ZONDAG 24 NOVEMBER 1929. I Horlogen) Dit Nijverheidsblad voor Popering-he en omstreken verschijnt wekelijks. BEN-HUR Bureelgerief I NEGENDE JAAR Nr 47 25 centiemen hel nummer Gehr. DUPONT Algemeens Beweging van den Burgerlijke Stand in 1928 Onze handel met het buitenland 0© Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool In de Kamer Groote ^Werken Het Vliegtuig der Toekomst In de Senaat Schoolgerief Speelkaarten in fltwl, Xllvir, Hfike.' Aanstaand© Week Valsehe Bankbiljetten Duitschland en België Verwoeste Gewesten PROVISIE-AARDAPPELEN Dood van M. Standaert Goudsmederij Juweelhandei Specialiteit van Prach (papier in doozen. Drukwerken te verkrijgen bij Vperstraat, 2 Abonnement®» Jaar in stad, thuis besteld buiteq stad, met de post Frankrijk Amerika 12.00 tr. 15.00 fr. 25.00 tr. 30.00 fr. Meis abonmeert op alle Belgische Postkantop«i» Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. Uitgevkrs-Embptaars Gebroeders öUFOM Yperstraat, 2, POPERINGHE. Aankondigingen Op 1' en V bladzijde 0.60 tr. de regel. Op 3° en 4" 0.50 fr. met minimum van 2 tr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met minimum 5 tr. Bijzonder tarief voor Notarissen en deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn voorat te betalen. Monters Lip Roskopff - Patent Statie-Monters. Regulateurs Pendule» Wekkers KETTINGEN PABRUREN in Goud, Diamant. bij UnpntilMn Yperstraat, 2 beginnen wij in ons blad het bekend Mengelwerk door Lew Wallace Wij ontleenen aan het «Driemaand blad», uitgegeven door het Bureel voor Algemeene Statistiek van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksge zondheid, de volgende gegevens HUWELIJKEN Sedert 1920 neemt het jaarlijksch aan tal huwelijken in het Rijk voortdurend afnochtans blijft de huwelijkscoëfficiënt voor 1928 (8.94 p. d. inwoners) nog hoo- ger dan die voor de vooroologsche jaren (1913 p. d.; 1912 8.09 1911 7.93). Ja vergelijking met 1927 is het verhou- dingscijfer der huwelijken gedaald in al de provincies, uitgenomen Antwerpen, waar de coëfficiënt van 8.97 stijgt tot 9.21, en West-Vlaanderen, waar hij klimt van 8.90 tot 9.05. De gevoeligste ver minderingen worden waargenomen in de provincies Braband, Luik en Namen. Het cijfer der vroegtijdige huwelijken is in 1928 nog aangegroeid inderdaad, ie verhouding per 1.000 van elk geslacht onder de jonggetrouwden beneden de 25 jaar, is 451 geweest voor de mannen (1927450 en 027 voor de vrouwen (1927 62 3). Deze verhouding staat bij zonder hoog in Henegouw, waar zij 559 p. d. bereikt voor de vrouwen. GEBOORTEN Het cijfer voor de levende geboorten geven kinderen is. er meerderheid bij het mannelijk geslacht, 't zij 138 jongens te gen 100 meisjes. Men telt meer doodgebo renen en levenloos aangegeven kinderen onder de onwettige (61 p. d.)dan onder de wettige (40 p. d.) geboorten. OVERLIJDENS Het aantal overlijdens is in 1928 lich telijk afgenomen (836) en het sterftecijfer is vastgesteld op 13.25 p. d. inwoners, tegen 13.46 in 1927. De provincies Na men, Henegouw, Luik en Luxemburg heb ben het gemiddelde voor het Rijk over schreden. Nochtans is er geen algemeene vermindering in de provincies Antwer pen en Oost-Vlaanderen is er integendeel vermeerdering zoowel uit absoluut als uit betrekkelijk oogpunt. Het overschot der geboorten