DE OMWENTELING VAN 1830 Buitenland Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. WEEKBLAD 2S CENTIEMEN DRINKT MAS-CAR BIER ZONDAG 27 JULI 1930. TIENDE JAAR NUMMER 30. ABONNEMENTEN. I Jaar in stad, thuis besteld 12.00 fr. I Jaar buiten stad, met de post 15.00 fr. I Jaar Congo 25.00 fr. 1 Jaar Frankrijk 25.00 fr. 1 Jaar Amerika 30.00 fr. MEN ABONNEERT "OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN. AANKONDIGINGEN. Op 1° en 2" bladzijde 0.75 fr. de regel. Op 3° en 4° bladzijde 0.65 fr. de regel, met minimum van 3.00 fr. V V Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met mi nimum van 5.00 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik wijls te herhalen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn vooraf te betalen. De Postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Plakbrieven bij ons gedrukt worden één maal gratis in ons blad overgenomen. Uitgevers-Eigenaars Postcheckrekening Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2, POPERINGHE. Nr 48459. Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Het blad staat ter beschikking van alwie het goed meent met het algemeen nut en belang. OORZAKEN Hatelijke maatregelen. Volgens de Conventie van Londen moest de Grondwet, die in Holland reeds bestond, eenige wijzigingen on dergaan, en daarna aan de goedkeuring der Belgen en Hollanders onderworpen worden. Met 796 stemmen tegen 52 7 verwierpen onze afgevaardigden de herziene Grondwet, en niettemin werd deze aan gansch het land opgedrongen. De vier millioen Belgen hadden maar juist zooveel vertegenwoordigers als de twee millioen Hollanders. De gra den in 't leger werden bij voorkeur aan Hollanders geschonken. In 1828 waren op tien ambtenaren negen Hollanders. Hatelijke belastingen, zooals op het malen en het slachten, werden inge voerd. Schending der vrijheid van onderwijs. De protestantsche vorst eischtte een officieel bekwaamheidsdiploma van al wie het onderricht wilde geven, en door dien maatregel, trof hij vooral de kloosterorden van onderwijs. Hij ver joeg de Broeders der Christelijke scho len en schafte de bisschoppelijke col- legiën af. Afschaffing der vrijheid van drukpers, Willem strafte met gevangenis, en zelfs met verbanning, al wie het Hol- landsch bestuur durfde hekelen in ge schriften of nieuwsbladen. Zoo werd de dagbladschrijver De Potter te Brus sel opgesloten. Verbond tusschen al de Belgen. De Belgen zijn trouwe onderdanen, doch dulden geen slavernij. Ter oor- zake hunner hevige verbittering, ver gaten zij hunne oude geschillen om onder de leus Eendracht maakt macht den gemeenen vijand te be kampen. Zij zonden vertoog op ver toog naar Den Haag, zij legden den vorst hunne klachten en grieven bloot, en vroegen eenparig de verwijdering van den Hollandschen minister Van Maenen, die te Brussel woonde, en die door iedereen gehaat werd. IJdele moeite Weldra las men te allen kante op de muren onzer hoofd stad WwWwlwWww, wwWw. Dit wou zeggen Wij willen Willem weg wilde Willem wijzer worden, wij wilden Willem weer. In 1829 verwierpen onze afgevaar digden het budget in de Raadskamer van Den Haag en dan, ja, dan ein delijk gingen de oogen van onzen vorst open, en hij sprak van bevrediging doch te laat... o kortzichtige Willem De tijd der bevrediging is voorbij de omwenteling staat voor de deur LOSBARSTING der OMWENTELING De omwenteling die in 1830 te Pa rijs den troon van Karei X omver wierp ontstak nog meer de gemoederen der Belgen, Ziedaar, riep het volk, hoe men een revolutie maakt Een koning wordt meineedig, en men jaagt hem weg t Was licht te voorzien eene vonk kon den algemeenen opstand doen losbarsten Op Woensdag 24on Augustus zou Brussel de verjaring