Willy GOMBERT IN DE PUP PEN Brandverzekering MAURICE STAESSEN-BOTTEZ F. Blanekaert-Verleeae FABRIEK MI FQURRUREH WeMaisr. FRIiM-LiiOüCl BUREEL- SCHOOLGERIEF REGISTERS -o- CLASSEURS Vulpenhouder "Victory's., Gebroeders DUPONT Alle Drukwerken aan de beste Voorwaarden Huileries des Flandres G. Dupont Zoon Dc Boode Pillen HENRI IYSY, Duinkerkstraat, 20, Poperinghe. Motos SAROLEA SCHOONSTE GESCHENKEN HUIDENVETTERIJ LEDERTOUWERIJ Maur. DEVOS,velomaker, Groote keus Velos Motos Aimé CRUWEZ Modan-Artikelen in 't Groei van POPERINGHE FOURRURËN Huis LMonteym IN DEN FRANSCÜEN SOLDAAT S Mi HILAiRE HUYGHE BELG I CA Groote keus van allerhande MEUBELPAP (EB VOOR RLLE GELEGENHEDEN Alf. WALLIN Beste Inlandschc Wol IN DE SCHAAR J. YPERMAN - REC0UR, Stoomvepw@rsj-Hieww3ssch@rij Jules LEN0ÏR, velomakcr In den Gouden Gilet Remi Dewickere-Uietaer t D B Voor NIEUWE MOTOS alsook voor de en Occasie Herstellingen wendt U in volle vertrouwen tot Officieel Agent der Altijd nieuwe en occasie Motos in huis Eug. Dondeyne-Gesquïere Watermans "The Swan,, PelJetier Pen YPERSTRAAT 2 POPE RJ NONE Huls DUUÖN, BRUSSEL. (Wordt VoortgezetJ OVERLEDER ..ongezaagd en met schors gelooid... TUIGLEDER WIT LEDER CHROME of WELSTER Witte Flanken Speciaal Leder voor Pompen Fabriek van Tigen en Getten per serie en op maat (Kleuren en Modellen naar keus) Alle Lederen en toebehoorten voor Schoen- en Gareelmakers BASTIEREN (Bachen) op alle grootten en op maat. KOEIHAAR van beste hoedanigheid MACHIENERÏEMEN in Leder en Balata Vraagt prijzen en stalen bij Noordstraat, 29-31, POPERINGHE. Yperstraat, 9. POPERINGHE. Opvolger van Florent LEMAHIEU. The Bercley, The Raleigh, Marshal Kinder-Velos Occasie-Velos Agentschap Velos en Motos F. N. De velos worden in huis zelf ge maakt, en zijn 2 jaar gewaarborgd. Telefoon 46 Groote keus van Gemaakte Kleede ren voor Heeren vanaf 375 fr. Voor Kinders, vanaf 75 fr. Bijzonder keus Werkkïeederen, Paan, Engelsch Ieder en Genre Lafont. GENADIGE PRIJZEN VERHURING VAN LUXE-AUTOS TAXIS A. YPERMAN-DENECKER, Yperstraat, 83 POPERINGHE Tel. 217 BOTERSTRAAT, 2 en 4, Y P E R. Tel. Yper 60 Ellegoederen, Kleerstoffen, Merce- riën, Bonneterie, Wit Goed, Katoenen en Wollen Dekens. Alle herstellingen worden aanveerd. it&b. Ik heb de eer het geacht Jpl publiek kenbaar te maken -iriiraj ^at kooper en verkoo- per ben van Oude en Jon- t t VjT ge Duiven, ook kan men j mjj duiven verwisselen en ben ik kooper van alle Pluimgedierte en Wild. Hoogste prijzen voor MOL- FOUINEVELLEN. In de Nieuwe Stad Veurne 3, Veurnestraat, 3, POPERINGHE. Elk zegge 't voort. BERICHT aan de LANDBOUWERS. Om goede en vaste boter te karnen, is het hoogst noodig de koe van allen inwendigen brand te zuiveren. Dit bekomt gij door het gebruik van den Bleen- en Zuiverdrank van Art. MONTEYNE, aan 3 fr. het pak. Depot Apotheek H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. is de BESTE en de VOORDEELIGSTE Specialiteit van Stoors en Gordijnen 1Omdat de bestuurraad samengesteld is uit Poperinghenaars, die van iedereen zijn gekend. 2. Omdat al de aandeelhouders Poperin ghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Poperin ghe blijft. 4. Omdat de Maatschappij reeds een aan zienlijk reservefonds bezit. 