Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken M$/ öuitenlanö In de Staatsmiddelbare School ZONDAG 5 APRIL 1931. WEEKBLAD s 25 CENTIEMEN ELFDE JAAR. NUMMER 14. Uitgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT, Yperstraat, 2, POPERINGHE. DE ROODE-KRUISWEEK. Nut van de Sport, en lichaamsoefeningen, Gevaar van hun misbruik, VIII HANDELSFOOR YPER 1931. WELKOM IN DEN MINISTERRAAD ABONNEMENTEN Jaar, in stad 2 fr. per post 16 fr. Congo 25 fr. Frankrijk 25 fr. Amerika 30 fr. «o» MEN ABONNEERT OP ALLE BELGISCHE POSTKANTOOREN De Postabonnenten in Belgie, die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hen bedient, en niet aan ons. Plakbrieven bij ons gedrukt worden één maal gratis in ons blad overgenomen. Postcheckrekening Nr 48459. Telefoon 180 leder medewerker blijft verantwoordelijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden tegen den Donderdag noen. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. De naamlooze ingezonden artikels worden in de scheurmand gegooid. Bij elk schrijven naar inlichtingen, wordt men beleefd verzocht een postzegel voor ant woord te voegen. Het blad staat ter beschikking van alwie het goed meent met het algemeen nut en belang. AANKONDIGINGEN Per regel 0.75 fr, minimum 3.00 fr. «o» Rouwberichten 0.80 fr. de regel, met mini mum van 5.00 fr. «o» Bijzonder Tarief voor Notarissen en Deur waarders. Voor dik wijls te herhalen rek ia men, prijzen voigen- overeenkomst. Alle aankondigingen zijn op voorhand te betalen. Vrijdag 2 7 Maart had in onze Staats middelbare School de viering plaats der Roo de-Kruis-Week, viering die plaats gehad heeft in alle officieele scholen des lands. Het heerlijk lente weer had een nogal aanzienlijk publiek den weg naar onze onderwijsinrichting doen inslaan, Na een korte toespraak van den H. Bestuurder, die ons de ontwikkeling der Roode-Kruisorganisatie voor oogen legde, vanaf haar ontstaan, naar aan leiding van den ellendigen toestand van gekwetsten en verminkten na den veldslag bij Solferino, tot haar heden- daagsche werking die vooral gericht is op haar tusschenkpmst bij allerlei rampen, nam de H. G. I3ednllen het woprd, en handelde pver de sport, waarvan hij inzonderheid het nut en de gevaren deed uitschijnen. Reeds bij de oude beschavingen stond lichaamlijke cultuur in hoog aan zien de Olympische spelen waren een feest voor het oog en voor het oor. Het aantal jonge mannen, die enkel ju onze prpvincid de$ Zoqd^-gs op de voetbalvelden strijden, en het aantal toegestroomde toeschouwers is een feit, dftt afdoende bewijst, welke hoogst be langrijke plaats de sport ingenomen heeft in ons maatschappelijk leven. Zij overtreft verre alle bestaande uitspan- nirtgsmiddelen, Verstandig beoefende sport is het zekerste middel toj harmonische ont wikkeling van alle lichaamsdeelen, tot het in stand houden van het evenwicht tHSSchen lichaam en geest, tot het ver drijven vön allerlei lichaamlijke stoor nissen zij is het doeltreffendste mid del tot het bestrijden van zekere inge wortelde gewoonten, zooals het mis bruik gn zglfs bet ge^rpi^ van alkohol pn tahak. Zooals talrijke andere zaken, die bronnen zijn van genot en geluk, kan de sport schadelijk worden door het te veel,hetgeen dan ook een betreurens waardige overspanning medebrengt voor onze studeerende jeugd. Sport is echter niet uitsluitend be stemd voor de jeugd elke leeftijd kan er met het gunstigste gevolg een ge past gebruik van maken, s Hoor'samenwerking van openbare besturep en sportorganisaties kan hier plus reusachtig yeel tot sfand gebracht gorden, op gebied y^tn volksopleiding. Meer dan een uut boeide de bespre king van dit zoo belangrijke eu actu- eeie onderwerp de aandacht cley toe hoorders. Onder de milde stralen der gon voer- dprt dp leerlingen der >;ipr lgag^tg klas sen daarop or de speelplaats een reeks spelen en' gezangen, ^égelgid met be- wegipgerj, uif de leerlingen dei- 5" en 6' klasse een welgekozen reeks oe feningen, behoorende tot de opvoe- dingsgyrpnastipk. j-jet applaus, dat volgde pp de werk zaamheden van elkg groep, bewees voldoende, dat alles jen zperste in den smaak v-an bet publiek viel. In de welingerichte tgrnzaid vper- dfri de leerlingen der drie hoogste klas sen, onder het commando van den H. Bestuurder, daarop een reeks oefenin gen uit aan de toestellen