van Koning Wil lem vieren. Er moest vuurwerk zijn en verlichting, 's Nachts plakte men op palen der straatlantaarns het hieron- derstaande bericht, in vuurroode let» ters geschreven STAD BRUSSEL Maandag Vuurwerk. Dinsdag Verlichting. Woensdag REVOLUTIE Den avond van 1 5cn Augustus woon de een talrijk publiek in den Munt schouwburg te Brussel de uitvoering bij van het stuk La Muette de Portici. j Door de geestdriftige muziek en de vrijheidslievende gevoelens medege- sleept, begonnen de duizenden toe schouwers in koor, en met daverend handgeklap, het refrein te herhalen. Zonder het einde van 't tooneelstuk af te wachten, stormden zij al zingend buiten, en herhaalden met forsche stem Heilige vaderlandsliefde, schenk ons moed en fierheid weer De opgeruide menigte trok naar de bureelen van het Oranjesgezind dag blad Le National, en sloeg er alles kort en klein. Het huis van Minister Van Maenen en de woningen zijner partijgangers, Orangisten geheeten, werden ook denzelfden nacht overrom peld, en s morgens vroeg wapperde op 't stadhuis te Brussel, de Brabant sche vlag met haar roode, zwarte en geele kleur, die de kleuren der Belgi sche vlag geworden zijn. DE SEPTEMBERDAGEN, 23-27 Koning Willem, door vier afgevaar digden van Brussel over het gebeurde onderricht, zond zijne twee zonen, Wil lem en Frederick, met eene kleine le germacht naar Belgie hij verhoopte, dat de tegenwoordigheid van de volks geliefde erfprins de onlusten zou stillen. Slechts van zes officieren vergezeld trok prins Willem de oproerige stad binnen, en begaf zich door de barrikaden heen. naar 't vorstelijk paleis. Daar ontbood hij eenige leden der Staten, en trachtte ze tot onderwerping over te halen. Doch hij gelukte niet in zijne pogingen, en keerde gansch mistroostig naar Den Haag weer. Middelerwijl had zich de opstand door het gansche land verspreid. Van alle streken kwamen vrijwilligers naar Brussel, en de stad Luik stuurde vpor haar aandeel den koenen Karei Rogier met 300 dapperen, en die op hun vaandel geschreven hadden Sterven of overwinnen voor Brussel Prins Frederick kreeg bevel ditmaal den opstand gewapenderhand te dem pen. Hij trok zijn 10.000 krijgers sa men voor Brussel en gaf, den 23en September, het sein tot den aanval. Langs twee kanten werd zijn leger te ruggedreven, doch hij zelf gelukte er in met 7.000 man het Park te bezetten. Dadelijk werd hij er door de vrijwil- igers aangerand het gevecht duurde vier dagen en koste het leven aan 600 3elgen. Eindelijk, den 2 701\ was Brus sel vrij de Hollanders hadden gedu rende den nacht de stad ontruimd. ALGEMEENE VERLOSSING. De blauw-kielen achtervolgden de vluchtelingen zij bemeesterden stor menderhand de brug van Waelhem en zegepraalden te Berchem. Ongelukkig werd hun dappere aanvoerder, Frede rick de Merode, door een kanonsbal doodelijk#gewond. De stad Antwerpen opende hare poorten voor de vrijwil ligers, en de Hollandsche generaal, Daron Chassé, vluchtte op het Zuider kasteel. De beide partijen kwamen overeen elkander voorloopig met rust te laten, en niettemin gaf baron Chassé den 2 7011 October het bevel de stad te Deschieten. Zeven uren lang spuwden ïonderd vuurmonden dood en vernie ling over de stad, en richtten eene schade aan, die verscheidene millioe- nen beliep. Deze barbaarsche handelwijze vuur de de algemeene verbittering nog aan, en eenige dagen later wapperde de driekleurige vlag in dorp en stad. Het vrije Belgie was geboren VOORLOOPIG BESTUUR Reeds den 26pn September, in hqt hevigste nog van den strijd, waren pp het stadhuis te Brussel, eenige bekwa me mannen bijeengekomen om voor loopig het bewind in handen te nemen en in de tijdelijke regeeringsloosheid te voorzien. Deze