op de overlijdens dat voor het heele land 5.13 heeft beloopen per 1000 inwoners is per provincie uitge komen als volgtLimburg, 10 55 West- Vlaanderen, 9.21 Antwerpen, 8.97 Oost-Vlaanderen, 6.80; Luxemburg, 5.39; Braband, 3.10 Namen, 1.72 Henegouw, 0.90 Luik, 0.85. Lees aandachtig op tweede bladzijde onze wekelijksche beurskronijk. AWVWW Prins von Bulow, oud kanselier van 't Duitsche keizerrijk, die onlangs overle den is, was een tegenstrever van de krankzinnige politiek van Wilhelm II en zijn junkers en nijverheidsmagnaten die den wereldoorlog gezocht en gewild heb ben. «Berliner Tagebatt» heeft een brief van den staatsman gedrukt, waaruit blijkt dat beide centrale keizerrijken de verantwoordelijkheid van den oorlog dra gen en dat geen enkel Belg tranen moet (140.981) geboekt in 1928, gaat dat voor (storten over het lot van Oostenrijk en de jaar 1927 lichtelijk te boven 1706; I Habsburgers evenmin als over Duitsch en de geboortecoëfficient klimt van 18.321'and en de Hohenzollerns. Bulow keurde p. d. inwoners tot 18.38. het wit wasschen van Duitschland door De vermeerdering die de opgave voor I Duitsche historieschrijvers Da den oorlog 1928 laat uitschijnen is echter niet in alle af. Hij schreef dat hij nooit Oostenrijk de provincies waar te nemen. Zoo men uit volle vrijheid zou gelalen hebben tegen absoluut oogpunt een vermeerdering bet koninkrijk Servië. Ilij zou evenmin waarneemt in de Vlaamsche provincies het antwoord van Servië niet versmaad en in Braband, gaat het aantal geboorten I hebben. Zelfs zou hij de diplomatieke be daarentegen achteruit in de Waalsche trekkingen niet afgebroken hebben. De provincies. Wat het betrekkelijk cijfer twee eischeu van Oostenrijk had hij laten aangaat, bemerkt men enkel vooruitgang onderwerpen aan het gerechtshof van Den inde twee Vlaaaders, waar de coëfficien-1 Haag. Hij zou ook niet toegelaten hebben dat De Nationale Bank van België» laat we ten dat zij de hand komt te leggen op een tot het paarse type behoorende valsch bankbiljet van 100 Cr. (niet verwarren met het tegenwoordig blauwe type van 100 fr. of 20 belga). Dit valsch biljet is photographiewerk twee dunne velletjes papier zijn op me kaar geplakt en in 'troetbruin gekleurd het heeft dus de normale paarse toon niet van het echte biljet en bijgevolg zijn ook de nummers, naamstempels en da turn bruinachtig iu plaats van zwart. Het papier is broos het profiel in wa termerk van Koning Leopold 1 van het echte biljet komt ia het valsch niet voor om zich dadelijk van de namaak te over tuigen is het voldoende dit laatste Daar het licht te houden. De afmetingen van het valsch biljet zijn merkelijk kleiner dan die van het echte. Het boeknummer van het in beslag geno- Imen biljet is 2113 R 787. 't Is dus gemakkelijk op het eerste zicht het valsch biljet te onderscheiden en naar allen schijn werden er door den namaker maar een zper gering aantal ex emplaren vervaardigd. Bij deze omstandigheid wordt in her innering gebracht dat sedert einde 1927 de Nationale Bank geen biljetten van he paarse type meer uitgeeft, daar dit laatste vervangen werd door het blauwe van 10C fr. of 20 belga. Volgens het «Annuaire statistique de Belgique» van dit jaar was het in 1927, Frankrijk dat het meeste geld uit België trok door zijn