Brouwerij MASSCHELEIN KI Ouderdomspensioenen Groote Solde van SCHOENEN Binnenland EEN NIEUWE HAARTOOI Gemeentekrediet van België Huismoeders Zoekt uw profijt JulienDEHECKER&Zuster ■HBHHI ALB. COSSEY-VAN MOL 1 Elektrischen Kam WRITE Brand te Toerkonje. Noodlottige onvoorzichtigheid te Armentières. Smartelijk Ongeluk te Toerkonje. De GODSDIENST in VLAANDEREN EEN HOTEL MET 2200 KAMERS EN 47 VERDIEPINGEN. NIEUWS NIEUWS ONDULATION PERMANENTE (blijvende haargolving) Arthur CLAEYS-CAPPOEN Yperstraat, 49, Poperinghe. De Kwestie der Achterstellingen STADSNIEUWS. 87, Yperstraat POPERINGHE Telefoon 87 STERK, het smakelijkste BRUIN tafelbier. 9.00 fr. de bak. Vv GERSTEN, het voordeeligste BLOND tafelbier. MAS-CAR, het fijnste BLOND-SPECIAAL. 1 7.00 fr. de bak. EEN GOUDSCHAT IN EEN VELD TE HERTAIN Oud gekend Huis Pierre Valcke AFSCHAFFING DER OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN. Zooals on ze lezers zullen bemerkt hebben op ons eerste bladzijde, heeft eene belang-] rijke vergadering plaats gehad op het stadhuis alhier, waaraan verscheidene burgemesters van 't omliggende deel namen. Het ging er om naar middelen uit te zien om te bekomen dat de auto bussen welke de lijnen Yper-Rousbrug- ge en Yper-Watou, beiden over Pope ringhe, bedienen, en die bij koninklijk besluit werden afgeschaft, te behouden. Een protestbrief werd naar den koning gestuurd en een onderhoor met den minister van Verkeer aangevraagd. Dit onderhoor werd toegestaan en Vrijdag morgen, te 1 1 uur, werd onzen Heer Burgemeester Lahaye, vergezeld van den Heer Sobry, Burgemeester van Yper, door den Heer Minister van Ver keer, in zijn kabinet ontvangen. Na langdurige besprekingen verkregen zij van den minister dat de autobussen VOORLOOPIG hunnen dienst mogen voort uitbaten. ONS HUIS Kiezerslijsten 1932-34. Dat eenieder dus intijds zijne voor zorg neme om te zien of hijzelf, en ook zijne vrienden en kennissen wel inge schreven zijn. ÜKST" MAURICE LESAP, bloemist, Westoutrestraat,Poperinghe, laat weten dat hij wel 1000 schoone CHRYSANTHEMEN IN POTTEN te verkoopen heeft. Alle dagen zicht baar in de serren. Vrijen ingang. mr ARTHUR WYLLEMAN, Noord straat, 5, Poperinghe, Tel. 188, laat weten dat hij den 18 October zal rijden met zijn Autobus naar Brugge, naar de voetbalmatch C. S. Brugge F. C. Mechelen, aan 15 fr. per persoon. FORDFILMS. Den 15 October aanstaande, om 8 uür 's avonds, zal in het cinematheater Palace eene filmvoorstelling plaats hebben, waarbij eenige films vertoond zullen worden, die de uitgestrekte Fordfabrieken in bedrijf doen zien, en volgens welke werkwijze men de Ford-wagens en vliegtuigen bouwt. REINIGEN VAN DEN VAART. VAN EEN STELLING GEVALLEN MAURICE ROETYNCK (Poperin STADHUIS. Het weze eens te meer herinnerd dat de bureelen van het stadhuis toegankelijk zijn voor het publiek 's voormiddags, alsook den Zaterdag-namiddag. LOCRE. Smartelijk ongeval. VLAMERTINGHE. Van zijn wagen gevallen. Woensdag morgen rond 1 0 uur, kwam Henri Pauwels, 48 jaar oud, vader van vier kinderen en paardengeleider bij M. Six, landbou wer te Reninghelst, met zijn dubbe gespan, langs de baan gereden. Op een zeker oogenblik sprong hij van zijn wa gen en viel zoo ongelukkig dat hij een schedelbreuk opliep, een groote wonde aan het hoofd en de rechterhand be kwam. Dadelijk werd hij naar het hos pitaal van Yper overgebracht, waar men zijn toestand vrij erg bevond doch toch de hoop koestert hem te redden iiiiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiH Bij dit blad behoort een