Nijverheidsblad voor Poperingvhe en omstreken. ZONDAG 21 DECEMBER 1930. WEEKBLAD 25 CENTIEMEN TIENDE JAAR. NUMMER 51. Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2, POPERINGHE. De Fronters en de Katholieke Partij Een auto van het derde verdiep neergeploft. DE PRIJSVERLAGING IN ITALIË Maatregelen van Mussolini ONZE HANDEL MET RUSLAND DRINKT MAS-CAR BIER HET DRAGEN VAN WAPENEN De aanvang van de betrekkingen HET SAARGEBIED ONTRUIMD. HET TESTAMENT VAN EEN VROUWENHATER BF.LGISCHE ARBEIDERS IN FRANKRIJK. Geen enkel geallieerd soldaat meer in Duitschland. DRINKT MAS-CAR BIER VOOR ONZE PARLEMENTSLEDEN DE VREDE IN EUROPA. MILITAIRE MUITERIJ IN SPANJE. Auto-ongeluk te Parijs. De zoon van Staline aangehouden. Huis ingestort te Lyon. Alle voetbalisten, alle supporters, alle sportmannen, lezen voortaan wekelijks het nieuwe sportorgaan «ONS SPORT» Van een eerlijk Meisje. Brandend Vliegtuig in de lucht. Nooit geen oorlog meer Paniek op de Foor. Auto omgeslagen te Rennes. ABONNEMENTEN |aar, in stad I 2 fr j per post 16 fr j Congo 25 fr, Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. MEN ABONNEERT OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN De Postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Plakbrieven bij ons gedrukt worden één maal gratis in ons blad overgenomen. Postcheckrekening Nr 48459. Telefoon 180 Ieder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Het blad staat ter beschikking van alwie het goed meent met het algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 0.75 fr, minimum 3.00 fr. Rouwberichten 0.80 fr. de regel, met mini mum van 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dik wijls te herbalen rekla- men, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. Zouden de fronters er naar streven zich nog meer ten koste van de katho lieke partij te vermeerderen Van neutraal zooals die kleine partij na den oorlog was, is zij christelijk en katho jiek geworden, na ingezien te hebben dat zij buiten Antwerpen, Gent en Brussel, geen leden kan vangen onder de niet-katholieken. Haar evolutie naar katholicisme begon in West-Vlaande- j ren met Van Severen, die op een aan tal jonge geestelijken kon steunen. Het was er haar om te doen buiten te veroveren en dus het hoedje naar den wind te zetten. Spijts de her derlijke brieven der bisschoppen, vol hardden zij in die politiek. Slechts de man van Utrecht wilde zich dwaas ver zetten, maar hij zag zich genoodzaakt een knieval te doen, wilde hij niet overboord geworpen worden. De twee senators der fronters van de provincie Antwerpen dreigden met ontslag, in dien hij zich niet onderwierp. Hij deed het met den wrok in het hart. Te Gent zijn de hoofdmannen der fronters bijeengekomen om het katho liek karakter der partij uit te roepen. In andere woorden de fronters maken zich van nu af bereid voor de verkie zingen van 1933. Van nu tot dan zul len zij aan de katholieke partij zoo veel volk pogen af te nemen als zij kunnen. Zij hebben het vooral gemunt op de zoogezegde democraten van Pa ter Rutten en de sociale instellingen der Christene Werklieden. Nu reeds tellen zii b.v. in het arrondissement Aalst, syndicaten met een totaal van 2000 leden op zijn minst. Daar 'lebben ;ij zich meester gemaakt van de orga nisaties der Daensisten, die de katho lieke partij naar het frontisme hebben gejaagd, om de voorkeur te geven als 'zeer plooibare jongens, die de socia listen gedomestikeerde democraten noe men, maar die zoo plooibaar ziin dat zij naar de fronters kunnen overvallen. Hun Vlaambch programma is bijna hetzelfde. Als een oliviek breidt zich die so ciale propaganda uit, die voor de ka tholieke partij zeer gevaarlijk kan wor den. Zelfs breidt zich die oliviek uit in het kamp der katholieke vrouwen, die de geestelijkheid zorgvuldig in boerinnebonden, enz., had ingelijfd. £r komen thans frontistische vrouwen Vereenigingen tot stand in beide Vlaan deren, waarop de geestelijkheid geen Vat heeft. De leiders