Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken. Het Spaansch Treurspel ZÖNÖAG 22 MAART 1931. WEEKBLAD J 25 CENTIEMEN ELFDE JAAR. NUMMER 12, Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2, POPERINGHE. Uitgevers-Eigenaars Postcheckrekening PARLEMENTAIRE ONVEREEN- BAARHEDEN EN ONZE MINISTERS De wedden der Staatsagenten LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE DE VEILIGHEID OP HET SPOOR. VOOR DE MILICIANF.N VAN 1931 GEEN MINISTERIEELE KRISIS Acht maanden dienstplichtig aiiiiiiiiiiiiuiiiuiiipimiiipuipiiiiitiiiiiiuuiiiuiuiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiijiiufiiUiiHini DRINKT MAS-CAR BIER VERLAGING DER PARLEMENTAIRE WEDDEN In de Kamer 10 p. h. En nu in den Senaat aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHHiiiHiiBiitntiiiiiiiiiiiiuiiiinuiiiiHitnmiuiiiitüiiRiimnuuiiimiiifniüii DE MIJNKRISIS IN FRANKRIJK Wordt het den 30 Maart aanstaande een algemeene staking 50 JAAR GELEDEN... HET VOEDSEL VAN GEITEN DE TOEBEREIDSELEN DER YPERSCHE HANDELSFOOR. DE GEDENKSCHRIFTEN VAN MAARSCHALK FOCH Een Hulde aan het Belgisch Leger DRINKT MAS-CAR BIER PALACE Yperstraat, 38 THEATER Poperinghe. Zaterdag 21 Maart 1931 Zondag 22 Maart 1931 Dinsdag 24 Maart 1931 Woensdag 25 Maart 1931 Donderdag 26 Maart 1931. öm ten land Bruggeling in Frankrijk verongelukt Diefstal in een Bank te Kales Groote hoevebrand te Lens Doodelijk ongeluk te Saint Amand Moto-ongeluk te Marquette Man door een hoefslag gedood ABONNEMENTEN Jaar, in stad 12 fr per poat 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. «o» MEN ABONNEERT OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN De Postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat Ken bedient, en niet aan om. Plakbrieven bij on» gedrukt worden één maal gratis in ons blad overgenomen. Nr 48459. Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Het blad staat ter beschikking van alwie het goed meent met het algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 0.75 fr minimum 3.00 fr. Rouwberichten 0.80> fr. de regel, met mini mum van 5.00 fr. Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dik wijls te herhalen rekla- men, prijzen volgens overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. Cosas de Espana. Neen, zegde een Spaansche personaliteit, een Spaansch treurspel. Daar hij republikein is, is hij een tegenstrever van Alfonso XIII, wien hij verwijt een monark te zijn die regeerd als zijn voorvader Lodewijk XIV. Zal men een nieuwe dictatuur hebben met generaal Martinez Anido? Zoo ja, dan zal er een terreur over Spanje komen meende de zegsman en Anido zal daar als een Alva regeeren. blij schilderde hem af als een wreed man, die in den oorlog in Spanje aan het hoofd stond van de Duitsche par ti i. Hij stond pok nevens Primo de Ri vera, die echter een goedmoedig rnensch was en geen druppel bloed heeft laten vergieten, hoewel Anido hem aanzette met een straffe hand te regeeren, maar Primo heeft naar hem niet geluis.terd. Afwachten. Het Spaansche volk is een braaf, gober volk, dat sedert eeuwen uitge buit wordt dopr allerlei tirannen. In de verleden eeuw was het de speelbal van de Carlisten, Alfcnsisten en repu blikeinen. Toen Koningin Isabella II onttroond was, werd zij onttroond ten voordeele van de republiek. Maarschalk Prim werd president der Spaansche republiek. Daar de bur geroorlog uitbrak, werd de monarchie hersteld. Amedèus Van Savooie bleef echter niet lang koning van Spanje. Hij' ook moest aftrede" voor de repu bliek. Opnieuw burgeroorlog, terreur, schietterijen, dooden, gekwetsten, bol- jewi'sme «avant la lettre» tot dat Al fonso van Boprbon, zoon van Isabella II en van Frans van Assisie, koning werd uitgeroepen onder den naam van Alfonso XII. Dit gebeurde in 1874 en pp voorstel van maarschalk Martinez Campos, We zijn nu in 1931. kleeft Spanje epn betrekkelijke rust genoten onder de rrionarchie der BourRons, het volk frleef overgelaten aap