bijvoegse bevattende de bijzonderste Trein- en Tramuren, alsook deze van de bijzon derste autobussen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirH WULVERINGHEM. Vlasscherf afgebrand. Zondag namiddag is de vlasschelf van de kinderen Decat, wo nende aan het gehucht Het Zwaan tje door brand totaal vernield. Het vlas was verzekerd. De oorzaak van den brand is tot nog toe onbekend ge bleven. Men vermoedt dat een kwaad willige hand het vuur aan de schel gestoken heeft. ISEGHEM. Verdronken. Se MOESKROEN. - Ver keer songeva GASTHUISSTRAAT, 10 (rechtover 't Gasthuis) POPERINGHE. ALGEMEENE OPRUIMING BEMERK WEL dat het niet gaat om reklaamartikels, maar wel om kostelijke en deugdelijke schoenen, verkocht ver beneden faktuurprijs. BESTUURLIJKE BERICHTEN. Reiniging der Vleterbeek en Poperinghevaart. Gemeentelijke Teekenschool. HERZIENING der KIEZERLIJSTEN BURGERSTAND VAN IN EEN ENKELE WEEK met den laatsten nieuwen Groote Markt, 8, Poperinghe. BELGISCHE FILM UNIVERSITEIT. WELGE WAARBORGDE GELDPLAATSING 14, Guido Gezellestraat, 14 POPERINGHE. EEN VERMOORDE VERSCHIJNT AAN ZIJN VROUW BINST HAAR SLAAP. Hij ontmaskert zijn moordenaar. tlllllllllllllllllllIlllllllllllllllllIlllllilllllilllllllllllllllIllltllilllllllHIIIUfl PERZIKKEN EN DRUIVEN. Perzikkenmoes. De pompiers van Toerkonje werden Donderdag morgen ontboden door M. Coupleux, pianofabrikant, waar'brand was uitgebroken in een werkhuis op de eerste verdieping. Het vuur kon spoe dig gebluscht worden. De aangerichte schade wordt op ongeveer 10.000 fr. geraamd. Donderdag morgen, rond 2 u., stond Mad. Vanneste-Feys, wonende te Ar mentières, op om een warmen drank gereed te maken voor haar dochtertje dat ziek is. Zij stak het vuur aan en goot er petrool op. Een groote vlam sloeg op en in een oogwenk was de ongelukkige vrouw door de vlammen omringd. Dank zij de spoedige hulp werd de vrouw van een gewissen dood gered. Zij moest evenwel bij hoogdrin gendheid naar het gasthuis overge bracht worden. Vrijdag morgen heeft in de oliefa- briek Dumortier, te Toerkonje, een doodelijk ongeluk plaats gehad. De werkman Achiel Blomme, 31 jaar oud wonende te Langemarck, werd tijdens den arbeid door eene machien gegre pen. Toen men het machien kon sti leggen was het reeds te laat. Blomme was de linkerarm letterlijk afgerukt en was op den slag doodgebleven. Zijn lijk werd naar het doodenhuis van het burgerlijk gasthuis overge bracht. Door M. Van Damme, werk- opzichter, is een onderzoek ingesteld De familie van Blomme werd met de noodige omzichtigheid verwittigd. In tegenwoordigheid van President Hoover, werd te New-York het nieuw hotel Waldorf-Astoria ingehuldigd Het gebouw telt 47 verdiepingen en heeft 40 millioen dollar gekost. Het hotel bezit twee duizend twee honderc kamers die allen voorzien zijn van een televisie-ontvanger en een telefoon Een radio-omroepzender werd even eens in het hotel geplaatst. Een onder aardsche statie laat toe de bijzonderste wagons, die voor het hotel bestemc zijn, ter plaatse te lossen. llllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllHlllillllllllilllllllllillllliliillllllHllllH Van heden af kan men in Po- peringhe de alsook de Mise en Plis toe gepast worden met het apparaat Eugène in het speciaal da mes-saloon, bij Verzorgd Werk en Spoedige Bediening Het Huis doet steeds nog de Ondulation Marcel Bespreekt tijdig dag en uur voor de ONDULATION PERMANENTE Tal van gepensionneerden, hebben zich waarschijnlijk reeds afgevraagd, wanneer zij de achterstellingen zouden ontvangen van