Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken If Guiten land floe bezweren we 't Oorlogs gevaar i ZONDAG 26 OCTOBER 1930. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN TIENDE JAAR. NUMMER 43. ABONNEMENTEN. I Jaar in stad, thuis besteld 1 2.00 fr. I Jaar buiten stad, met de post 15.00 fr. I Jaar Congo 25.00 fr. 1 Jaar Frankrijk 25.00 fr. I Jaar Amerika 30.00 fr. MEN ABONNEERT OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN. AANKONDIGINGEN. Op I" en 2" bladzijde 0.75 fr. de regel. Op i" en 4'' bladzijde 0.65 fr. de regel, met minimum van 3.00 fr. Rouwberichten 0.75 fr. de regel, met mi nimum van 5.00 fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dik wijls te bei halen reklamen, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn vooraf te betalen. itwaaswawna De Postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Plakbrieven bij ons gedrukt worden één maal gratis in ons blad overgenomen. Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2, POPERINGHE. Postcheckrekening Nr 48459. Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Het blad staat ter beschikking van alwie het goed meent met het algemeen nut en belang. We moeien onze deuren grendelen Niemand is op 't oogenblik nog on- noozel genoeg om er zelfs maar aan te twijfelen, dat er van Duitsche zijde weer oorlogsgevaar dreigt Alleen maar loochenen dit gevaar, zij die... er fei telijk 't meest van allen aan gelooven, die wenschen dat het uitbreke, da't Duitschland zijn weerwraak kunne ne men en ons inpalmen. Andere drijfveeren behoeft men niet te zoeken onder de propaganda van de pacifisten en onder de leuze van Nooit meer oorlog Er zijn maar twee landen in Europa v/aar men nog naar oorlog verlangt, en waar deze leuze dus op haar plaats is. Duitschland en Rusland, en dat zijn dan ook twee landen, waar het minst van al aan pacifisme wordt gedaan. Nochtans zou men ongelijk hebben, wanneer men het oorlogsgevaar langs den Duitschen kant ginge overdrijven en de vereischte voorzichtigheid tot een paniek dede overslaan. Nauwkeurig geteekend, is de toe stand deze dat er juist zooveel oor logsgevaar bestaat als wijzelven willen. En zulks duidelijk te maken, is de taak die we ons-zelven voor vandaag heb ben opgelegd. Het is een feit, klaar als 't zonne licht, dat de vechtlust van de Duit- schers groeit in dezelfde verhouding als de vredesgezindheid in de Entente- landen. Hun neerlaag op het slagveld had al direct voor uitwerksel, dat ze hun nog schier middeleeuwsch mo narchistisch pantser afwierpen en zich- zelven organiseerden tot een Republiek die zich als de meest democratische van de wereld aankondigde. En zoo lang als ze door de geallieerden maar flink onder den duim werden gehouden vertrouwden ze 't bestuur van hun Rijk, van hun diverse ex-koninkrijken en hertogdommen aan de social-demo- craten toe. Waar is de tijd dat Saksen 'zoo goed als in de macht van de com munisten was Men mag zeggen, dat niets zoo veel goed gedaan heeft aan de democrati sche gedachten, niets zoo bevorderlijk geweest is voor de Duitsche socialisten en dus ook niets zoo bevorderlijk voor den vrede in Europa als de bezetting, door Franschen, Belgen, En- gelschen en Amerikanen, van de Ruhr en van den Rijn. Zoolang deze bezetting op volle kracht werkte, waren de socialisten de baas in Duitschland. Was al dien tijd zelfs geen raszuiver sociaal democraat, de zadelmaker Ebert, Rijkspresident Naarmate echter de klemmen wer den gelost, zagen we den democrati- schen