de zoogenaam de Caciekpn, dit is pavtijhopfdmannen die eerder een klienteel vertegenwoor digen dan een politieke partij, zooals in Belgie. Er waren daar ook hberalen en con servatieven. De eersten werden lang aangevoerd door Sagasta en de twee den door Canóvos del Castillo, die Vertnoord Werd en het bewind werd door een f>asd.uulstelsel geregeld, zoo als vroeger in Belgie en Engeland voor Hè verschijning van de sociaal-demo* gfHr'k Dit Cacieken-stelsel heeft het par lementair stelsel in Spanje ten onder gebracht. Daaruit is voor acht jaar de dictatuur ontsproten. De necjèrlagen m Afrika hebben het ontstaan van die dictatuur verhaast. Men zegde dat de koning ach (er Primp de Rivera stond en dus als een absolute vorst regeerde. Ziedaar in het kort wat sedert 1 868 in Spanje is voorgevallen. Door het huwelijk van den Koning met een En- gelsche prinses is Spanje ook in het Britsche vaarwater geraakt, zoodat En geland de hand over Spanje houdt, zooals over Portugal De antimonar chisten, wie zij Öok zijn, hebben in Spanje met Gvoot-Brittanie te doen en H't 'S eer) groot© macht ook voor |ret iberisch schiereiland, des te meer daar Londep dp financieel© zsrkpn van het oudp Ilqerie beheprscht' en groo- tendeels beheert:. Dit is o.m. het geval yan dg piie. de ^teenplig. Zonder Engeland kunnen de repu blikeinen, die overigens maar een klei ne minderheid zijn, een groep van in- tellectueelen, niets doen. Zonder de socialisten, die de eenige georganiseer de partij in Spanie zijn kunngr) de re- pupliketHen, overigens niemendalle verrichten. En het zou ons niet ver wonderen dat de Spf^njshfe socialis tische partij den invloed 'der Labour- r.egeering onaergaat, die in alles boven en overal eerst Engejfch ia- Aldus moe- jen de republikeinen maar weinig ver trouwen hebben m dp socialisten om Hpn Koping te onttronen. Overigens heeft Primo de Rivera altijd de socia listen gespaard. De Europeesche sta ten, de internationale financie en de zakenwereld hebben er geen belang bij dat Spanje een broeinest van bols jewisme in Zuid-Europa wordt. Door een republiek kan de burgeroorlog ge makkelijk ontstaan en daaruit kan Moscou licht zijn voordeel putten. Overigens is Spanje geen gecentra liseerd |ard gis hiadkiiik, waar Hio- vencaten, Bretoens». Gasconjèp» en Burgojidierjj, Noormannen ©n Auyer- gnaten allen I ranschen zijn en zich Fyanschen voelen. In Spanje is dit zoo piet. De Cataloniera voelen zich niet verbonden met de Castillanen, noch de Biskajers of Aragoneezen met de Anduluziers of Galiciers. Zoo komt het dat tusschen de Cataloniers en de ove rige Spanjaarden een wijde groeve gaapt. Het Catalonische vraagstuk is ook een kwestie die van het grootste belang is voor het voortbestaan van Spanje. Niemand kan voorzien wat de dag van morgen voor Spanje zal brengen. Waar is de tijd toen de jonge Lo dewijk XIV prinses Maria-Theresia van Spanje huwde en van de Spanjaarden moest hooren dat hij een arme ko ning was, aangezien zijn tafelgerief slechts van zilver, terwijl dit van den Spaanschen koning van goud was Toen sprak men, zooals men in de Gedenkschriften van den kardinaal de Retz kan lezen, van het Spaansche Ca- tholicon, wat het zelfde beduidde als de Engelsche «Cavalerie de St. Geor ges». Dit Spaansche Catholicon onder steunde de Fransche Ligue der Guises de Fronde van Fetz. De Spaansche koningen, de kleinzoon van Lodewijk XIV inbegrepen hoopten steeds ko ning van Frankrijk te worden. Groot heid en verval Admiraal Aznar is aangewezen om de regeering in handen te nemen. Het zal dus de dictatuur zijn. Aznar is een christen-detnokraat. Zal de combinatie, duurzaam zijn of instorten als. de andere combinaties van Guerra, enz. D. N- G. De kwestie der parlementaire on- vereenbaarheden pnaakt het voorwerp uit van een wetsvoorstel, voorkomend op de dagorde van de Kamer- Er werd beweprd dat de H-H- Lip pens, minister van het vervoer en Houtart minister van financiën, uit de