der christelijke sociale bonden zijn meer en meer on gerust omdat zij zien dat zij door al lerlei toegevingen op taalgebied enkel het spel spelen van de fronters. Noch tans zijn zij zoo federalistisch als de fronters geworden, maar zulks met een ander politiek oogmerk. Logischerwijs moeten die leiders gaan tot het separa tisme, eerst van bestuurlijken en dan Van politieken aard pm in 't Vlaamsch land de niet katholieke bevolking te kunnen pverheerschen. Zoo ver zijn We echter nog niet. We wonen eerst een dyel bij tus schen fronters pn de mannen van pater Hutten en Van Cauwelaert die bij hen Uitgediend heeft nydat hij ze misbruikt pad. Delven dezen laatsten het onder spit, dan komt de Vlaamsche Christen Volkspartij tegen Belgie tot stand, ver sterkt door den linkervleugel van rechts ten fronter, die over die politiek sprak verzekerde dat enkele kamerleden van bet geloof van pater Rutten en Van Cauwelaert, in het geheim met heeren Hngen sympathiseeren en zullen over lopen zooals Vindevogel van Ronse svat voorbarig heeft gedaan. De Vucht was nog niet rijp toen hij zulks deed en bij de zuivere fronters ^ordt hij gewantrouwd, hoewel zij hem gebruiken. Liefst had men hem voort *'en noyauteeren. Wie zal het pleit winnen De fron ters hopen dat zij den Vlaamschen de- tfiöcratischen vleugel der rechterzijde èrt katholieke partij onder den knie jüllen krijgen, cje^ j:e meer daar de Rechterzijde' steeds ftqpf lyalprogram- ftiy verwezenlijkt, onder den druk van katholieke staatsministers, die geenen- deele flamingant zijn, maar hpppq cloor Mlerlei (oogevingen de bres te zullen stoppen en de fronters te verzwakken. Het tegendeel kan geschjoden. Wat de liberalen ftp soc.ifdistpn betreft, Hie in tie Christelijke en katholieke frontpar tij verzejlcj zijn, zjj tpopten volgen of lilets meer zijn, daar hun getal gering b». Wat de geestelijkheid aangaat zij blijkt meer en meer onmachtig om den vl°ed tegen te houden. Tal van pries ters varen met den stroom, ondanks en misschien wel dank aan de plato niek veroordeeling der anti-belgische gezindheid van de fronters, door de bisschoppen die geen andere houding durven aannemen. In de zwakheid van het Vlaamsche episcopaat tegenover de fronters, liggen het verderf, de va en de ondergang van de katholieke partij, verzekerde onze zegsman, een docter in de rechten aan de Universi teit van Leuven. De jonge Vlaamsche advocaten, die fronter geworden zijn, zijn legio. Ongetwijfeld is het dat de fronters, die op vreemde hulp steun den en niet anti-belgisch waren, in het Vlaamsche land de flaminganten van Van Cauwelaert en de democraten van pater Rutten zouden opslorpen metter tijd. IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIUIII DE VISCHVANGST LANGS DE KUST VAN GROENLAND Zooals bekend houdt Denemarken nog steeds Groenland streng gesloten voor alle vreemdelingen volgens een besluit van ongeveer 200 jaar geleden, en waaraan nog altijd streng de hand wordt gehouden. In de laatste jaren is echter de ka beljauwvangst langs de kusten van Groenland zeer toegenomen deze visch komt er in kolossale hoeveelhe den voor terwijl de hoedanigheid de beste ter wereld is. Elk jaar varen al leen 2200 visschers der Faeroer der waarts (ongeveer een tiende hunner bevolking), maar ook Denen, Duit- schers, Engelschen, Franschen, ja zelfs Spanjaarden en Portugeezen gaan daar run geluk beproeven. Er is een haven, eringerhavn genaamd, waarin de De nen toevlucht mogen zoeken. Hier kun nen zij voor den aanvang van het vischseizoen hun olie, zout en andere coopwaren lossen om daarna op vangst uit te gaan. De groote kabeljauw, welke iiet meeste voordeel oplevert, zit op de banken buiten de driemijlsgreris, waar voor een ieder het water vrij is. De kabeljauw trekt de laatste jaren evenwel meer en meer naar het Noor den, en het neemt nu al 3 dagen om uit aeringerhavn, hetwelk ten Zuiden van Godthaab ligt, de vischplaatsen te be reiken. Dit is te ver, daar het dikwijls voorkomt, dat