vloed in ebbe veranderen. En 't eerste effect van al de verzachtingen, door de geallieerden aan de bezetting toegebracht, van het terugtrekken der Amerikanen eerst, der Engelschen daar na en van al de overeenkomsten die den schuldenlast van Duitschland ver lichten, was... dat, na 't afsterven van Ebert, de socialistische Rijkspresident, bij volksstemming nog wel ver vangen werd door niemand minder dan Hindenburg, den père de la dé- faite die niets anders kan zijn voor den Duitscher, dan het symbool van de weerwraak. Zoo is dan nadien ieder vredelie vend gebaar van geallieerde zijde be antwoord geworden door een nieuwe oplaaiing van het Pruisische militaris me, welks vernietiging toch het doel van den jongsten oorlog is geweest en niemand behoefde er verbaasd over te staan, dat de ultieme toegeving van f rankrijk, het terugtrekken voor den tijd van den laatsten bezettingssoldaat het Duitsche volk letterlijk te wapen heeft doen loopen. Geen beter middel om uit dit ver schijnsel de noodige wijsheid te trek ken, dan den toestand om te draaien Als het nu toch blijkt, dat de Duit schers des te oorlogszuchtiger worden, naarmate ze van de zijde hunner vijan den minder verzet vreezen dan spreekt het vanzelf dat hun vechtlust koelen zal, naarmate ze weer méér ontzag, en dus schrik, krijgen voor deze vijanden. Waaruit dan volgt dat er voor Frank rijk, voor Engeland, voor ons des te minder gevaar voor een oorlog zal be staan, naarmate we Duitschland zul len overtuigen, dat we bereid en ook in staat zijn om van ons af te bijten. Nooit zullen de offers die we ons voor ons verweer getroosten zullen, méér een premie voor het behoud van den vrede zijn. W e mogen er trouwens nog altijd bij blijven, dat de oorlog ons gespaard ware gebleven, indien we van eerstaf deze premie tenvolle uit hadden be taald, en niet, door onze grens zoo goed als onverdedigd te laten, de Duit- schers letterlijk in de verleiding had den gebracht, om over ons grondge bied den Franschen muur om te trek ken. En het grootste gevaar voor een nieuwen oorlog ligt wel in het feit, dat zulks opnieuw het geval dreigt te wor den. Eigenlijk nog veel erger dan in 1914. Weet ons publiek wel genoeg, dat Frankrijk, hoe vredelievend het zich ook moge aanstellen, hoever het met zijn toegevingen tegenover Duitschland gaat, toch geen seconde verliest voor de versterking van zijn Oostgrens We lazen dezer dagen dat de minis ter van Landsverdediging, de heer Ma- ginot, een bezoek aan deze werken had gebracht, en nadere inlichtingen leeren ons dat hij er alle redenen tot voldoe ning mocht vinden. Er moet daar met schier mirakuleuze voortvarendheid gearbeid zijn. Perso nen die de streek tusschen de Jura en Luxemburg hebben bezocht, verzeke ren, dat de Franschen daar een keten van onderaardscbe forten hebben ge spannen en waaraan op géén manier nog doorkomen is. Maar... wat helpt deze stalen gordel dit ontzaglijke kuras, wanneer wij op ons gebied een gat openlaten, langs- waar deze gordel zonder weerstand kan worden omgetrokken Wat heb ik, wat hebt gij tegen de dieven gedaan, als we onze deur drie dubbel gegrendeld hebben, maar het raam ernaast op een kier laten staan Deze vraag beheerscht op 't moment reel het probleem van den vrede. Wan neer het nu toch blijkt dat de Duit- schers ontoegankelijk zijn voor ver zoening en slechts koest te houden zijn door schrikaanjaging, dan moet méér dan ooit het antieke Zoo ge den vre de wilt, bereidt u ten oorlog onze euze zijn. En niet zonder