regeering' zouden getreden zijn alvo rens die kwestie ter bespreking werd gebracht in de Kamer. Verleden week had M. Jaspar een langdurig onderhoud met de heeren Lippens en Houtart, en dit onderhoud liep over het'vraagstuk der parlemen taire onvereenlpaarheden. Naar men verzekert zou het stand punt van M. Jaspar geweest zijn, dat zijn twee collega's voor de bespreking van hgt wetsontwerp jn kwestie, 't j;ij ontslag hadden moeten nemen uit de regeering, 't zij uit de maatschappijen die zij beheeren. Deze heeren zppden nochtans pp het standpunt staar), dqt Jijj hun aan vaarding yan de portefeuille, hun deze voorwaarden niet werden gesteld, en dat zij er dan ook geen rekening moe ten mede houden, vooraleer het wets ontwerp wet zou geworden zijn. Deze ministers zijn van meening, ten eerste, dat het niet wenschelijk is een belangrijke categorie van menschen n-1. die der zakenmannen iiiF de re geering te bannen tèn tweede, dat het wetsvoorstël juridisch ook geen verde diging verdient, omdat het de konink lijke prgrugatieven verkleint, volgens dewelke de Koning in volle vrijheid zijn ministers benoemt, volgens het parlementair evenwicht. De rggeermg heeft beslist dat de verlaging der wedden van de Staats agenten bepaald blijft op 6 p.h. Het Koninklijk Besluit verscheen Dinsdag. Men zal eerlang de treinen mogen laten bollen aan meer dan 1 00 kilome ter per uur, zelfs wanneer regen, mist of sneeuw den machinist beletten een 20-tal meter voor zich uit te zien, en zulks met even weinig gevaar als bij helder weder. Die verzekering der vei ligheid wordt verkregen door het ge bruik van klankseinen op de lokomo- tief, als aanvulling van de zichtseinen. Zulk stelsel werd uitgevonden door de ingenieurs van den Great Western Railway in Engeland. De werking er van is Zoo doeltreffend gebleken, dat men het stelsel gaat toepassen op het gansche Engelsch spoornet. Tot hier toe is het in voege op 1600 mijlen spoor en op 1850 locomotieven. Maandag heeft men er proeven mee genomen in bijzijn der persvertegen woordigers, tusschen de statie van Pad- dington en de statie van Slough, op de groote lijn van Bristol. Het stelsel wordt bewogen door de electriciteit en bet zorgt voor een ononderbroken verbinding tusschen de seinen van de spoorbaan. Wanneer het sein op geslo ten staat, begint een fluit te gillen in de locomotief zoo gauw het spoor te rug vrij is komt een elektrieke bel in beweging. Maar dit is nog niet alles. Indien de machinist vopr de ©en of andere reden, zijn lokomotief niet stil houHt eenige sekonden nadat de fluit gegild heeft, komen de remmen van zelf in werking. Tijdens de proefnemingen van Maandag had rpen de seinen op ge sloten gesteld, terwijl de machinist er niets yan af wist. De trein holde aan 80 kilometers per uur. Telkens stopte de trein yan zelf op een afstand van 40 tot 50 meter. Het stelsel is be trekkelijk eenvoudig en vergt geen al te aanzienlijke kosten. Men rekent dat zijn toepassing op gansch het Engelsch spoornet de 250.000 pond sterling (of 42.750.000 fr.niet zou overschrij den. 111! Maandag hebben de ministers een zeer belangrijke raadsvergadering ge houden. Het grootste punt der dagorde was het punt der ministerieele onver- eenbaarheden. Daarover waren de laatste dagen allerlei ophefmakende geruchten ver spreid geweest. Men sprak van het ont slag van de H.H. ministers Houtart, de Broqueville en Lippens. Maandag heeft de ministerraad be slist dat de regeering zich zal verzet ten tegen dit wetsvoorstel. Al de mi nisters blijven op hun post. Slechts eene kleine wijziging zou nog yoo! Paschen komen M. Jaspar zou de Kolonies afstaan aan een nieuw katholiek minister, en zou binnenland- sche zaken nemen. M. Baels zou aldus nog alleen in Landbouw blijven. Vijf en dertig milicianen dpr klasse 1931, f|ie 4ckt maanden moeten die nen, mogen vragen om tijdens hunne aanwezigheid onder de wapens een bijzpndere opleiding te ontvangen, waardoor zij in de