invóer die 5 miljard fr. be droeg. De 4 andere landen, die den druk- Deze week werden de onderhandelin gen in de katholieke en liberale middens, tot het bekomen van eene bevredigende Dinsdag laatst had de bespreking plaats over de goedkeuring der Kamerkiezingen in West-Vlaanderen. De uitslagen werden algemeen goedgekeurd. Alleenlijk voor wat de plaatsvervanger van M. Delile sten handel met België drijven, namelijk oplossing in zake de vervlaamsching der j betreft is de kiezing van zijn zoon Joseph Duitschland, Engeland, de VereenigdelGentsche Hoogeschool, druk voortgezet. Staten en Nederland kwamen elk tot een bedrag van boven 3 miljard. In dat jaar heeft Duitschland door zijn invoer in Bel gië twee andere landen voorbij gestreefd, Engeland en Vereenigde Staten, die in 1926 de tweede en de derde plaats hiel «B üsssüaa ten stijgen van 21.93 en 19.16 tot 22.36 en 20.03. Op 1.000 levende geboorten zijn er in 1928 44 onwettige geboorten opgenomen, hetgeen een lagere verhouding uitmaakt dan de vorige jaren (1927 45 1926 47 1925 50). De verhouding der ge boorten per geslacht is uitgekomen met 1 042 jongens tegen 1.000 meisjes en deze verhouding staat hooger wat de wet tige (1.044 jongens) dan wel de onwetti- (1.015 jongens) geboorten betreft. DOODGEBORENEN Het jaar 1928 sluit met een lichte ver meerdering tegen 1927. De vermindering die zich sedert 1922 openbaarde is aldus tot stilstand gekomen. Van 5 106 ('t zij U.7 p. 1000 geboorten) is het doodgebo- jencijfer gestegen tot 5.185 in 1928,'t tij 33 8 per 1000. De toeneming, zoowel Ibsolute als betrekkelijke, waargenomen in 1028, heeft plaats gehad in de provin cies Oost-Vlaanderen, Luik, Limburg en ("amen. Zij is vooral gevoelig geweest in lost-Vlaanderen en in Limburg. In de 5 bdere provincies heeft men minder dood geborenen geboekt dan in 1927. 1 Wat de levenloos aangegeven kinde- fen betreft, deze waren in 1928 1.090 te len jn 1927 1.021 in getal. Ouder de doodgeborenen en de levenloos aaDge- Duitschland den oorlog aan Rusland en Frankrijk verklaarde, waardoor Roeme nië en Italië vrij kwamen. Hij voegde erbij dat zulks een zeer zwa re domheid is geweest van wege Belh- mann-Hollweg en von Jagow. Bethmann had den oorlog aan Rusland doen verkla ren in de meening dat zulks het eenig middel was om de Duitsche socialisten mede te krijgen. Ten slotte verklaarde Bulow dat hij natuurlijk nooit zou toegelaten hebben in België binnen te dringen zoolang Duitsch- lands vijanden niet zelf zijn neutraliteit hadden geschonden. Deze laatste verklaring van prins von Bulow mag door alle Belgen gelezen wor den. Daaruit blijkt dat ons land volko men onschuldig was tegenover den oor log, dien Duitschland en Oostenrijk ge wild hebben. Von Bulow's verklaring na den oorlog bewijst ook dat hij geen ge loof hechtte aan de kabaal van de gehei me papieren, waarvan zijn opvolgers zich bediend hadden om te bewijzen dat België aan het knoeien was met Engeland om Duitschland den voet dwars te zetten. In de pro-Duitsche krantjes van hier en el ders komen af en toe nog echo's van Bel- gië's schuld. De brief van den oud rijks kanselier ruimt die hatelijkheid op. Het Schalkistkomileit vergaderde Vrij dag morgen in het Ministerie van Finan ciën, onder voorzitterschap van M. den eepsten Minister