voldoening bemerken we, dat menig democra tisch blad ten onzent, dat steeds tegen alle militaire uitgaven gemeesmuild heeft, thans tot de erkenning komt, dat het niet slechts onze plicht is, maar ons hoogste belang, dat we ook onze deur, langs den Duitschen kant, zoo solied mogelijk grendelen, den ijzeren muur voortbouwen, dien de Franschen op hun grondgebied vrijwel hebben voltooid. En dan is er nog een ander afdoend middel om de weerwraakzucht der Duitschers in te toornen De zenuw van iederen oorlog bij hen doorknippen. Ervoor zorgen dat ze bij al hun lust om oorlog te voeren, niet aan het geld geraken om hem te verwezenlijken. En dat kunnen we wel en door zoo ongenadig mogelijk de betaling van hun oorlogsschuld, de in tegrale uitvoering van het Young-plan, te eischen. Want, bij den huidigen gemoeds toestand van de Duitschers is niets zoo zeker als dat ze voor iederen Pfenning dien we hun zouden kwijtschelden, di rect kanonnen, geweren, mittrailleuzen, vliegtuigen en stikgassen zullen koo- pen. D. N. G. DE FAMILIEVERGOEDINGEN Verplichting voor alle Patroons In Juli laatst werd door het Parle ment de wet gestemd op de algemeen- making der familievergoedingen. De wet werd reeds den 4 Augustus laatst in het Staatsblad afgekondigd. Het Staatsblad kondigt nu het Ko ninklijk Besluit af tot toepassing van de wet. Al de patroons moeten zich bij eene kompensatiekas voor familiever goeding aansluiten. Dat is verplich tend. Wanneer moeten zij zich aan sluiten Dat hangt af van het getal werklieden in hunnen dienst. Ziehier wat het Koninklijk Besluit zegt Artikel 1- De aan de wet van 4 Augustus 1930 onderworpen werkge vers dienen zich aan te sluiten bij een door de regeering erkende verzekering kas, hetzij bij de hulpkas op de vol gende datums Op 1 Januari 1931 ten laatste, in dien zij op 1 November 1930 aan meer dan twee honderd vijfftig personen, werk verschaffen Op 1 April 1931 ten laatste, indien zij aan meer dan honderd personen werk verschaffen Op 1 Juli 1931 ten laatste, indien zij aan meer dan tien personen werk verschaffen Op 1 October 1931 ten laatste, in dien zij aan meer dan vijf personen werk verschaffen. De andere werkgevers dienen ten laatste op 1 Januari 1932 aangesloten te zijn. Art. 2. - De bepalingen van vorig artikel zijn niet toepasselijk op 1De ladings- en lossingsonderne mers, alsmede de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en staties 2. De exploitanten van ondernemin gen van vervoer te water 3. De exploitanten van ondernemin gen van zeevisscherij 4. De exploitanten van hotels, spijs huizen en drankslijterijen. Hetzelfde geldt voor nijveraars en handelaars in zoo verre zij werk ver schaffen a) Aan één of meer handels reizigers of handelsvertegenwoordigers b) Aan één of meer werklieden, die aan huis arbeiden. PRINS KAREL VAN BELGIE KONING VAN POLEN Het is niet de eerste maal, dat er ge ruchten de ronde doen omtrent het uitroepen van de monarchie in Polen, en ook niet de eerste maal, dat als eventueele Koning, de naam genoemd wordt van Prins Karei, graaf van Vlaanderen. Koning Albert wordt in Polen zeer vereerd, en door verschillende perso naliteiten werd de naam van diens tweeden zoon dan ook dikwijls voor uitgezet. Nu wordt openlijk in talrijke bui- tenlandsche bladen, een bericht des- aangaande gepubliceerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit, dat de Prinsen van Belgie door hun moe der, Koningin Elisabeth, rechtstreek- sche afstammelingen zijn van Koning Sigismond III, van de