rangen van de aan vullende gegradeerden der Bebeers- diensten kunnen opgenomen vy-P.fHen, indien zij jen n»nsté ©yerrv^aardige stu dies als die van He tweede der athe- aea met vrucht volbracht hebben. De verzoekschriften van belangheb benden moeten ten laatste op 1 0 April bij den Minister van Landsverdediging algemeene inspectie der intendantie- diensten, 1Leuvensche steenweg, te Brussel, toekomen. De aanyragen moe ten het wervingshureel vermelden, waarvoor belanghebbenden versche nen zijn. Dienen nog bijgevoegd a). Door eë.n gr meen teo verbeid (de burgmeester, de policiekop^puaa- ris) eensluidend yprklaarde afschrif ten ygn diploma s of getuikschrhten in verband met de gedane §p|idies b) -Een bewijs vanwegp 't hpofd der pndetnerping waar de aanzoeker in dienst is, met opgave van het hem toevertrouwde werk. De gekozen milicianen worden op 1 October, bij het 4® Intei^\ri.tiekor'p's te Brussel, opgerqepem Na twee maan den dienst kunnen zij met den graad van korporaal gelijkgesteld Ysöt^én, én, na 7 maancL,si dienst, daartoe be noemd, gelijkgesteld met de,; grayd Tn serjant. Flet werd nu besloten door de ka tholieke en liberale Kamergroepen dat de wedden der Kamerleden zullen verminderd worden met 10 p. h. De 42.000 fr. zullen dus 3 7.800 fr. wor den of 3. I 50 fr. per maand. Op het budget der Kamerkommis sie is door H.H. de Ciérardon en De- vèze een amendement voorgesteld, vragende dat de kredieten voor de Ka mer met 585.050 fr. zouden vermin derd worden. De 1 0 p.h. verminde ring, 4.200 fr. per jaar, of 350 fr. per maand, vermenigvuldigd met het ge tal van 187 volksvertegenwoordigers, gedurende de negen overblijvende maanden van het jaar, kómt uit op die som van 585.050 fr. voorzien in het amendement de Gérar Jon-Devèze. Dat is dus op het Kamerbudget eene besparing van meer dan een half mi hoen. En wat zal de Senaat nu doen Zal de Hooge Vergadering dan het goed voorbeeld van de Kamer niet volgen en de wedde der senatoren ook wat lager stellen De Senaat zal voorzeker niet willen ten achter blijven. De nationale raad van het Verbond der Fransche ondergrondarbeiders ver gaderde verleden week te Parijs om kennis te nemen van de uitslagen der stappen zijner vertegenwoordigers bij de openbare machten, ten einde te we ten welke schikkingen door de regee ring zouden genomen worden *om de werkeloosheid in de mijnen t© doen afnemen. De raad stelt vast dat de regeering er tot hiertoe niet in gelukt is de mijn- maatschappijen te doen terugkomen op de maatregelen, waarbij de loonen werden verminderd. Indien tegen den 30 Maart aanstaande, de besprekin gen welke op uitnoodiging der open bare machten thans in al de mijnstre ken gevoerd worden tusschen ha?en en arbeiders, geen bevredigenden uit slag zullen opgeleverd, hebben i'n den zin aangeduid door den nationalen raad, zal deze op dien datum de alge meene staking doen uitbreken. wist niemand van appendicities. Wist er niemand van radios. Droeg er niemand geen armhorloge. Luisterde noch sprak niemand door den telefoon. Kwamen de boeren naar stad achter hun brieven in het postbureel. Leerden de jonkheden een stiel aan 5 fr. per week. Kreeg rnèn bij. den beenhouwyt een stuk lever toe- Liep men geen gevaar doodgereden te worden door een sieze zonder peerd. Lazen de menschen 's avonds bij h©t kaarslicht of de lamp, en gaf pok de kleermaker Rij ieder nieuw kostuum een paar bretellen toe, Maar nu Men noemt een geit wel eeng. een grillig dier, dat dikwijls weinig eetlust toont. Dje bewering is valsch. Wanneer men ze goed voedsel; geeft verorbert ze het met veel smaak. Maar men moet voor de puudige afwisseling zorgen om zooveel mogelijk ha,ar eetlust te prikkelen,. WanneYT gpit met gretigheid eet, zal zij pok meer melk leveren. Vermij den wij dps. steeds hetzelfde voedsel de geit yap* te zetten, en letten we er vooral ep dat de voedseltoediening, steeds op regelmatige uren geschiedt. Vooral gedurende de Wintermaan den