Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe ven omstreken verschijnt wekelijks. Buitenland Bureelgerief j NEGENDE JAAR Nr 46 25 centiemen hel/nummer ZONDAG 17 NOVEMBER 1929. Gebr. OUPONT Horlogen' GJnpnt&Ioon De groote Verkeerswegen in ]VTidden«flfrika Het Huwelijk onzer Prinses De Heropening van 't Parlement Naklank der Zaak van Beernem De Hedendaagsehe Typographie prachtpapier Is het gevaar groot Dood van M. Vercruysse De Oorlogschade Verwoeste Gewesten Schoolgerief Speelkaarten Specialiteit van io doozen. allerhande Drukwerken te verkrijgen bij Yperstraat, 2 poperinghe. Abonnementen t Jaar in stad, thuis besteld 12.00 fr. buiten stad, met de post 15.00 fr. Frankrijk25.00 tr. Amerika 30.00 fr. Nea abosijseert op alls Belgische Pcatkantoirsn Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. N' 48459 Tel. 180 Het blad staat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. Aankondigingen Op 1* en 2" bladzijde 0.60 tr. de regel. Op 3" en 4* 0.50 fr. met minimum van 2 tr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 tr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn voorat te betalen. Goudsmederij Juweelhandel Monters Lip Roskopff-Palent Statie-Monters. Regulateurs Pendulen Wekkers KETTINGEN lo (toni, Zilver, Jffeke? PABRUREN in Goud, Diamant. Yperstraat, Poperinghe. De nieuwe Fransche regeering onder voorzitterschap van hoofdminister Tar- dieu is dus voor het Parlement versche nen. De lezing der regeeringsverklaring is in algemeenen zin zeer gunstig ont haald. Bij de heropening drukte M. Fran- klia-Bouillon volgenderwijze op het groot gevaar der Rijnontruiming en op de be- leekenis van het Duitsch Ilugenbergrefe- rendum tegen het Youngplan Wij zien aldus een modernen oorlog voorbereiden in de gebieden, welke wij verlaten. Nabij Trier bouwen de Duit !Se Begrootiag van das Lands middelen awww/ De gewone ontvangsten voor 1930 wer den geschat op 9,159,188,370 fr. het zij 430,379,308 fr. meer dan in 1929. De buitengewone ontvangsten, die met een half miljoen dalen, bereiken 1 miljard De ontvangsten ter vergoeding stijgen met 123,950,824 fr. om 936,443,353 fr te bereiken. De begrooting van 's Lands Middelen voorziet in 't geheel 10,096,631,032 f. in komsten, hetzij 553,478,123 fr. meer dan in 1929. De opbrengst der belastingen wordt schers reeds een uitgebreid spoorwegnet [geschat op grondbelasting 405 miljoen met 16 lijnen voor een trafiek van 110 treinen, terwijl het gewoon trafiek slechts 4 treinen belocpt. Dat is een mobilisatie- spoorwegnet. (Opschudding). In de streek van Saarbrucken alleen zijn 46 automo- bielbanen aangelegd van 80 km. lengte en voor autos van 40 paardenkracht. Dit zijn manceuverbanen. Bovendien Duitsch- iand bouwt thans 5 autostradeu of auto mobielbanen voor uitsluitelijk zwaar au toverkeer, en langs dewelke de Duitsche troepen op 12 uren België en Luxemburg kunnen bereiken. Deze banen hebben al leen een militair belang. En ook langs de (25 miljoen minder); belasting op roeren de zaken 900 miljoen bedrijfsbelasting 855 miljoen, (215 miljoen meer); super taks 300 miljoen (135 minder;; belasting op het mobilair; 27% miljoen (9% mil joen meer); personeele belasting2 miljoen belasting op de auto's 105 mil joen (21 miljoen meer); taks op de gewo ne voertuigen 10 miljoen, taks op hon den 10 miljoen (2 miljoen minder) spek takelbelasting 65 miljoen, (5 miljoen minder); taks op de spelen 67% miljoen (1 miljoen meer); openingstaks op drankslijterijen 27 miljoen (7 mil- spoor komt in het midden met aan de, stroomopwaartsche zijde de rijweg en aan den anderen kant het voetpad. D.ege- beele rijvloer moet vervangen worden, terwijl ook de hoofdliggers moeten wor den versterkt. De wijziging zal door de zelfde Engelsche onderneming worden uitgevoerd die destijds ook de brug heeft gebouwd. De oorspronkelijke aanleg beeft rond de 70.000 p.st. gekost, terwijl de wijziginswerken thans voor 35.000 p.st. zijn aangenomen, waarin