een schuit meer vangt dan zij kan bevrachten. Dan varen zij terug met den gezouten visch, welke door hun nagezonden schepen, wordt overgenomen, terwijl zij zich weer op nieuw van olie en zout voorzien. Dit alles is al erg bezwaarlijk, doch veel lastiger is het voor de vreemde naties, welke geen toegang tot Groenland heb ben. Daarom tracht nu de bekende Groenlandvorsch'er Peter F reus.chen hierin verandering te brengen en stelt voor dat er een of meer vrijhavens, op de lage kust van Grpenlapd, welke tal van goede plaatsen biedt voor haven- aanleg, op te richten. De Engelschen zenden thaps reeds kolossale moeder schepen ipet hun vloot, derwaarts dikwijls yan 13. tot 1 7.00Q tons met een 4 tpt 500 man sterke bemanning. Ook woeden door schepen steen kolen meegenomen, en op zee overge laden, wat naar bekend zeer groote moeilijkheden met zich brengt. Frey- chen stelt daarom voor er een Deen- sche vrijhaven in te richten, waar al die visschers van vreemde nationali teit kunnen koopen, wat zij noodig mochten hebben in de eerste plaats olie, zout, kleederen, tabak en andere verbruiksartikelen. Hij wijst hiervoor ook een geschikte plaats aan dicht bij Holstenborg, waar de Groenlanders bevolking zelf zeer schaarsch is. Men loopt tevens te Kopenhagen met plannen rond om gedurende den Winter op de Dirt Trackbaan een groo te Groenlandsche tentoonstelling in te richten juist om dit land wat n\P«t be kend te maken. Men zal er dan sneeuw hutten bouwen, en een vijftigtal men- schen van Groenland zal men dan daar bezig kunnen zien in hun dagelifksch werk lllllllllllllljllUUliUihHltlNllllll(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllipi|lllllllllillllllllllll Qa 3,4-jjarrge autovoerder Ekinanko van Billancourt, in dienst fn een garage der rue Layrisfon te Parijs, voerde een manoeuv^r uit om een auto van het derde verdiep, de? garage naar het ge lijkvloers te brengen. Plots, men weet niet door welke omstandigheid, viel de auto door de opening van de lift en plofte op den grond te pletter, den ongelukkigen chauffeur meesleurende. Deze werd in zeer ergen toestand naar het Beaujongasthuis overgebracht Na al de staatsbedienden van 20 tot 35 per honderd van hun loon af getrokken te hebben, is Mussolini er toe overgegaan een perscampagne op het getouw te zetten, tot verlaging der prijzen op elk gebied. Deze campagne nu begint vruchten af te werpen. Zij wordt trouwens krachtig gesteund door de Regeering en de overheden. Waar overreding niet baat, waar de kooplui zich weerspannig toonen, wordt de verlaging ambtshalve opge legd. Men heeft niet geaarzeld, zekere winkels te sluiten, en oneerlijke han delaars eenvoudig achter slot en gren del te zetten. Onder een aantal openbare bekend makingen zullen wij, als voorbeelden, slechts de volgende aanhalen Bevel aan de huiseigenaars van de Latiumstreek, de huren met 10 t.h. te verminderen. De Gouverneur van Rome beveelt, de tarieven van de trams en autobus sen te verlagen. De Gouverneur van Rome heeft be sloten, de prijzen van 't electrisch licht en van het gas te verlagen. Wat de handelaars in levensmidde len betreft, die worden uitgenoo- digd naar het kantoor der Facist sche Winkeliersfederatie te komen, om er plakbrieven af te halen, waar op nieuwe (opgelegde) prijzen zijn aangeduid. Hetzelfde geldt voor de hotels er kosthuizen. De bladen doen opmerken, dat der gelijke krachtige maatregelen tot neerdrukking van de prijzen alleen in Italië mogelijk zijn. Men wil komen tot de verhouding 1 tot 4 tusschen de waarde van de lira en de levensduurte, en dat zal gelukken De Messagero schrijft dat in de ze kwestie geheel het Italiaansche volk aan de zijde der Regeering staat. Voorzeker de penning zal blij - een, een keerzijde te hebben gedu rende eenigen tijd zullen de reeds be staande verschijnselen van zwakte en twijning in den handel en in de nijver heid nog heviger worden. In den laat sten tijd waren de bankroeten in al de takken van nijverheid en