Zweedsche dy nastie Wasa. Of het ooit zoover zal komen, kan nu nog betwijfeld worden. Het feit, dat men nochtans een Belgischen prins ervoor in aanmerking zou nemen, be wijst hoe hoog de Belgische Konink lijke Familie in den vreemde aange schreven staat. vanger der belasting geen aanvraag in te dienen. Hetzelfde geldt voor de bejaarde personen, die reeds het pensioen heb ben aangevraagd en wier aanvraag niet werd ingewilligd. Voor beide categorien van pensi- öenaanvragers, zal de dienst voor ou derdomspensioenen bij het ministerie van Nijverheid en Arbeid hun dossier herzien en het ambtshalve wijzigen. Daarmede zal eerlang worden begon nen en in den loop van het jaar 1931 zullen al de dossiers herzien zijn. Naar gelang dit herzieningswerk vor dert, zal de burgmeester van de ge meente, waarin de pensioengenieters hun verblijfplaats hebben, om de thans in hun bezit zijnde pensioenboekjes te vragen in afwachting zullen ze hun pensioen op de thans vastgestelde ba sissen blijven trekken. DRINKT MAS-CAR BIER Door een doode neergeschoten Te Praag heeft zich een uiterst zon derling ongeluk voorgedaan. De han delsvertegenwoordiger Wenceclas had zich met zijn revolver doodgeschoten in zijne kamer en de huisbazin liep de policie verwittigen. Een policieopziener kwam ter plaats samen met een genees- j heer. De doode lag op" den buik en hield nog zijn revolver in de vuist ge- kneld. Op het oogenblik dat de twee personen het lijk keerden, ging nog een schot af en de policieopziener zeeg ten gronde. Hij was op den slag ge dood door den doode. OUDERDOMSPENSIOENEN Leening der Verwoeste Gewesten. 5 1923 Maandag morgen heeft in de Na- lonale Bank te Brussel, de 89e trek king der Leening 5 p. h. 1923 van de Verwoeste Gewesten plaats gehad. Flier volgen de winnende nummers: Reeksen 163.238 n. 5 en 378.458 n. 4 winnen elk 100.000 fr. Reeks 4292 n. 3, reeks 248.195 n. 2 en reeks 385.883 n. 4 winnen elk 50.000 fr. Reeksen 2290 n. 4 10.739 n. 2 22.774 n. 3 53.682 n. 3 1 74.919 n. 2 180.034 n. 3 181.006 n. 5 194.443 n. 4 285.933 n. 2 336.920 n. 4 337.902 n. 2 340.863 n. 4 353.872 n. 2 360.71 7 n. 1 368.548 n. 2, winnen elk 10.000 fr. De andere nummers van al deze reeksen zijn uitkeerbaar met 550 fr. meylen gezegd Ik zal steeds de gedragslijn vol gen welke al mijn daden heeft ge richt en alle politiek moet hier on genadig uitgeschakeld worden. Voor al de Hoogeschool, een huis van zoo breedmenschelijke kuituur, moet on genadig elke politieke schakeering uit haren schoot bannen en binnen haar muren moeten alle Vlaamsche Studenten kunnen verbroederen. Ongenadig elke politieke schakee- ring uit haren schoot bannen We zullen zien, wat van deze geloofsbe lijdenis nog terecht zal komen, den eersten keer dat Gentsche studenten zich zullen overleveren aan manifesta ties tegen den Belgischen Staat, als degene waarmee zij trouwens reeds dadelijk dezen heuglijken dag be sloten hebben. En aan de doeltreffendheid van de ze maatregelen zullen de eerlijke en fatsoenlijke Vlamingen dan kunnen zien, of ze in vertrouwen hun zonen en dochters naar Gent kunnen sturen. 