5. Omdat de brandschaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. Alle inlichtingen te bekomen bij M. J. VANDOOREN, Yperstraat, 23. Gediplomeerd Snijder Yperstraat, 19, POPERINGHE. Beziet onze volledige nieuwe keus van gemaakte KLEEDEREN voor het WINTERSEIZOEN. Prachtige verzameling Stoffen voor werk op maat, Heeren, Damen en Kin deren. Pardessus - Demi-Saison - Trench Coat Imperméabels en Oliemantels Trouwe bediening. Voordeelige prijzen Eenige verkooper in de streek, der Werkkïeederen merk Adolphe Lafont JjAP LYON (France) Touriste 350 cc. 6000 fr. HUIS VAN VERTROUWEN Yperstraat, 63, Poperinghe. VERSIEREN EN BEHANGEN Rijke en Moderne Behangpapieren STOORS - GORDIJNEN - TAPIJTEN en alles wat den stielbetreft Lincrusta Linoleum Stragula Zeer voordeelige prijzen (4 Huurhouder Groote Markt, Poperinghe. laat weten dat hij voortaan ook alle Reizen aanveerdt per PRACHTIGE MODER NE LUXE-AUTO. t Telefoon 10 <4 IN DEN NEGER Meester-Kleermaker Gasthuisstr., 39, POPERINGHE. Postcheckrek. 76.832 Bijzonderheid van zwarte peigné, granité en serge. Laken voor alle uni formen. Overgroote keus PARDESSUS De laatste nieuwigheden in de uitstal ling KOSTUMEN. Sterke Gemaakte Werkkïeederen. Beste Belgisch merk der onovertroffen Regenmantels en Gabardines in alle grootten en modellen voor Hee ren, Damen en Kinderen. Aanneming van alle Uniformen, vaandels en kunst borduurwerk. Spoedige Bediening. Genadige Prijzen. LOONBOEKJES De wet verplicht de Werkgevers aan ieder hunner Werklieden een loon- boekje te geven. Deze boekjes kan men verkrijgen bij Gebr. Dupont, Yperstraat, 2, Pope ringhe. Prijs 0.75 fr. het stuk. DAMES EN HEEREN, Ik heb de eer U kenbaar te maken, alsdat ik mij kom te stellen in Nr 117, YPERSTRAAT, als PELSENMAKER. Bij mij zult gij vinden eene bijzondere groote keus van de laatste nieuwigheden van het seizoen. Prijzen buiten alle concurrentie. Maken en herstellingen. Alles wordt ten huize met de grootste zorg gedaan Spoedige en Trouwe bediening Hopende dat gij mij met een bezoek zult willen vereeren, dank ik U op voorhand. Aaanveerdt, Dames en Heeren, mijn beleefde groeten. Victor BATTHEU-JEROME, Yperstraat, 117, POPERINGHE. ■-1 TOILES-CIREES, LINOLEUMS Alle slach van Matten, Gordijnen, Tapijten en Matrassen, Zeegras, Flo- con, Crin, Wolle, enz. ROUWBEHANGSELS MAKEN VAN ROUWKAPELLEN Voordeelige Prijzen Gasthuisstraat, 44, POPERINGHE. genezen de verstoptheid, zij ma ken het bloed zuiver, de maag en de ingewanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainis- sen, trage spijsvertering, het over geven, het zuur, de slaperachtig- heid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen bij Hil. Notredame, Apotheker, Groote Markt, Poperinghe. De doos 6 fr.de /i doos 4.50. Mijne oogen zijn verzwakt door de jaren, hernam Balthasar, maar toch meen ik in u den zoon uit het huis Hur te herkennen, dien ik onlangs ont moet heb, als den geeerden gast van Ilderim. En gij zijt Balthasar, de wijze Egyptenaar, wiens gesprek over zekere heilige zaken mij nog in d' ooren klinkt te meer daar diezelfde zaak mij de reis door deze wildernis deed onder nemen. En wat voert u hier zoo alleen? Llij, die op God betrouwt, is nooit alleen, en God is overal, zegde Balthasar. Ik ben op weg naar de hei lige stad. Onderweg kwamen wij met een karavaan in gesprek, die op weg is naar Jeruzalem, maar gezien zij te traag vooruit ging, reden wij heden morgend vooraan. Voor roovers op den weg zijn wij niet bang, want wij hebben een geleibrief van Sheik Ilde rim, en tegen roofdieren is God onze beschutting. De geleibrief van den Sheik is van kracht zoover de woestijn zich uit strekt, en de leeuw, die dezen vorst der kameelen inhaalt, moet zeker nog geboren worden, zegde Ben-Hur, het dier op den hals kloppende. Ja, zegde Iras, maar ook hij ver langt naar eten. Koningen voelen daar ook wel de behoeften van: Indien gij werkelijk Ben-Hur zijt, dien ik het ge noegen heb gehad reeds vroeger te ma ontmoeten, zal het u zeker een genoe gen zijn ons den