kunnen we afwisseling, m He gei tenvoeding brengsn, en oiq de beurt onze toevlucht nemen tot hooi, draf, haver, maïs, met melasse vermeggd hakselstrooi, lijnkoeken b^jtep, wor telen, enz. Ook de, drank speelt in Hf- «uelk- voortbrengst een zee^ belangrijken tol. Ho® meet de geit drinkt, des te meer melk zat ze geven, Immers, melk bevat 88 water hiervan moet men De aanstaande Tentoonstelling ken merkt zich door eene bijzondere aan trekkelijkheid. Terwijl dergelijke inrichtingen zich bijna immer onderscheiden door de uitgifte eener Tombola, waarvoor men zich natuurlijk loten moét aanschaffen tegen klinkende munt, zoo is bij onze handelsfoor eene kostelooze tombola gevoegd, waar allerhande prijzen zijn te winnen. Men behoeft enkel een in- gangskaart te koopen der Tentoonstel ling, die recht geeft de beide plaatsen waar deze wordt gehouden, te bezoe ken, en het tweede ticket te behouden welke wordt afgeleverd, en van rechts wege deel neemt aan de Tombola. Dezer dagen werd mijne aandacht getrokken door eene uitstalling, waar ik tot mijn genoegen een kostbaren prijs tentoongesteld zag, welke in de Tombola zal verlot worden. Proficiat milde schenker, zoo moet het wezen, de prijzen dienen van nu af in de vi- trienen der schenkers tentoongesteld. Het is machtige reklaam voor onze Foor en een degelijke aanbeveling voor de gevers der prijzen. Het gebaar der Ypersche Flandelaars zal overal gewaardeerd worden en de ze welke uit onverschilligheid te kort blijven aan de pogingen om onzen handel te doen bloeien, zullen vroeg of laat tot inkeer komen en onze wer king steunen. Op gevaar af onbescheiden te we zen, zal ik toch maar mededeelen dat het getal prijzen reeds de vijftig be reikt, die eene gezamentlijke waarde van rond de tien duizend franken ver tegenwoordigen. Wat prachtige uitslag de samenwer king kan te weeg brengen Van nu af reeds stijgt de weerde der voorwerpen, welke zullen tentoonge steld worden tot een millioen drie hon derd duizend franken. Zulk een rijk dom gaat gepaard met pracht en schoonheid, en het bezoek der Foor zal het oog vleien van alwie de lokalen binnentreedt. Men zal zich de polemiek herinneren die ontstaan was toen maarschalk Foch nog leefde, tusschen deri gewezen op perbevelhebber der geallieerde troe pen en Koning Albert over de aap het Belgische leger toebedeelde tol en aan zijn bevelhebberschap ip een boek van Recouly, waarin gezegden van den maarschalk voorkomen. In zijn pas verschenen gedenkschrif ten heeft de maarschalk aan het Bel gisch leger en aan zijn overaten de hul de willen bewijzen, die hun toekomt en hij doet zylks in de volgende pas sage Het; Belgisch leger, dat op mijn verzoek in een nieuwe uitbreiding had toegestemd, strekte zich van toen af uit tusschen NienwpoqrV,, gehouden door een Fransche- greep» en Steen- straete. Zijn moraal had niet opgehou den fiyter te worden sedert zijn aan komst op den Yzer. Kon\ng> Albert was steeds met deze!,Lre inzichten be zield en zoo mv^»n van zijn troepen geen grootaoheepsche operatics, verwachten kon, kon m,en toch ten rechte op een zeer nuttige, apti'viteit dezer troepen re kenen. Zij leverden het bewijs daarvan vanaf de maand Maart. De in lijn zijnde divisies deden krijgsverrichtingen bijna zonder on derbreking yan I I Maart tot I I April. Indiep zij geen resultaten van belang met het oog op de dranktoedienipg opleverden, ontwikkelden deze opera goed op de hoogte zijn. De geit houdt Van gesuikerd water. Zij is een «fijnproefster» en men moet haar zooveel mogelijk haar zin geven. Een soeplepel gekristalliseerde suiker per liter water vormt een deugdelij- ken drank. Wanneer men de geit een klontje suiker op de hand aanbiedt zal zij er aan likken, wat wel: bewijst dat z© sui ker noodig beejt. Jc^nge, gyiyes. zijn eveneens zeer ver lekker op gesuikerde melk, voorname lijk wanneer het afgeroomde i». Voor al bij het spenen, w-anneer de melk gaat ontbreken, is het toedienen van gesuikerd