111! EEN... ZESJARIGE MAN In de Gazette van Moline num mer van 2 October 11., onafhankelijk Vlaamsch weekblad, dat verschijnt in den Staat Illinois der Vereenigde Sta ten, lezen we het volgend sensatie nieuwtje. Een Zesjarige Man in Ohio Toledo, Ohio. De ouders en de schooloverheden van een zesjarige man weten er alhier niet mede wat gedaan. De jongen heet Clarence Kehr, is zes jaren oud, drie voet 5 inches groot en weegt 84 pond. Hij heeft een moustache, scheert hem dagelijks, spreekt met een diepe mansstem en rookt cigaren gelijk een volgroeide man. Hij is daarbij buiten gewoon slim. Men heeft zijn geval door deskundigen doen onderzoeken en zij verklaren dat het te wijten is, aan de buitengewone werkzaamheid van zijn ductldss klieren. Nadat de jongen door geneesheeren en specialis ten onderzocht werd, hebben de schooloverheden geweigerd de jongen in de school te aanvaarden, wegens de stoornis die zijn aanwezigheid teweeg brengt. Speciale maatregelen voor zijn onderwijs zullen moeten genomen wor den. In alle geval zal men dezen zesjari gen kerel moeilijk kunnen stoppen in een school voor... achterlijke kinde ren. P ALACE-THE ATER Dinsdag 28 en Woensdag 29 October DRINKT MAS-CAR BIER HET BUREEL DER KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DE SCHIM VAN VON FALKENHAUSEN De nieuwe pensioenwet van 1 4 Juli 1930 heeft al de vorige wetten betref fende de verzekering tegen de gelde lijke gevolgen van ouderdom en voor tijdigen dood ingetrokken en heeft, onder meer, het bedrag der ouderdom- pensioenen vermeerderd. De bejaarde personen die, 't zij op het ouderdoms- pensioen en het aanvullend pensioen, 't zij op het ouderdomspensioen al leen recht hebben, worden verwittigd dat zij voor het bekomen van 't nieuw pensioen geen formaliteiten moeten vervullen. Zij hoeven dus bij den ont Zooals te verwachten was, is de opening der Gentsche Hoogeschool niet kunnen gebeuren zonder een schandaal. Men had de poorten opengezet voor al het activistisch janhagel en uit Leu ven was een bende studenten gekomen die zich in hun Alma Mater braaf aan de Fransche bronnen van weten schap blijven laven, en dit zoodje heeft er hoogen prijs op gesteld, dat de inwijdingsplechtigheid der ver- vlaamschte Universiteit zoo trouw mo gelijk deze evokeerde van de Duitsche Hoogeschool, in bijwezen van von Fal- kenhausen en zijn gepinhelmden staf Op t oogenblik dat het orkest de Braban^onne inzette, werd deze overbruld door den Vlaamschen Leeuw en bet Wilhelmus en zoo dierlijk ging het krapuul te keer, dat de Zegemarsch van Paul Gilson, j waarmee de plechtigheid moest besloten worden, niet kon worden uit- 1 gevoerd. Hiermee kleeft op de Vlaamsche Hoogeschool reeds een slijkvlek van den eersten dag af. In zijn redevoering heeft rector Ver- Onze lezers weten reeds dat de Voorzitter der Kamer, de heer Tibbaut besloten heeft de hernieuwing van zijn mandaat van Voorzitter der Kamer niet te aanvaarden. Er wordt nu bevestigd dat het de heer Poncelet, ondervoorzitter der Ka mer en volksvertegenwoordiger voor Luxemburg, zal zijn, die hem zal op volgen. Stappen werden bij den heer Poul let gedaan, doch deze heeft om ge zondheidsredenen bedankt De heer Cocq, zal den heer Lemon- nier opvolgen, en zal dus eersten on dervoorzitter benoemd worden Ook moet nog een Vlaamsch-ka- tholiek lid aangeduid worden, om ter opvolging van den heer Ramaeckers, als secretaris te zetelen. Mm MET SPEK De passagiers van de Congoboo ten, brengen altijd aardige nieuwsjes uit onze kolonie mede. Zoo wist een reiziger van de Eli sabethville die te Antwerpen verle- den week toekwam, nu weer te zeggen, dat er zich volgens de laatste telling in Oeganda 20.000 olifanten bevinden Twintig duizend Hoe zien de negers in die provincie nog kans om buiten hun hut te komen En hoe wer den deze dikhuiden geteld Door hen langs de spitskar te doen passeeren Er moeten in onze kolonie knappe ma- thematiekers