sportraam, koorden, bom, ladders. De toeschouwers kregen er nu ook een treffend bewijs van, welke heilza me invloed deze oefeningen hebben moeten op de ontwikkeling der jeugd, en op het bekomen van een normale, gezonde en flinke houding. Ook de vlugheid, waarmede de toestellen ge plaatst en geborgen werden, schonk iedereen voldoening. pe uitvoerders werden dan po.k warm toegejuicht, en alle bezoekers drukten hun tevredenheid uit over dit leerrijk en aangenaam feestje. f?cde van der) jieei: G- ÏKHvi'"». i [et: kan wel wat verwondering baren dat ligt Roode Kruis van Belgia een propaganda- j week inricht met als leidend thema de be- I oefening van de sport met haar voordoden I on haar misbruiken. Voor wio echter eonigs- F zins op do hoogte is van de reusachtige uit- j JjrfiiüiftH fijt' HP01rt 'u de laatste jaren op baat aktii.f ilStfl, komt aldus deze propagan da wee k veeleer voof als efen Weldoende gele genheid om puktle nuchtere, gezonde opvat tingen 'in 'een helder daglicht te sta Hen," Het gaat thans niet meer op de invloed van de sP9ï"t in het algemeen ie ontkennen of te jopchenen. Het is werkelijk zoover ge- kmt(er| dat ri<s yerschijlende takken der sport- bcweging dergelijk Jje)angi)tejlit|geentrum vormen, dat re <je tpenscl|h«id met een tot nog toe ongekende passie beheerschen, Geen enkel ander ontspanningsdomein, het weze bioskoop of tooneel, mag op een dergelijk machtsvertoon roemen. En vermits de sport althans dergelijke afmetingen nam, vermits we voor een werkelijkheid staan un fait accompli komt het gewenscht voor enkele koele waarheden op den voorgrond te brengen, en desnoods als het noodig blij ken mocht, een waarschuwende, een rich- tingbrengende, een remmende stem te laten hooren. Iedereen gaat thans akkoord met de ver bazende, weldoende inyloed van de sportbe oefening, die onder haar velerlei schakee- ringen op iedere leeftijd en in ieder land een scheppende gezondheidskracht geworden is, een bron yan energie en tucht, een een trum van hooge, opvoedkundige waarde. Wel is het te betreuren dat die beoefening vaak de gelegenheid was en is voor over drijving tijdverspilling, nuttelooze kracht verspilling, ontaarding en tuchteloosheid Doch indien zij die misbruik maken van de sport zich terecht zelf straffen, toch mag het niet dat de gematigden zich onthouden van een werkelijke ontspanning en een lichame lijke en geestelijke' gezqndheidsfaktor. Laat ons samen afstand doen van ronken de ophemelingpn en holle, opgeblazen, niets zeggende leytzep, om verstandelijk-koel eener zijds de moreele en hygiënische voordeelen te laten uitschijnen en anderzijds de gevaren voortspruitende uit een onberekende en dwa ze sportfurie, want dit dubbel problema is volkomen de meest ernstige aandacht waard van alwie belang stellen in de hygiene, en vooral in de gezondheid van de jonge ge slachten, die morgen reeds onze plaats moe ten innemen. NUT. Indien thans overal de lichame lijke en openluchtoefeningen als een ver plichtend lèqrvak aangëschyeven staan, dan -zal het zeker wel zijn omdat iedereen het nut ert de zedelijke, draagwijdte ervan be seft en begrijpt, Het is echter werkelijk bedroevend dat we jaren naeen de triestige opgpnarle van de gymnastiek moesten vaststellen. Hgt is voor niemandj een geheim da' 'n vele plaat sen voor dra kinderen de lessen in de gym nastiek een vervelende karwei waren, en al dus noodzakelijk de lichamelijke ontwikke ling verwaarloosd en miskend werd. Gymnastiek moet ip de eerste plaats aan trekken, bekoren, behagen. Gymnastiek moet zich als ieder ander leervak doen liefhebben. En hier kan ons de klassieke oudheid ter hulp schieten. Trots alle modernisme en wetenschappe lijke voaryutgang yij$t steeds de klassieke oudheid als pen onvergankelijke tempel van schoonheid, als eery eeuwige zon yan gees telijk ep lichamelijk licht, Maar dan was ook de gymnastiek aantrekkelijk en elegant. Dan had men zin voor rythme en harmonie, dan koppelde men de muziek aan de dans, en de schoonheidsleer aan de wijsbegeerte. Dan kende men de op effekt-azende schoonheids wedstrijden niet, maar dan waren de olym pische spelen een festijn voor oog en voor oor. Zij kenden toen nog al die strakke be grippen over levensleer niet die we in de laatste tijden zoo kwistig en zoo wetenschap- pelijk-preciies .kregen van onze menschen