hun ouderdomspensioen Men moet onderscheid maken tus schen degenen die hunne aanvraag ge daan hebben onder het oude regiem, zijnde voor 1 October 1930 en dezen die hunne aanvraag na dezen datum hebben ingediend. Al degenen die hunne aanvraag voor Oktober 1930 hebben ingediend, heb ben antwoord ontvangen van den ont vanger der belastingen en hebben het pensioen-oud regiem, geheel of gedeel telijk ontvangen anderen werden ver wittigd dat het pensioen hun geweigerd werd wegens hunne te groote inkom sten. De dossiers van al dezen bevinden zich in het ministerie voor herziening. Wanneer deze herziening zal geëindigd zijn, zullen zij hunne achterstellingen trekken tegelijkertijd als de eerste tri mester pensioen. Deze achterstellingen zullen betaald worden vanaf 1 Januari 1931. Het werk der herziening is reeds ge ëindigd voor drie provincies (Braband Antwerpen en Henegouwen). Gezien het belang dezer provincies mag men zeggen dat de herziening reeds half ge daan is voor gansch het land. Het werk wordt met spoed voortgezet. Al degenen die in het tweede geval verkeeren, namlelijk die hunne aan vraag NA Oktober 1930 indienden, hebben reeds voor het grootste gedeel te antwoord gekregen van den kontro- leur der belastingen zoo niet zal het antwoord hun eerlang toekomen, daal de kontroleurs reeds sedert de maand Juni hierover onderrichtingen ontvan gen hebben. De titels van pensioen zullen den belanghebbenden toekomen zoodra de minister deze zal uitgegeven hebben, na de tijdsruimte, voorzien door de wet, voor het geval dat er personen zijn die in beroep gaan. De pensioenen worden van kracht, in het begin van den trimester, volgende op c' 1 -"l'ssing van den kontroleur. Ernstige priesters, die de zaken in zien zooals zij werkelijk zijn, vreezen de toekomst. Dat het geloof van jaar tot jaar op den Vlaamschen buiten en in de Vlaamsche steden verzwakt, is onloochenbaar. Een pastoor van Groot ürussel maakte zijn beklag over de godsdienstige onverschilligheid van de duizenden Vlamingen die uit Limburg, Vlaanderen of Brabant naar de hoofd stad komen wonen en er voor de helft naar de kerk niet meer gaan. Op het Vlaamsche platteland ver zwakt de godsdienst eveneens. Er werd gezegd dat een pastoor-deken van een Oost-Vlaamsche kanton-hoofdplaats, waar de socialisten en liberalen zoo zeldzaam zijn als de Christenen te Ro me, op zijn predikstoel gezegd heeft dat hij jaarlijks honderd volwassene kerkgangers verliest. En de gemeente telt maar 4000 inwoners. Daarente gen is het frontisme er werkelijk toe genomen en de pastoors en onderpas toors van het kanton zijn ijverige lezers van de Standaard als hun voorgangers op den Bien Public van Vespeyen ge abonneerd waren. Juist dit overdreven, laatdunkend en onverdraagzaam Vlaamsch sectarisme jaagt de menschen uit de kerk, waar men meer van Vlaanderen hoort spre ken dan van den Lieven Heer. Wij zien hetzelfde gebeuren als in den tijd van liberalen en klerikalen. De geestelijkheid vlegelde zoo duchtig op de liberalen, dat dezen liever des Zondags thuis of elders borrelden o: de gazet lazen. In Vlaanderen waren notabele fa milies als Amelot, Vande Venne en zoovele anderen eens katholiek. Het is voldoende geweest dat een dorpspas toor geen den minsten takt had, en die familien zijn liberaal geworden. Als nu de Vlaamsche geestelijkheic elkeen, die niet Vlaamsch nationalist of Standardist is, uitscheldt voor frans kiljon, als uitschot van Vlaanderen moet hij niet verwonderd zijn, dat die hatelijk gemaakte franskiljons, niet meer de