heldhaftige vader landers, die den eeuwigen dank van 't nageslacht verdienen, waren Félix de Merode, d'Hoogvorst, Rogier, Van der Linden, De Coppin, Gendebien, Jolly, Nicolaï, Van de Weyer en De Potter. In hun midden stelden zij een centraal comiteit aan, dat met de uit voerende macht zou gelast zijn. Hunne eerste zitting werd geopend onder het gerucht der stormklok en der geweer schoten. Het bestuur riep de onafhan kelijkheid van Belgie uit, beval de al gemeene inrichting der Burgerwacht en noodigde het Belgische volk uit om twee honderd afgevaardigden te kiezen 1 voor het Nationaal Congres. HET NATIONAAL CONGRES Voorname besluiten door het Congres genomen. Het Nationaal Congres, door baron Surlet de Chokier voorgezeten, beslistë dat het grondwettelijk, vertegenwoor digend en erfelijk koningdom de be- stuurvorm zou wezen van het onafhan kelijk Belgie, en het stelde vast dat het huis van Oranje-Nassau voor eeu wig van alle gezag in ons land zou beroofd blijven. Deze beslissingen ver wierven de goedkeuring der Mogend heden, die, door een protokool den 20en December te Londen geteekend, het koninkrijk der Nederlanden ont bonden verklaarden en tevens besloten de voorwaarden dezer scheiding latei te regelen. Zulks deden zij door de protokolen van den 20e" Januari 1831. Koning Willem keurde de voorwaar den der scheiding goed, doch de Bel gen vonden ze al te bezwarend en vroegen eenige wijzigingen. Door het verdrag der XVIII Artikelen werd den 8011 Juli 1831 aan hunne wenschen ge deeltelijk voldaan. In de bijeenkomst van 3en Februari 1831, stond er de kiezing van eenen koning op de dagorde de keus viel op den hertog van Nemours, tweeden zoon van koning Lodewijk-Filip, Doch de Fransche vorst, bevreesd voor erge verwikkelingen met andere Mogendheden, wees het aanbod van de hand, Regentschap van baron Surlet de Chokier. In afwachting dat de kroon aan een anderen vorst zou aangeboden worden, vertrouwden onze wetgevers het Re gentschap toe aan hunnen voorzitter, Daron Surlet de Chokier. In zitting van 7en Februari 1831 werd de Bel gische Grondwet met toejuichingen aangenomen. Zij waarborgt ons talrijke voorrech ten en vrijheden, die meestal getrok- cen zijn uit dekarters van pns rperp- rijk verleden, De bijzonderste dier vrijheden .zijn De vrijheid van Godsdienst de vrij- ïeid van Drukpers de vrijheid van Vereeniging en de vrijheid van On derwijs. Onze Grondwet zegt nog Alle Belgen zijn gelijk voor de wet alle macht komt uit het volk. Na de stemming der Grondwet bleef er nog te voorzien in de benoeming van een koning de keus viel ditmaal op prins Leopold van Saksen-Coburg. LEOPOLD I. In Mei 1831 kwamen Belgische af gevaardigden hem de kroon van ons and aanbieden. Hij onthaalde ze met de uiterste welwillendheid Mijn grootste verlangen, zegde hij, is mijn evenmensch gelukkig te maken. Ik neem uw voorstel aan, op voorwaarde dat uw Congres het verdrag der XVIII Artikelen aanvaarde.» Het gezantschap cwam naar Belgie terug met deze goe de tijding den 4en Juni kozen de Congresleden, met 152 stemmen op 96, Leopold tot koning, en den 9cn uli aanvaardden zij, na eene lange en woelige zitting, het verdrag der XVII l Artikelen. Zoodra Leopold den uitslag der stemming vernam, scheepte hij te Do ver in, en den 1 7'" Juli werd hij op de Belgische grens met geestdrifj ontvangen. INHULDIGING VAN LEOPOLD I. 21» Juli 1831. Wat heuglijk feest voor Belgie Wat schoone dag, die ons jaarlijks nog door Te Deum en feestelijkheden wordt lerinnerd Kort na den middag ver iet de stoet het kasteel van Laeken en Degaf zich naar het Koningsplein. In de tegenwoordigheid van den vorst, de ministers, de leden van 't Congres, de generaals en eene talrijke