uit de laboratoria, maar zij b«oe£eElen sPQrt in de perféktie. Zij. hadden eén klare kijk op de wërkëiijkheicl. En hun evenwichtig heid en gematigdheid triomfeerden. Grie/r kenland werd (jet Jpo«^«rlan<i van d,è athle- tiek, en de kunst en" tie wijsbegeerte'. En daarna kwamen 'de geleerde menschen die ons begiftigden niet een dogmatisch- strenge wetenschap met een wetenschap pelijk nauwkeurig systeem 'dat de goede methode was. En hét wérej, Ujj^t uk' °?is «er- lijk bekennen,een mislukking, omdat de bekoring en dé aantrekkelijkheid uitgesloten bleven. Gelukkig is er jrj Je Jaatste Jaren een ver heugende kentering waar te nemen, en thans reeds wordt overal een keurkorps gevormd van gymnastiekleeraren die begrijpen maar vooral voelen. Zoodoendje zal dëlichamelijke opvoeding weldra staan waar ze staan moet, en waar ze altijd had moeten iirg De grootste invloed van cfe lichaamsoefe ningen ligt hierin dat al de verschillende dee- len van ons lichaam er cje^gd van hebben, norrqaal perken en aldus een toestand van evenwicht tqt stand brengen, die genot schept. We voelen qns uitstekend, welgezind, bekvyaaip om d® heele wereld yerqveren. En daar lig| oqk de ontspannipgswaarde van een welbegrepen sportbeoefening. Alle lichaamsdeelen krijgen hup beurt, wat zoq zeldep gebeurt ip het slameur van alle dagen, Wie bvb. bal-, golf- of tennisspel beoe fent, wie schutter is, wie gymnastiek doet, bedient zich evengoed van zijn armen als van zijn beenen, van zijn nek als van zijn nieren. En dat is niet het geval met de schoenmaker aan zijn leest, of de bediende voor zijn bureel, of de wever "rond zijn ge touw. Daar wordt meestal een eijkej orgaan aan '.t wer|c ge'Atëlct,dat zich dps d°9,r z'ln oefening a'fzóndeyt van de. qverige:, en dat door ée'fl gedurige herhaling yerjpooit en uitppt; Krampen en misvormingen zijn daaraan toe te schrijven. Doch blijven we niet bij het algemeene. Bekijken we eens welkej in'vlvpd Je sport uitpe(di.t yd ieder der levepspfganep. Bloedsomloop en pdemhalin.g. -Sport vereischt patputlijk insspppping. Beenderen, kopRelipgen, spte.ren en fenuyyen worden al tijd aan 't werk gezet, doch ook de bloeds omloop en de ademhaling zijn onderhevig aan schommelingen, jn evenredigheid |net de sterkte, d« hoeveelheid, d® intensiteit der inspanning. Een paar voorbeelden zullen dit verdui delijken. Bij volledige ruststand, zooals U daar dus zit, wordt 1 ker. spieren ir, e n uur ttoor |2 lit- bloed doortrokken. Dife'bóevëelheid stijgt tot 56 lit. bij één kgr. spieren in werking, Er wordt dus vee' rnq<p. spurtttot aapgehracht en koolzuur verwijderd, In een loopwedstrijd wqrdt dqqi dp uth- leet 8 t<-1 ft ,',.,aal moer Ipcht ingeademd dan gewoonlijk. Hqt blijkt dan oqk yan zelf c^at die sport' qen heilzame ipyloud uitoefent te- ge.n de tering, op voorvyaardo nochtans van matig pn voorzichtig beo,efend te worden. Want overdrijving kan hier ook leiden tot werkelijke ranipen voor do ademhalingsor ganen en het hart, Spijsvertering, We kennen allen opper best de lichamelijke en geestelijke miseries van hem die zijn heele leven binnen slijt Hij is hlee.k, gezwollen, verstopt, grimmig, lijdt aan chronische grilligheid en verraadt aldus uitstekend zijn bestendige vergiftiging veroorzaakt door tp yeel eten en te weinig verluchting ep beweging. Zijn sombere ge moedsstemming is het direkte gevolg van zijn lichamelijke werkeloosheid. En nochtans, in de meeste gevallen wordt de spijsvertering zoo gelukkig gediend dqor. wat lichaamsoefeningen voor en na de maal tijden. Hoeveel gevallen van lyiheid der in gewanden zijn niet de weerbots van de on beweeglijkheid d.er spiqre.n, Voltaire leerde ons reeds ip de XVIII0 eeuw Cultiyez votre jardin fn hij had volstrekt niet slecht gezien. Waar meelikale toevluchten yaak te kort gchietep zal bijna altijd gejraste gymnastiek slagen, Qeen prik kelende caphetten pqch poeiers, gyep pillen die ontstekingen ppeebpengpn, m-aftf gezonde beweging ip open Ipcht kosteloos en doel treffend, Zenuwstelsel. Het is vanzelfsprekend dat waar spijsvertering,ademhaling bloeds omloop heilzaam beinvioed worden door de sport, dit ook het geval moet zijn met het zenuwstelsel. Een uurtje gaan vervangt op uitstekende wijs een paar aspirine-tabletten. Bij een gezond mensch vaagt een gema tigde sportbeoefening alle. muizenissen uit het