kerk bezoeken. De godsdienstige onverschilligheic groeit aldus dagelijks aan, zoowel on der het volk als onder de burgerij. De verstandigste geestelijken als professor J. Leclecq, kanunnik Picard, enz., wij zen op de wondeplek. Een hunner zegde niet lang gele den Het is al Vlaanderen wat d klok slaat, maar die klok is niet ge wijd en de kerken loopen ledig in het zoo hoog geroemd katholieke Vlaan deren. De jeugd kent maar ruwe sport en verwildert of wordt opstandig fla mingant en activist. Laat ons niet vergeten dat Vlaan deren in de XIVC eeuw het toonee was van anarchie en dat eenige jaren na den Slag der Gulden Sporen met zijne legenden, Zannekin met zijne ke reis de priesters en monnikken ophing, kloosters en kerken plunderde, wat in Artevelde's tijd ook het geval was. De zoogenaamde kerels van Vlaanderen waren niets anders dan de Jacques die toen barbaarsch in Frankrijk huis hiel den. Welnu, Zannekin vooral is d groote Vlaming in de oogen van de Leuridans, den kapelaan Verschaeve en de nationalisten van bachten de kuip. In de XVIe eeuw was het Calvinisten de meesters van Vlaanderen, waar zij ook de kerken bestormden en allerlei wandaden pleegden. Gent was eenige jaren lang een Calvinistische republiek met Hembyze en Rijkove. En Hembyze was een plunderaar en brandstichter buiten het gemeen een verschrikkelijk bandiet. Zonder de Walen zou gansch Vlaanderen met: Brabant protestant gebleven zijn als Holland. Wie durft verzekeren dat die beroer de tijden niet kunnen weerkomen wan neer thans de wereld onderste boven staat en in Vlaanderen de taal als een afgod vereerd wordt, het bolsjewisme onder een Vlaamschgezind masker rondsluipt en door rector Vermeylen opgehemeld wordt in sociaal democra tische bladen Wat is Vlaanderen een vruchtbare akker voor Moscou, als de en geestelijke jeugd kettersche gedach ten koestert en het schisma misschien dreigt in een niet onafzienbaren tijd. D.N.G. ZONDAGRUST. Alle Apotheken open tot middag heden Zondag nanoen alleen Apotheek VANDEPLAS. Wilt gij aangename en voordeelige tafelbieren verbruiken in uw huishouden Wendt u ter die u tweemaal per week den Dinsdag voormiddag en den Vrijdag namiddag, allerbeste tafelbieren aan de genadigste prijzen zal te huis bestellen. 0.00 fr. de hak. OPVOLGERS GASTHUISSTRAAT, 25 POPERINGHE Depothouder: PORTO SANDEMAN. DAAR ZIJN ER NOG die aan hoofd pijn, Migraine, Rhumatiek en Grippe willen lijden, wij hebben bun nochtans genoeg de MONO POEDERS aanbevolen. T 1 t-f. Notre dame, Groote Markt, Poperinghe, in dooten van 7.00 en 12.00 fr. Het zal eene groote verlichting zijn èn voor de uitbaters èn voor dezen wel ke deze lijnen dagelijks moeten bezi gen, om hunne snelle verplaatsingen. Het is dus dank aan de kranige werking van onzen heer burgemeester dat, al is het voor den oogenblik nog maar voorloopig, deze diensten blijven voortbestaan. De nieuwe kiezerslijsten, 't is te zeg gen, deze welke moeten dienen voor de gemeentekiezingen van Oct. 1932, zoowel deze voor mannelijke als vrou welijke Kiezers, liggen ter inzage in het lokaal Ons Huis De klachten die zouden kunnen te gen deze lijsten ingebracht worden, moeten vóór 20 November aanstaan de ingediend worden. Het bestuur van Ons Huis Ingangskaarten kunnen gratis ver kregen worden op aanvraag aan Garage Jéróme Inion, Maurice De Wulfstraat Tel. 202. Poperinghe. Tel. 202. De werken van reinigen en bedelven van den vaart gaan spoedig vooruit, reeds kan men de delvers aan het werk zien nabij de brug van de Groote Markt waar zij den