmeester. Bestuurder M. M. D'heere PROGRAMMA Zaterdag 31 Oogst om 8 uur, Zondag 1 September om 4 en 8 uur Nadere inlichtingen zullen aan de deel nemende maatschappijen rechlstreeksch toegezonden worden. Ten einde een blijk van genegenheid te betoonen aan den Geachlen Jubilaris, wor den de inwoners beleefd verzocht hunne huizen op den doortocht te willen be vlaggen H. Eugène Van Elslande als Bestuurder der Koninklijke Maatschappij DE PIIILHARMONIE OP ZONDAG 8 SEPTEMBER 1929 Meer en meer is men in de leidende kringen tot de overtuiging gekomen dat men de taalkwestie dadelijk na den oorlog had moeten oplossen. Wiens schuld is het dat men tien jaar verloren heeft. De schuld van het activisme, van den oorlog, die de gansche beweging, ja alle welmeenende Vlamingen heeft doen wantrouwen. Kan men verantwoordelijk zijn voor de.men- schelijke domheid en kortzichtigheid De schuld is ook te. wijten aan de politie kers, die de wonde openhouden om haar te doen bloeden. Er zijn er nog te veel die van de taalkwestie leven. Zonder deze zouden zij niets geworden of tot niets gekomen zijn. PROGRAMMA der FEESTELIJKHEDEN Om II uur 's morgens PLECHTIGE ONTVANGST op het Stadhuis, door de Stedelijke Overheid, Om 111| uur; KUNSTCONCERT uit gevoerd door het Muziek van den Katho lieken Kring, onder het bestuur van heer Karei HEILBROECK, Leeraar aan het Conservatorium van Gent. PROGRAMMA Om 2 uur HULDEBETOON bij het Stadhuis door de verschillende Maatschap pijen van Slad. Daarna OPTOCHT door de bijzonderste straten der Stad, waar aan de hierondervermelde Muzieken ins gelijks zullen deelnemen Om 4.15 uur CONCERT door de Ko ninklijke Fajjfare van MEESSEN, Voor zitter M. F. I. Deleu, Burgmeester. Be stuurder M. A. Dofer,officierdTnstruction Publique. PROGRAMMA Om 5 uur CQNCERT door het Ge- meentemuziek van WESTNIEUWKEBKE. Voorzitter M. A. Titeca, Burgmeester. PROGRAMMA Om 5.45 uur CONCERT door het Mu ziek St. Cecilia, van ABEELE. Voorzitter M. J. Coene. Bestuurder M. Debunne. PROGRAMMA Om 6.30 uur KUNSTCONCERT dooi de Harmonie YPRIANA. Eèrevoorzitler M. A. Donck. Voorzitter M. A. Gruwez. Bestuurder M. G. Vau Eegroo. PROGRAMMA Ds Belgische Buiteslandsché Handel In 1928 bereikte de uitvoer van fruit de som van 136 miljoen 585.000 fr. De invoer de som van 130.644.000 fr. De balans was ons voordeelig. Onder de vruchten die den eersten rang bekleeden hebben we de druiven, voor eene waar de van 69 300.000 fr. Daarop volgen de peren, appels, krieken, abrikozen, per zikken en aardbeziën. Citroenen en appelcienen zijn de voor naamste invoerartikels 58.392.000 fr. Dan hebben we de bananen, appels en druiven. De streken waar meest fruit voortge bracht worden zijn Henegouwen, Lim burg, Lqik en Namen. Iu den loop der laatste jaren werden in het omliggende van Antwerpen veel boomgaarden aange legd. Engeland is het voornaamste afzetge bied voor de Belgische druiven 85 o/een de krieken. Duitschland koopt ook groote hoeveelheden druiven. Holland vjndt on ze krieken zoo. lekker dat het er ons groo te hoeveelheden afkoopt. Meest al de uit gevoerde Belgische druiven zjjn weelde artikelen van eerste gehalte. Er gaan er zelfs lot in Amerika. Belgie is een der voornaamste Europeesche voortbrengers voor de peren. 60% van den uitvoer gaan naar Engeland waar zij 35% van den pe- peninvoer vertegenwoordigden. Holland en Duitschland verbruiken 15 en 25% onzer peren. Belgie is hun voornaamste leveraar. Belgie staat aan de spits van Europa voor de appelvoortbrengst. Duitschland koopt er 60 Engeland 15o/0Hier ook is Belgie de voornaamste leverancier. ALLERHANDE Postcheckrekening Nr 48459 Tel. 180 Ieder medewerker Het blad staat ter blijft verantwoor- a beschikking van al deiijk voor zijne wie het goed meent bijdragen. ,^0^1 met het algemeen Bijdragen in te ^f*f t?iÉllDS^ nut en belanf>- zenden zooveel mo- gelijk tegen den Persoonlijkheden Donderdag noen. nemen we niet op. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. (bij de Post) 2. Guillaume-Teil, fantaisie 3. Oubli et Souvenir, polka voor Trombon Piston. 1. Les Salt'mbanques, ouverture, (J. E. Strauwen 2. Poète et Paysan, grande; ouverture, (Suppé 3. Frissen de Valse, intermezzo, (J. Volant 4. Fantasia op de werken van Schubert, (A. Floris o. Les Rossignols, polka Imitative, (J. Givord 1. Vlaanderen, marsch, leuilv. (J. Steenbrugge 2. L'Aube, openingstuk, i" uitv. (J. Heymana 3. Milenka, ballet, (Blockx 4. Fantasia op de werken van Schubert, (A. Floris La Madriparivienne, eoncert-walz, 4etiit(Tellam 1. Marche du Cercle Weber, (A. Defor 2. Sous la feuillée, ouverture, (Strauwen 3. Scènes Champêtres, (Schepper i. Parfum d'Eventail, valse, (P°ppy 5. Les Enfants de la Belgique, allegro, (X. 1. Rève sur l'Océan, (E. Marsal 2. Faust, fantaisie sur l'Opéra Gomique (Gounod 3. Danses Hongroisesde Brahm, (arr J. H. Kessel 4. et 5. Arrangements de Bouchet. 1. L'Aurore, fantaisie 2. Faust, fataisie sur l'Opéra, (Gounod 3. Les Saltimbanques, opéra, (L. Ganne 1. Modern Marche, (A. Van Eegroo 2. Egmont, ouverture, (Beethoven 3. Sur un Nlarché Persan, (A. Ketelbey 4. Les Erinnyes, divertissement, (.Massenet a) Dause Grecque b) La Troyenne c) Saturnales Ï5. Allegro Symphonique, (A. Van Eegroo tb Marche Funèbre d'un Hanneton, (L. Dubois 7. Doorheen het Werk van Peter Benoit.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1929 | | pagina 1