menigte volks legde baron Surlet het regent schap neer. Ik heb den dageraad des geluks voor mijn volk zien opkomen zegde de brave man met ontroerde stem, nu heb ik lang genoeg geleefd» Vervolgens luisterde Leopold naar de Grondwet, die hem werd voorgele zen, en legde met vaste stern den eed af «Ik zweer de Grondwet na te le ven en de onschendbaarheid des grond- gebieds te handhaven Sire, bestijg den troon, zegde hem daarna M. de Gerlache. Voor den zetel rechstaande, sprak de koning, te midden der diepste stilte, eene merkwaardige redevoering uit, waarin hij onder ander zegde Mijn hart kent slechts één begeerte dat is u gelukkig te zien Schoone woorden, die door de menigte met daverend handgeklap werden begroet en welke het gansche leven van Leo pold I, na zijn troonsbeklimming, ken merkten. Den 10en December 1865 verloor Belgie zijn eersten en welbeminden koning. De goede vorst stierf op zijn kasteel te Laeken, in den ouderdom van 75 jaar. Elkeen betreurde met recht den wijzen man, wiens rustige regeering de schoonste bladzijde vormt in het boek onzer geschiedenis. Ge durende 34 jaar had hij, door zijn wijs beleid, geluk en voorspoed ge schonken aan ons vaderland, en daar om daalde hij met den eeretitel van Vader des vaderlands ten grave. «acsa ONVERGETELIJKE BETOOGING DER OUD-STRIJDERS te BRUSSEL, Het volk tot tranen toe bewogen Zondag laatst, had ter gelegenheid van het Nationaal Feest, en als inzet der Eeuwfeesten in onze hoofdstad, eene grootsche betooging plaats van de oud-strijders uit den grooten oorlog. Deze betooging mag als een der grootste optochten van oud-strijders betiteld worden. Ruim honderd dui zend man defileerden voor den koning Albert, de koning-soldaat. Vooraf in den stoqt ging een in- drukwekkendg groep oorlogsweduwen, waartusschen men veel vrouwen ont waarde met grijze haren. Het publiek hield den adem in en de mannen ont blootten het hoofd. Niet minder groot was de ontroering toen de groot-invalieden defileerden, naar toen de vaandels voorbijgedragen werden met de glorierijke opschriften, maakte de aandoening plaats voor be geestering en barstte het publiek los in een ongehoord gejuich. Uit veler oogen zag men op dat oogenblik tra nen vloeien, tranen van ontroering en van bewondering. De invalieden richtten zich in hun klein karretje op en groetten het Graf van den Onbekenden Soldaat. De om- staanders waren ingetogen en de vrou wen weenden. Voor het koninklijk paleis was de koninklijke tribuun opgericht. Onze Koning, de Koningin en de leden onzer Koninklijke Familie, omringd van tal rijke personaliteiten, wachtten er den stoet af. Eerst waren het de moeders van ges'neuvelden en de oorlogswedu wen, achter hun met rouw omfloerst vaandel stappend, die voor de konink- ijke tribuun stapten. Zij wuifden met zakdoeken. Daarop volgden de oor- ogsblinden, achter het vaandel dat zij zelfden morgen uit de handen der Kq- nigin hadden ontvangen. En dan volgden de invalieden en de groot-verminkten. Ren verminkte wierp de Koningin een bloemengarf toe, die ontroerd met wuivende hand bedankte. De Koning, de Prinsen en andere personaliteiten, groetten eerbiedig al deze helden die hun bloed vergoten voor het dierbare vaderland, waarvan we nu het Eeuwfeest, dank aan hen, cunnen vieren. Nu waren het de ontelbare oud strijders, en «Fraternelles die voor lun opperbevelhebber defileerden, in dichte rangen, fier, op stap, zooals zij schouder aan schouder gevochten had den. Elke militaire eenheid, elk regi ment heeft nu haar verbroedering, aeo- dat allen achter hun ymmdel stapten. Gansch hgi gewezen veldleger, komt daar voorbij onzen Vorst defileerert, tot zelfs de brankardiers en ziekenver pleegsters, alsmede