Jaspar. Het betuigde zijn instemming met het uitvoeren van verscheidene werken aan wegen, havens en bevaarbare waterloo- peD, waaronder dienen te worden ver meld Het leggen van de kaden van den Ko- ninklijkenweg Oostende-Knocke het ver anderen in havendam van den dijk nr 1, Oostwaarts Oostende het in goeden staat brengen van het vlotdek te Nieuwpoort en van zijn verkeersvaargeul, benevens het oprichten van het stroomopwaarts gedeelte van het westelijk staketsel dezer haven het houwen van de sluis van fioe- singhe-dorp over de vaart van Yper naar den Yzer. den voor den invoer in België. Nederland is het laatste der 5 genoemde landen, maar als men beschouwt dat dit land in 1927 voor meer dan 3 miljard invoerde in België, dan is het klaar dat de handel bij onze Noorderburen veel bloeiender is dan in Frankrijk. [Iet land waaruit we het meeste geld halen door onzen handel is niet Frankrijk maar Engeland. In 1927 bedroeg onze invoer aldaar meer dan 4 miljard. Na En geland komt Duitsehland, en ODze invoer is daar verdubbeld sedert 1926. Frankrijk komt derde met over drie miljard. De Vereenigde Staten en Nederland bezorgen ons ieder over de twee miljard maar hier houden de Vereenigde Staten den vijfden rang. Zij werden voorbijgestreefd door Nederland sedert 1926. LEENING DER Leening 5 p. c. 1923 TREKKING VAN 20 NOVEMBER Woensdag morgen, heeft in de Natio nale Bank de 78e trekking plaats gehad der leening 5 p. c. 1923 van de Verwoes- e Gewesten. De trekking werd gedaan door de oor- ogsblinden MM. E. Blancquaert, van Dendermonde, en J. Vandegucht, van An- derlecht. Serie 20120 nr 3 en serie 364016 nr winnen elk 100,000 fr. Serie 84960 nr 5 113244 nr 3 en 338802 nr 1, winnen elk 50,000 fr. De loten van 10,000 fr. zijn gewonnen door 45685 nr 5 S. 88291 nr 5 S. 100835 nr 4 S. 140703 nr 2 S. 153935 nr 5 S. 155253 nr 1 S. 170592 nr 4 S. 84820 Dr 5 S. 216809 nr 5 S. 235600 nr 3 S. 274890 nr 2 S. 275890 nr 5 S. 332088 nr 3 S. 356126 nr 3 S. 389385 nr 4. De andere nummers der uitgelotte se ries ziiu uitkeerbaar met 550 fr. Storm en mist overwonnen De h. Sikorsky, de Russische vliegtuig bouwer, heeft, in een voordracht te Brook lijn, (Ver. Staten) het volgende verklaard: Dat men tusschen dit en eenige jaren reusachtige luchtschepen zal zien die 200 reizigers en een lading van 50 tot 100 ton zullen kunnen vervoeren. Er zou ook een regelmatige transatlantische dienst komen van een duurtijd van 36 uren. Er zullen vliegtuigen gemaakt worden die 750 tot 1200 km. per uur zullen afleggen op een hoogte van 40 meter. De reizigers, zegde de h. Sikorsky zul- en plaats nemen in de vleugels van het vliegtuig, die ieder een 50 tal personen zullen kunnen bevatten. Met toestellen van zulke grootte zou, bevestigde hij, er niets te vreezen zijnnoch storm noch mist, daar het gebruik van bijzondere toestellen zullen toelaten «blindelings» te vliegen motors van 1000 paardenkrach ieder, zouden al de gevaren van ongeluk ken afweren. Voor wat de vliegtuigen betreft die, op groote hoogte, 12000 km. per uur zullen afleggen, herhaalde de h. Sikorsky slechts wat professor Albert Einstein reeds ge zegd had. Op 35 tot 40 km. boven de op pervlakte der aarde is, schat de h. Ein steen, de lucht zoo zeldzaam dat zij niet den minsten invloed op den gang van