handel en vooral ook in de bankwereld zeer taal rijk doch men kent de logica ya,n den Duce op dit punt iedereen moet er zwichten voor d^. ferefangen van den Staatj, voor de belangen yan het al gemeen welzijn, en de zuivering van den handel, van de nijverheid en voor al van 't financieel bedrijf geschiedt het 3est door uitschakeling. Alleen datgene wat sterk, gezond, levensvatbaar is, moet blijven bestaan., 't Is ook te vryezen, dat men zal pogen. d« thans neergedrukte prijzen geleidelijk en heimelijk weer op te ja gen maar, schrijven de Italiaansche sladen, het facisme is sterk en waak zaam genoeg, om dat gevaar af te wenden. De Kamers behandelden een wets ontwerp dat den handel en het dragen van wapenen betreft. Te dezer gelegenheid is het wel aar dig eens de categoriën van wapenen te citeeren, zooals zij in deslpeUctFende wet en politieverordeningen voorko men. V erRo.dvn wapenen zijn Dolken en dprktoessen, degenstokken en ge- WOerstokken, knotsen, uiteenn^wan ba re geweren of vouwgew^i,yn, alle ver- dokene of geheiry^, aanyalsvoorwei'Don die niet als verweerwapenen oor logswapenen zouden b,efcohpuwd zijn. Verweerwapenen zijn Pistolen, revolvers eji automatische pistolen van om het even welk kaliber of" welke af metingen en yj'a wapenen, waaraan bij Ko n i uk kijk Besluit dit. karakter zal toegekend worden-, Oorlogswapenen zijn Met uit zondering van pistolen en revolvers, alle vuurwapenen met getrokken loop of blanke wapenen, die gediend heb ben, dienen of geschikt zijn om te die nen voor de bewapening van Belgische of vreemde troepen, alsmede a)le wa penen waarvan bii lyoniiikfijk Bgaluit dit karakter zaj tpegekend "WO-rden. of sportwa,penen zijn De- gene die tot geen van bovenstaande i categoriën behooren. Kamerlid Joris van Antwerpen, heeft op de jongste vergadering van de kommissie, die de toepassing heeft na te gaan van de tegen de Russische dumping genomen maatregelen, de oprichting voorgesteld van een kon- trool en kompyrisatiekuntoor voor den handel met Rusland. In verband hiermede loont het wel eens de moeite eenige cijfers aan te halen, die den omvang aantoonen van de Russische-Belgische handelsver richtingen. Liepen de haven van Antwerpen of Gent binnen 22 booten in 192 7 49 in 1928 105 in 1929 142 in de eerste drie kwartalen van 1930. De graanladingen zijn in deze cijfers niet begrepen. In 1929 werden 12.000 Stan dard Russisch hout ingevoerd en 125 duizend ton koopwaren van verschil lenden aard. De Soviets kochten in Belgie voor ongeveer 25 millioen in 1926 vo^r 55 millioen in 192 7 voor 72 millioen in 1928 voor 185 millioen in 1929 voor 200 millioen in de eerste negen maanden van 1930. In October wer den besprekingen gevoerd met Belgi sche firma's voor een bestelling van een 200 millioen die besprekingen sprongen af. De hoeveelheid graan, uit Rusland ingevoerd tot op het oogenblik van de afkondiging der anti-dumpingmaatre gelen, was 125.000 tot 140.000 fr. In 1930 voerde Rusland voorname lijk naar ons land uit graan, benzin hout, vlas, kemp. Werden door de So viets in ons land aangekocht nikkel, zink, wit antmonium, koper, leder, ma- chienen, films,enz. Voor 1931 voorzag men dat een 400.000 tot 500.000 ton graan over Antwerpen zou worden ingevoerd, 1 50.000 tot 200.000 ton doorgevoerd; 24.000 standaard hout en 35.000 tot 40.000 ton andere koopwaren zouden worden ingevoerd over Gent. Men voorspelde een uitvoer van een 125.00Q ton, waaronder wat in Belgie zelf besteld was e.n de Duitsche en Fransche verzendingen over Antwer pen. De antf-dumpingmaatregelen blijken den omvang der verrichtingen grooten- deels te hebben doen sluiten. ■II Een bekend NooFsch-Amerikaan, T, M- Zenk uit Iowa, heeft een eigen aardig testament achtergelaten. Zijn vrouw krijgt namelijk geen stuiver en zijn dochter slechts 5 dollar, terwijl hij een vermogen achterliet van 100 duizend dollar. Dit, kapitaal zal gedu rende 75 jaar tegen rente worden uit gezet, en zal daarna dienen ter op