nog niet eens de levering van het materiaal is begrepen. Deze brug speelde een belangrijke rol in het plan van Sir Cecil Rhodes, om een doorgaanden spoorweg van Kaapstad naar Caïro tot stand te brengen. Hoewel tot op heden dit plan nog geen werkelijk heid is geworden, heeft toch de ^ambezia- brug een belangrijke beteekenis in 't Af- rikaansche verkeer vervuld. Se Kieziog van M. Delille te Brugge Poolsche grens worden zulke militaire ba l jpen meer); verschillende andere belas nen gebouwd. Het is mijn plicht er de aan dacht op te vestigen. Spreker onderzocht dan de kredieten welke Duitschland besteedt aan zijne be wapening. Reeds in 1024 vond M. Par pker-Gilber het ongehoord dat de militai re kredieten 459'miljoen beliepen. Wel- du, in 1929 zijn deze kredjeten gestegen op 679 miljoen goudmark. Het verdrag van Versailles schonk Duitschland 102.000 geweren. De Duit sche kredieten zijn echter bestemd voor 300 0 00 geweren, 't Is hetzelfde voor de kanons 2.000 in plaats van 290. En ook voor de mitraljeuzen 20.152 in plaats van 1.920 De Duilscheis beoogen de vernietiging van het vredesverdrag. Generaal von Seeckt schrijft in zijn boek dat Duitsph Jaud dit verdrag moet vernietigen met het geweld 'der wapen a. Tegenover dezen toestand moeten wij stellen waakzaamheid, moed en een dracht. Verscheidene sprekers werden nog ge-I hoord en ten slette werden eenige dagor-1 den neergelegd, waaronder deze van M. Thomson welke door de regeering werdl aangenomen. Deze dagorde het vertrou wen in de regeering uitdrukkende, kwam er door met 332 stemmen tegen 253, en bekwam dus eene meerderheid van 791 stemmen. tingen 225 miljoen (75 miljoen meer) De opbrengst van tol en accijnzen wordt geschat op 2,210,000,000, hetzij ongeveer 335 miljoen meer. Die van de registratierechten op 2 miljard, hetzij 230 miljoen min.,De opbrengst der weg gelden, die op 18 3/4 rqiljoen wordt ge schat, daalt met 5 miljoen. 't Gedenktoeken dor Fransche Fusilliers TE DU1NKERKE Zondag werd te Duinkerke het oorlogs- gedenkteeken onthuld, dat opgericht is ter nagedachtenis van de Fransche Eusil- liers-Mariniers, die in 1914 op den Yser, van Nieuwpoort tot Dixmude, gesneuveld zijn. pe plechtigheid was vporgezeten door M. Leygues, minister van zeewezen. De Belgische regeering was op de plech tigheid vertegenwoordigd. Burgmeester van Kortrijk M. Georges Vercruysse, burgemeester van Kortrijk, is Maandag nacht plotseling overleden. De afgestorvene was te Kor trijk geboren den 2 October 1858, M. Ver cruysse, advokaat bij de ball ie van Gen en van Kortrijk, werd in 1884 gekozen tot Provincieraadslid van het kanton Ha- relbeke, post dien hij bekleedde tot in 1908. Hij was bestendig afgevaardigde van West-yiaanderen van -1890 tot 1902 Den 10 Mei van dit laatste jaar werp hi gekozen tol senator voor het arrondisse ment Kortrijk- M. Georges Vercruysse was in October 1907 gekozen tot gemeenteraadslid te Kor trijk en van 1908 tot 1920 nam hij een schepenambt waar. In Januari 1920 werd hij benoemd tot burgemeester. In 1923 werd M. Vercruysse nogmaals naar den Senaat gezonden, doch pij verkoos zich geheel te wijden aan hef bestuur van zij ne stad. Lees aandachtig op tweede bladzijde onze wekelijksche beurskronijk. n i miii «m'in De bureelen voor den dienst der Oor-I logschade, zijn de laatste jaren reeds aan zienlijk verminderd. Men hoopt dat men, zonder onvoorziene gevallen, de periode I De brug over de Zambesi De brug over de Zambesi in Midden- Afrika, ongeveer 650 meter beneden de Victoria-watervallen, is een van de be roemdste bouwwerken van haar soort. Oorspronkelijk gebouwd als dubbelspo- rige spoorwegbrug, zal zij thans zoo wor den gewijzigd, dat er naast den spoor weg nog komen een autoweg en een voet pad. Dit is wel een merkwaardig teeken des tijd hoe zich in den tijd van 23 jaren, welke sinds den bouw van de brug zijn verloopen, de beteekenis van de beide verkeersmiddelen straatweg en spoorweg