water noodzakelijk. Men mag niet vergeten voor deze jonge dieren lauw water te gebruiken, hetgeen de er aan toegevoegde gekri stalliseerde suiker des te gemakkelijker zal doen smelten. getuigenis af te leggen van de groot heid van een klein zegevierend land onder de ridderlijke leiding van zijn Koning en door den heldenmoed zijner kinderen. m HET GROOTSTE WERELDSUCCES SONNY BOY De meest beroemde en aandoenlijkste der Sprekende en Zingende Filmen ties ten minste bij den Belgischen sol daat den lust der onderneming. Deze activiteit had overigens voor gevolg dat levendige schermutselingen met den vijand geleverd werden. »Wij onderhielden met de Belgische generaals meer ©n meer nauwe betrek kingen- De Belgische legerstaf had in Januari de stad Veurne dikwijls moe ten ontruimen en zij had zich te FIou- then gevestigd. Koning Albert, konin gin Elisabeth en de prinsen bewoonden een villa te La Panne en kwamen alle dagen naar het hoofdkwartier te Hou- them wiens bureelen in de pastorij ge vestigd waren. In deze nederige omge ving klopte het hart van Belgie steeds voort. Daar was de haard der wils kracht die toelaten zou vier jaren lang het hoofd te bieden aan een geduchten vijand. In mijn oogen blijft zulks het monument dat het beste in staat is om IEDEREEN MOET DAT ZIEN EN HOOREN. M. Hughetter, hoteltouder te Brug ge, is in Frankrijk het slachtoffer ge worden van een auto-ongeluk. Tijdens eene excursie in de omgeving van Or leans is zijn auto in botsing gekomen met een anderen auto van een En- gelschman. M. Hughetter werd met ge weld uit zijn voertuig geslingerd en met erge verwondingen opgenomen. Het slachtoffer werd naar eene kliniek te Orleans overgebraent. Zekere J.-B. Lefebvre, gevolmach tigde eener bank van Kales heeft zich te Boulogne gevangen gegeven. Deze financier behartigde de belangen van talrijke spaarders, die hem hunne ka pitalen hadden toevertrouwd. Met dat geld leverde Lefebvre zich aan speku- leeringen over. In den laatsten tijd hacj hij veel tegenslag en hét geld was wel dra vervlogen. Aldus heeft hij onge veer 1 millioen 200.000 frank ont vreemd. Hij nam de vlucht, doch gaf zich te Boulogne gevangen. Dinsdag werd de hoeve van M. J. Delaforterie te Lens, Frankrijk, door brand ten gronde vernield. Het vuur was ontstaan in den koeistal en nam eene groote uitbreiding Ondanks het moedig optreden der pompiers kon niet veel gevrijwaard worden. Twee paarden kwamen in de vlammen om. Zondag nacht kwam M. Maurice Deloffre, mekanieker, per moto huis waarts ge.reden. Zijn vrouw zat op de achterzadel. In een zijstraat werd M. Alphonse Delcroix, die met zijn fami lie huiswaarts keerde, door den moto omgeworpen. De moto zelf sloeg om en de rijders lagen eronder. De moto rijder had eene wond boven het hoofd. De voetganger kwam er met eenige lichte kneuzingen vanaf en de vrouw was ongedeerd. Toen M. Deloffre thuis kwam kreeg hij een inwendige bloed storting en bezweek ten 4 uur van den morgen. M.Jules Gallo, 25 iaar oud, wonen de te Wervick, begaf zich Zondag per moto naar Rijssel. Gekomen te Mar quette, zwenkte hij links af om twee stilstaande autos te mijden. Op het zelfde oogenblik kwam het 4-jarige meisje Mouton Louise van tusschen de autos geloopen en kwam onder den moto terecht. Het meisje werd licht gekwetst, doch de motorijder, werd met geweld ten gronde geslingerd. Hij werd in onrustwekkenden toestand op genomen en naar het gasthuis overge bracht. De'ongelukkige had een sche delbreuk opgeloopen Zondag morgen rond 5 uur, trad M. Ed. Deweerd, voermtin te Toerkon- je, in den stal waar de paarden tijdens den nacht bewaakt werden door den knecht, Alexis Surder 49 jaar oud. Tot zijn groote verslagenheid zag hij den man levenloos ten grond liggen. Bij nader onderzoek bleek, dat de man ge dood was door een hoefslag op het hoofd. Het lijk werd naar het dooden- huis overgebracht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1931 | | pagina 1