richting en instandhouding van een vrouwelooze bibliotheek in zijn zijn woonplaats, In het testament is door hem bepaald, dat geen vrouwen stem in de bibliotheek zal mogen weer klinken, terwijl boeken, door vrouwen geschreven verboden zullen zijn. Bo ven den hoofdingang van de biblio theek zal komen te staan Verboden toegang voor vrouwen Een ArbeidskoMrafct is vereischt. Het koft^ufaat-generaal van Belgie te Tpyjt-J^onj'e ontvangt het bezoek van .talrijke Belgen die in Noord-Frankrijk eer.e bediening hopen te vinden en die aldaar gekomen zijn zonder getuig schrift van den Service de Controle de la main-d'oeuvre Daar deze land- genooten geen vergunning tot verblijf in Frankrijk kunnen bekomen, roepen zij bij gebrek aan middelen, de tus- schenkomst in van het konsulaat-gene- raal, ten eind naar Belgie terug over gebracht te worden. Eens te meer wordt de aandacht der belanghebbenden gevestigd op de dringende noodzakelijkheid zich strikt in regel te ^tellen, daar er op den toe gang yan vreemde arbeiders in Frank rijk- een, streng toezicht wordt uitge oefend en de vraag naar vreemde werkkrachten beperkt is- De Belgische arbeiders die het, wagen over de grens te komen zonder arbeidskontrakt, van het gunstig advies der Fransche over heden voorzien, stellen zich aan tal van teleurstellingen bloot. De Fransche en Belgische troepen die nog in het Saargebied ter bescher ming van de spoorwegen waren, ont ruimden dit Vrijdag, ingevolge de be slissing van den Volkenbond. Die ontruiming ging -met een-groote plechtigheid aan de kazerne te Saar- brucken gepaard. Het doortrekken door de stad geschiedde zonder dat zich incidenten voordeden. Het definitief vertrek had plaats om 1 5 uur. De sneeuw dwarrelde in dich te vlokken neer. Een muziekkorps was speciaal uit Bitsche aangekomen om de plechtig heid op te luisteren. Het 1 53c Fransch voetvolkregiment, aangevoerd door commandant Grégy, en het Belgisch detachement, onder het commando van kapitein Cerf, ver lieten de kazerne Foch en kwamen zich voor het quartier Mangin opstel len. Twee masten waren op de plaats aangebracht, de eene met de Fransche de andere met de Belgische vlag in top. Een duizendtal toeschouwers, allen deeluitmakende van de Fransche en Belgische koloniën, verdrong zich op de plaats. Nadat de heer Morize, Fransch lid der Internationale Regeeringscommis- sie, was aangekomen, klonk uit den mond van kapitein Cerf een kort bevel. De troepen boden de wapens en het Fransche muziekkorps voerde de Brabanqonne uit. Sergeant Noiret van het 7" liniere giment, wiens vader door de Duitschers gefusilleerd werd, haalde alsdan de Belgische vlag de laatste in het bezette gebied neer. Het was, een oogenblik van aangrijpende ontroe ring. Na deze ceremonie hoorde men ko lonel Rébeilleau cornmandeeren Au drapeau I La Marseillaise I Ten slotte werd do®r een Fransch onderofficier de Fransche vlag neerge haald. Dat was alles. Het muziekkorps plaatste zich aan het hoofd van het bataljon. De twee onderofficieren, dragers der vaandels, stapten naast den commandant. De stoet richtte zich naar de statie tusschen een dubbele haag nieuv/sgie- rigen. Om 1 6 uur 4, toen de avond reeds ingevallen was, stoomde de trein met de laatste geallieerde soldaten weg. Nadat de leden van onze beide Ka mers voor het verhoogen van hun ver goeding tot 42.000 en 28.000 frank, hadden gezorgd, hebben ze geoordeeld dat zij ter gelegenheid van het jubel jaar ook moesten onderscheiden kun nen worden van dei gewonen burger, en zonder eenige wetgevende beslis sing, kregen zij loelatir.g om over hun borst een driekleurigen sluier te dra gen. Een nieuwe interessante beslissing werd nu te hunnen voordeele geno men. De parlementsleden, die een auto bezitten, zullen het nummer van hun autoplaat mogen vooraf doen gaan van een hoofdletter P die elkeen zal kunnen inlichten omtrent de be langrijkheid van het personnage, dat in het rijtuig op de kussens zit. In Spanje is deze week in verschei dene