de mannen der gepantserde autos die in Rusland dienst deden. Achteraan in den stoet komen een afdeeling Congoleesche troepen, met hun muziekkorps aan 't hoofd. Onze zwarte broeders worden warm toege- juigd. Het was een eindeloos gejuich, drie uren lang. Al de leden in de stoet hielden het hoofd rechts terwijl zij voorbij den Koning trokken en groetten Z. M. die niet ophield met deze groeten te be antwoorden. Het was een onverge lijkelijk schouwspel, een grootsche be tooging die bewees dat de Belgen meer dan ooit aan hun land en aan hun Vorstenhuis gehecht zijn. STAD POPERINGHE FEESTELIJKHEDEN ter gelegenheid der Honderdste Verjaring van BELGIE'S ONAFHANKELIJKHEID. ZONDAG 27 JULI 1930 Om 10 Zi uur voormiddag, vegadering aan het Stadhuis van de plaatselijke over heden, de scholen en maatschappijen. Uitvoering van Vlaamsche Liederen, door de leerlingen der Gemeenteschool 1Het Belgisch Nationaal Lied. 2. Ons Land. 3. Ik heb U lief. 4. De Poperingsche Marsch. Binst de uitvoering van dit laatste lied, wordt h®t nieuwe vaandel met de kleuren, eigen aan onze stad, aan het stadhuis plech tig uitgehangen. De heer Burgmeester bedankt vervolgens de onderwijzers, de leerlingen, de aanwezige maatschappijen en gansch de bevolking Na deze uitvoeringen wordt de stoet ge vormd om zich ter hoofdkerk te begeven, alwaar om 1 I Va uur, het Plechtig Te Deum gezongen wordt. Vooraan het muziek van den Katholieken Kring, dan de maatschap pijen met hunne vaandels, vervolgens de schoolkinderen, het muziek De Koninklijke philharmonie j», de oudstrijdersbonden, de Invalieden, het Pompierskorps en de plaatse lijke Overheden, Om 1 uur CONCERT door het Mu ziek van den Katholieken Kring, 1. Vaderlandsche Marsch J. B. Strauwen 2. De Belgische Natie, openingsstuk P.Benoit 3. Aubade Printanière Lacome La dernière Serenade (op aanvraag) Soliste H. A. Laconnte F. Vandewalle 5. Hongaarsche Dansen, 5 en 6 J. Brahms 6. De Lustige Boer, fantasia L. Fall La Poloma, habanera Corbin DE BRABANCONNE Om 3 uur namiddag, OPTOCHT, door de Overheden, Schoolkinderen en deelnemende maatschappijen, langs de bijzonderste stra ten der stad. De stoet vertrekt langs de Qchaalstraat. Vóór het vertrek wordt plechtig aan den oek van het Stadhuis de naamverandering gedaan der Schaalstraat in GU1DO-GEZELLE- straat. Binst die plechtigheid Uitvoering van Liederen, door de leerlingen der Gemeente school 1 Mijn Vlaanderen, woorden v. Gezelle. 2. Kinderhulde, aai\ Guido Gezelle. Vervolgens trekt de stoet langs de Brug- gestraat, Statieplein, Yperstraat tot aan de Meessenstraat. Het hoofd van den stoet blijft staan aan de Meessenstraat en de plaatse- ijke Overheid komt vorenaan. Deze straat wordt plechtig door den Heer Burgmeester in Maurice DE WULF-straat herschapen, waarna de stoet de Meessenstraat intrekt, tot aan de nieuwe woningen en terugkeert terwijl de stedelijke Overheid naar het huis van den heer dokter Charles De Wulf gaat om de gepaste gelukwenschen aan de fami- ie aan te bieden. De stoet vervolgt alsdan de Yperstraat, Gj-oote Markt, Vlamingstraat, Bertenplaats, tot in de Boeschepestraat, waar het hoofd van den stoet stilhoudt aan O.L.Vrouwkruis straat. Binst dezen 3tilstand wordt do Re- ninghelststraat in Deken DE BO-laan veran derd. Binst deze plechtigheid zal een leerling der Gemeenteschool het gedicht Liefdadig heid van Deken De Bo, voordragen. De stoet vervolgt alsdan zijn doortocht langs de Boeschepestraat, Keer van den Obi-- megang, Casselstraat, Noordstraat, Gasthuis straat, Groote Markt, om aan h§t stadhuis uiteen te gaan. Tijdens den optocht zullen de leerlingen der Gerrieenteschool zingen t. Al zingen 't vrije lied. 2. Liefde tot den Koning, 3. De Poperingsche lyjairsch. Om 8 uur avonds, op het kiosk der Groqtft Markt, CONCERT, door de Konipk, lljke Philharmonie. 