weg te wijzen naar eene bron, want wij verlangen naar frisch water. Schoone Egyptische, antwoordde hij. Kunt gij nog vijf minuten geduld oefenen, dan zal ik u bij eene bron brengen, wier water niet onderdoet voor dat van de beroemde Castalia- bron. Dit gezegd hebbende reed Ben-Hur vooruit met den gids, daar het gesprek onder het rijden toch niet kon worden voortgezet. Na eenen korten rit kwam het gezelschap aan eene bron. Haar bedding was zeer week door de regens van de laatste dagen en voerde vrij steil naar beneden. Weldra echter werd zij breeder en liep ten slotte in eene vruchtbare vallei, die, na de zandige, eentonige vlakte, den indruk maakte van een paradijs. Eenige bloeiende oleanders wier schitterende roode bloe men dadelijk de aandacht tot zich trokken, waren het sieraad van dit liefelijk oord. Een statige palmboom verhief zijne kruin ten hemel en bood, den reizigers rust en koelte aan onder zijne breede takken. Een moerbezien- boschje ter linkerzijde duidde de plaats aan, waar de bron te vinden was. Het water stroomde uit eene rots spleet, die door eene zorgende hand verbreed was, en waarboven in groote letters het woord GOD in het He- breeuwsch gebeiteld stond. Zonder twijfel had hij, die de letters in den steen gegrift had, hier dagen lang ge toefd, en op deze wijze zijne dankbaar heid geuit. Ben-Hur en de gids stegen af, de Ethioper deed de kameel nederknie- len, zoodat Balthasar en Iras de tent j konden verlaten. De Egyptenaar keer- de zijn gelaat naar het Oosten, vouwde de handen eerbiedig en bad Geef rnij een' beker, beval Iras ongeduldig, en toen de Ethioper haar onhandig een kristalen beker had ge- bracht, zegde zij tot Ben-Hur Ik zal u bedienen. I Te samen wandelden zij naar de bron. Hij wilde water voor haar schep pen, maar zij stond het hem niet toe, knielde neder, vulde zelve den beker en bood hem dien aan. Neen, neen, zegde hij, het is aan mij u dezen dienst te bewijzen. Zij bleef echter aandringen, er bij voegende Wij, Egyptenaren, zoon van Hur, hebben een spreekwoord Beter de schenker te zijn van den ge lukkigen, dan raadsman van eenen ko ning Nu voegde Balthasar zich bij hen. Wij zijn u zeer verplicht, zegde hij, deze vallei is lief, het gras, de boomen, de schaduw noodigen ons uit tot een rustig verblijf. De bron fonkelt in den zonneschijn en spreekt tot mij van een God vol liefde. Blijf bij ons en wij zullen te samen het maal beginnen. Intusschen had de slaaf de tent opge slagen, en alles voor het ontbijt in ge reedheid gebracht, waaraan door de reizigers alle eer bewezen werd. HOOFDSTUK III. ONSTERFELIJKHEID. De koele luchtgesteltenis, de schoo ne bloemen, de Sabbatstilte alleen ver broken door het zachte ruischen van het water en het gonzen der insekten, brachten den Egyptenaar in eene op gewekte stemming. Toen wij u inhaalden, zoon van Hur, zegde hij, was uw gelaat naar Jeruzalem gekeerd. Wilt gij mij zeg gen of dat ook het doel uwer reis is Ja, ik ben op weg naar de Hei lige Stad. Wij ook, en daar ik mijne krach ten sparen moet, wensch ik er zoo spoedig mogelijk te zijn. Kunt gij mij ook zeggen, of er een korter weg is, j dan die over Rabbath Ammon Ik ga over Geresse en Rabbath i Glicad, die is veel korter, maar ook vermoeiender. Ik verlang naar het einde van de reis, zegde Balthasar. In de laatste tijd droomde ik telkens denzelfden droom. (BELGISCH FABRIKAAT' Depot bij Justin DENUT-HUYS, Gasthuisstraat, 48, Poperinghe Genadige Prijzen. Spoedige bediening. IN DE WOLWASSCHERIJ Veurnestraat, 73, Poperinghe. voor Matrassen rechtstreeks van de schapen en in huis gewasschen. Vermindering voor