hoofd, bevordert bet zelfvertrouwen, de kor daatheid en beslist qptrede.n herstelt het verstandelijk evenwicht diat misschien mo menteel optr.e,dder.d werd dopr een harde in spanning van langen, dracht. Een halfuurtje oefening in open lucht is een voortreffelijke tegenhangep van een halve dag. bureelwerk, en een uitstapje door bosch en veld! prikkelt de verbeelding en staalt het geheugen. Groei en houdipg, r. Spiereparbeid ver- dappert ademhaling ep spijsvertering, ver hoogt du3 toevoer vart zuurstof. Hoe rij ker he.t bloed aan zuurstof is, hoe regelma tiger het werk van de klieren, en dus ook de groei en ontwikkeling van <^e qrganen. Doch niet alleeq groeien de kinderen beter, maar ze houden zich ook fatsoenlijker. Alweze het bij het kind of hij een volwas sene aan de wprkbapk, de slechte houding heeft eep zelfde bro,n, het gebrek aan oefe ning, de onbeweeglijkheid! che een verzwak king van cle spierep tpwpeg brengen en al dus de Teehtie, p|e veerkracht ervan verlam men, Ze beroestep 1 Hoeveiep «taap er niet in het leven piet pop zichtbaar misvorm de wervelkolom, omdat de geledingen ervan het zwaarste deel van hef lichaam schragen en zich daar dus eerst en vooral de zwak heid openbaart. Het is zoowat overal met het bloote oog zichtbaar dat geoefende en gedrilde menschen zich het best houden. Sport en spel zijn tót in het oneindige ver takt. Onder haar gedurig wisselënd uitzicht j hebben ze honderd verschillëndë- dr,èj<jinden, hebben ze hónderd maqiyrep om beweging te scheppep, qp t?vemvéel wegen om een zelf de einddoel te bereiken, namelijk een gezond organisch en moreel evenwicht Men heeft wetenScliuppélijk de verbruikte energie gèdostierd,"---^' He verbruikte kracht gemetën - bij de verschillend^ sp^optvor- takkingen. Het is Kyius. 4at men weet dat handbal, zwemmen én snelheidswedstrijden oefenin gen zijn die het meeste koolzuur via de lon gen uitjagen. Eepi les m de gymnastiek, e.eq ^es yan drie kwaart, volgens het pr.qg.paipjijirija vap het le ger is. ev.e.p ppttig afs e.ën nrqrsch yap den" zelfden dupr. met kilps (ge be grijpt na'tpurlijk feftgpge hiermee be doeld wordt 1 A^ih (J eyen een andere doseering van de sport. Men heeft vastgesteld dat loopkoer- sen buitengewoon geschikt zjjp voor het oe fenen van den wil ®n de reflexen. Springen in de hoogte voortreffelijk tot het bevorde ren van «le coup d,ceiL». Hiu.i'.-n verhoogt ons begrip van pikthp^ós en de. elegantie in de hewegfng. Het" voetbalspel is gekend om zijn weldoende invloed op, de koelbloedig heid, behendtghuip pn vlugheid, en ook om de persoonlijke opoffering tep ba^e yap het elftal. Al d.eze ycyydeehm nochtaps, qp ?,e zijn volstrekt niet te versmaden, worden voorbij gesneld do°f een gewichtiser. Sport en open- luchtoefenjngon zijn de werkelijke kweek school yae tucht, loyputeit en aaamhoorig- heid, President Roosevelt maakte ervan het ide aal van een heel menschenras. De man van de daad, zegde hij, weet dat de menschen loyaal moeten spelen, zonder bedrog, en dat het sukses enkel komt van den speler die recht op doel gaat, zooals in voetbal Ook op het domein van de kyg'.èhfe drukt de sport haar stemjpv\l v 1 Wie" ven gqed sp'ortbeoe(enpar tfncht te wofdeh, nipt je ve.pl, elke aanwinst van gqwjcht pfp handikap yoo,r hem betee- kept. Hij tnag niet te laat naar bed gaan, noch te weinig slapen, want 's morgens zou zijn pols te rap slaan. Geen oprecht sportman zich aan likeuren, noch pap overdaad ip wijn, bier of koffjy,. De drqnkepschap, dó plaag van de gan- sche Wófeld, za! n.iet overwonnen worden in Kongreszalen of door de drastische wetgevin gen, maar op de sportpleinen. Gaat maar de massa diets maken dat alcool het orgapisjpe verbrandt en opvreet,ze schokschoudert erom. Doch ze kent Uitstekend de remmende in vloed Yan alcool op de sportmannen en zal U voortreffelijk vertellen dat X slecht speelt omdat hij te veel drinkt of dat Y op is omdat hij te graag een druppeltje dronk.