garnizoenen muiterij uitgebroken en heeft deze muiterij geleid tot een om zeggens revolutie. Gansch het land door werd de staat van beleg uitge roepen. Overal deden zich onlusten voor, en kwam het tot botsingen tus schen de oproerige en regelmatige troepen. In verscheidene steden werd. de republiek uitgeroepen, doch echter niet voor lang. De regelmatige troepen hebben ten slotte het pleit gewonnen en de oproerige leiders zijn ten deele aangehouden of gevlucht. Verscheide ne oproerige officieren werden door de krijgsraden ter dood veroordeeld en gefusilleerd. Alhoewel de orde op enkele plaat sen nog niet ten volle is hersteld, mag de opstand beschouwd worden als gedempt. M. Roger Faure, 30 jaar, handels bediende in dienst van den nijveraar, M. Juillard van Levallois-Perret, kwam per auto op den avenue de Vilüers ge reden en verraste er M. Dudezert. eere raadsheer bij het Beroepshof van Parijs Het slachtoffer werd onverwijld naar het Beaujongasthuis gevoerd, doch be zweek er bij zijne aankomst aan de gevolgen eener schedelbreuk. De auto voerder moest zich ter beschikking van het gerecht houden. Jacob Staline, zoon van den Rus- sischen diktator, werd Zondag aan boord van een oorlogsschip te Odessa aangehouden. Hij behoorde tot de op positie en voerde een geweldige pro paganda tegen zijn vader. Ook had hij getracht de vlootafdeeling van de Zwarte Zee tot muiterij te drijven. Eene oude fabriek der rue Chevreu- se, te Lyon, moest afgebroken worden. I erwijl de werklieden aan den arbeid waren, stortte het oud gebouw als een kaartenhuis in. Een werkman, Jean Ca- sanuca, 24 jaar, wonende te Villeur- banne, werd onder het puin bedolven. Wanneer men den man kon bevrijden had hij reeds opgehouden te leven. In het New-Yorksch gezin Monohue had de vader de droeve tijding gekre gen dat zijne fabriek door de krisis getroffen, genoodzaakt was hem heel den winter af te danken. Dit was een ellendig vooruitzicht. Het 5-jarig doch tertje Mary, was in de buurt der ouder lijke woning aan 't spelen, waar het eene lederen tesch vond, inhoudende voor 200.000 fr. juweelen. Haar vader ging onmiddelijk het verlorene aan de eigenares terug bezorgen. Deze schonk het gezin eene belooning van 20.000 dollars. Daarmee kan een werklooze winter doorgemaakt worden. Een militair vliegtuig van het center van Centoselle, Italië, is bij eene proef vlucht plots in brand geschoten op 700 meters hoogte. Een der officieren kon van zijn valscherm gebruik maken en kwam behouden neer. Doch de tweede officier-vlieger kon zich niet op tijd loswerken en kwam in de vlammen om. De Amerikaansche staatsman M. Kellogg, heeft te Berlijn de volgende verklaring afgelegd De volkeren van Europa zijn met vredelievende gevoelens bezield. Ik ben overtuigd dat er nooit meer oorlog komt. Ik geloof dat al de Staten, welke het Kelloggverdrag hebben ondertee kend, dit laatste zullen eerbiedigen. Wat de ontwapening betreft, is er geen en kel land dat op dezen weg zoover zal gaan als Amerika. De vrede maakt groote vorderingen in Europa en al de Staten beieveren zich om den A-rede te. bevorderen. Als 't maar waar is, dan zijn w'er bovenop, doch als men zoo wat rond ziet, zou men er nog niet te veel ge loof kunnen aan hechten. Op de foor van Saint-Afrique, uit de streek van Toulouse, werd een os razend, rukte zich los en ging op den loop, eene paniek teweeg brengend onder het publiek .Verscheidene per sonen werden gekwetst, en eenigen wa ren waarlijk deerlijk gesteld. De os werd nagezet door den politiekommis- saris, den veldwachter en gendarmen, die plaats genomen hadden in een auto Te Verzols, dorp gelegen op eenige kilometers afstand van Saint-Afrique, werd de os met geweerschoten afge maakt. Op de baan van Lorient, Rennes, is Zondag een schrikkelijk autoongeluk gebeurd. Verscheidene studenten re den per auto langs deze baan. In eene zwenking sloeg het voertuig om en het

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1930 | | pagina 1