Voortverkoopers. Agent-Depothouder der Streek REMI DEWICKERE Veurnestraat, 7, Poperinghe. Beste OLIËN voor alle Nijverheden Autos, alle Motors, Landbouwmachie nen, enz. Ook te verkrijgen Wagenvet. II I Hl'WWIil Oud Huis van Vertrouwen Meester-Kleermaker Yperstraat, 22, POPERINGHE. van het oud gekend Met het Winterseizoen, schoone en groote hoeveelheid Pardessus en Kos- tumen, gemaakt en op maat. Specialiteit van Sterke werkkïeederen IMPERMEABELS Spoedige bediening Genadige prijzen Telefoon 1 74 Casselstraat, 48, POPERINGHE. Alle slach van Mans- en Vrouwvelos Vici, Durkopff, Reno, Elias, B. S. A. enz. enz. Kindervelos -Occasievelos Alle Herstellingen ALLE MERKEN VAN MOTOS Alle velos worden bij mij gemaakt en zijn twee jaar gewaarborgd. W w es cd O O z O u w -1 z w H 5 03 Z W N •-> cd 0h Horlogerij - Goudsmederij - Juweelen Dépot der Monters LIP Verkoop der eenige echte en gewaar borgde Statie-Monter Roskopff-Patent Régulateurs Pendulen Wekkers Verkoop van Kettingen in Goud, Zilver en Nickel bijzonder schoone keus van Brochen, Oorringen en Ringen in Goud en Diamant. Aankoop van Goud en Zilver Yperstr. 2, POPERINGHE Rekhofstr. Alle herstellingen van Horlogiën en Juweelen worden aanveerd en spoedig uitgevoerd. Zich wenden Rekhofstraat -jrtü» Herhaaldelijk hoorde ik eene'stem, die mij toeriep Maak spoed. Hij, dien gij zoolang verwacht, zal weldra komen. Gij bedoelt Hem, die de Ko ning der Joden zal worden vroeg Ben-Hur verbaasd. Juist. Hebt gij dus nog iets gehoord van hem Niets, behalve die woorden van mijne droom. Ziehier dan eene tijding, die u zal verheugen. Uit de plooien van zijn gewaad, haalde Ben-Hur den brief van Mal- luch te voorschijn. Balthasar strekte er de hand naar uit en las luidop. Toen hief hij zijne oogen dankend op naar den hemel. Hij deed geene vra gen, maar twijfelde ook niet. Hoe goed zijt gij voor mij ge weest, o God, zegde hij. Vergun mij, bid ik u, den Messias te zien, opdat ik hem moge aanbidden, en laat uwen dienstknecht heengaan in vrede. De eenvoudige, vertrouwelijke bede maakte diepen indruk op Ben-Hur. Nooit had hij zoo Gods tegenwoordig heid, gevoeld. Het was hem, alsof God hier persoonlijk bij hem was, een vriend, wien zij alles konden vragen, een vader, die al zijne kinderen even zeer liefheeft, een vader voor den zoon van Israel zoowel als voor den heiden, een vader voor allen, wien allen na deren mochten zonder tusschenkomst van priesters of leeraars. De gedachte, dat zulk een God de menschheid een Verlosser zou kunnen zenden in plaats van eenen Koning, kwam hem niet meer zoo vreemd voor de vraag kwam zelfs bij hem op, of het niet veel meer overeenkomstig was met het wezen van God. Daarom zeg de hij Denkt gij nog, dat Hij als Verlosser zal optreden en niet als Ko ning Wat zal ik daarop antwoordden zegde Balthasar. De geest, die mij wel' eer geleidde, is mij niet meer versche' nen sinds ik u ontmoette in de tent van den goeden Sheik ten minste niet op de vroegere wijze. Maar ik geloof dat die geest nu in mijne droomen tot mij spreekt. Eene andere openbaring heb ik niet. Ja maar, zegde Ben-Hur, gij dacht dat hij een Koning zou zijn, hoewel niet, als de vorsten der aarde. Gij dacht dat zijne heerschappij gee stelijk zou zijn, niet van deze wereld O ja, luidde het antwoord, en dat geloof ik nog. Ik zie dat er ver schil is in onze verwachting. Gij gaat om eenen Koning van menschen te ont moeten, ik ga om eenen Verlosser der zielen te zien. Hij hield even op, alsof hij naar de juiste uitdrukking zocht otfl zijne meening duidelijk te maken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1930 | | pagina 4