^iy aan sport doet, weet dat h'j fWt' mag drinken omdat hu. tiet H'anden lijve gevoelt, en dat is hét afdoendste argument. En wal, yyqQj: ]s Voor alkool itj e.ven zoo w.aat[. vopr de tabak. aar ouders en jp^cs- ters, en geneeshe.e.re.n afle» aanwenden om het r.pnkttu t« yerleeren, en negen maal pp tien in hun lofyyaardig po.gen Sfh.'nbreuk lijden, zal cfe sppyt d» redding brengen- Ken sportman maakt geen misbruik ypn d.e tqbak, de tabak die een vergift is, eep groot yeygift voor de grqeieqde. jerigd, een vergift niet enkel vopr het tichaam, tpaa.IT vooral voor de hersenen, Waarom zal een sportman dusdanig han delen Omdat hij ervaren zal, ervaren moet dat de. tabak zijn pogen breekt, en dat het hart van een rooker een motor is zonder weerstand. Ondervinding is hier steeds de beste school. Nog een woord over de sport voor vol wassenen. Welke ook het belang van de sport voor de jeugd is, het ware verkeerd te meenen dat al haar voordeelen enkel voor die periode gelden. Wel integendeel Voor even welke ouderdom, blijft de sport steeds een bron van evenwicht en voldoening. Een spierkrachtinspanning, berekend naai de ouderdom, stand én gezondheidsgraad van het individu is nuttig, ja meer, noodza kelijk voor iedereen. De beweegloosheid en overdreven, rust dooden meer dan het werk zooals dé gulzigheid meer slachtoffers maakt dan de drang naar voedsel. Een volwassen mensch heeft in het algemeen meer de ge varen te vreezen van een rustend leven, dan de vracht der jaren. De gymnastiek- en schermzalen, de Zwem kommen doen meer voor den gez.éttun vijf tiger dan alle pharmaceutische produkten. Wandelen, hovenieren, tennis, jacht, bollen vischvangst, tot he.t onschuldige biljartspel toe in een verluchtte zaal, ziedaar een heele gamma sporten,wat gedeeltelijke gyrpnastiek in de zaal of eenvoudig o.p cfc kamer, aldus kunnen zelfs de zwqkste.p zich de noodige beweging, gunnen tot op een góycjrderden leeftijd. De. 9Q-jarige Rpckfë-llier spoelt nog dagelijks zijp partijtje gojf, want onthouden we het go,e,d rv.st roest en vooral op gezet- ten leeftijd- Kortom, de sport ia de meest geschikte en ook d.e meest behaaglijke ontspanning voor tedere klasse der maatschappij, in de eerste plaats, om haar nut en persoonlijke ontwikkeling, in laatste instantie om haar goedkoopheid, wat in deze krisistijdéP eenig- zins van tel is. En nochtans ^pijtsi de ypordeolige zijde van dé appr-t worden ha.ar ernstige verwijten gedaan. De spqrt, beweren dé critici, verlaagt de geest, Oó<?h dit verwijt kan toch niet ernstig opgenomen worden. Indien nu de sport op zich zelf onvoldoende blijkt om iemand ver standelijk te ontwikkelen, toch mag het niet ontkend dat ze het hare bijbrengt tot de ka raktervorming, en vooral tot het aankweeken der waarachtigheid. En in dit leven is de openhartigheid van belang. Bij sport komt noch veinzerij, noch aanstellerigheid^ ppqh grootdoenerij te pas. Daar moef tp®1* eerlijk uitkomen, daar vindt sn.qbistnë geen geschikt arbeidsveld. Eén sportman toont zich zooals hij ia. De waarachtigheid, van de jeugd; ju yen belangrijke zaak. Ons doel tóch eer lijk-vranke jóngè spup.jfchun te vormen, die openhartig e$ y'öndbersüg zeggen wat ze op het Kr 1 nebben, 'die schrijven waf ze dón ken, Wat een verschil bij een opgesloten jongelingschap, die overgegeven aap verder- felijke lektpuf en"flauwe, ontzenuwende droo- merijen met een" geprikkelde yep.bw.eiding, alle vrankHeid, in hun dc^op ep laten verlie zen, om vaak vpp he.t leven te wanhopen. Buiten ipóè,te„h ze gejaagd "in. volle natuur, die toch zoq ^pltneerend en zoo gezondma.kend V,iu ïuwerkep. De. f^.eedp. grie.t die. de SJOiyf tusschen de beenen gegooid; ytpqpgjt, i$ heef wqt gewichti ger. Het; is.'l]\e,t gewone gevaat vnn hot teveel, het tfadjitia.neele misbruik. De mensch is nu eenmppl zop ppytplpftpukt dat hij, och arme, zoo, dikwijK yuïguet onderscheid te maken, tusschen gun.iwg en te veel. Het is het zwar- tepunt van de gansche kwestie, dat in volle daglicht moet gesteld ep opgelost worden. Het is het vraagstuk van de vermoeidheid, de overspanning. Beginnen we met eep vraag, i Wat is ver moeidheid Vernqoe,tdhe.id is het gqyoql, de gewaar wording vap een vergiftiging, een verarming der weefsel^ onderworpen aan inspanning, aan lichamelijke arbeid p.f geesteswerk. Ver moeidheid is een, uitdrukking, een kennisge ving der hë¥së-nen. De vermoeide, afgematte spieren trekken zich niet meer samen, omdat de provisiekamer ledig is, omdat de voed selvoorraad of brandstof uitgeput is. Bij deze uitputting voegen zich dan in het bloed over blijfsels van verbrande weefsels, van daal de min of meer uitgesprokene vergiftiging. Vermoeidheid is een eigenaardig verschijn sel. Het