verschoven hebben. De kloof, welke op een hoogte van 120 m. boven water wordt overbrugd is on geveer 200 m. breed. De middenopening van de hoogbrug is ongeveer 200 meter breed. De middenopening van de hoog- van onderzoek en uitbetaling van oor-[brug met hooggelegen rijvloer, heeft een logsschade, in 1930 definitief zal kunnen overspanning van 152.50 m. tpsscpen de slipten. I)e Runvragen die tot pier toe nog voetspharnieren, terwijl de pijl van den niet ingewilligd zijn, zijllën door de bur- boog 27.45 bedraagt. Aan weerszijden gerlijke rechtbank afgehandeld worden, sluiten hierbij aan vakwerkbruggen met Door de volgende cijfers zal men zich een evenwijdige randen met een lengte van De datura van het huwelijk van Prins Umbeyto en prinses Marie-José werd Maandag 11 November officieel bekend gemaakt en is vastgesteld op Woensdag 8 Januari 1930. De plechtigheid zal plaats hebben te Rome, Over de verkiezing van M. Victor Delille gekozene voor Brugge, waren verschil lende betwistingen ontstaan. Een bezwaarschrift werd naar de Voor zjlfer der Kamer van Volks vertegen woor digers gestuurd, deze verzoekende de verkiezing van Victor Delille ongeldig te verklaren, Eerst wordt gewezen op de onverkies baarheid van Jozef Delille, die den 17 Maart 1922 door het Militaire Hof veroor deeld is geworden tot één jaar gevange nisstraf, wegens desertie in oorlogstijd, van 20 November 1917 tot in Sept. 1919 De naam van Jozef Delille komt in de kiezerslijsten niet voor. Door de samenstelling der familielijsten Delille in de arrondissementen Brugge en Roeselaere-Thielt, heeft Victor Delille in w -rkelijkheid met zichzelf gegroepeerd, hetgeen indruischt tegen het begrip zelf der groepeering. Een tweede bezwaar wordt in het ver zoekschrift geopperd tegen het berekenen der uitslagen der Kamerverkiezing. Victor L),-lille had maar 135 stemmen over om gekozen le zijn. Welnu er wordt verzekerd dat verschei dene kiezers naast den naam v^n al de kandidaten der familielijst gestemd heb ben. In zekere stemopneiuende bureelen werden zulke, onbetwistbaar ongeldige stembrieven, onineedoogend als ongeldig Een Incident Dinsdag laatst had de heropening van Kamer en Senaat plaats. In de Kamer gaf M. Siffer (kath.) ouder- derdomsdeken lezing der openingsverkla ring eerst in het Fransch en dan in het Vlaamsch. Na onderzoek der geloofsbrieven legden de gekozenen den Grondwettelijken eed af. Eerst na een hevig incident legde de Fronter Ward Hermans dezen eed af zoo als het moet. gedacht kunnen vormen van de verhan delingen door genoemde diensten gedaan gedurende het jaar 1928 Betalingen in speciën 233.977 voor eene waarde van 211 739.209 fr. en 105 823 vereffeningen voor 230.603.500 fr., betaald in titels. resp. 26.7 m. en 19 m. Om de brug de noodige stijfheid in dwarsrichting te ge ven is destijds de rijvloer 9.15 m. breed gemaakt. De groote breedte komt nu aan de voor genomen wijziging ten goede. Het enkel- Het is dus heden Zondag morgen, te 10% uur, dat, in de feestzaal van het stadhuis van Kortrijk, de manifestatie zal plaats grijpen, ingericht met een doel van technische en kunstminnende propa ganda, door de Belgische Linotype Maat schappij, onder de bescherming van de verschillende Korlrijksche maatschappij en der druknijverheid. Een zeer schoone tentoonstelling van Belgisch Typographisch kunstwerk zal gepaard gaan met de voordracht te hou den door Mijnheer Edmond GBEGOIB, be stuurder der drukkerij Goossens, te Brus sel. De voordrachlgever koos voor onder werp deze levenskwestie voor de drukuij- verheid «Het inrichten eener hedendaag sche drukkerij». Wij zijn overtuigd dat velen van onze lezers er zullen aan houden gebruik le maken van deze eenige gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de laat ste kunstvoortbrengselen en van de We tenschap der drukkerij. De ingang zal volkomen vrij en koste loos zijn. «Na de Voordracht, trekking eener Kostelooze Tombola van typographi- gche