zijn Dezelfde reiziger deelde ook mede, dat jagers verleden jaar in Oeganda, duizend dezer woudreuzen doodscho ten maar dat de Regeering het voort telen van de olifanten in Congo, door strenge maatregelen waarborgt. Duizend per jaar Hadde de Re geering het voorttelen dezer dieren nu eens niet gewaarborgd, zouden de ja gers dan aan de 20.000 kostgasten van Oeganda in 1929 wel genoeg gehad hebben Het komt ons voor of men de oli fanten in Congo tegenwoordig met spek doodschiet. DE BELGISCHE SPOORWEGEN De ontvangsten van September 1930 beloopen na aftrek van de belastingen 307.2 miljoen tegen 309.9 miljoen in September 1929. De bedrijfsuitgaven van September 1930 bedragen ander deels 262.3 miljoen, zoodat er eene zuivere opbrengst blijft van 44.9 mil joen. Het bedrijfscoefficient beloopt 85.38 De zuivere opbrengst van September 1929 bedroeg 52.8 miljoen en het bedrijfscoefficient 82.95 De zuivere opbrengst van de negen eerste maanden van 1930 bedraagt aldus 269.9 miljoen met een bedrijfscoeffi cient van 89.97 tegen respectieve lijk 425.6 miljoen en 83.89 in 1929 Goederentrein ontspoord Een goederentrein is nabij Evreux, op de lijn van Louviers, ontriggeld. Het machien, de tender en 6 wagons zijn van eene hoogte van 3 meters naar beneden gestuikt. De machinist Arth. Vlaillet 3 7 jaar, van Evreux, bleef op den slag dood. De stoker en de rem mers konden tijdig van den trein sprin gen en bekwamen lichte kneuzingen. Het ongeluk zou te wijten zijn aan de groote snelheid, waarmede de trein de helling afreed, en die de twee remmers en de machinist niet konden overmees teren. Gas verstikking te Toerkonje Maandag avond werden de echtge- nooten Mullebroeck, wonend Vauban- straat, een gasreuk gewaar welke voort kwam uit de woonst der echtelingen Gruard-Allart. Zij gingen bij hen aan kloppen, maar kregen geen antwoord en verwittigden alsdan de policie. De ze kwam ter plaats en deed de voor deur bij Gruard inbeuken. Heel het huis was met gas gevuld. Op het ge lijkvloers werd niets verdachts opge merkt. In de slaapkamer vond men Mad. Gruard dood te bed, en haar man lag levenloos op den vloer. Bei den werden door het doodend gas in den slaap verrast, doch de man moet nog wakker geworden, opgestaan en gevallen zijn. In den val had hij zich aan het gelaat gekwetst. Het schijnt dat de ongelukkigen reeds sedert Vrij dag nacht bezweken waren. Het gas ontsnapte uit een gebarsten buis. M. Gruard was 63 jaar oud en Mme Gruard-Allart 5 7 jaar. Voerman onder zijn kar vermorzeld Zekere Antoine Bridoux, 60 jaar oud, voerman was gelast eene kar bee- ten te gaan laden op het veld te Azin- court. Wanneer de kar geladen was, kwam bij huiswaarts gereden. Onder weg zag landbouwer Ricque het gespan van Bridoux zonder stuurman afgere den komen en hield de paarden stil. Een weinig verder zag hij den onge lukkige gansch bebloed ten gronde lig gen hij was de borstkas ingedrukt. Bridoux die van voor op de kar zat, had het evenwicht verloren, was ten gronde gevallen en wierd door de wie len zijner kar vermorzeld. Zijn lijk werd naar zijne woning overgebracht. Auto in brand geschoten Te St-Gatherine bij Atrecht, is een auto in brand geschoten. De weduwe Pollet-Bleuet, van Herseeuwe (Belgie) die in den auto zat, sprong er uit en stuikte met het hoofd tegen de straat- steenen. De ongelukkige werd den schedel gekloven en men heeft haar in zorgwekkenden toestand naar het gasthuis overgebracht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1930 | | pagina 1