grooten oever aan 't weg- delven zijn. Het water zal er voortaan tot tegen de muren van de aanpalende eigendommen kunnen stroomen. Camille Decorte, wonende/ Keer van den Ommegang, gehuwd en vader van vier kinderen, was werkzaam te Toerkonje, aan een in opbouw zijnde huis. Terwijl hij aan 't werken was brak opeens de stelling door en stuikte de ongelukkige van eene hoogte van tien meters, met het hoofd op den grond. Hij bekwam eene schedelbreuk en bleef op den slag dood, ghenaar), van de wel bekalante groote PAARDENSLACHTERIJ VAN YPER laat weten alsdat hij eiken vrijdag za komen naar de markt met VERSCF PAARDENVLEESCH, recht over de Bank van Kor tri jk. De 6ö-jarige Pissonnier, werd langs de baan door een auto gevat en ten gronde geslingerd. Hij liep eene erge schedelbreuk op en bezweek kort na dien. Een onderzoek werd ingesteld. dert zes jaar verblijft alhier in het gast huis de weduwe Debrabandere. Sinds eenigen tijd was de vrouw, oud 67 jaar droefgeestig en gaf zij min of meer teekens van zinsverbijstering. Woens dag morgen, rond 7 uur, wist zij aan de bewaking te ontsnappen en het ge sticht te verlaten. Rond 8 uur zagen voorbijgangers in de vaart van Cach- tem, een lijk boven drijven. De briga dier werd verwittigd die aanstond het lijk aan wal trok. Het werd herkenc voor dit van wed. Debrabandere. Het lijk werd naar het doodenhuis over gebracht. De 35-jarige Jozef Vandenberghe, handelaar te Kortrijk, kwam langs de Rijselstraat huiswaarts, toen aan de Belle Vue twee motorfietsers tegen den wagen reden en ten gronde ge slingerd. Zij liepen erge kneuzingen op. Beide voertuigen bekwamen schade. llllllllllllllllllllllllIHHIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfH bij Gedurende enkele dagen, te beginnen van HEDEN ZONDAG 4 dezer met een overgroote hoeveelheid DAMESSCHOENEN. Laatste paren en schoenen licht beschadigd in de uitstalling zullen aan spotprijzen verkocht worden. Hierbij komt eene hoeveelheid PANTOFFELS, KINDERSCHOEN TJES en MANSARTIKELS. Een ophefmakende en geheimzinni ge geschiedenis doet de ronde, als zou er in een veld nabij het dorp Hertain, denegouwen, een goudschat berusten, det is de fransche abbé Legrand, die deze bevinding zou gedaan hebben, bij middel van zijn wichelroedje. De abbé had van uit zijn werkkamer, door dit wichelroedje, de overtuiging opgedaan dar er op een 50-tal kilometers van Arras, een onderaardschen gang be staat welke een overgroote hoeveel heid goud bevat. Hij zette zijne op sporingen voort en, bij middel van zijn wichelroedje, ondervond hij dat de plaats waar dit goud zich bevind, gele gen is onder het veld van den heer Maes, burgemeester te Hertain. Daar op het veld beeten geplant staan, zal men eerst binnen een veer tiental dagen boringen doen om te zien of het wichelroedje van den abbé Le grand, waarheid spreekt. Kon het waar zijn, men spreekt van een schat van ruim 1 00 millioen goud. 2illllill!lllllllll!llllllllllllllllllilllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllii STAD POPERINGHE. Vanaf Maandag 28 September 1 93 is ALLE verkeer, zoowel voor voertui gen als voor voetgangers, tijdelijk ge schorst langs den aardeweg leidende van den Veurnesteenweg naar d Switch Road, aiover de sluisdeuren dit voor wat het deel van dezen weg betreft gelegen tusschen de geplaatste afsluitingen. Deze maatregel is genomen om de reinigingswerken niet te belemmeren en ook om alle ongelukken te vermij den die door het ontploffen van uit gedolven oorlogstuig zouden kunnen veroorzaakt zijn. Deze laatste