het vliegtoestel kan uitoefenen. Welke oor zaak is alleen een beletsel dat een vlieg tuig bet luchtledig kan bereiken Het is het gemis aan luchtdrukking. Maar dat kan overkomen worden. Sluit in 't vlieg tuig reizigers en motors luchtdicht op, behoud kunstmatig een normale lucht drukking én deze hinderpaal is uit den weg geruimd. T Félix LIÉTAERT, «Café des Allies», bij Gam. BRABANDTS, Yperstraat, 3, Poperinghe, laat weten dat hij Allerbeste PROVISIE-AARDAPPELEN verkoopt, bij hoeveelheden van 100 en (200 kilos aan 35.00 fr. het 100 kilos. Men gelieve naam, adres en hoeveelheid aan te geven bij Canaille Brabandls, en enmiddelijk worden deze tehuis besteld. Vergadering der Katholieken Dinsdag morgen hielden de rechterzij den van Kamer en Senaat eene algemeene vergaderingomeenedefinitieve beslissing te treffen in zake de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. M. A. Vandevyvere zat de vergadering voor. M. Jaspar legde breedvoerig zijn standpunt uiteen en gansch de vergade ring verklaarde zich met den Eersten Mi nister eens. Volgende dagorde werd aangenomen De rechterzijden van Kamer en Senaat hulde brengende aan het initiatief van M. Jaspar, en hem eenparig hun vertrouwen uitdrukkende, keuren zijne uitleggingen goed nopens de oplossing der Vlaamsche kwestie in zake de Gentsche Hoogeschool en wenschen dat hij zoohaast mogelijk zijn programma betreffende de taalkwe stie, de financieele en sociale hervormin gen moge verwezenlijken. Vergadering der Liberalen Woensdag morgen heeft de liberale linkerzijde van Kamer en Senaat eene ge wichtige vergadering gehouden om het liberaal standpunt aan te duiden in zake de formuul van M. Jaspar, over de ver vlaamsching der GeDtsche Hoogeschool. M. Magnet te zat de vergadering voor. Eene lange bespreking werd gehouden de heeren Janson, Hymans en Devèze, die mits enkele voorbehoudingen, de formuul van M. Jaspar verdedigden. Verscheidene sprekers verklaarden zich vijandig tegenover die formuul. Na de bespreking werd volgende dag orde ter stemming gelegd «De liberale linkerzijden van Kamer en Senaat stellen volle vertrouwen in hunne ministers, om in de regeering eene over eenkomst te sluiten, welke waarborgen zal geven »1. Dat er in de vervlaamschte Hooge school van Gent, geenerlei vijandschap te gen de Fransche kuituur zal heerschen, en dat er fakultalieve Fransche leergan gen zullen ingericht worden »2. Dat de rechten der taalminderhe den geëerbiedigd worden in de organisa tie van het lager en middelbaar onder wijs, door de inlassching in de wet van te onderzoeken en te bepalen modalitei ten.» Deze dagorde werd aangenomen met 31 stemmen tegen 15. De tegenstemmers waren M.M. Pater, Demets, Carpenlier, Jourez, Amelot, Le- monnier, Azou, Duchateau, Bovesse, Van de Wiele, Jennissen, de Kerchove de Den- terghem, Gocq, Mundeleer en Briart. Blijft het Ministerie gered Donderdag had er een ministerraad plaats. De besprekingen liepen over de aalkwestie. Na de vergadering verklaar de men dat M. Jaspar Dinsdag het wets ontwerp over de vervlaamsching van de entsche Hoogeschool in de Kamer zal neerleggen. De volgende officieelemeedeeling werd na afloop van den Ministerraad afgekon digd De raad eindigde de bespreking van het taalvraagstuk, en belastte ongeldig verklaart en in