is niet allqen het'gebrp^ktiz lichaams deel dpt zich vermoeit, hóen, de uitputting slaat terug op hét liééle organisme, en ze laat zich hét Sterkst ge.voelen op, zwakke plekken "van genoepid °/gUW?u>e.. Een vertpoqidi® yvpmhpaar heeft minder macht lp de, arrpen. Een Vprmoeide mensch denkt moeilijke* qn minder helder, begaat fouten, eperyorart zich, lp andere gevallen zijn het de klieren die verdrogen bij te groote en langdurige in spanningen. Daaruit vloeien droge lippep en droge mond voort, gebrek aan eptlpst, mach teloosheid der spijsvertering. Kortom vermoq.idihe.id: blo,keert hét orga- nisnyc leder sportliefhebber weet dat het vaak gebeurt dut renners en loopers slechts ten koste van bovenmenschelijke inspanning de eindstreep bereiken, en die inspanning is voor de laatste meters zoo ontzagjyjk geweest dat zij bij de aankomst lprutahi OjcpY-er- vallen. Het is inderd^tpd tno.gqhjk dat een inspan ning vap pen paar minuten of minder zelfs voldoende is om een heel gestel voor langen tijd te ontredderen. Dit komt vooral vuor in snelheidswedstrijden zooal^ (QQ m, hard- loopen of 1000 m. spphijden. waar de ver bruikte energy, vepsachtig is. Nochtans, bij eep pormale' vermoeidheid zullen rusP, voed sel, drank en voornamelijk «terts, gesuikerde melk of koffie, baden en massage vol- dpppcl0 ytju oni het organisme er weey. bo venop te helpen. Maar wat erger is de. overspanning. Overspanning i's oon chronische, een voqrt-r durende vermoeidheid die zich langzamer hand opgehoopt heeft om dan in eens op het zenuwstelsel te vallen. Overspanning haalt men zich op den hals zoowel door lichame lijke als geestelijke vermoeidheid. Overspan ning is buitengewoon gevaarlijk voor de schoolgaande jeugd. Heel wat jongens heb ben al hun kracht noodig voor hun groei en hun studies, zoodat hun hart enkel nor maal klopt in de kalmte van hun rustig alle daagsch schoolleventje. Maar hoe gaat het Een namiddag verlof en mooi weer In een wilde, drieste vaart naar de afgesproken sa menkomst of naar het speelplein. En onge- gemeten, onberedeneerd wordt er gekoerst met de beenen of met de fiets, wordt er ge voetbald. Iedereen wil en doet meer dan hij kan, uit dwaze, bespottelijke eigenliefde. Hun meesterschap, hun verwaandheid staat op het spel. Wat een ontroering, wat een onrust wat een ongebreidelde klachtverspilling. Ze is te groot geweest. Het hart is er het eerste slachtoffer van. Bij ieder normaal-gezond mensch zet het hart zich uit door een ïang-volgehouden koers. Zelden echter duurt die uitzetting meer dan enkele uren,tenzij bij kinderen en jonge Heden die in hun eerste jaren onvol ledig genazen van de bekende kinderkwalen. Ieder jongen of meisje die na een reeks lichaamsoefeningen bleek zijn, waarvan het hart te snel klopt zijn te verwijderen tot na onderzoek van den geneesheer. Bij het kind van daar straks vertoont de overspanning zich op velerlei gebied het wordt onoplettend en slaperig-, is gedurig onderhevig aan hoofdpijn,, blijft bleek en krijgt zijn appel-f ris3che kleur niet meer terug .-oortuitingen en draaiingen durven nog wel de reeks komen aanvullen. Zijn slaap, i» onrustig. En zijn karakter dan Min der begrijpt de verandering niet haa.r jongen is. ziekelijk, nerveus en zoo prik kelbaar, zoo aanstekelijk, zoo ongeduldig. Hij wordt moedeloos, neerslachtig, oprecht onhandelbaar. Het overspannen kind is on gelukkig. En nochtans moet het voort, naar de school, moet het voort werken. Het is verpletterd door zijn misbruik, van cfe sport, dan wanneer hot doq,r yen gezonde lichaams kuituur vroojijjk en opgeruimd zijn moet, licht, subtiel! en vleugels moet krijgen. biet gevaar van de overspanning is ernstig. Daarop nu gaan beweren dat alle sport beoefening radikaal moet verboden en afge schaft worden ware toch te ver gaan. Bij niemand komt de gedachte pp van het bier of de wijn te verbieden, omdat af en toe een zatterik zotte kuren uithaalt niemand zou toch begeerrn de menschelijke kracht te niet te doen omdat ze dwaasheden kap ver oorzaken. Het is door de opvoeding, de beredeneer de en gekontroleerd" opvoeding, door de zakelijke onpartijdige voorlichting dat men de massa sat" behoeden voor de erbarmelijke gevolgen van een dwaas sportmi.yjbruik, maar haar ook de voordeelen ep, het genoegen zal kunnen verschaffen van een krachtige ge