voorzorgmaatregel dient ook voor het vervolg in aanmerking gehouden te worden bij gansch den loop der werken op het grondgebiec van Poperinghe, 't is te zeggen van aan Abeelestatie tot aan het gehucht De Coppernolle De lessen van het winterseizoen 1 93 1932, zijn sedert 6 dezer begonnen Zij worden gegeven den Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van iedere week, van 6 tot 8 uur 's avonds Voor de klas van bouwkunst in de Staatsmiddelbare School op de Groote Markt, en voor de klas van schilder en teekenkunde in de Gemdenteschool Komstraat. Wij wakkeren ouders en werkbazen dringend aan, hunne kinders en leer gasten naar die hoogst noodige lessen te sturen. De jaarlijksche tentoonstel lingen van de werken der leerlingen de zer Gemeentelijke Teekenschool, leve ren aan de bevolking een klaar bewij van de waarde van het onderwijs welk aldaar gegeven word. Leerlingen van de omliggende ge meenten worden insgelijks kosteloos aanveerd. .kmc. -vw/siwaw»»ui—ituwjmihiiimu De nieuwe kiezerslijsten liggen, voor gebeurlijke reclamatiën, ter inzage van het publiek, op 't gemeentesecretariaat en ook in enkele andere lokalen van stad. Wie zou vergeten zijn op die lijsten kan er nog op gebracht worden, mits eene aanvraag daartoe ingediend wore vóór 21 November 1931. Bijzonderlijk aan diegenen, die, we gens hunnen ouderdom of uit hoofde hunner aankomst te Poperinghe in de jaren 1928, 1929 of 1930, voor de eerste maal op onze kiezerslijsten moe ten voorkomen, wordt aangeraden, zich van hunne inschrijving te vergewissen iUT* Wacht niet van reclameeren tot het kiezing is, want dan is het te Iaat, Het Gemeentebestuur. POPERINGHE, VAN 1 TOT 8 OCT. 1931. GEBOORTEN 372. Deleu Paula, d.v. Michel en Keyngnaert Rachel, Brabanthoek. 3 73. Bordeyne Denise, d.v. Marcel en Decoker Maria, Vogelhoek. 3 74. Lippi- nois Marie-Thérèse, d.v. Jeroom en Lahouase Alice, Casselstraat. 375. Deman Jeanne, d.v. Germain en Busson Marie, Watou. 376. Brion Germaine, d.v. Edgard en Billiet Angèle, Reninghelst. 377. Mooren Ma rie-Thérèse, d.v. Jules en Vanrapenbusch Louise, Reninghe. 378. Craeye Roger, z.v. Karei en Riem Marie, Vinckem. 379- Lejeune Jozef, z.v. Albert en Vandenbroucke Maria, Beveren-Yzer. 380. Viane Suzanne, d.v. Henri en Deprey Julia, Crombeke. 381. Tbeite Gerard, z.v. August en Vande- voorde Antoinette, Crombekesteenweg. OVERLIJDENS 196. Vandenbussche De sire, 85 j., ong. z.b. z.v. Charles-Louis en Decnoop Anna, Valkenstraat. 197. De Corte Irène, 47 j., z.b. ong., d.v. Henri In Vandromme Lucie, Bertenplaats. 198. Decaesteker Leontine, 41 j., ectg. Maerten Jules, van Proven. I 99. Callewaert Amand 73 j., z.b. echtg. Bogaert Julia, Poperinghe. HUWELIJKEN 73. Vanhove Lionel, fa briekwerker en Recour Maria, naaister, b.v. Poperinghe. 74. Goudenhooft Valere, ta bakbewerker en Pittellioen Victorine, naai ster, b.v. Poperinghe. 75. Pouseele Joel, schilder en Lermyte Marie-Jeanne, z.b. b.v. Poperinghe. 76. Masselus Julien, hande laar en Battheu Blanche, handelaarster, b.v, Poperinghe. BELOFTEN I 1 7. Dehaene Georges, smid I van Poperinghe en Pinson Simonne, werkster, van Watou. 1 18. Noppe Isidoor, paarden geleider en Hauspie Palma, z.b. b.v. Pope ringhe. 