dezes plaats wordt zijn anderen zoon Antoine als plaatsvervanger van vader Victor Delille verkozen verklaard. Daar M. A. Buyl zijn ontslag indiende, wordt M. J. Marquet aldus volksvertegen woordiger voor het arrondissement Veur- ne-Dixmude-Ooslende. Alsdan gaat men over tot de samen stelling van het Bureel dat als volgt sa mengesteld wordt. Voorzitter: M. Baron Tibbaut. Ondervoorzitters M.M. Lemon- nier, Hallet, Poncelet en Meysmans. Se- kretarissen M M. Bouchery, Amelot, de Kerckhove d'Exaerde Van Belle en Ra- maekers. Kwestors M.M. Troclet, Van Isacker, Fischer en Pierco. Woensdag namiddag werd het bureel van de Senaat samengesteld als volgt Voorzitter M. Magnette Ondervoorzit ters M.M. Lafontaine, baron Descamps en Ryckmaps. I Alsdan werden de geloofsbrieven der gecoöpteerde senatoren onderzocht en geldig verklaard. De gekoaenen zijn Katholieken M.M. Segers de Broqueville, Tschoffen, Pater Rutten, Hubert, Lemage, Ligy, E. H. Broeckx, Golenvaux, en Duchatel. Libe ralen M.M. Vauthier, Beauduin en De- spret. Socialisten M.M. de Brouckère, Diriken, Jauniaux, Mertens, Mvr. Spaak, en De Bruyn. De samenstelling van den Senaat Tengevolge van de kiezing der gecoöp teerde senators, is de Hooge Vergadering definitief samengesteld als volgt70 ka tholieken 23 liberalen 55 socialisten 4 Vlaamsche Nationalisten, en 1 Waalsche landbouwer 't zij 153 leden. Werden door de rechlstreeksche kiezing aange duid 41 katholieken 13 liberalen 36 socialisten en 3 Vlaamsche Nationalisten. Werden door de provinciale raden geko zen 19 katholieken 7 liberalen 12 so cialisten 1 VI. Nationalist en 1 Waal sche landbouwer. Werden bij coöptatie gekozen 10 katholieken 3 liberalen en 7 socialisten. Mevrouw Wed. Maurice PRIEM-LEH0UCK Gasthuisstraat, 44, Poperinghe heeft de eer het geacht publiek van Poperinghe en Omstreken ter kennis t® brengen, dat zij, als vroeger, alle werken zooals, behangen van papier, plaatsen van linoleum, vermaken van zetels, enz. Iaat uitoefenen. De heer Standaert, katholiek Kamerlid voor Brugge, is te Ronse overleden ten gevolge van een hersenschudding die hij bij een auto-ongeval opgedaan had. De h. Standaert die sterft in den ou derdom van 68 jaren, trad voor de eerste maal in de Kamer in 1906. Bij de verkiezingen van 1921 werd hij den heer niet meer herkozen, doch keerde terug eersten minister en den heer minister van (naar de Kamer als plaatsvervanger van Wetenschappen en Kunsten met het ge den h. Visart de Bocarmé, in 1923. reedmaken van den tekst van een wels- De plaatsvervanger van den heer Stan- ontwerp, waarvan de Raad, in zijne zit- daert in de Kamer is de h. ridder André ting van Maandag, de bewoordingen zal van Outtryve d'Ydewalle, burgemeester bepalen.» Ivan beernem. ALLERHANDE (bij de Post) Poperinghe. GAZET VAN POPERINGHE L De naamlooze ingezonden artikels worden geweigerd. mumtn mmm[pluim ii Postcheckrekening Nr 48459 Tel. 180 Ieder medewerker Het blad staat ter blijft veraatwoor- jp beschikking van al delijk voor zijne wie het goed meent bijdragen. met het algemeen Bijdragen in te nut en belang, zenden zooveel mo- gelijk tegen den Persoonlijkheden .Donderdag noen. nemen we niet op. (bij de Post Poperinghe mmmm. WBÊBB&ZË vsgêsbB&

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1929 | | pagina 1