zondheids- en, yyeugdfibron. Voqp iio sportopleiding is de. matigheid hqofdvereischte. In de les van gymnastiek zoowel als in de sport is de bekwaamheid; van, hét sujekt een eerste vey^isMehtej een, s-telselmatig entraine- roept een tweede. leder sujejkt, iédév persoon zal zich het best to.t d:e. eigenlijke sport opleiden met zich eerst vooraf tq onderwerpen aan opvoe dende, gymnastiek onder de leiding van een ervaren meester. Aldus opgevat is een leider bekwaam van een heele school om te tooveren, is een lei der bekwaam soliede en goede spelers te vor men, waarvan het organisme kloek-manne lijk de inspanning zal trotseeren. Doch ook de ouders hebben hierin hun taak te volbrengen. Ze moeten in de eerste plaats weten dat matige, naar iede.rSrkracht- berekende en stelselmatige oefeningen voor de groeiende jeugd volstrekt van noode zijn; in de tweede plaats, hoeven ze de gevaren van een buitensporige, onberedeneerde, on gepaste sportbeoefening té kennen en te be grijpen. Er moet dringend onderscheid gemaakt worden tusschen aangename, gematigde en nuttige sport, zooals de schooljeugd ze moet kennen, en de geweldige, wedstrijdenspqrt waaraan zich enkel geoefende volwassenen mogen wagen, die gedurig onder geneeskun dige kontrool staan. Welke richtslijn moet Ru gevolgd worden. Algemeen worden de volgende gedac.hteD vooropgezet, wenken die even toepasselijk zijn op de school als op de speelpleinen, waar kinderen toegelatery woEClën. De jongens of ru.e'sjes zouden moeten in gedeeld woreïen in grrjepen volgens hun kracht tdt de oefening die jte reeds genoten. Aldus zouden eenvormige groepen tot stand komen met ot>gsve»r hetzelfde weerstands vermogen, Voor tedere groep kunnen dan gepaste proeven ingeii.ht worden. Kampioenschappen moeten bepaald uit gesloten en verboden worden. Op school zijn geen kampioenen noodig. Er dient een regelmatige en panwgpzette geneeskundige kontrool ingevqqrd te worden. Voor kinderen benedryn, d» 12 jaar keere men terug tot djo quefe, eenvoudige maar bekoorlijke. 7pelep. voor die kinderen is het spel volledigste, de beste oefening. Het kind' schept er ten minste behagen in orpdat het die spelen zelf kiest, en omdat ze het best aan zijn bekwaamheden aangepast aijn. En buiten de school dan 1 Het is dringend noodzakelijk- dat de open bare machten door efen strenge inspektie van om het evqp wefke sportinrichting, gebie dend, waarschuwen tegen de gevaren van sportmisbruik, tegen de onvoorzichtigheid, de onwetendheid van de beoefenq.ïi.i-3. Het problema dat zich stolt is omvangrijk maar van kapitaal b.vJang. Laat ons oen oogenblik veronderstellen dat mvrgen de sociale verzekering' zich komt voegen hij de bestaande verzekering tegen onbekwaamheid pp we.rkong|evallen. Ware het dan jqo vo.ojrtvarend en onredelijk de meenrng te opperen dat Vlonder hygiëne en zonder lichaamskuituur geen enkel budget meer voldoende zal blijken tegenover al die soljdar it ei ts-ins tellingen. Welke mutualiteit kan ooit opwegen te gen haar tn.edikale verplichtingen wanneer hauv (eden hun gezondheid verwaarloozen en veronachtzamen Wanneer zich in de menschelijke bedrij vigheid de solidariteit, de gemeenschappe lijke voorzorg als een ideale vooruitgang komt vestigen, dan mag zich diezelfde men- sc.henmassa toch wel de moeite getroosten van het hare bij te brengen., van zich li chamelijk zoo gezond mogelijk te houden, en dit kan ze enkel door hygiëne. En de beste school, de doelmatigste inrichting- zal blijken te zijn het sportstadion, goed geleid en gekontroleerd. De taak van de openbare machten is ideaal-schoon. Ze is ook reusachtig vooral in ons land, waar de sport steeds als een asschepoes behandeld werd. In de laatste jaren kwam er nochtans een projekt, een voorstel tot stand om iedere stad, iedere gemeente met een sportstadion te begiftigen, een modelstadion waartoe de geneesheer de toegang verleent of ontzegt, waar ieder proef onder zijn toezicht door gaat. Aldus vormt het stadion een praktische school voor gezondheid en ontspanning, en worden ieder jaar naar het leger doelmatig- geoefende, flinke, zwierige jongens gezon den, en dan is vermindering van diensttijd als vanzelfsprekend. Niemand vergete dat de eenig-gezonde ontspanning tegenover het massale, onge zonde fabrieksleven de sport is. Dit hebben gelukkiglijk reeds tal van