gereedschappen». aangerekend, doch het staat insgelijks vast dat er in andere bureelen niet nauw op de zaak is gelet en dat verscheidene van die ongeldige stembrieven als geldig werden aangerekend. Twaalf bureelen worden opgesomd waar zulks het geval was. Het getal waardelooze stemnien zou zeker de 150 overtreffen. De ondergetekenden van het bezwaar schrift vragen eene hertelling der uitge bracht steruniPfl ih het arr. Brugge. De verkiezing bekrachtigd De Kamerkommissie belast ipet het onderzoek over de verkiezingen in West- Vlaanderen, heeft het besluit genomen dat er geen aanleiding bestaat om de ver kiezing van M- Delille tegen dewelke be zwaren werden aangevoerd, te vernietigen De verkiezing van M. Delille wordt dusf jekrachtigd, Goud in Staven In den loop der week heeft de Nationa le Bank van België voor vijf miljoen en half dollars goud in staven gekocht. In 't, geheel bedragen de goudwaarden 8 mil jard 77,011,679 fr. 52, wat de verhou ding xan de dekking tot den omloop brengt op 57.74 De portefeuille wis sels op België en op het buitenland,even als de voorschotten op Belgische Staats fondsen zijn afgenomen en wel resp. met 113,680,000 fr. en 3Q,400,0Q fr., en het tolaal der verbintenissen op zicht met 254,700,000 fr. «B LEENING DER Leening 5 t. h. 1922 TREKKING VAN 9 NOVEMBER Zaterdag morgen ten 10 ure heeft in de Nationale Bank te Brussel de 90® trekking plaats gehad der leening 5 t. h. 1922 van de Verwoeste Gewesten. De uitslag is Serie 43.722 nr 10 wint een lot van 250,000 fr. Serie 39.141 nr 8 en 43,722 nr 1 winnen elk 100,000 fr. De andere nummers van deze series, alsook al de nummers van serie 57,721 zijn uitbetaalbaar met 300 frank. De Sterkte der Partijen De Kamers die den 20 Mei laatst wer den gekozen, kwamen dus Dinsdag bijeen. De Kamer bestaat uit 76 katholieken in plaats van 78 28 liberalen tegen 23 70 socialisten tegen 78 1 kommunist tegen 2 12 fronters tegen 6. De Senaat bestaat (zonder de 20 gekoöpteerde le den die nog moeten gekozen worden) uit 61 katholieken tegen 62 20 liberalen te gen 2047 socialisten tegen 51 4 fron ters tegen 0 1 van Eupen tegen 0. Er waren voorheen 9 katholieke gekoop- teerde senators, 3 liberalen en 8 socia listen j de nieuwe verdeeling is nog niet vastgesteld. De katholiek-liberale koalitie beschikt in de Kamer over 104 stemmen tegen 83 voor rest verschil 21 stemmen meerderheid voor de regeering. Als 11 stemmen van de koalitie worden losge scheurd, zou de regeei'ing in minderheid gebracht zijn. Doodstrijd va,n het Ministerie Jaspar Sinds Woensdag zit de politieke lucht erg stormachtig. De Vlaamsche rechter zijde kan zich met de liberale linkerzijde niet 't akkoord krijgen over de regee- ringsformuu), nopens de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. De liberale linkerzijde met deze ver vlaamsching instemmende, zegt dat deze alleen mogelijk is mits vrijwaring dei- vrijheid van de studenten en van de min derheden, die de Fransche kuituur ver langen. En over dit punt kunnen de regee- ringsgroepen maar niet overeenkomen en wordt het ministerie Jaspar bedreigd. Donderdag namiddag, tijdens de korte Kamerzitting, had de liberale minister M. Hymans zijne liberale vrienden bijeenge roepen op eene vergadering, welke na de Kamerzitting gehouden werd. Na de uiteenzetting van den loesland volgde eene korte bespreking, welke tot geen besluit leidde. De liberalen hebben hunne houding niet gewijzigd. Dinsdag aanstaande wftrdt waarschijn lijk een mLIsieraad gehouden waar een laatste poging tot overeenkomst zal be proefd worden, waarop in geval van niet gelukking, het ministerie zou aftreden. Waar zal de$e krisis ons naartoe voe ren Dam1 eene kartelregeering en een socialistisch- demokratisch goevernement moeten uitgesloten worden, zou er alleen de ontbinding over h,lijven. Er zouden dan binnen de ses weken algemeene kie- zjngen moeten gehouden worden, en de ze zullen dan geschieden hoofdzakelijk op de