1. 1930, marche militaire Rousseau 2. Marche Jubilaifre J.E. Strauwen 3. Ouverture de Maritana Wallace 4. a) Aubade a Musette, serenade F. Popy b) L'Angelus du Sein, mélodie Andrieu 5. Fanta.is'e sur Lakmé L. Deslibes Om 9.30 uur 's avonds, Prachtig VUUR WERK, afgeschoten door het welbekend huis V. Deriemaecker, Ardoye. TENTOONSTELLING in de lokalen der Staatsmiddelbare School, van Bloemen en Sieraadplanten. TENTOONSTELLING, in de bovenzalen van het .Stadhuis, der Werken van de leer lingen der Stedelijke Teekenschool, alsook dezer van liefhebbers der Schilderkunst on zer stad. Kunstwerken van gekende schil ders, zoowel van Poperinghe als andere zul len tentoongesteld worden. De inwoners worden beleefd verzocht op 27 Juli aanstaande, hunne vaderlandsche vlag uit te hangen. Namens de Commissie der Eeuwfeesten De Burgmeester-Voorzitter, Nestor LAHAYE. Een tweede herinneringsfeest zal gevierd worden op een later vast te stellen datum. Leening der Verwoeste Gewesten. 5 1923 Zaterdag laatst had ter Nationale Bank de 86® trekking dezer leening plaats. De twee loten van 100.000 fr. zijn bevallen aan de reeks 147690 n. 2 en 266942 n. 5. Er waren drie loten van 50.000 fr. voor de reeksen 55367 n. 1 3771 18 n. 5 1841 13 n. 4. En vijftien loten van 10.000 fr. zijn gewonnen door de reeksen 30562-2 256768-1 250255-5 195845-3 325259-1 255446-2 331546-5 196442-5 375488-3 15847-3 279808-3 152213-2 240429-3 355532-3 255868-3 De andere nummers van hooger vermelde reeksen zijn uitkeerbaar met 550 fr. Vrouw erg gekwetst door een tram. Woensdag namiddag is op den bou- evard de Beaurepaire, te Roebaais, een erg ongeluk gebeurd. Mad. Dion„ 23 jaar oud, wonende rue Bérenger, te Roebaais, reed per velo naar haar werk toen zij op genoemde plaats in botsing cwam met een ander wielrijdster en Deiden op den grond vielen. Op het zelfde oogenblik kwam een tram aan gereden en Mad. Dion werd erdoor gegrepen en erg over gansch het iehaam gekwetst. Een geneesheer werd spoedig ontboden en diende haar de eerste zorgen toe. Voerman onder zijn wagen verpletterd De voerman Emile Lucas, 43 jaar» in dienst van de koolmijnmaatschappij van Lens waarvan de magazijnen gele gen zijn in de rue Dampierre te Roe- Daais, stond Woensdag op zijn wagen Despannen met drie paarden. Plots gingen de beesten voort de voerman verloor het evenwicht, stuikte van den wagen en rolde onder de wielen die lem de twee beenen verpletterden. Een Dijgeroepen geneesheer diende hem de eerste zorgen toe. De politie stelde een onderzoek in. Werkman van 13 met. hoog neergestort De electriekwerker Louis Lemesle. 24 jaar, wonende rue Courmont, te ^ijssel, was Woensdag te Fiers aan den arbeid. Hij was op een telegraaf paal geklommen, toen deze plots neer sloeg en den ongelukkige van 1 3 me ters hoogte mee ten gronde sleurde. emesle liep eene schedelbreuk op. VJen vreest een noodlottige afloop. Halsrechting te Duinkerk©» Donderdag is de guillotien te Duin- kerke aangekomen voor de halsrech ting van Bergeron, moordenaars van de maalders van Cassel. De heul stapte 's middags in de statie af. In den na middag had hij een gehoor met het parket om de laatste schikkingen voor de halsrechting te nemen, die Vrijdag morgen ten 4 uur plaats had. Nieuwe Oceaanvlucht. Donderdag morgen zijn van het I vliegveld van Staaken, de Duitschers I Wolf Hirt en Oscar Weleers, opgeste- 6. Sous le Font des Soupirs, suite de valaea 1Li j jurine gen, oru een vlucht over den Atlan- DE BRABANQQNNE tischen Oceaan te wagen. Hun wegwij-

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1930 | | pagina 1