nijverheidsinstel lingen begrepen, die neven de fabriek sport pleinen oprichten tot genoegen van hun ar beiders. Het mag niet meer dat lichamelijke opvoe ding slechts als een bijvak beschouwd wordt. Het moet een. integraal deel van de opvoeding worden. Niet enkel het verstand dient geoe fend en gedrild, ook het lichaam. Lichaamskuituur schept schoonheid naar lichaam en ziel de sportbeoefening is een bron van genoegen en verpoozen, van kracht en gezondheid. Tegenover de sanatoria en de preventoria bouwe men sportpleinen -, tegenover tering en andere besmettelijke ziekten stelle men kloek-gezónde organismen. Het zal een weldaad zijn niet alleen voor den enkeling maar voor de gemeenschap. Dat de openbare besturen, gezondheidsin stellingen en opvoeders de handen in mekaar slaan er wacht hen een heerlijke taak. Ill Het Komiteit der Handelsfoor heeft in zijne laatste vergadering beslist, dat na de sluiting dezer, de trekking der Tombola zal plaats hebben op Woensdag 8 April, ten stad- huize om 18.30 uur Mijnheer Sobry, burg meester der stad Yper, zal deze plechtigheid voorzitten. Het bestuur drukt de hoop uit dat talrijke leden der Handelskamer deze trekking zul len gelieven bij te wonen, zoodoende blijken te geven van het belang dat zij stellen in de jaarlijksche Handelsfoor de bezitters van tomholanummers zullen ongetwijfeld in groot getal opkomen. De winnende nummers zullen de volgende Zondag in de plaatselijke nieuwsbladen ver schijnen, en terzelfdertijd zal gemeld wor den waar en wanneer de prijzen mogen af gehaald worden. Op 2e Paaschdag om 14.30 uur, wordt op het Statieplein een Stoet gevormd van de uitgenoodigde muziekmaatschappijen die zich naar de Groote Markt zal begeven ten einde over te gaan tot de muziekuitvoerin gen zooals bij de bijzondere plakbrief ge meld is. Hot bestuur bid dringend de bevolking hunne huizen te gelieven te bevlaggen ge durende de Paaschfeesten, 't is de groet van Yper aan de talrijke vreemde bezoekers, 't is de uitdrukking van hetgëen op de lippen der Yperlingen ligt Hertelijk Welkom Maandag hebben de ministers raadsverga dering gehouden. De besprekingen liepen meestal over den financieelen toestand en over het begrootingsevenwicht. Men weet dat dit evenwicht dees jaar is kunnen ver- wezentlijkt worden dank aan de miljoenen welke wij op de Duitsche herstellingen nog te goed hadden. Doch voor het volgend bud- jet zullen die inkomsten ontbreken. LEENING VAN EEN MILJARD Verleden week reeds had de ministerraad het princiep eener binnenlandsche leening van een miljard goedgekeurd. Er is thans vast beslist dat deze leening zal uitgegeven worden, doch vooraf moet de goedkeuring van het Parlement bekomen worden. Eerst na het Paaschverlof zullen de voorwaarden van uitgifte bekend gemaakt worden. NIEUWE BELASTINGEN Deze leening zal echter nog niet volstaan om onze financies op peil te houden. Daar om zullen er nieuwe belastingen gelegd wor den. Minister Houtart heeft zijne belasting- ontwerpen opgemaakt en ter goedkeuring in den raad voorgelegd. Wat deze ontwerpen eigenlijk behelzen is nog niet juist geweten. Men spreekt van de verhooging der erfe nisrechten, der overdrachttaks, der perso- neele belasting en der taksen op tabak, si garen en sigaretten. Deze nieuwe belastingen moeten voor Juli aanstaande door Kanier en Senaat goed gekeurd worden. VLAAMSCH IN HET BESTUUR De regeering begon dan het onderzoek van het wetsontwerp betreffende het ge bruik der talen in het bestuur. Het ontwerp voorziet de eentallige kennis voor den bediende die in dienst treedt, doch een voldoende kennis van de tweede taal van af den graad van onder-bestuurder. Alle stukken worden in de taal van de streek waaruit zij afkomstig zijn, behandeld. Doch voor zaken van algemeen belang wordt de hooge ambtenaar gemachtigd zijn verslag in de taal zijner keuze op te maken. Autobotsing in het Bois de Boulogne Donderdag namiddag heeft in het Bois cfe Boulogne te Parijs ei:n» botsing plaats gehad aan de Avenue dé i'Hippodronrte. Door het geweld van dep schok werd een Duitsch stu dent, M. Joachirn Boeddine, 24 jaar oud, af komstig van Charlottenhu rg en gehuisvest te Parijs, tegen den windscherm van zijn auto geslingerd en op den slag gedood. Een onderzoek werd ingesteld,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1931 | | pagina 1