1 I 9. Suffys Florent, schrijnwerker van Evere en Vancayseele Anna, winkeljuf fer van Poperinghe, 120. Devloo Cyriel, veearts van Veurne en Loncke Rachel, z.b. van Poperinghe. Deze karrj is gewaarborgd, de S pil ervan kan verscheidene raaan- den gebruikt worden. Een con- troollamp wordt erbij gevoegd, als bewijs dat de kam bijzonder S goed werkt. Vervangpilen zijn ten H allen tijde in huis Je verkrijgen. Vooraleer uwe aankoopen te §j doen, komt deze kams bewonde- ren. Prijzen volgens grootte 40.00 55.00 120 fr. (allen met kontroollamp) Te verkrijgen bij 1 MARIUS LAUWERS In de Lilas Coiffeur ül| WOENSDAG 14 OCTOBER, om 8 uur stipt Vertooning 63. Programma 63. Aardrijkskunde Duitschland De vallei van de Neckar Fruitteelt De appelteelt in Annapolis Natuurlijke Historie Tcheco- Slowakije De onderaardache paleizen De roze tempel Mijnbouw en Metaalnijverheid Zweden Vogelkunde De duikvogel Wa- terkunde De Niagara Ontspanning. Het Bestuur. MET ONVERANDERD KAPITAAL Op Zes maanden aan 3.00 netto. Op één jaar aan 3.60 netto. Op vijf jaar aan 4.50 netto. AGENTSCHAP Op het einde der maand Augusti 11. ontdekte men in een ravijn, niet ver van de stad Arino, het lijk van een landbouwer. De man droeg een gapen de wonde aan het voorhoofd. Het par ket gebood de lijkschouwing en er werd vastgesteld dat de dood door een val veroorzaakt was. De zaak werd al dus als afgedaan beschouwd. Een maand later evenwel verscheen de doode in een droom aan zijn vrouw. Hij had een gapende wonde aan het voorhoofd en sprak aldus Ik ben niet bij ongeval om het leven gekomen. Het is onze buurman Christoforo Aponi, wien ik tienduizend frank schuldig was, welke ik hem voor 't oogenblik niet kon teruggeven, die mij heeft neergeslagen. Vervolgens heeft hij mijn aangezicht gewasschen, mij een tak in de hand geduwd en mij in een ravijn geworpen om aan een ongeluk te doen gelooven... Vervolgens zei de schim nog waar de moord begaan werd en in welke om standigheden. Toen de vrouw wakker werd, was ze ten zeerste aangedaan. Ze begaf zich ter plaatse waar de moord zou zijn begaan en ontdekte er bloedvlekken. Zij verwittigde vervolgens de politie. Deze stelde een onderzoek in en vond in het huis van den aangeduiden moor denaar een bebloede bijl in een zak en bebloede kleederen. De man was zoo verrast, dat hij aanstonds bekende. Hij werd in hechtenis genomen. Neen, droomen is geen bedrog... Deze vruchten maken den adel uit van den boomgaard. Zij verschijnen niet op tafel dan met alle eer aan hun rang verschuldigd zij zijn beiden hoovaardig en van hun waardigheid overtuigd, de blozende, donzige per zik ziet met misprijzen neer op de ap pelen, peren en sinaasappelen die men haar gewoonlijk als geleide geeft, aan haar en aan de druif, die mollig en rond, zich uitstrekt op de bladen van haar boom tot op het oogenblik dat een onverbiddelijke schaar haar tros komt scheiden om door schoone en frissche tanden opgepeuzeld te worden. Maar bezijden deze hoogheden van ret nagerecht (die enkel verschijnen op weelderige tafels) zijn er armpre, minder-fiere familieleden die zich wel willend leenen tot het maken van moe- sen, siropen of zich laten opsluiten in aokalen om te voorschijn te komen op iet oogenblik door hunne gevangbe waarders gekozen, en het zijn deze aatsten die ons het meeste belang in- roezemen, aangezien vele geplunderde geldbeugels zich de weelde van een als kostbaar gekweekte perzik of van een duren druiventros niet kunnen be talen. Daarenboven gaat de schoon- ïeid niet altijd gepaard met goedheid, en verder, wanneer men niet heeft wat men liefheeft, moet men liefhebben wat men heeft. Snij de vruchten in twee en verwij der den sten dompel dan de halve perzikken in kokend water en neem ze ej- onmiddellijk tjit. Verwijder het vel el

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1931 | | pagina 2