Vlaamsche kwestie. M. Vande Vyvere bij M. Jaspar M Vande Vyvere heeft Donderdag avond, een bezoek gebracht aan M. Jas par en heeft den eersten minister meege deeld dat de algemeene Rechterzijde voor Dinsdag aanstaande bijeengeroepen is. M. Vande Vyvere heeft M. Jaspar ver zocht geene definitieve beslissing te ne men voor afloop dezer vergadering der Rechterzijde, op dewelke de Vlaamsche kwestie opnieuw zal besproken worden. M. Jaspar heeft daarin toegestemd. Bijge volg blijft er nog een straaltje hoop over. Genadeverzoek verworpen Zooals wij gemeld hebben, had vrouw Hoste, echtgenoote van den gewezen veld wachter van Beernem, een genadeverzoek ingediend voor haar man, die door het Assissenhof van Antwerpen veroordeeld werd tot 20 jaar dwangarbeid in verband met de moord op Hector De Zutter. Bij koninklijk besluit van 9 November werd het genadeverzoek afgewezen. De moord op jachtwachter Dierickx Het parket van Brugge is weer naar Beernem gegaan, om een nieuw onder zoek te openen naar den moord van jacht wachter Dierickx, *die tijdens den oorlog gedood werd. Het schijnt dat het gerecht een naamlooze brief ontvangen heeft, waarin belangrijke bijzonderheden over deze zaak medegedeeld worden. Men weet dat deze moord in betrekking stond met de misdaad, waarvaa De Zutter het slacht offer werd. Deze laatste zou namelijk Hoste en Schepers bedreigd hebben zeke re dingen met betrekking op den moord op Dierickx aan 't licht te brengen. Het proces scheen evenwel le bewijzen dat de zaak Dierickx niets gemeens had met zaak Hector De Zutter. Over eenigen lijd ontviDg een inwoner van Beernem een brief van een vriend dienaar Ameri ka uitgeweken is. In dezen brief werd nogal duidelijk verhaald hoe de jacht wachter Dierickx gedood werd. Het par ket van Brugge werd door een naamloos schrift verwittigd over het bestaan van dezen brief, en een officier van de rech terlijke politie werd naar Beernem gezon den. In den brief, door den bestemmeling onmiddellijk aan het parket overhandigd, wordt gezegd dat de jachtwachter Die rickx met een geweerschot geveld werd door een persoon, wiens naam in dezen brief vernoemd wordt. Door een lokomotief vermorzeld M. Gaston Rey, 24 jaar oud, wonende te Gapendac (Frankrijk), keerde per velo terug naar zijne woning. Om den weg te verkorten reed hij langs den spoorweg,, maar de ongelukkige werd door een loko motief gevat on verpletterd. Hij betaalde, zijne onvoorzichtigheid met zijn leven. Schrikkelijk Arbeidsongeluk Te Meiringen, (Zwitserland), waren werklieden van de elektriciteitswerken aan den arbeid, toen zij door de volle la ding elektrische stroom getroffen werden. Drie arbeiders bleven op den slag dood! en zeven anderen liepen min of meer erge kwetsuren op. Een ongelukkig schot M. René Charlemagne, te Challrait, in Frankrijk, op jacht zijnde, meende in de verte een everzwijn te zien bewegen. Hij loste een schot dat doel trof. Ongelukkig echter was het geen everzwijn, maar een wildstrooper, Gustaaf Leloup, die door de lading op den slag gedood werd. Vader verbrand zijn kind Te TasikaNederlandsch-Indie gebeurde een ijselijk drama. Eene vrouw had in de bank een briefje van 100 gulden ontvan gen. Het regende zoo geweldig en' het briefje was nat geworden en de vrouw legde het bij het vuur te drogen. Het zoon tje, meenende dat het een onbeduidend stukje papier was, wierp het in de vlam men. De vader was daardoor in razernij ont stoken en goot een ketel kokend water over den ongelukkigen jongen die in de vreeselijkste pijnen stierf. De moeder liep daarop naar builen en sprong in een put, waaruit zij levenloos opgehaald wenï De vader is aangehouden. (bij de Post) GAZET VAN POPERINGHE PoSTCHECK-RKKENING Ieder medewerker blijft verantwoor delijk voor zij ne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. Persoonlijkheden nemen we niet op bij (bij de post) SB»"" WVWWW

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1929 | | pagina 1